Uchwała Nr 115/XX/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.)  Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie  232 927,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) na realizację inwestycji  pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3064 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice” na odcinku przebiegającym przez Gminę Dzierzążnia.

 

§ 2

Szczegółowe warunki pomocy o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Dzierzążnia i Starostą Powiatu Płońskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

   uzasadnienie_115.doc                                            Grzegorz Matusiak

 

 

Uchwała Nr 116/XX/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino Jeże”  przy udziale dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z póź.  zm.)   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej                  w miejscowości Błomino Jeże”  przy udziale dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009.

 

§ 2

Na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie na 2009 rok środki finansowe w wysokości do 421 267,60 zł 

(słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem    60/100 zł)

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                          Grzegorz  Matusiak

uzasadnienie_116.doc

 

 

           \

                         Uchwała Nr   117/XX/2009                                      

                                 Rady Gminy w Dzierzążni                                        

                                                 z dnia 29 stycznia  2009 roku                                   

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz  art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku,   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów   - 13 204 964,00

- po stronie wydatków   - 13 204 964,00

§ 4

1.       Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.      Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 3a.

3.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

 

 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 52 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 3 000,00 

2)      wydatki            - 5 895,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

                                         Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Grzegorz Matusiak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-15 15:31:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-15 15:31:26
  • Liczba odsłon: 809
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181137]

przewiń do góry