Uchwała Nr 50/VII/ 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 169/15 o pow. 0.7492 ha położoną we wsi Nowe Kucice . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku , Księga Wieczysta nr. 31059. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie urządzeń do produkcji rolniczej /strefa ochrony sanitarnej 50 m/ 3 RPU.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 49/VII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 50 o pow. 0.6500 ha położoną we wsi Kadłubowo . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku , Księga Wieczysta nr. 6047. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenach rolnych i trwałych użytków zielonych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 48/VII/ 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 46 o pow. 0.9600 ha położoną we wsi Kadłubowo . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku , Księga Wieczysta nr. 6047. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie usług oświaty – 3 U O.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 47/VII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznychNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w przedmiocie realizacji zadań z zakresu dróg publicznych w formie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 786 Kozarzewo-Gumino-Kucice od km 5+340 do km 7+328,80 o długości 1988,80 mb.

§ 2

Formy i zakres współdziałania, o którym mowa w § 1 określa odrębna umowa.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 46/VII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz U. Nr 15 poz. 148 z 2003 z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 5.170.521

- po stronie wydatków - 5.523.396

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 554.528 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 554.528 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2003 rok w wysokości 1.083.375 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 7

Uchwala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa .

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 45/VII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 135 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku przedłożoną przez Wójta Gminy w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-03 07:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 11:46:32
  • Liczba odsłon: 1070
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897901]

przewiń do góry