1. Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.
 2. Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2022 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/2022 roku Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego.
 4. Zarządzenie Nr 4/2022 roku Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)
 5. Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego.
 6. Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Dzierzążnia
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność z pożytku publicznego na 2022 rok’’
 7. Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym w trybie zapytania ofertowego na: ,,Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Dzierzążnia
  i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2025 roku.
 8. Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.
 9. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży na 2021 rok, do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT ma 2022 rok dla Urzędu Gminy Dzierzążnia.
 10. .Zarządzenie Nr 9/I/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód, szacowania strat i ustalenia skutków powstałych na wskutek klęsk żywiołowych.
 11. Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 12. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni na rok 2021.
 13. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 9 marca 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 14. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 marca 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 15. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 marca 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.
 16. Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 marca 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.
 17. Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 marca 2022 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
 18. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 marca 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 19. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 marca 2022 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów osobowych służbowych, autobusów szkolnych, pojazdów i sprzętu strażackiego.
 20. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 4 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni na kadencję
  2021 – 2023
 21. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 22. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 23. Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 maja w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia.
 24. Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 maja 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 25. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 9 maja 2022 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
 26. Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 27. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 czerwca 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2022.
 28. Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 29. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym  na: „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo”.
 30. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym  na: „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia”.
 31. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania do Krajowego Rejestru Zadłużonych, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 32. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania do Krajowego Rejestru Zadłużonych, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 33. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej.
 34. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 35. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 36. Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 lipca 2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Dzierzążnia.
 37. Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 4 lipca 2022 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni.
 38. Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 4 lipca 2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni.
 39. Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 lipca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 40. Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 lipca w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przeprowadzenia postępowania spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia u podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ubiegającym się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
 41. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 lipca 2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 42. Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 lipca 2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 43. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 lipca 2022 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 44. Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 sierpnia 2022 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 45. Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 sierpnia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 46. Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 sierpnia 2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku.
 47. Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 sierpnia 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 48. Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 sierpnia 2022 w sprawie upoważnienia, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
 49. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 sierpnia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 50. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Dzierzążnia na 2023 rok
 51. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 września 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 52. Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 września 2022 w sprawie
 53.  Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań  w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 
 54. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 września 2022 roku w sprawie upoważnienia, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w tym do przesyłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw  domowych
 55. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 września 2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 56. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 września 2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dzierzążnia na 2022 rok
 57. Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 września 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 58.  Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 września 2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 59. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 60. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 października 2022 w sprawie zmiany planu finansowego d;la wydzielonego rachunku środkó pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach 
 61. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 października 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 62. Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  26 października 2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dzierzążnia na 2022 rok
 63. Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  26 października 2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 64. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 07 listopada 2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dzierzążnia na 2022 rok
 65. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 listopada 2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 66. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 listopada 2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
 67. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 listopada 2022 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz o przyznanie dodatku węglowego 
 68. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 listopada 2022 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz o przyznanie dodatku węglowego
 69. Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
  w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  70.  Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  71. Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
  w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  72. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

  73. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Dzierzążnia i jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.’’

  74. Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego SIDAZ EZD do użytku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni jako system wspomagający zarządzanie dokumentacją

  75. Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

  76. Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  77. Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  78. Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  79. Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dzierzążnia na rok 2022 rok.

  80. Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu ,,Program współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi 2023 r. ‘’

  81. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Dzierzążni. 

  82. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz jednostkach obsługiwanych.

  83. Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  84. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dzierzążnia na rok 2022 rok.

  85. Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

  86. Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  87. Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia.

  88. Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

  89. Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, do prowadzenia postępowań
  w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonych postępowań.

  90. Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzążni, szczegółowych zasad i trybu jej działania.

  91. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia.

  92. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Dzierzążni zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie"

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:16:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-05-13 14:24:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-20 15:26:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-09-22 14:39:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-10-05 11:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-10-05 11:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-10-05 11:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2022-10-05 11:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:27:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:29:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:29:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:29:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:29:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-02-07 15:38:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-04-14 11:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-06-30 13:35:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-08-11 12:37:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 09:29:44
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-11 12:37:29
 • Liczba odsłon: 852
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278441]

przewiń do góry