Uchwała  Nr 54/VIII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 października 2003roku

w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt 3 , art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie art. 2 , art. 3 i art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U. Nr 9, poz. 43, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina prowadzi gospodarkę komunalną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez powierzenie wykonania zadań w powyższym zakresie innym podmiotom w drodze umowy.

§ 2

1. Gmina w ramach zadań własnych prowadzi budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w zakresie określonym corocznie w planie zadań inwestycyjnych, stanowiących integralną część budżetu gminy.

2. Wysokość cen i opłat za usługi komunalne, o których mowa w § 1 określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 53/VIII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Kucice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 ze zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Kucice, obręb ewidencyjny PGR Kucice, oznaczoną Nr działki 21/1 o pow. 5700 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Płońsku urządzona jest księga wieczysta Nr Kw 30459.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 52/VIII/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 października 2003 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 160 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku wybiera osoby wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 51/VIII/2003

Rada Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 października 2003 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. .Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm. / oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 191 521 zł

- po stronie wydatków - 5 544 396 zł

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 575 528 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 575 528 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy w Dzierzążni, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-29 10:35:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-29 10:47:54
  • Liczba odsłon: 1162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269994]

przewiń do góry