1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 12.01.2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15.01.2021 roku w sprawie: określenia zasad nieodpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, oraz ustanowienia koordynatora gminnego i telefonicznego punktu zgłoszeń- doc.
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 25.01.2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności Mieszkańców w 2021 roku – doc
 7.     ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 04.02.2021     roku w sprawie: upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości- doc.
 8.    ZARZĄDZENIE Nr 8/2021WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA  z dnia 08.02.2021  roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów- doc.
 9.   ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 19.02.2021 roku w sprawie: ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok, do odliczenia podatku VAT za 2020 rok, a także określenie współczynnika VAT  na 2021 rok dla Urzędu Gminy Dzierzążnia- doc.
 10.    ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 25.02.2021 roku w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2020 rok- doc.11.    ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 04.03.2021 roku w sprawie: wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dzierzążnia- doc.
 11.    ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 04.03.2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dzierzążni- doc.
 12.  
 13.    ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26.03.2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej ( art. 265 pkt 2ufp)- doc.
 14. ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26.03.2021 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- doc.
 15. ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 31.03.2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc.
 16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.04.2021 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Dzierzążni- doc
 17. ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.04.2021 roku w sprawie
 18. ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.04.2021  roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni- doc
 19. ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.04.2021 roku w sprawie:
 20. ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 22.04.2021 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni- doc
 21. ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę- doc.
 22. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc.
 23. ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 06.05.2021 roku w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości;
 24. ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia
 25. ZARZĄDZENIE Nr 25/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15.06.2021 roku w sprawie  ustalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni
 26. ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28.06.2021 roku w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Błominie Gumowskim
 27. 1.ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej- doc.

 28. ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Zespołu  do spraw opracowania Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dzierzążnia na lata 2022-2026-doc.

 29. 3.ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 12.07.2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- doc.

 30. ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc

 31. ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego- doc

 32. ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Gminy Dzierzążnia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny- doc.

 33. .ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku- doc.

 34. .ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą- doc.

 35. ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Starczenie Wielkim- doc

 36. ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Gminy Dzierzążnia na 2022 rok- doc.

 37. .ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc.

 38. ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 4 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2021- doc.

 39. .ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 11 października 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc.

 40. ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 18.10.2021 w sprawie: - doc.

 41. .ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021- doc.

 42. ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów o raz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia- doc.

 43. .ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 29 października  2021 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Dzierzążnia w 2021 r.- doc.

 44. .ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy- doc.

 45. ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych- doc.

 46. .ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej- doc.

 47. ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2022 rok- doc.

 48. .ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 17.11.2021 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni- doc.

 49. ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Dzierzążnia- doc.
 50. ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 06 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 51. ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-13 10:12:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-07-01 09:14:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-07-01 09:14:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-07-01 09:47:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-10-20 15:31:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:58:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-12-09 12:58:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-11 13:18:43
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-09 12:59:05
 • Liczba odsłon: 917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174576]

przewiń do góry