Zobacz podgałęzie

Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 25 października 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

1.                 Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 112/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie

w drodze darowizny udziału w nieruchomości.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 113/XVI/2012 w sprawie  podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 114/XVI/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej    w miejscowości Wierzbica Pańska”.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 115/XVI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 116/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 117/XVI/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

12.             Wolne wnioski i zapytania.

13.             Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

                      Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 a zakończyły o godzinie 14.30.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Witolda Pająka - radnego powiatowego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy wyrażą zgodę na zmianę porządku obrad. W miejsce pkt 12 podjęcie Uchwały Nr 117/XVI/2012 w sprawie zaciągnięcia

i zabezpieczenia długoterminowego kredytu zaproponowała podjęcie Uchwały

 Nr 117/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu. Zmiana jest spowodowana tym, że opublikowano listę rankingową gmin, które otrzymają dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków natomiast nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Dlatego też z zaciągnięciem kredytu możemy się jeszcze wstrzymać.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad i w głosowaniu jednogłośnie go przyjęli.  Pani Przewodnicząca odczytała nowy porządek obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XV  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

          Ad pkt 4

          W punkcie 4 Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od 29 sierpnia  2012 do 25 października 2012 roku.

 

W okresie sprawozdawczym wykonano:

·        6 września br. w drodze przetargu nieograniczonego została sprzedana działka

 w miejscowości Gumowo,

·        zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach realizowanych projektów złożonych z wnioskami (  remont nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni, „Spacer po Gminie” – opracowanie i wydanie folderu oraz gadżetów promujących Gminę).

·        został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach NPODL odbudowy drogi gminnej Dzierzążnia-Wierzbica Pańska długości  851 mb.

·        Gmina została umieszczona na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego

w Warszawie na dofinansowanie w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności” budowy 120 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Po podpisaniu umowy przystąpimy do realizacji zadania.

·        została przygotowana dokumentacja na utwardzenie placu przy ZOZ

 w Dzierzążni, która miała być złożona w listopadzie br. wraz z wnioskiem na dofinansowanie w ramach LGD „Przyjazne Mazowsze”. Okazało się, że w pierwszej kolejności składają wnioski gminy, które nie korzystały z tego programu a nasza gmina do takich nie należy. Dlatego też poczekamy ze składaniem wniosku na drugi nabór.  Inwestycja realizowana będzie z chwilą pozytywnej oceny gwarantującej dofinansowanie z PROW w roku 2013.

Od 1 września 2012 roku placówki oświatowe tj. Szkoła Podstawowa  w Nowych Kucicach oraz Zespół Szkół w Dzierzążni realizują zadania ustawowe.

Z powodu choroby pracownika – kierowcy autobusu szkolnego, w okresie przejściowym – wstępnie do miesiąca grudnia 2012 roku – dowóz dzieci  do szkół odbywa się 2 autobusami.

Z chwilą zatrudnienia nowego pracownika, bądź powrotu do pracy dotychczasowo zatrudnionego – zostanie uruchomiony trzeci autobus.

Pozostałe zadania administracyjne realizowane są bez zakłóceń.

Pytań do informacji przedstawionej przez Wójta radni nie zgłosili.

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że 05 września wpłynęło pismo

z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie wraz z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 nr Ci 262 2012 z dnia 05 września 2012 roku wyrażającą  opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. zawierającą pozytywną opinię przedłożonej informacji. W budżecie za

 I półrocze 2012 roku zachowano równowagę budżetową i nie stwierdzono nieprawidłowości formalnych i prawnych.  

Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2012 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 80/XI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku po stronie dochodów wynosił 11 375 410zł i po stronie wydatków 11 375 410 zł. Budżet był zrównoważony.

W ciągu okresu sprawozdawczego i wprowadzeniu zmian na koniec I półrocza ukształtował się na poziomie po stronie dochodów 11 431 326 zł, a po stronie wydatków 11 937 756 zł.Różnica w planie dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 506 420 zł.

Za okres I półrocza dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 382 442 zł,                     co stanowi 47,09 % planu w tym:dochody bieżące zrealizowano w kwocie 5 382 442 zł co stanowi 56,69 % a dochody majątkowe na plan roczny 1 937 349 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Sytuacja ta wynikła z faktu, że do chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie dokonał ostatecznego rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2007-2013 Odnowa

 i Rozwój Wsi, a dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Złożony wniosek obejmuje 120 przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy.

            Subwencje ogółem  zostały wykonane na plan 5 382 117 zł w kwocie                          3 032 792 zł co stanowi 56,35 % planu rocznego w tym: subwencja oświatowa w kwocie 1 822 568 zł a  subwencja ogólna + równoważąca  1 210 224 zł.

Łącznie subwencje stanowią po stronie dochodów 56,35%.

       Dotacja na plan roczny 3 229 647 zł zrealizowana w kwocie 1 002 835zł,                   co stanowi 31,67 % dotacji i 19 % budżetu Gminy.

       Niskie wykonanie dotacji wynika nieotrzymania w I półroczu pomocy finansowej na budowę drogi w Sarnowie Góry oraz na budowę 120 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

        Dochody własne na plan 2 819 562zł zrealizowano w kwocie 1 326 814zł                 tj. 47,06 % dochodów własnych oraz 24,65 % budżetu Gminy. Nie wykonanie w pełni dochodów spowodowane jest zerową sprzedażą nieruchomości gminnych w dziale 700.  

Wydatki w I półroczu 2012 roku na wspomniany plan 11 937 756 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 360 365zł co stanowi 36,53 % planu z tego:wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 323 169zł co stanowi 49,58 % a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 37 196zł co stanowi 1,16 %.

                     Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że wszelkie inwestycje zrealizowane w I i II półroczu będą rozliczane w II półroczu. Między innymi wykonaliśmy 3 odcinki dróg asfaltowych o łącznej długości ponad 3200 mb ( Sarnowo Góry 706 mb, Nowe Kucice 1229 mb, Wilamowice 1216 mb) oraz  utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy.

Pozostałe wydatki w poszczególnych działach są pod kontrolą. Największe z nich to:

    - Dział 801 Oświata i wychowanie  1 956 529zł co stanowi 49,34% planu

    - Dz. 852 Opieka społeczna  815 873zł  – 49,98 % planu

    - Dz. 750 Administracja publiczna  944 010zł  – 46,26 % planu

    - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona p/pożarowa  62 768zł – 67,35 % planu

Zarówno dochody jak i wydatki     w poszczególnych działach na stan realizacji budżetu

 w odniesieniu do całego okresu sprawozdawczego 2012 roku są pod kontrolą i nie ma zagrożenia realizacji budżetu. Na dzień 30 czerwca 2012 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową. Środki pieniężne zgromadzone na lokatach terminowych

w Banku Spółdzielczym w Płońsku O/Dzierzążnia w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy. Łączne zobowiązania pieniężne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 30. VI. 2005 roku  wynoszą 3,77 % przy dopuszczalnej wielkości do

15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów, a łączna kwota długu wynosi

 16,49 % przy dopuszczalnej wysokości do 60 % planowanych dochodów. Nie jest naruszona rezerwa finansowa.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej przez Wójta informacji.

Następnie Pani Agnieszka Harazińska odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ci 262 2012 z dnia 05 września 2012 roku wyrażającą  opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. zawierającą pozytywną opinię przedłożonej informacji.

 

Ad pkt 6

                       W dalszej części Pan Wójt omówił projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń po zlikwidowanym Rewirze Dzielnicowych w Dzierzążni. Wyjaśnił, że nieruchomości wskazane w w/w uchwale położone stanowią współwłasność Skarbu Państwa i Gminy  Dzierzążnia. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny, części udziałów w nieruchomości od Skarbu Państwa pozwoli na zakończenie procedury pozyskania na własność pomieszczeń po byłym Rewirze Dzielnicowym Policji. Pozyskane pomieszczenia zostaną zaadoptowane i przeznaczone pomieszczenia biurowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Radni nie zgłosili uwag do omówionej uchwały.

            Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 112/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny udziału w nieruchomości.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Następna omówiona  przez Pana Wójta projekt uchwały dotyczyła podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 12 § 2, 3 i § 11,12,13 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z

art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2012 roku – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.21, poz 113 z poźn. zm) zachodzi potrzeba nowego podziału gminy Dzierzążnia na obwody wyborcze. W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia ilości stałych obwodów głosowania z dwóch do trzech. Potrzeba zwiększenia o jeden obwód głosowania wynika z ilości okręgów głosowania jaki obsługiwał obwód nr 1 (10 okręgów) w ilości 2402 mieszkańców. Obsługa organizacyjna wyborów przez określony skład komisji wyborczej jest bardzo uciążliwa i wyczerpująca. W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie w/w podziału w celu właściwej organizacji Gminy Dzierzążnia do przeprowadzania wyborów.

Nie zgłoszono uwag.

Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 113/XVI/2012 w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami 

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Następnie Pan Wójt omówił  uchwałę w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą

 ,, Przebudowa drogi gminnej w    miejscowości Wierzbica Pańska”.

W celu uregulowania własności gruntów pod  inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonej  nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wierzbica Pańska  . Przekazanie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

 Uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono.

            Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 114/XVI/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej    w miejscowości Wierzbica Pańska”.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami 

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 115/XVI/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz Uchwałę

 Nr 116/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015 dokonano zmian:W załączniku Nr 1 – zmiana WPF – zwiększono dochody o kwotę 253 459,18 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 253 459,18 zł a dochody bieżące pochodzące ze środków UE  zwiększono o kwotę 12 788 zł).

Wydatki zwiększono o kwotę 253 459,18 zł (wydatki bieżące zwiększono o kwotę 256 459,18 zł - z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zmniejszono o kwotę 45 165,46 zł a  wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 000 zł).

W załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach o kwotę 7 788 zł.. 

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – zmniejszono o kwotę 5 000 zł.

-  Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”  - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Program ten pochodzi z POKL 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia nastąpi w okresie 2 lat: rok 2012 – 12 788 zł. ; rok 2013 – 23 260 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 506 430 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono zmiany:

W dochodach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,  rozdział 01095 Pozostała działalność – wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 231 933,18 zł pochodzącą z MUW, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – wprowadzono środki pochodzące z POKL 2007- 2013 na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”  - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Program ten pochodzi z POKL 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Realizacja wymienionego przedsięwzięcia nastąpi w okresie 2 lat: rok 2012 – 12 788 zł ; rok 2013 – 23 260 zł. Wymieniony program realizowany będzie przez Szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna

-rozdział 85212 świadczenia rodzinne – wprowadzono dotację w wysokości 4 534 zł

 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne,

-rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejszono dotację o kwotę

796 zł z uwagi na nadwyżkę środków budżetowych   na podst. decyzji MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – dokonano zmian na paragrafach środków wprowadzonych do budżetu   w wysokości 19 205 zł - koszty refundacji z 2011 roku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki – wprowadzono do budżetu dotację dla GBP, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 619 590,64 zł.

       W wydatkach zmieniono:      

W załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach o kwotę 5 000 zł rozdział 60016

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – zmniejszono o kwotę 5 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Wierzbica Pańska – zwiększono o kwotę 2 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono  wydatki na o kwotę 5 000 zł  z przeznaczeniem na zakup opału do budynku ZOZ.

Dział 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 zmniejszono  środki o kwotę  33 500zł celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy (zakup paliwa do autobusów szkolnych).

W tym samym dziale rozdział 75075 Promocja gminy - zmniejszono środki o kwotę

2000 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – dokonano zmian między paragrafami- zabezpieczając środki za zakup map.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono środki na wydatkach rzeczowych o kwotę 1 000 zł na zakup paliwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono środki o kwotę 40 788 zł.

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – dokonano zmian między paragrafami w SP

   Kucice – zmniejszono wynagrodzenia, celem przesunięcia na wydatki rzeczowe,

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono na   zakup paliwa do

autobusów szkolnych, zmniejszając inne paragrafy, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

rozdział 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmian między paragrafami – zmniejszając podróże służbowe, celem przesunięcia środków na szkolenia.

Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne – zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Szpitala w Płońsku, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego

Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększono środki o kwotę 7 738 zł.

- rozdział 85202 Domy pomocy Społecznej- zwiększono środki o kwotę 9 000 zł za

   pobyt podopiecznych GOPS-u w DPS,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – dokonano przesunięć między paragrafami,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – dotacja z MUW  w wysokości 4 534 zł,

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 796 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 5 000 zł celem      przesunięcia do rozdziału 85202,

- rozdział 85228 usługi opiekuńcze- zmniejszono o kwotę 700 zł środki z zadań

   własnych, celem przesunięcia do innego brakującego rozdziału,

- rozdział 85295 pozostała działalność – świadczenia społeczne zwiększono o kwotę       3000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono stypendia szkolne – celem zwiększenia środków na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono środki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na sprzątanie terenu po wysypisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki – wprowadzona do budżetu dotacja dla GBP,  zostanie przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru.

Wydatki po zmianach wynoszą 12 126 020,64 zł.

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

      Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 115/XVI/2012 w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do

 protokołu.

     Następnie odczytała  Uchwałę Nr 116/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.   

 

Ad pkt 11

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 117/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.  Uchwał dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku  w wysokości 3 000 zł.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 117/XVI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.     

 

 

Ad pkt 12

            We wnioskach i zapytaniach o głos poprosił Pan radny Radosław Pawlak i zapytał Wójta czy nie można wygospodarować funduszy na budowę placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Dzierzążni.

            Następnie głos zabrał Pan Wójt i poinformował, że odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie budowy nitki gazociągu. Inwestycja będzie zakończona w maju 2014 roku.

Na terenie gminy profilujemy równiarką drogi. Pan Wójt poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag w tej sprawie.

Otrzymaliśmy wskaźniki wyjściowe do budżetu gminy na 2013 rok.

GUS ogłosił cenę wyjściową kwintala żyta, która kształtuje się na zeszłorocznym poziomie.

W naszej gminie odbyły się dwie uroczystości: dożynki gminno- parafialne oraz jubileusz 50- lecia par małżeńskich.

Odnośnie wniosku Pana radnego dotyczącego budowy placu zabaw Pan Wójt poprosił o zdanie Pana dyrektora ZS w Dzierzążni.

            Pan Franciszek Goszczyński poinformował, że na zebraniu szkolnym z rodzicami rozmawiano o programie ,, Radosna Szkoła”. W ramach tego programu można zbudować plac zabaw dla dzieci, z tym że samorząd musi ze środków własnych przeznaczyć środki

finansowe w wysokości 65 tys. zł, tyle samo przekazuje Wojewoda. Jeśli gmina zdecyduje się przeznaczyć takie środki, to można do programu przystąpić. Jednak cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spada na szkołę. Wszystkie urządzenia muszą być

atestowane . Poza tym plac można zbudować poza budynkiem i byłby niewidoczny z ulicy

 a przez to bardziej narażony na zniszczenia..

            Pan Wójt wyjaśnił, że poprosił o zabranie głosu Pana dyrektora, aby ten naświetlił sytuację. Powiedział, że nie stać gminy na taki wydatek. Można pomyśleć o innym sposobie zrealizowania tego pomysłu. Istnieje obawa uszkodzenia lub wyniesienia urządzeń, które byśmy zainstalowali na placu zabaw.

Pan Wójt podkreślił, że gmina jest otwarta na wszelkie propozycje, z gminnych pieniędzy odtworzono orkiestrę.

            Następnie o głos poprosił Pan sołtys wsi Dzierzążnia i zgłosił problem z hydrantami przeciw pożarowymi. Nie są one konserwowane, w przypadku pożaru jest kłopot z pobraniem wody.

            Pan Wójt obiecał zająć się tą sprawą.

 

Ad pkt 13

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy   podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

            Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-08 11:08:01
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:44:41
  • Liczba odsłon: 795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181281]

przewiń do góry