Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 2 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.40. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy -= Panią Barbarę wiocińską-Misiowiec, Kierownika GOPS-Panią Reginę Sobczeńską, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji dalszego porządku obrad, który radni wraz z materiałami otrzymali w zawiadomieniach o terminie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 W punkcie dotyczącym informacji z realizacji wykonania zadań inwestycyjnych, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego. Informacja Wójta zawierała zadania, które zostały wykonane lub są w toku realizacji, a mianowicie:

 • w pierwszej kolejności poinformował radnych o złożonym do RIO w Warszawie projekcie budżetu na 2006 rok ( oczekuje się na wydanie opinii),

 • w grudniu 2005 roku została zakończona i będzie rozliczona inwestycja wieloletnia tj. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach,

 • zakończono przebudowę drogi gminnej Gumowo-Rakowo.

Zadania inwestycyjne planowane na 2006 rok to:

 • przebudowa drogi gminnej w Kucicach ( położenie dywanika asfaltowego na odcinku 1300 mb),

 • przebudowa drogi gminnej w Podmarszczynie (położenie dywanika asfaltowego na odcinku 1400 mb),

 • przebudowa drogi gminnej w Starczewie Pobodze (położenie dywanika asfaltowego na odcinku 400 mb),

 • w porozumieniu z Zarządem Powiatu planuje się budowę chodnika przez wieś Nowe Kucice na odcinku 1350 mb - częściowo współfinansowane,

 • opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej – położenie dywanika asfaltowego o długości 1750 mb na drodze Cumino-Skarszyn.

Po przedstawieniu propozycji planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy, Wójt Gminy poinformował radę, ze inne inwestycje drogowe będą wprowadzone wówczas kiedy określony zostanie pełny obraz posiadanych środków finansowych.

Zaznaczył, że w chwili obecnej nie otrzymaliśmy dotacji na budowę drogi Wierzbica Pańska-Sadkowo z funduszy strukturalnych według złożonego wniosku o refundację środków finansowych,.

Otrzymanie tych środków spodziewane jest w 2006 roku. Inwestycja powyższa została zrealizowana ze środków własnych.

Zostało również zlecone wykonanie szacunku mienia komunalnego gminy niezbędnego do inwentaryzacji majątku gminnego.

Do złożonych informacji przez Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską.

Skarbnik omawianie projektu Uchwały Nr 140/XXIV/2005 rozpoczęła od omówienia załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, a dotyczącego zwiększenia i zmniejszenia dochodów na podstawie otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

 • zwiększenia dochodów w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 14 326zł,

 • w dziale 600 rozdział 60016 § 6339 wprowadzono dotację celową na przebudowę drogi Wierzbica Pańska – Sadkowo i zmniejszono jednocześnie dochody o dotację wcześniej wprowadzoną na drogę Wierzbica Pańska – Sadkowo i drogę Gumowo-Rakowo o kwotę 109 9155zł z wycofanej z zadań wieloletnich,

 • zwiększono dochody w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 17 359zł z przeznaczeniem na zasiłki i świadczenia w opiece społecznej,

 • wprowadzono zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 6290 otrzymanych na budowę sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Nowych Kucicach, a otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania wieloletniego.

Ogółem na podstawie załącznika Nr 1 do projektu uchwały Nr 140/XXIV/2005 zwiększono dochody do 292 999zł, a zmniejszono o 109 915zł.

Omówiony załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczył zwiększenia i zmniejszenia wydatków.

Wydatki według tego załącznika zwiększono o kwotę 365 327zł, a zmniejszono o kwotę 182 243zł:

 • w dziale 600 zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogę Wierzbica Pańska-Sadkowo o 179 915zł i wydatki na drogę Rakowo-Gumowo o 30 000zł wycofaną z planu zadań wieloletnich,

 • w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększono wydatki na salę gimnastyczną o kwotę 190 000zł i zmniejszono o 1478zł z funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli,

 • w dziale 854 zwiększono wydatki na pomoc stypendialną uczniów o sumę 14 326zł,

 • w dziale 852 zwiększono wydatki w opiece społecznej na zasiłki stałe i świadczenia rodzinne o kwotę 850zł - pomniejszono składkę zdrowotną dla osób otrzymujących wymienione świadczenia,

 • zwiększono również wydatki w dziale 700 rozdział 70003 § 4210 na zakup sprzętu biurowego o kwotę 1 478zł.

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków o sumę 365 327zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 182 243zł według projektu uchwały.

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały obrazuje wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w 2005 roku ( nie objęte programem wieloletnim).

Dotyczą one:

 • inwestycji drogowych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. Są to przebudowy dróg gminnych: Siekluki–Wilamowice, Nowa Dzierzążnia-Skołatowo, Rakowo-Gumowo, budowa drogi bocznej w Sadkowie i opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Cuminio-Skarszyn.

Pozostałe inwestycje dotyczą zakupu komputerów z oprogramowaniem i położenie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym.

Zwiększenie wydatków według Uchwały Nr 140/XXIV/2005 dotyczy drogi Siekluki-Wilamowice o 7 600zł i drogi Rakowo-Gumowo o kwotę 30 000zł, natomiast zmniejszenie środków finansowych z planowanej przebudowy drogi Cumino-Skarszyn o kwotę 25 100zł ze względu na wycofanie jej z przetargu i braku środków na jej realizację.

Pozostała kwota 12 900zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej by móc podjąć się jej wykonania w późniejszym terminie.

Ogółem na inwestycje gminne przeznacza się w budżecie kwotę 1 324 620zł.

Załącznik Nr 6 to inwestycje wieloletnie dotyczące: przebudowy drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo ( dofinansowana z funduszy strukturalnych, EFRR, 75%) i budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Po omówieniu projektu Uchwały Nr 140/XXIV/2005 przez panią Skarbnik, radni nie wnieśli innych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 140/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5 Projekt Uchwały Nr 141/XXIV/2005 dotyczył określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Zanim Rada podjęła powyższą uchwałę, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, Wójt nadmienił, ze dokładnie wysokości tego podatku zostały przedstawione na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dniu 22 listopada 2005 roku.

Wszystkie propozycje wysokości tego podatku nie zostały zwiększone, a utrzymane na wysokości roku ubiegłego. Komisje nie wniosły żadnych uwag i zmian dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Jednogłośnie propozycje podane przez Wójta Gminy zostały zaakceptowane.

Po wypowiedzi Wójta, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu w sprawie przedstawionego wcześniej projektu uchwały.

Radni na sesji nie wnieśli żadnych zmian do proponowanych przez Wójta stawek wysokości podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 141/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Kolejnym projektem omówionym na sesji był projekt Uchwały Nr 142/XXIV/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ponownie w tej kwestii zabrał głos Wójt Gminy potwierdzając, że radni na odbytych posiedzeniach komisji otrzymali propozycje wysokości stawek podatku od środków transportowych, które zostały ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 65, poz. 956 z 2005 roku).

Żadna stawka dla pojazdów nie została zwiększona, a tylko w niektórych propozycjach zaokrąglono do pełnych złotych.

Dotyczyło to propozycji w § 1 pkt 6 lit. a i lit. b uchwały tj. z kwoty 1936zł zmieniono na kwotę 1900zł i z 2 5505,15zł zmieniono na kwotę 2500zł.

Natomiast stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostały ustalone zgodnie z wymogami podanymi przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku według załączników Nr 1-3 do Obwieszczenia.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 142/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Zanim radni podjęli Uchwałę Nr 143/XXIV/2005 w sprawie podatku od posiadania psów, Przewodnicząca poprosiła Wójta o zabranie głosu. Wójt wyjaśnił, że propozycja utrzymania stawki podatku od psów w 2005 roku w wysokości 30zł została zaakceptowana przez wszystkie komisje. Dodał, że z tego tytułu są znikome wpływy do budżetu gminy.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 143/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Punkt 8 porządku obrad dotyczył przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2010. W tym punkcie ponownie zabrał głos Wójt Gminy, który wyjaśnił, że do podjęcia przez Radę Gminy powyższej uchwały obligują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71 poz. 733).

Na mieszkaniowy zasób gminy Dzierzążnia ujęty w „Programie na lata 2005-2010” składają się następujące lokale mieszkaniowe:

 • lokale mieszkalne socjalne,

 • lokale związane ze stosunkiem pracy,

 • lokale mieszkalne pozostałe.

Gmina powinna na swoim terenie posiadać lokale socjalne, by w razie zachodzącej konieczności móc go przyznać osobie kwalifikującej się do jego przyznania tj. osobie posiadającej najniższe dochody.

Są to lokale mieszkalne o minimalnym standardzie spełniające podstawowe wymogi lokalu mieszkalnego.

Pozostałe lokale mieszkalne zostały zaliczone do określonego standardu, według którego będzie naliczany czynsz za korzystanie z danego lokalu.

Dokładny podział istniejących lokali na terenie gminy obrazuje właśnie „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2005-2010”.

Gmina posiadająca uchwalony program ma w swoim zadaniu przeprowadzać remonty budynków, by mogły spełniać rolę mieszkania. Wiąże się to z poniesieniem nakładów finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację powyższego zadania.

Gospodarka mieszkaniowa stanowi ważny problem dla gminy.

W ciągu każdego roku wpływają do Urzędu Gminy podania o przyznanie lokalu socjalnego. W chwili obecnej lokali tych brak.

W celu rozwiązana problemu mieszkaniowego należy rozważać różne możliwości pozyskania lokali socjalnych, by móc zapewnić pomoc ludziom, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

14 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 144XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2005-2010 przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 O przedstawienie informacji z działalności SG ZOZ w Dzierzążni, Przewodnicząca poprosiła Panią Ewę Sieklucką – Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni. Poinformowała Radę, ze odbyły się wstępne rozmowy kwalifikacyjne dotyczące wysokości stawek bazowych na 1 pacjenta w różnych przedziałach wiekowych. Największe stawki proponowane są w przedziale wieku od 0-6 roku życia i do 67 roku życia.

Ostateczne podpisanie umowy z NFZ na zabezpieczenie opieki zdrowotnej wraz ze szczegółowym planem usług na 2006 rok nastąpi po ponownym wezwaniu.

Nadmieniła, ze pomimo niskich cen na usługi, umowę z NFZ podpisze by móc zapewnić opiekę zdrowotną zadeklarowanym 3516 pacjentom zakładu.

Przedstawiła również stan zatrudnienia w swoim zakładzie – stanowi on załącznik do protokołu.

Na zadane pytanie przez radnego Pawlaka Wiesława odpowiedziała, że w umowie z NFZ są określone badania, na które może kierować lekarz rodzinny, na badania wystawiane przez inne placówki medyczne nie może wydawać, ponieważ jest to niezgodne z podpisaną umową z NFZ.

Na pytanie radnego Wacława Olszewskiego dotyczącego badań profilaktycznych, Pani Sieklucka wyjaśniła, że badania takie są wykonywane za odpłatnością, którą ponosi pacjent. Za wykonanie tych usług wystawiane są rachunki.

Innych pytań radni do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni nie wnieśli .

W załączeniu do protokołu informacja z działalności SG ZOZ w Dzierzążni.

 

Ad pkt 9 Informację dotyczącą opieki stomatologicznej za 2005 rok odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. Wójt wyjaśnił, że ze względu na podpisywanie umowy z Indywidualną Praktyką Stomatologiczną z NFZ, Pani Marzanna Mackiewicz-Dadan nie mogła być obecna na obradach dzisiejszej sesji.

Pani Marzanna Mackiewicz-Dadan weźmie udział w zaplanowanej pod koniec grudnia sesji i złoży informację ze swej działalności za 2005 rok oraz przedstawi usługi zaplanowane na 2006 rok z zakresu stomatologii na terenie gminy Dzierzążnia.

Ad pkt 8 W wolnych wnioskach i zapytaniach jako pierwszy zabrał głos Sołtys wsi Dzierzążnia, który zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy o wyjaśnienie, dlaczego po eksmisji z budynku np. Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, inne mieszkania temu lokatorowi musi zapewnić Gmina?

Wójt odpowiedział, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, Gmina musi zapewnić lokal zastępczy dla mieszkańca swojej gminy.

Radny Pawlak Wiesław zaapelował, by bardziej dokładnie rozpatrywać skłądane podania w sprawie umorzenia płatności czynszu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy.

Sołtysi Pan Adam Zmysłowski i Wiesław Gajewski zwrócili się z zapytaniem, dlaczego brak jest często ciągłej łączności w telefonach działających w sieci radiowej?

Wójt wyjaśnił, że zmiana sieci radiowej na kablową nie należy do kompetencji gminy i w tym zakresie gmina nie może nic zrobić. Telefonizacja gminy została już zakończona i to co było możliwe do wykonania zostało zrealizowane w poprzednich latach.

Na zakończenie obrad Wójt zwrócił się do Sołtysów i radnych, by przekazali w swoim środowisku informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie rejestracji działalności przez rolników, którzy wytwarzają produkty rolne o konieczności zgłoszenia tego faktu do końca 2005 roku oraz zamiaru dalszego kontynuowania jej w 2006 roku. Wiąże się to z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-28 13:49:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 13:49:17
 • Liczba odsłon: 1018
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276914]

przewiń do góry