Inspektor d/s ewidencji ludności, obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej

mgr Renata Bartold-Podgórska

POK. nr 26 tel. (023 661 59 02)

EWIDENCJA   LUDNOŚCI

---------------------------------------------------------------------------------

Sprawy Ewidencji Ludności normuje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych / t.j.Dz.U.Nr 87 ,poz.960 z 2001 roku/

Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o:

- miejscu pobytu osób,

- urodzeniach,

- zgonach,

- zmianach stanu cywilnego,

- zmianach obywatelstwa,

- zmianach imion i nazwisk,

 • zmianach dot.obowiązku wojskowego
 • innych zmianach wynikających z akt stanu cywilnego i dowodów osobistych .

Ewidencja ludności prowadzona jest w systemie kartotecznym i jednocześnie systemie informatycznym w formie Gminnego Zbioru Meldunkowego/do czasu uzupełnienia zbioru ewidencji ludności o pełen zakres danych osobowych nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 roku/.

Sprawy do załatwienia

- zameldowanie osób na pobyt stały pod oznaczonym adresem

- wymeldowania osób z pobytu stałego

- zameldowania osób na pobyt czasowy powyżej 2-óch miesięcy

- zameldowania osób na pobyt czasowy do 2-óch miesięcy

- wymeldowania osób z pobytu czasowego

- wymeldowanie osób na wniosek strony lub z urzędu (art.15 ust.2 ustawy )

- zameldowania cudzoziemców

 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego ds. administracji publicznej o nadanie lub zmianę numeru ewidencyjnego PESEL dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
 • wydawanie zaświadczeń ze zbioru meldunkowego o okresach zameldowania na ter. Gminy
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,,zbioru PESEL podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r
 • sprawozdawczość meldunkowa

 

REJESTR WYBORCÓW

Prowadzenie i ciągła aktualizacja Rejestru Wyborców

 • Zakładanie KART ZIELONYCH dla osób ,które wystąpią z wnioskiem o wpis do rejestru (dla osób zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały)
 • Zakładanie KART RÓŻOWYCH dla osób wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie ,bądź osób pozbawionych praw publicznych lub osób ubezwłasnowolnionych
 • Sporządzanie spisu wyborców

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz Statut Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda jednostka OSP posiada osobowość prawną jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie.

Koszty wyposażenia ,utrzymania ,wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.

Na terenie gminy działa 8 jednostek typu S w następujących miejscowościach:

 • OSP Dzierzążnia
 • OSP Wierzbica
 • OSP Starczewo
 • OSP Sarnowo
 • OSP Kucice
 • OSP Podmarszczyn
 • OSP Gumino
 • OSP Kadłubowo

 

Z ramienia Urzędu Gminy nadzór nad ochroną przeciwpożarową sprawuje Pani Renata Bartold-Podgórska -insp. ewidencji ludności, obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej

Do zadań należy:

-współpraca z Komendą Powiatową PSP

-współpraca z nadrzędnym Związkiem ZOSP /tj. ZP ZOSP ,MZW ZOSP ,

- rozliczanie kierowców z kart drogowych samochodów i sprzętu pożarniczego,

- pomoc w prowadzeniu rachunkowości w poszczególnych jednostkach OSP

- pomoc w rozliczaniu deklaracji CIT przez OSP

- występowanie z wnioskami do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach zmian składów osobowych zarządówOSP

- przygotowywanie dla Zarządu Gminnego ZOSP projektu budżetu

- organizacja Zawodów sportowo-pożarniczych

- popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarnczej i konkursów o tematyce pożarniczej ( uczestnik konkursu plastycznego o tematyce"ZAGROŻENIE-TEGO MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ"-uczenica Szk.Podst. w Dzierzążni zajęła II miejsce na szczeblu centralnym)

- przygotowywanie wniosków o dotację na zakup sprzętu ,umundurowania itp

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 10:27:22
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-11 14:40:30
 • Liczba odsłon: 1546
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269944]

przewiń do góry