Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 10 czerwca 2022 roku

 

Obrady XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 10 czerwca 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik USC – Pani Bożenna Spodobalska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Paulina Traczyk, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 14 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dzierzążnia za 2021 rok
 6. Podjęcie Uchwały Nr 261/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2021 rok
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
 1. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2022 z dnia 06 maja 2022 roku  o opinii z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
 3. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
 1. Podjęcie Uchwały Nr 262/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2021 rok
 2. Podjęcie Uchwały Nr 263/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 3. Podjęcie Uchwały Nr 264/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 4. Podjęcie Uchwały Nr 265/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 5. Wolne wnioski i informacje
 6. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w  jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  12 kwietnia 2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXIV Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i  prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 3 czerwca  br. Wójt Gminy wraz z Panią Skarbnik  podpisał umowę z  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
 • W dniu 7 czerwca Pan Wójt uczestniczył w obradach Rady Społecznej  Sp  z o.o. w   Płońsku, była realizowana sytuacja bieżąca szpitala i plany jego rozwoju
 • Zaczęta została realizacja planów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w roku 2022.
 • Zostały zakończone prace przy montażu placu zabaw w miejscowości Siekluki
 • Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej pod realizacje zadania termomodernizacja budynków gminnych w ramach „Polskiego ładu”
 • Trwa procedura Wydawania decyzji prze Starostwo Powiatowe w Płońsku w sprawie wypłat odszkodowań  za zajęcie pasa drogowego  w  miejscowościach: Podmarszczyn, Nowe Gumino, Stare Gumino, Przemkowo
 • W dniu 9 czerwca zostało zakończone wykaszanie poboczy przy drogach gminnych

 

Ad 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dzierzążnia za 2021 rok

Przewodniczący Rady Gminy- Pan Krzysztof Zimny poinformował, że na poprzedniej sesji rady gminy (30 maja 2022) miało miejsce przedstawienie Raportu  o stanie Gminy Dzierzążnia za 2021 roku, wobec czego przystępujemy do kolejnego punktu obrad jakim jest debata nad raportem.

Rada Gminy rozpatruje Raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwala rady w  sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Nad Raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który zechciałby zabrać głos nad raportem składa do Przewodniczącego rady zgłoszenie na piśmie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, na której przeprowadzana jest debata nad raportem o stanie gminy.  

Nikt z obecnych na Sali Radnych i Sołtysów nie zabrał głosu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 261/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2021 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof odczytał projekt Uchwały  Nr 261/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2021 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz            - nieobecny
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 261/XXXV/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2021 rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawia w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Poinformowała, że budżet gminy Dzierzążnia na 2021 rok uchwalono 18 grudnia 2020 r. uchwałą nr 155/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni. Omówiła dochody i wydatki z uwzględnieniem inwestycji i  dofinansowań. Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu w rozbiciu na poszczególne działy tj. Urząd Gminy, GOPS, Biblioteka, Oświata.

Dochody :

Planowane dochody po uchwaleniu stanowiły – 17 332 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody zwiększono o kwotę 4 910 963,56 zł (głównie z tytułu zwiększonych dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych) tj. o 28,33%.

Wg stanu na 31 grudnia stanowiły kwotę – 22 242 963,56 zł.

Dochody wykonania ogółem – 22 414 557,85 zł w tym :

Dochody bieżące :

-Plan 18 454 525,73 zł

-Wykonanie 18 626 482,91 zł

Dochody majątkowe:

-Plan 3 788 437,83 zł

-Wykonanie 3 788 074,94 zł

Wydatki:

Planowane wydatki po uchwaleniu budżetu stanowiły kwotę 18 101 289,00 zł

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększono o kwotę 4 410 963,56 zł tj. o  24,37% i na konie roku wynosiły – 22 512 252,56 zł

Wydatki ogółem  wyniosły- 19 679 123,28 zł w tym:

Wydatki bieżące:

-Plan 18 355 160,85 zł

 -Wykonanie 17 290 393,90 zł

Wydatki Majątkowe :

-Plan 4 157 091,71 zł

-Wykonanie 2 388 729,38 zł 

Przychody :

Przychody po uchwaleniu budżetu wynosiły –1 014 289,00 zł z czego: kwota 245 000,00 zł - wolne środki, kwota 500 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu, kwota 240 000,00 – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 29 289,00 - spłaty udzielonych pożyczek

Na 31 grudnia 2021 r. planowane przychody wynosiły – 514 289,00 zł z czego: kwota 245 000,00 zł to wolne środki,  kwota 240 000,00 – niewykorzystane środki pieniężne, o  których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i kwota  29 289,00 - spłata udzielonej pożyczki

Rozchody:

Rozchody budżetu po uchwaleniu stanowiły – 245 000,00 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wartość ta nie uległa zmianie.

Wynik Budżetu :

 Po uchwaleniu budżetu wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości – 769 289,00 zł 

 Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. planowany deficyt budżetowy stanowił – 269 789,00 zł.        

 Wynik wykonania budżetu  na 31.12.2021 r.  stanowiła nadwyżka – 2 735 434,57 zł

Główne  źródła dochodów Gminy Dzierzążnia   2021 roku:

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 060 077 zł

Subwencje w tym: -  6 482 132 zł

 • - oświatowa- 3 177 806 zł
 • - wyrównawcza - 2 975 041 zł
 • - równoważąca  -  23 685 zł
 • - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 305 600 zł

Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny – 2 289 141 zł

Dochody z dotacji na zadania bieżące – 6 536 240 zł

Dochody z dotacji i środki na zadania inwestycyjne – 3 788 074 zł

Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2021 roku;

 • podatek rolny – 817 917,58 zł
 • podatek od nieruchomości – 1 462 107,79 zł
 • podatek leśny – 9 115,69 zł
 • podatek od środków transportu – 98 625,00 zł
 • Podatek od osób fizycznych – 2 060 077,00 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 97 384,47 zł
 • podatek od spadków i darowizn – 14 824,00 zł
 • podatek od działalności gospodarczej– 5 080,35 zł
 • wpływy z opłaty skarbowej– 20 652,00 zł
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 42 463,53 zł
 • opłata za odpady komunalne – 670 690,14 zł

Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierzążnia w wg. działów:

 • Rolnictwo i łowiectwo – 4,18%
 • Administracja Publiczna – 12,24%

Koszty związane z funkcjonowaniem: Urzędu Gminy, Rady Gminy , Prowizje Sołtysów i  inne prace związane z funkcją Sołtysa

 • Rodzina – 27%

Koszty związane z pomocą 500+, zasiłku rodzinnego i pozostałe

 • Oświata i wychowanie edukacyjne opieka wychowawcza – 31,30%

Wydatki w tym dziale stanowią :

Szkoła Podstawowa w NowychKucicach- 2 221 466,68 zł , Szkoła Podstawowa w Dzierzążni – 3 045 621.31 zł , dowożenie uczniów do szkół - 364 996,56 zł , opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach obsługiwanych przez sąsiednie Gminy – 190 36,22 zł ,

 • Pomoc Społeczna- 4.47%
 • Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- 4.97%
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,76%
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – 1,39%
 • Transport i łączność -12%

W tym dziale wydatki dotyczą :

Inwestycji drogowych , remontów dróg, pomoc finansowa dla Powiatu, wydatki inwestycyjne, dotacje dla Gminy Płońsk na realizacje inwestycji drogowej w  miejscowościWilamowice

 • Pozostałe – 1.70%

 

            W dalszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska, która odczytała Uchwałę Nr 1/2022 z dnia 06 maja 2022 roku o  opinii z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

            Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy i odczytał 2 uchwały :

 1. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 3.e/122/2022 z dnia 20.04.2022roku  w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Warszawie nr 3.f.1/26/2022 z dnia 12.05.2022 roku   w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje umocowanie prawne w przedstawionej pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając przedmiotowy

wniosek nie stwierdził uchybień formalnych jak i merytorycznych niezgodności z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Izby, a w szczególności z:

a) budżetem na 2021 r. i jego zmianami,

b) opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok,

c) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy,

d) opinią Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Warszawie wydał opinię jak w sentencji.

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Wiesława Jankowska powiedziała, że pytań nikt raczej nie powinien mieć  bo każdy zapoznał się z projektem budżetowym bardzo dobrze. Wykonanie budżetu było naszym wspólnym dziełem. Przyczyniła się do tego praca zarówno pracowników Urzędu Gminy jak i Radnych Gminy. Wszystko było prowadzone bardzo skrupulatnie i  oszczędnie. W związku z tym komisja rewizyjna na posiedzeniu podjęła jednogłosie uchwałę, że wydaje pozytywna opinię na wykonanie tego budżetu.

 Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że może każdy chciałby więcej ale patrzymy na ten budżet i realizujemy zadania na takie jakie nas stać. Wspomagamy się kredytami i  możemy brać takie inwestycje, zadania, które po prostu nie nałożą obowiązków na następne.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 262/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał  projekt  Uchwały Nr 262/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - nieobecny
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 262/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 263/XXXV/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał projekt  Uchwały  Nr 263/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - nieobecny
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 263/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki podziękował za owocną współpracę oraz  za udzielenie absolutorium Skarbnikowi Gminy – Pani Beacie Łukasiewicz, Sekretarzowi Gminy – Pani Monice Konczewskiej,  Kierownik USC- Pani Bożenie Spodobalskiej Kierownikowi GOPS – Pani Katarzynie Włodarskiej, Dyrektorom Szkoły Podstawowej w  Kucicach – Pani Joannie Opolskiej – Lisińskiej oraz  w Szkole Podstawowej  w  Dzierzążni – Pani Beacie Garlej, Dyrektor Gminnej Biblioteki –Pani Paulinie Traczyk, Radnym i Sołtysom za spokojną współpracę, pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie w pełnione obowiązki, Pani Mecenas – Pani Danieli Nastaszyc za fachową pomoc oraz strażakom – ochotnikom  i Sołtysom z terenu naszej gminy za pomoc szczególnie w związku z  pandemią COVID-19.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Wiesława Jankowska, która w imieniu członków Komisji Rewizyjnej pogratulowała Panu Wójtowi – Adamowi Sobieckiemu prawidłowego wykonania budżetu. Podziękowała pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z  Radą Gminy oraz Radnym za działania powodujące jak najlepsze wykonanie budżetu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 264/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 maja 2022 roku,

- Uchwałą nr 265/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 10 czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  17 902 697,16 zł

w tym dochody bieżące stanowią 16 044 546,82 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 962 699,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 924 370,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 475 689,82 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 858 150,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 472 908,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  20 857 868,16  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 450 507,82 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 228 188,79 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 407 360,34 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

 

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 955 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.
 2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej  w kwocie 30 000,00 zł).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  3 230 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                      - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard               - jestem za
 3. Jankowska Wiesława               - jestem za
 4. Kawecka Iwona                         - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                    - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                   - jestem za
 7. Maliszewski Konrad                 - jestem za
 8. Pawlak Radosław                     - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                  - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                 - nieobecny
 12. Siedlecka Janina                      - jestem za
 13. Turkowska Teresa                    - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz                 - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                        - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr 264/XXXV/2022 Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad 11. Podjęcie Uchwały  Nr 265/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 17 902 697,16 zł. zaś plan wydatków 20 857 868,16  zł.

 

   Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 wprowadza się środki w kwocie 8 000,00 na realizację zadania polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji, w ramach projektu” Pod Biało-Czerwoną” ,

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne wprowadza się środki z  programu  „Mazowieckie Strażnice OSP - 2021” na remont strażnicy w Starym Guminie w kwocie 18 000,00 zł,

W dziale 758, rozdział 75801 Subwencja oświatowa w pismem ST3.4750.17.2022.g z  dnia 24.05.2022r została zwiększona subwencja w kwocie 93 365,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 -  wprowadza się dotację z  przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 13 611,87 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się dotację przyznaną                       w ramach MIAS Mazowsze dla sołectw 2022 – 7 zadań w łącznej kwocie 70 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 17 902 697,16 zł w tym dochody bieżące stanowią 16 044 546,82 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 858 150,34 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 010, rozdział 01095 dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału z  §4300 do §4390 w kwocie 1 000,00 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów -  9 619,00 zł i zakup masztu 8 000,00 zł, zakup usług pozostałych  10 000,00 zł.,

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne wprowadza się środki na remont strażnicy  w Starym Guminie w kwocie 18 000,00 zł.,

W dziale 801 Oświata i wychowanie -  wprowadza się środki na wynagrodzenia na podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca maja 2022 roku w kwocie 93 365,00 zł., przenosi się z rozdziału 80113§4210 do rozdziału 80195 §4210 kwotę 345,00 zł., rozdział 80153 -  wprowadza się środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne w kwocie 13 611,87 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 wprowadza się wydatki  w kwocie 10 000,00 zł na zakup lamp solarnych na teren gminy Dzierzążnia.

Wydatki majątkowe

W dziale 600, rozdział 60016 wprowadza się zadnie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 300340W w miejscowości Gumowo- dokumentacja projektowa” w  kwocie 30 381,00 zł w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację ww. inwestycji drogowej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  zmienia  się źródło finansowania zadań finansowanych z własnych środków  na środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego w  miejscowościach: Niwa, Nowa Dzierzążnia, Przemkowo, Starczewo-Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino, Błomino-Gule w łącznej kwocie 70 000,00 zł -załącznik nr 3 do Uchwały.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 857 868,16 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 450 507,82 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 407 360,34  zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej            - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław                - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11.  Siedlecki Dariusz               - nieobecny
 12. Siedlecka Janina                 - jestem za
 13. Turkowska Teresa             - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 265/XXXV/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12. Wolne wnioski i informacje

  Pani Siedlecka – zapytała o  wyceny drogi, która była wydzierżawiona pod drogę gminną .

 Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że była już pierwsza  wycena i  odwoływaliśmy się  do Starostwa  w niektórym przypadkach zmienili wycenę. Będą przelewane pieniądze

 Pani Siedlecka zapytała gdzie będą zainstalowane lampy solarne.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, ze lampy solarne będą zainstalowane  w miejscowościach:  Niwa, Przemkowo i Podmarszczyn

 Pan Pawlak- firma , która wycina trawy jeździ po chodnikach i doszły mnie słuchy, że chodniki są już popsute. Czy te chodniki, będziemy my naprawiać czy oni ?

  Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki dostał informacje właśnie o tym, że jest zniszczony chodnik , pojechał   zrobił zdjęcia i przekazał do Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg Powiatowych

 Pan Olszewski- Co będzie z popsutą drogą przez Wapnopol w miejscowości Kucicie?

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że droga będzie robiona. Każdy korzysta z drogi i okazało się ,że mamy więcej takich pęknięć, wiec będziemy realizować  powoli te naprawy.

 Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Krzysztof Zimny- zabrał głos odnoście wody z wodociągu w Sarnowie. Nikt nie zna przyczyn jakości wody obecnie trwają prace nad przywróceniem jakości wody. Dostarczamy wodę dla mieszkańców. Harmonogram rozwozu wody będzie na portalu społecznościowym.

 Radny Powiatowy  Pan Mirosław Opolski, pogratulował Panu Wójtowi  wyników  jakie uzyskuje za bieżąco i w roku ubiegłym. Dodał ,że droga w miejscowości Kucice będzie realizowane może nie całość ale na pewno ponad 1km drogi.

 

Ad 13. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-10 15:37:01
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-02 15:55:50
 • Liczba odsłon: 455
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269894]

przewiń do góry