Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 30 lipca 2020 roku

 

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 30 lipca 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 9.00, a zakończyły o godzinie 10:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Kierownik  GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski.

 

Ad 1.  Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad i poddał go głosowaniu. Obecni radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, wobec czego przewodniczący przeszedł do jego realizacji.

 

 • Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy
 • Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy
 • Wystąpienia i zapytania
 • Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 • Podjęcie Uchwały Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 • Wolne wnioski i informacje
 • Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 9 lipca 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XVII Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono                       w urzędzie:

 • Trwa opracowywanie protokołów w związku z wnioskami, które złożyli rolnicy w sprawie ujemnych skutków przezimowania w wyniku wystąpienia mrozu i gradu,
 • Zostaną zakupione laptopy z programu ,,Zdalna Szkoła” przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,
 • 21 lipca został otwarty przetarg na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach, koszt utwardzenia placu w Dzierzążni jest wyższy niż planowano, dlatego trzeba dokonać zmiany w uchwale budżetowej i zabezpieczyć środki niezbęne do wykonania zadań. Wykonanie placu w Kucicach planowane jest do 15 września, a przy Urzędzie Gminy do 30 października,
 • W dniu 6 lipca ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i na chwilę obecną wpłynęły 3 oferty,
 • Planowana jest modernizacja stołówki w Dzierzążni w ramach programu rządowego ,,Posiłek                    w domu i w szkole,
 • Trwa usuwanie azbestu z budynków u mieszkańców gminy, którzy złożyli wnioski,
 • Odbiór folii rolniczej jest przełożony na koniec sierpnia, gdy rolnicy będą już po żniwach,
 • Planowany jest zakup książek do obu szkół.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 070 235,40 zł, zaś plan wydatków – 19 020 235,40zł. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

750       Administracja publiczna

75056   Spis powszechny i inne                    

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 27 056,00 zł – na podstawie pisma Nr WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku z Urzędu Statystycznego  na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

758     Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920    Subwencje ogólne z budżetu państwa - decyzja Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g                      z 9 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, kwota subwencji 75 000,00 zł.

855       Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przeniesienie planu z § 0970 do  § 0980 -  kwota 5 000,00 zł

WYDATKI

750       Administracja publiczna

75056   Spis powszechny i inne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. – wprowadzenie  kwoty 10 340,00 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. – wprowadzenie  kwoty 16 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wprowadzenie  kwoty 716,00 zł

801     Oświata i wychowanie

80101  Szkoły podstawowe

§ 4240  Zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększenie w kwocie 75 000,00 zł

80113    Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300  Zakup usług pozostałych – zmniejszenie-przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z rozdziału 80113                           do rozdziału 90003

900        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003    Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300   Zakup usług pozostałych – utworzenie paragrafu na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy  i przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 90003

W wydatkach majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową dokonano następujących zmian:

750       Administracja publiczna     

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono zdanie pn.” Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni” o kwotę 7 894,71 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono zdanie pn.” Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku UG w Dzierzążni” o kwotę 5 858,29 zł

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie zdania - likwidacja pn.” Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Kucice” o kwotę 10 000.00 zł

801  Oświata i wychowanie         80101     Szkoły podstawowe

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa nazwy zadania  inwestycyjnego. W uchwale budżetowej wpisano zadanie pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej  w Nowych Kucicach” , powinno być „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej  w  Nowych Kucicach ‘’ i zmniejszenie wartości zadania o kwotę 3 753,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10.  Rydzewska Ewa - jestem za
 11.  Siedlecka Janina - jestem za
 12.  Sepetowski Dariusz- jestem za
 13.  Turkowska Teresa - jestem za
 14.  Wróblewski Mariusz - jestem za
 15.  Zimny Krzysztof - jestem za

                                                                                                                            

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Wolne wnioski i informacje

Wójt poinformował, że :

 • Trwają prace na drogach powiatowych, nowa nawierzchnia w Płońsku dokończona jest do granic powiatu, Wójt poprosił Radnego Powiatowego o zabranie głosu.

Następnie Radny Powiatowy Pan Mirosław Opolski poinformował, że:

 • Realizowana jest droga od Kucic w stronę Nacpolska do miejscowości Chrościn, planowany odcinek zostanie wydłużony o 200 m,
 • W Cuminie jest do wykonania 600 m drogi, Zarząd Starostwa w miarę możliwości będzie dążył do jej wyremontowania,
 • 1200 m drogi będzie robione w Dzierzążni do cmentarza, są na to zaplanowane fundusze, droga nie będzie poszerzana i drzewa pozostaną, jej wykończenie planowane jest do końca października,
 • Jest propozycja zrobienia drogi na odcinku Ilino-Wilamowice do końca trwania kadencji, czyli w przeciągu 3 lat. Pan Mirosław Opolski zwrócił się z prośbą, by Radni Gminy Dzierzążnia rozważyli to czy droga ma być zrobiona jednorazowo w roku 2021 czy ratami przez okres 3 lat. Dodał, że część pieniędzy będzie pochodziła ze środków zewnętrznych, ale pozostałe 20% należy podzielić pomiędzy Starostwo Powiatowe i Gminę Dzierzążnia. W praktyce oznacza to około 500 tys. zł                                       do wydatkowania z budżetu Gminy.

Dalszych pytań nie było.

 

Ad 9. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 10:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 11:59:48
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 11:59:48
 • Liczba odsłon: 830
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267004]

przewiń do góry