Zobacz podgałęzie

Protokół XXXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 12 kwietnia  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierownik GOPS Reginę Sobczeńską,  dyrektora Szkoły Podstawowej panią Bożenę Nowakowską, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku, przedstawicieli mediów oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami radnych obecnych na sali.

 

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

6. Podjęcie Uchwały Nr 234/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

7. Podjęcie Uchwały Nr 235/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8. Podjęcie Uchwały Nr 236/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9. Podjęcie Uchwały Nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.

10. Podjęcie Uchwały Nr 238/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic

       i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni w 2017 roku.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

  Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXIV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14 głosami.

 

Ad pkt 3

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 12 marca 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe w sposób sprawny.

            W dniu 29 marca złożono wniosek o dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest.

            Zakończono utwardzanie dróg gminnych gruzem pozyskanym ze zburzonych budynków gminnych w Cuminie. Utwardzano drogi w Cuminie, Nowej Dzierzążni oraz Starczewie Wielkim. Ponadto wykonano punktowe nawiezienie żwiru na drogi gminne.

            Rozpoczęto przebudowę dróg gminnych w Pomianowie i drogi Nowe Kucice- Korytowo. Roboty wykonuje Firma Wapnopol Adam Nowakowski.

            W dniu 30 marca na wniosek mieszkańców posiadających domy na nieruchomościach gminnych przeprowadzono podział tych nieruchomości  w miejscowości Błomino Gumowskie.

            W dniu 4 kwietnia złożono wniosek w ramach programu ,, Mazowieckie strażnice OSP- 2018” na remont garażu OSP Podmarszczyn.

            W dniu 11 kwietnia złożono wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przemkowo- Gumino Etap I i II w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

            Trwają prace porządkowe na terenie po byłym wysypisku śmieci w Pomianowie, kolejnym etapem będzie wykonanie profilowanie ciężkim sprzętem.

            GDDKiA podpisała z Wójtem Gminy porozumienie na wykonanie dokumentacji regulującej stan prawny pod chodnikiem w miejscowości Dzierzążnia.

            Pan Radny Radosław Pawlak powiedział, że wielu mieszkańców gminy nie wie, że wysypisko śmieci w Pomianowie jest nieczynne.

            Pan Wójt powiedział, że na każdej sesji rozmawiamy o tym, że wysypisko jest zamknięte. Poza tym są porozwieszane tabliczki z informacją o zakazie wyrzucania śmieci.

           

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

            Pan Wójt powiedział, że uchwała dotyczy zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie

 650 000,00 zł na częściowe zapewnienie źródeł finansowania inwestycji drogowych. Inwestycje te wprowadzono w projekcie oraz budżecie gminy na rok 2018.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023 po 130 000,00 zł każdego roku, odsetki będą płatne miesięcznie w każdym roku.

            Podjęta uchwała będzie podstawą zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem.

            Pani radna Kawecka zapytała, które drogi będą finansowane zaciągniętym kredytem.

Pan Wójt wyjaśnił, że pieniądze z kredytu przeznaczymy na budowę drogi Korytowo- Kucice oraz sporządzenie dokumentacji na budowę drogi w Sarnowie Górach.

            Pan radny Zimny zapytał, gdzie zostały przesunięte środki, które były zabezpieczone jako wkład gminy w budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Dzierzążnia.

 GDDKiA zobowiązała się wykonać tę inwestycję z własnych środków.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że na razie nie możemy rozdysponować tych środków. Podpiszemy porozumienie z GDDKiA i wtedy środki zabezpieczone na budowę sygnalizacji świetlnej przeznaczymy na inwestycje drogowe.

            Więcej pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wróblewski odczytał Uchwałę

Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr  233/XXXV/2018 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 234/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Uchwała ta jest formalnością. Środki finansowe dla Powiatu Płońskiego zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

W 2017 roku podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu realizowanego przez Powiat zadania pod nazwą ,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”.

Gmina Dzierzążnia dofinansuje koszty udziału własnego Powiatu w kwocie 364 338,00 zł.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 234/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 235/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 236/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W uchwale budżetowej dokonano zmian:

Dochody:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 413 758,34 zł z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

Dochody po zmianie wynoszą 15 140 283,34 zł.

Wydatki:

            Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 000 zł.

Z uwagi na złożony wniosek w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na dofinansowanie do inwestycji pod nazwą ,, Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo- Gumino Etap I i II” zabezpieczono wkład własny do wysokości 20 % wartości inwestycji- 200 000 zł.

            W wydatkach bieżących wprowadzono dotację z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz 2% kosztów obsługi.

            W dziale Pomoc społeczna dokonano zmian między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe.

            Wydatki po zmianach wynoszą 16 633 455,17 zł.

W WPF inwestycje nie uległy zmianie.

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 235/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Przewodniczący odczytała  Uchwałę Nr 236/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia aktualnie otrzymują wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach. Stawka ta wynosi odpowiednio 6 zł i 2 zł. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni na posiedzeniu

w dniu 27 marca 2018 roku jednogłośnie zatwierdził wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni w sprawie podniesienia stawki ekwiwalentu pieniężnego

 za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych na 9 zł i za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym na 3 zł.

Dotychczas obowiązujące stawki były niskie na tle innych jednostek w powiecie.

            Radni nie zgłosili uwag.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 238/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic   i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

            Na ostatniej sesji Rady Gminy podejmowano uchwałę odnośnie okręgów wyborczych. W związku ze zmianą kodeksu wyborczego w terminie 30 dni od podjęcia tej uchwały musimy podjąć uchwałę  sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic   i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

            Zmiana dotyczy tylko przepisów prawnych, poza tym nic się nie zmienia.

Radni nie mieli pytań.

Pan wróblewski odczytał Uchwałę Nr 238/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic   i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pani Regina Sobczeńska- Kierownik GOPS w Dzierzążni przedstawiła  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

 w 2017 roku.

            Na podstawie art.110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności za 2017 rok i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek

w oparciu o obowiązujące ustawy i programy przyjęte do realizacji uchwałami rady gminy.

            W sprawozdaniu przedstawiono:

- Strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostosowaną do zmian ustawowych

 i potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

- Finansowanie- zestawienie wydatków rozdziałami za 2017 rok a także porównanie do 2016 roku ze wskazaniem zadań realizowanych przez Ośrodek ze środków własnych

 i z dotacji budżetu państwa. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi: kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności, zasiłki celowe i okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy, zapewnienie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, udzielanie schronienia, pogrzeby, zasiłki stałe.

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy między innymi: realizacja gminnych programów, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo- wychowawczej ( dom dziecka).

Wydatki za 2017 rok wyniosły: 5 133 899,88 zł,  z tego 4 622 292,13 zł to środki Wojewody, które stanowią 90,03% ogólnych wydatków, natomiast 511 607,75 zł to środki własne gminy, które stanowią 9,97% ogólnych wydatków.

- Klienci GOPS- ze wskazaniem typów rodzin objętych pomocą społeczną. W porównaniu

do 2016 roku nastąpił spadek rodzin z dziećmi o 10 %, rodzin emerytów i rencistów o 1%. Nastąpił wzrost grupy- pozostałe rodziny o 11 %. Są to osoby korzystające z zasiłków stałych, osoby samotne bezrobotne z problemem alkoholowym, osoby ponoszące duże koszty na leczenie.

- Analiza form pomocy w zakresie ustaw obligatoryjnych: ustawa o świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o zasiłku dla opiekuna.

            Wykaz potrzeb na 2018 rok:

- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej- plan pokrywa potrzeby do lipca włącznie;

- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt w domu dziecka siedmiorga dzieci- plan pokrywa potrzeby do lipca włącznie.

Brak środków na pokrycie tych potrzeb w 2018 roku wynosi 92 282 zł plus koszty za pobyt trzeciej osoby w domu pomocy społecznej w kwocie 23 910 zł ( razem 116 192 zł).

Pytań do omówionego przez Panią kierownik GOPS nie zgłoszono.

 

Ad pkt 12

            Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma, jakie wpłynęły do Wójta i Rady Gminy:

- od Rady Gminy Naruszewo informujące o zabezpieczeniu środków w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi 30052W w Zaborowie  do granicy

 z Cuminem;

- od radnej Katarzyny Piłkowskiej- rezygnacja ze sprawowania funkcji radnej;

- od dyrektora Poradni Rodzinnej ,,Eskulap” w sprawie wypowiedzenia umowy z dnia 07 września 2011 roku dotyczącej świadczenia usług leczniczych wobec mieszkańców gminy;

- od radnego Pawła Śmigelskiego  w sprawie dofinansowania wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Błomino Gumowskie.

            Pan Wójt powiedział, że oglądał boisko w Błominie Gumowskim. Boisko jest usytuowane na gruncie gminnym, mieszkańcy sami przygotowali miejsce do gry w piłkę dla klubu sportowego. Boisko jest na gruncie gminnym i możemy je finansować. W budżecie mamy zarezerwowane 15 000 zł na taką działalność. Ogłosimy 2 granty do których mogą przystąpić 2 kluby sportowe z naszej gminy. Procedura potrwa, ale postaramy się jak najszybciej przekazać fundusze klubom w ramach grantu.

            Pan radny Zimny zapytał, na jakim stanowisku jest gmina, jeśli chodzi o program termomodernizacji.

            Pan Wójt powiedział, że jeszcze nie zajmowaliśmy się tym programem.

Pan Wójt powiedział, że odnośnie pisma Rady Gminy Naruszewo dotyczącego drogi łączącej się z naszą drogą w Cuminie mamy zabezpieczone środki na ten cel. chcemy, żeby całość inwestycji poprowadziła gmina Naruszewo. Podpiszemy z nimi porozumienie

 i sfinansujemy swoją część drogi długości 800 mb.

            Pan Wójt zapytał, czy wydzielać działkę w Kucicach pod budowę świetlicy wiejskiej, czy wystawić ją w całości na sprzedaż,

            Pan radny Zimny powiedział, że skoro strażacy nie oddali działki pod studniami gminie, to sprzedajmy działkę po dawnym SKR w całości, nie wydzielajmy terenu pod świetlicę. Strażacy zaszkodzili mieszkańcom swojej wsi.

            Pan Wójt powiedział, że budynek przy szkole w Sieklukach wymaga remontu. Będziemy też remontować budynek hydroforni w Sarnowie. W tym roku wykonamy dokumentację a w przyszłym przeprowadzimy remont.

            Pan radny Zimny powiedział, że budynek hydroforni grozi zawaleniem i trzeba szybko go wyremontować, bo służy mieszkańcom gminy. Są różne programy, z których można skorzystać i pozyskać środki na remont.

            Radna Kawecka zapytała, czy ktoś chce kupić budynek  gminny tzw. agronomówkę.

            Pan Wójt powiedział, że ogłosimy przetarg na sprzedaż i obniżymy cenę o 10 %.

Pan radny Śmigelski poprosił o interwencję w sprawie ruchu samochodów z dużym tonażem jeżdżących po drodze Błomino Jeże. Zamknięto ruch na drodze powiatowej do Baboszewa i samochody ciężarowe chcąc uniknąć objazdu korzystają z drogi gminnej Błomino Jeże. Droga ta nie jest przystosowana do takiego tonażu i  w niedługim czasie zostanie zniszczona.

 

Ad pkt 13

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-19 12:22:45
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 12:22:45
  • Liczba odsłon: 942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277087]

przewiń do góry