Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 marca 2022 roku

 

Obrady XXXII Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 24 marca 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik  GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest  15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 244/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 245/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 7. Podjęcie Uchwały Nr 246/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2022 roku”
 8. Podjęcie Uchwały Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dzierzążnia na lata 2022 – 2025
 9. Podjęcie Uchwały Nr 248/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 10. Podjęcie Uchwały Nr 249/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023
 11. Podjęcie Uchwały Nr 250/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu  
 12. Podjęcie Uchwały Nr 251/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał   się z protokołem XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 marca 2022 roku. Radni przyjęli protokół z XXXI Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 2 lutego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu Płońskiego
 • W dniu 5 Lutego odbyło się spotkanie wspólnot mieszkaniowych w Nowych Kucicach
 • W dniach od  6 Lutego do 19 Marca  odbyły się spotkania sprawozdawcze  w jednostkach OSP z terenu Gminy Dzierzążnia
 • W dniu 10 Lutego odbyło się zebranie zarządu powiatowego w związku z OSP
 • W dniu 15 Lutego zostało złożone 5 wniosków w ramach programu „Polski Ład”
 1. Przebudowę dróg Kucice , Pomianowo i Gumowo
 2. Przebudowa dróg 15 km
 3. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Dzierzążni
 4. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem OSP Kucice
 5. Utwardzenie terenu przy budynkach PGR 

                     Przetarg do I edycji „Polski Ład”

 • Wymiana oświetlenia
 • Zakup dwóch autobusów szkolnych
 • Zaprojektuj wybuduj-  8 budynków użyteczności publicznej                                                                                                             
 • W dniu 18 Lutego przeszła wichura zostały uszkodzone budynki mieszkalne
 • W dniu 28 Lutego mamy fale uchodźców przebywa już 70 osób w naszej Gminie, do szkół chodzi 3 dzieci , zrobiliśmy zbiórkę dla obywateli Ukrainy od mieszkańców i 20 paczek z banku żywności, nadajemy numery PESEL
 • W dniu 1 Marca odbyły się uroczystości 30-lecia powstania Gminy Wiejskiej w Płońsku
 • W dniu 10 marca odbyło się spotkanie „Przyjazne Mazowsze „
 • Trwają prace na drodze Nowe Kucice i Kucice
 • Przygotowujemy dokumentacje do realizacji sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kucice i Gumowo
 • Przygotowujemy projekt na drogę Korytowo
 • Odwołujemy się od operatorów szacunkowych pod przebudowę drogi ( dotychczas były to kwoty od 2-5,5 zł za 1m2 a obecnie zmienił się z 11-18zł

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki - poinformował, ze borykamy się z suszą, dokonaliśmy napraw dróg tłuczniem betonowym, Od Poniedziałku ruszamy z równarką 

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 244/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Dzierzążnia   

 W tym miejscu głos zabrała Pani Beata Łukasiewicz – Skarbnik Gminy, która omówiła projekt powyższej uchwały. Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 243/XXXI/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lutego 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr  12/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 9 marca 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 marca 2022 roku,

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 245/XXXII/2022 z dnia 24 marca 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  16 700 884,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 14 975 642,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 954 599,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 831 000,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 508 250,00 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 340 000,00 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  19 256 055,00  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 16 024 284,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 025 627,75 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian: zwiększono wydatki dla inwestycji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – 25 000,00 zł; zabezpieczono środki w kwocie 300 000,00 zł dla inwestycji-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia; zlikwidowano zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo; zwiększono wydatki dla inwestycji- Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia – 100 000,00 zł; przeniesiono z inwestycji jednorocznej do WPF zakup autobusów szkolnych i zabezpieczono wkład własny w kwocie 80 000,00 zł; przeniesiono z WPF do inwestycji jednorocznych zadanie pn.  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia i zabezpieczono wkład własny w kwocie 40 000,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2022– 2 868 771,00 zł, limit na 2023 rok – 5 004 670,00 zł, limit na 2024 rok -842 500,00 zł, limit na 2025 rok – 50 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 555 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 137 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.
 2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej  w kwocie 30 000,00 zł).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  2 830 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 244/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Dzierzążnia                              

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 245/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 16 700 884,00 , zaś plan wydatków – 19 256 055,00 zł

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 750, rozdział 75077 wprowadza się środki z grantu PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 57 200,00 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 - zmniejszono planowane wpływy z części oświatowej subwencji  ogólnej o kwotę 22 954,00 zł (pismo MF nr ST3.4750.1.2022 z 16.02.2022 r.) i wprowadza się subwencję z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9 888,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo ST3.4.2022.1g z 25.02.2022 r.).

Przeniesienie z rozdziału 75818 do rozdziału 75819 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wprowadza się pismem WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17.03.2022 r. środki w wysokości 64 758,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,   rozdział 80195, wprowadza się środki na realizację programu Poznaj Polskę par.2020 kwotę 37 808,00 zł i par.0960 darowizny 11 143,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 – wprowadza się wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 5 000,00 zł, wprowadza się pismem WF-I.3112.17.10.2022 z dnia 16.03.2022 r. środki w wysokości 107 459,00 zł  na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 16 700 884,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 14 975 642,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Płońskiego na remont dogi powiatowej położonej w miejscowości Kucice w gminie Dzierzążnia kwota 250 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki na zakup energii i gazu w kwocie 60 000,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (grunty oddane pod drogi gminne) w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 400,00 zł zakup programu do obsługi aktów planistycznych i na zorganizowanie komisji urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na obsługę Rady w kwocie 8 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 157 000,00 zł, na zakup energii                    i gazu o kwotę 76 564,02 zł, pozostałe usługi 30 000,00 zł, wprowadza się wydatki na realizację grantu PPGR na zakup laptopów i ich ubezpieczenia w łącznej kwocie 57 200,00 zł (zakup 21 laptopów).

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa  - rozdział 75404 przenosi się z par.2300 do par.6170 kwotę 2 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Policji, rozdział 75412 zwiększa się planowane wydatki na zakup energii i gazu - 5 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć między działami i  paragrafami i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 000 zł tj. o niewykorzystane środki z programu „Laboratoria Przyszłości”, na dowożenie dzieci do przedszkoli o 100 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia kwotę 64 758,00zł, na realizację programu Poznaj Polskę - na zakup usług pozostałych kwotę 48 951,00 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierzążni i Nowych Kucicach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne wprowadza się kwotę 5 000,00 zł    z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej armatury medycznej, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 3 295,30 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki osobowe w kwocie 5 000,00 zł, na świadczenia społeczne 30 000,00 zł,  zabezpiecza się środki na zwrot dotacji z realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu ”Senior+” w Gminie Dzierzążnia w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 w kwocie 20 000,00 zł, wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 107 459,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka   o kwotę 120 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  zwiększa się wydatki o  niewykorzystane środki z 2021 roku o kwotę 2 674,68 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia do realizacji w latach 2021-2024 W 2022 roku wprowadzono kwotę o 100 000,00 zł.

W dziale 600 zwiększa się wydatki na drogę gminną w kwocie 25 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki własne na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia w kwocie 300 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki o 30 000,00 zł   z przeznaczeniem na zakup programu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki na zadania: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni o 10 000,00 zł; na zakup autobusów szkolnych 80 000,00 (zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu Polski Ład).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  wprowadza się zadania na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Niwa, Nowa Dzierzążnia, Przemkowo, Starczewo-Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino, Błomino-Gule w łącznej kwocie 70 000,00 zł; zabezpiecza się wkład własny na inwestycje pn.”Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia” w kwocie 40 000,00 zł i inwestycję pn.”Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie”  w kwocie 40 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 19 256 055,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 024 284,00 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00  zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 245/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 246/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2022 roku ‘

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki poinformował, że ta uchwała jest konieczna uchwałą.

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r., poz. 572) przedmiotowy program obejmuje:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
 3. Odławianie bezdomnych zwierząt
 4. Obligatoryjną sterylizacje albo kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 6. Usypianie ślepych miotów,
 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

oraz ma zawierać wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

                Stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje projekt programu do zaopiniowania:

 1. Właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii
 2. Organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy,
 3. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

W związku z powyższym wysłano pismo wraz z projektem programu, celem jego zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Płońsku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Stowarzyszenia Na Rzecz Zwierząt „Uszy do góry”, Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych oraz do następujących Kół Łowieckich:

 1. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 303 „WIARUS”  w Warszawie
 2. Wojskowe Koło Łowieckie nr 310 „SOBÓL” w Warszawie
 3. Koło Łowieckie „Koliber” Warszawa
 4. Koło Łowieckie  „SŁONKA” nr 2 w Płońsku

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt podmiot w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego projektu programu wydaje opinie o projekcie. Niewydanie opinii w ww. terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy  podjęła uchwałę Nr 246/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2022 roku ‘

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dzierzążnia na lata 2022-2025

Pani Katarzyna Włodarska - Kierownik GOPS poinformowała, że  w związku z wejściem w życie                       z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw , Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z Ustawą , Centrum prowadzić będzie działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania    problemów   związanych   z   używaniem alkoholu i   innych   substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Zmianie uległ obowiązek corocznego uchwalania niniejszego Programu. Powstał obowiązek połączenia programów dotyczących uzależnień od alkoholu i programu pomocy uzależnionym od narkotyków w jedną całość , włączając do nich uzależnienia behawioralne.

W myśl art. 4 ¹ ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm ) - realizacja zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych , uchwalonego nie rzadziej niż raz na 4 lata przez rade gminy.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Dzierzążnia z lat poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu , osób współuzależnionych , do osób z grup ryzyka , do dzieci i młodzieży , a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu , a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców gminy Dzierzążnia.

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Kwota środków finansowych nie wykorzystana w danym roku budżetowym powinna zwiększyć pule środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

Gminny Program na lata 2022-2025 został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dzierzążnia na lata 2022-2025  jest zasadne.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dzierzążnia na lata 2022-2025

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 248/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki- poinformował, że  na komisjach szczegółowo omówiono tą uchwałę, przedstawił tylko konieczność podjęcie uchwały w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie Gminy. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli mogą korzystać nauczyciele z zależności jakie maja potrzeby: nauczyciele z przewlekłą chorobą, chorobą stanowiącą  zagrożenie życia, wypadkiem, zdarzeniem losowym, wymagającym leczenia specjalistycznego, poniesionymi kosztami rehabilitacyjnymi. Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli jest stworzony ze środków finansowych wyodrębniony w każdym roku w uchwale budżetowej Gminy Dzierzążnia i wielkość tych środków przeznaczonych na ten fundusz wynosi 1/10 % środków przeznczonych dla wynagrodzenia osobowe. Świadczenia mogą być przyznawane dla nauczycieli :

 • zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Dzierzążnia,
 • emerytów,
 • rencistów
 • nauczycieli korzystających z nauczycielskich świadczeń  kompensacyjnych ze szkół prowadzących przez Gminę Dzierzążnia które były ich ostatnim miejscem zatrudnienia,
 • dyrektorów szkół będących nauczycielami.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 248/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 249/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 w roku budżetowym 2023

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki, poinformował Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, która zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym. Wyrażenie zgody, bądź nie wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego musi nastąpić do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Z przepisów wynika, iż w zakresie utworzenia Funduszu Sołeckiego, pozostawiono Radzie Gminy swobodę decyzji co do zasadności jego utworzenia. W gminie Dzierzążnia jest 29 sołectw.

Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody, zabezpieczone środki w ramach funduszu sołeckiego utrudniłoby zachowanie równowagi ekonomicznej Gminy.

Należy również zauważyć, że w chwili obecnej sołectwa i ich organy w znacznej mierze pełnią wobec organów Gminy rolę reprezentacyjną i doradczą, zaś niezbędne inwestycje, wymagające skorzystania ze środków finansowych Gminy są realizowane przez samą Gminę, w ramach wykonywania przez nią zadań własnych.

Jednocześnie zauważa się za celowe wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w szczególności umożliwienie działalności sołectw, tym samym mimo nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w ramach funduszu sołeckiego, Gmina, w ramach wykonywania zadań własnych, będzie w dalszym ciągu realizować zgłaszane potrzeby sołectw.

 

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 249/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023

 

Ad 11.Podjęcie Uchwały Nr 250/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki poinformował ,że Pismem Nr DT.7011.18.2021 z dnia 23.02.2022 r. Starosta Płoński wystąpił o  udzielenie pomocy finansowej w 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadania  p.n.: Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów”, na odcinku 1600 mb  w miejscowości Kucice która przebiega przez teren Gminy Dzierzążnia w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych   00/100).

Realizacja tej drogi podyktowana jest złym stanem technicznym, a remont znacznie poprawi warunki komunikacyjne mieszkańcom gminy. Realizacja zadania została przeniesiona z 2021 roku do realizacji w 2022 roku.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 250/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.12. Podjęcie Uchwały Nr 251/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze

 

Wójt Gminy Dzierzążnia- Pan Adam Sobiecki poinformował, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zwróciło się z prośbą  do Wójta Gminy Dzierzążnia o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 30 000,00zł, uzasadniając, iż pożyczka umożliwi realizację operacji pn.”Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia”.

Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o pożyczkę w kwocie 30 000,00zł do Gminy Dzierzążnia, gdyż nie posiada środków własnych na realizację projektu.

Powyższa operacja otrzyma pomoc finansową w wysokości 30 000,00zł w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa o  przyznaniu pomocy Nr 00020-6936-UM0830010/21 została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  dnia 15 lutego 2022 roku.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Skrzatolandia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego LSR.

Ponieważ zadanie realizowane w ramach w/w projektu jest zgodne z promocją i integracją społeczności Gminy Dzierzążnia udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia jest zasadne.

           Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.   Bartold Krzysztof           - jestem za

2.   Gołębiewski Ryszard     - jestem za

3.   Jankowska Wiesława    - jestem za

4.   Kawecka Iwona             - jestem za

5.   Kokosińska Iwona         - jestem za

6.   Machnacki Andrzej        - jestem za

7.   Maliszewski Konrad      - jestem za

8.   Pawlak Radosław          - jestem za

9.   Piórkowski Ryszard       - jestem za

10. Rydzewska Ewa           - jestem za

11. Siedlecka Janina           - jestem za

12. Sepetowski Dariusz       - jestem za

13. Turkowska Teresa        - jestem za

14. Wróblewski Mariusz      - jestem za

15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 251/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje

P. Krzysztof Olszewski  zapytał Wójta Gminy kiedy będzie wypłata ze spec ustawy za zajęcie gruntów pod przebudowę dróg, kiedy to nastąpi ?

Wójt Gminy Dzierzążnia- Pan Adam Sobiecki poinformował,  że te odwołania które składaliśmy zostały uwzględnione i pan który szacował grunty zszedł trochę z ceny. Panie Sołtysie procedura jest taka jeśli dostanie osoba decyzję ze Starostwa, że jest taka kwota wypłaty mamy 14 dni na uprawomocnienie tej decyzji i po 14 dniach Gmina będzie pisała do tej osoby, żeby się do nas zgłosiła i podała numer konta i będzie wykonany przelew.

P. Pawlak zapytał Wójta jak się przedstawia sytuacje z bazą w Wierzbicy Pańskiej ?

Kiedy będzie zbierana folia i gdzie ?

Wójt Gminy Dzierzążnia- Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że  będziemy składali do Starostwa do wydziału Skarbu Państwa będziemy czekali na informacje jak skarb Państwa się do tego ustosunkuje.

Odnoście drugiego pytania  rolnicy  prosili aby zrobić bliżej nie przy trasie. Zbieranie foli będzie 19-20 kwietnia. Poprosił aby było to posegregowane inaczej tego firma  nie przyjmie.

P. Kokosińska zadała pytanie, czy po zakończeniu budowy drogi w Kucicach będą znaki ? Chodzi o tonaż.

P. Przewodniczący odpowiedział, że  na pewno zarządca drogi  ma to w obowiązku, aby postawić znaki.

P. Przewodniczący nadmienił również, że wpłynął do mnie wniosek o wynagrodzenie dla Sołtysów. Na pewno będzie poruszona sprawa na komisji.

Wójt Gminy Dzierzążnia- Pan Adam Sobiecki poinformował o Programie Czyste Powietrze,  odbędzie się spotkanie w Podmarszczynie.

Poinformował również, że Pani  Doktor z Ośrodka Zdrowia  w Dzierzążni, rozwiązuje swój stosunek pracy z Grupą Zdrowie z dniem 31 maja. Zapewnił jednak, że lekarz w ośrodku będzie cały czas.

 

Ad 14. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-01 14:47:40
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 13:50:38
 • Liczba odsłon: 566
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278353]

przewiń do góry