Zobacz podgałęzie

Protokół z XXV  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 19 maja  2017  i w dniu 23 maja 2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00  dnia 19 maja 2017 roku następnie o godzinie 16.15 zostały przerwane obrady sesji i wznowione dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 14.00.

Pan Przewodniczący otworzył obrady XXV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.           

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad.

Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy

1.      Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy

2.      Interpelacje i zapytania

3.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

4.      Podjęcie Uchwały Nr 170/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

5.      Podjęcie Uchwały Nr 171/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 Wierzbica Szlachecka-Starczewo-Arcelin”

6.      Podjęcie Uchwały Nr 172/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania  pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice”

7.      Podjęcie Uchwały Nr 173/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 174/XXV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.      Wolne wnioski i zapytania

10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXIV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15  radnych obecnych na sali.  Protokół z XXIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  15 głosami.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie  jako pierwsza głos zabrała radna Kawecka, która zapytała co  z chodnikiem w Gumowie i światłami na skrzyżowaniu w Dzierzążni?

 Jest tyle wypadków w Dzierzążni i należałoby coś zrobić aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przejeżdżającym przez to skrzyżowanie.

Wójt odpowiedział, że trwają rozmowy z GDDKiA ale koszt przebudowy tego skrzyżowania jest bardzo duży. W sprawie budowy chodnika w Gumowie jest przygotowywana dokumentacja w porozumieniu z GDDKiA.

Radny Krzysztof Zimny zapytał o koszt przebudowy drogi powiatowej Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice i jakie musi spełnić wymagania co do szerokości. Wójt odpowiedział,                 że koszt przebudowy to 1 669 546zł a szerokość 6 metrów. Drzewa przy drogach gminnych oddawane są właścicielom działek graniczących z drogą.

Radna Jankowska Wiesława zapytała odnośnie żwirowania drogi w Cuminie. Wójt odpowiedział, że dwa samochody zostały wysypane żwiru ale tam trzeba założyć mostek  i wtedy poprawi się jakość tej drogi.

Radna Jankowska Wiesława zapytała o koszty utrzymania klubu sportowego w Gumina, jakie są koszty dowożenia sportowców na mecze. Wójt odpowiedział, że na bramki wydano 3 000zł i 6 razy bus szkolny zawiózł sportowców na mecze. Wójt powiedział, ze sportowcy nie mają gdzie trenować bo boisko przy szkołach w Nowych Kucicach i w Dzierzążni  nie spełnia wymagań co do rozmiaru. Przy świetlicy wiejskiej tez nie mogą trenować bo świetlica jest udostępniana na różne imprezy  i niestety nie ma tam możliwości grania w piłkę na boisku przy świetlicy.

Na tym zakończono zgłaszanie pytań.

Ad pkt 4

               Pan  Wójt  przedstawił  informację z działalności  międzysesyjnej   w okresie  

od  31 marca  2017 roku do 19 maja 2017 roku. Nadmienił, że Urząd Gminy realizował zadania ustawowe  w sposób sprawny, oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1.      W dniu 3 kwietnia został naprawiony przystanek autobusowy przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowości Wierzbica Pańska,

2.      W dniach 4 -14 kwietnia wykonano profilowanie dróg gminnych dróg gminnych, prace wykonywał Pan Sławomir Jaworski, Cempkowo 10, 09-100 Płońsk

3.      W dniach 4 -14 kwietnia wykonano dożwirowanie dróg gminnych w ilości ponad 1 300 ton dostawcą żwiru była firma P.P.H.U. RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak, ul. Składowa  15 09-100 Płońsk. 

4.       Zostało podpisane porozumienie z Dyrektorem GDDKiA w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pod wykonanie chodnika w miejscowości Gumowo.

Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załączniki do protokołu.

W tym miejscu o godzinie 16.15 obrady sesji zostały przerwane i wznowione w dniu 23 maja 2017 roku o godzinie 14.00.

 

Protokołowala

 Alina Bieglecka

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXV sesji nadzwyczajnej z dnia 19 maja 2017 roku.

            Powitał przybyłych na posiedzenie radnych,  Pana Wójta Witolda Pająka,   Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Wójta Gminy Baboszewo-  Pana  Tomasza Sobeckiego, przedstawicielkę mediów   oraz przybyłych na sesję.

Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.

 

Ad pkt 5, 6, 7

            Pani radna Jankowska zapytała, gdzie jest Pani mecenas Nastaszyc, było obiecane, że w  tej sesji będzie brała udział. Na posiedzeniu będą omawiane bardzo ważne uchwały.

            Pan radny Zimny zasygnalizował, że radni otrzymali inne uchwały, niż były omawiane i nie bardzo wiedzą o co w tym wszystkim chodzi.

            Pan Wójt wyjaśnił, że przygotowano nowe projekty uchwał- wzorowano się na pierwszej przygotowanej wersji, jaka była przedstawiona wcześniej. Przygotowano uchwały: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego,  w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pod nazwą ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin” oraz   w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”.

Na posiedzeniu w piątek wstępnie zdecydowano o przyznaniu pomocy na drogę powiatową Nr 3030 Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin”. Pan Wójt z Baboszewa zadeklarował pomoc naszej gminie w wysokości 200 tys. zł. Rada Gminy Baboszewo nie wyraziła zgody na dofinansowanie inwestycji w naszej gminie. W ubiegłym roku zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 476 533 zł na przebudowę tej drogi powiatowej. Resztę kosztów inwestycji można rozłożyć na 2 lata.

Druga droga- Nr 3061 Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice – koszty przebudowy rozłożono na 5 lat po 333 910 zł rocznie od 2020 roku. Na ostatnim posiedzeniu był obecny Starosta Pan Stolpa, który namawiał do przekazanie środków na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Dzierzążnia. Na inwestycje te Starostwo miało otrzymać wyższe dofinansowanie, uzyskało 43 % inwestycji- resztę musi sfinansować Powiat

i Gmina. 

            Pan radny Zimny Krzysztof powiedział, że nie mamy takich pieniędzy, aby dołożyć Powiatowi. Zrobimy drogi powiatowe z własnych środków a na drogi gminne będziemy zmuszeni zaciągać kredyty. Powiat chce robić swoje drogi kosztem gmin, aby przecinać wstęgi na ich otwarciu przed wyborami samorządowymi.

            Pan Wójt powiedział, że przedstawia radnym propozycje uchwał.

Pani radna Jankowska zapytała, dlaczego Starostwo nie uwzględniło naszej prośby

o rozłożenie kosztów budowy jednej drogi na 3 lata.

            Pan radny Zimny powiedział, że deklarując kwoty na inwestycje powiatowe na przyszłe lata obciążamy przyszłą władzę. Wcześniej były brane kredyty ale na drogi gminne a nie powiatowe.

            Pani radna Siedlecka nawiązała do wypowiedzi Wójta Baboszewa na sesji w marcu, na której powiedział, żeby zrobić jedną drogę- Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin na które pieniądze były zabezpieczone, bo drugą drogę Powiat zrobi a teraz Powiat się z tego wycofuje.

            Pan Wójt Baboszewa Tomasz Sobecki powiedział, że sytuacja jest bardzo złożona. Na sesji w marcu powiedział, że droga  Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice ma duże znaczenie strategiczne  i prawdopodobnie Powiat będzie zmuszony ją zrobić. Jednak takiej pewności nie mamy.

Natomiast jeśli nie zdecydujemy się wspólnie dofinansować przebudowy drogi  Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin, to jeszcze przez wiele lat nie będzie ona robiona.

W Baboszewie na sesji radni zabezpieczyli pieniądze w budżecie na przebudowę obu dróg powiatowych. Sytuacja finansowa Gminy Baboszewo jest inna niż Dzierzążni. Jest to gmina bogatsza. Kilometraż dróg powiatowych przypadający w Gminie Dzierzążnia jest większy niż w Baboszewie. Koszty Powiat podzielił niezbyt sprawiedliwie kierując się tylko metrażem a nie kosztami wykonania. W Gminie Baboszewo część drogi powiatowej jest gruntowa  i budowa tego odcinka będzie droższa. Radni Baboszewa nie wyrazili zgody na przekazanie dodatkowych  200 tys. zł na drogę  Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin.

Wszystkie uchwały podjęli jednogłośnie.

Pan Wójt Sobecki powiedział, że starostwa i samorządy w całej Polsce zaciągają wieloletnie zobowiązania. Nasuwa się pytanie, czy brać kredyty i realizować inwestycje, czy nic nie robić, bo nie ma pieniędzy.

W tym roku mamy ostatnią szansę na wykorzystanie unijnych dotacji bo więcej dofinansowań nie będzie. Rozumie radnych z Dzierzążni, że chcą robić inwestycje gminne ale Powiat domaga się od gmin dofinansowań swoich inwestycji w stosunku 50/50. Mieszkańcy gminy nie zastanawiają się do kogo należy droga, z której korzystają ale w jakim jest ona stanie. Wójt Baboszewa powiedział, że chciałby aby obydwie drogi zostały zrobione.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że mamy inne priorytety. W naszej gminie są drogi gminne gruntowe, gdzie mieszkańcy mają w sezonie wiosennym i jesiennym kłopot

 z wyjazdem z własnych posesji.

            Pan radny Zimny powiedział, że to prawda, że ludziom jest wszystko jedno, po czyjej drodze jeżdżą ale jak damy na drogi powiatowe, to na gminne nie wystarczy. Powiat przed wyborami pochwali się zrealizowanymi inwestycjami. Niech obciążą siebie w większej części a nie 50/50. Jest to rażąca niesprawiedliwość. Nie wszystkie gminy muszą się godzić na ten układ. Gmina Joniec nie przystąpiła do spółki z Powiatem na realizację powiatowych inwestycji drogowych. Dla Gminy Baboszewo dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nie jest dużym obciążenie, bo mają duży budżet.

            Następnie o głos poprosiła mieszkanka wsi  Błomino Gule, która powiedziała,

że droga  Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice jest drogą strategiczną, nie służy mieszkańcom ale transportowi. Powiat będzie zmuszony ją zrobić. Droga Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin służy mieszkańcom. Mieszka tam ponad 70 rodzin. Mieszkańcom nie robi różnicy, po czyjej drodze jeżdżą, ale żeby była ona dobrej jakości. Przez 30 lat nie była ona remontowana ani też zakwalifikowana do remontu. W tym roku się udało uzyskać dofinansowanie i powinniśmy z tej szansy skorzystać. Jeśli w tym roku nie zrobimy tej drogi, to przez wiele lat tego nie zrobimy. Płacimy podatki i chcemy jeździć po dobrej drodze.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że uchwały są tak skonstruowane

 że albo przebudowujemy obydwie drogi albo żadnej.

                 Pani Skarbnik powiedziała, że można dokonać zmian w projekcie uchwały

  w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego. W § 1 pkt 2 uchwały można dokonać zapisu:,, W budżecie gminy w roku 2019 zostaną zabezpieczone środki do łącznej kwoty 384 254,00 zł.

Sporządzimy dodatkowy projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego w której zabezpieczymy środki na lata 2020-2024.

            Ogłoszono przerwę na zmianę uchwał.

 

Radni zadecydowali, że przegłosują uchwały znajdujące się w porządku obrad, a nie nowe sporządzone przez Panią Skarbnik.

            Pani Skarbnik powiedziała, że najpierw trzeba podjąć uchwały budżetowe, a dopiero potem dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi. Musimy mieć zabezpieczone pieniądze, żeby udzielić pomocy finansowej.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że jeśli przyjmiemy uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej to przyjmiemy automatycznie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

           Pani mecenas wyjaśniła, że jeśli nie podejmiemy uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu, to trzeba będzie dokonać zmian w uchwałach budżetowych.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że jest porządek obrad i będziemy go realizować.

            Pan radny Radosław Pawlak zapytał, ile kosztowała dokumentacja na drogi powiatowe.

            Pani Skarbnik powiedziała, że na te dwie drogi na dokumentację gmina wydała prawie 40 tys. zł.

            Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały- 0 głosów, przeciw-

 14 głosów,  wstrzymała się jedna osoba.

Uchwała nie została podjęta.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał uchwałę   w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pod nazwą ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały- 0 głosów, przeciw-

 14 głosów,  wstrzymała się jedna osoba.

Uchwała nie została podjęta.

            Pan Przewodniczący RG odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały- 0 głosów, przeciw-

 14 głosów,  wstrzymała się jedna osoba.

Uchwała nie została podjęta.

 

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 8, 9

            Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 17 461 zł.

- Drogi publiczne gminne- wprowadzono środki z uzyskanej pomocy finansowej Gminy Baboszewo w kwocie 10 000 zł;

- Administracja Publiczna, Urzędy Gmin- wprowadzono środki z TUW w wysokości

     7 461 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 658 445,42 zł.

W  wydatkach dokonano następujących zmian- wydatki majątkowe zmniejszono

 o kwotę 5 000 zł.

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn- zmniejszono

   o kwotę 30 000 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Podmarszczyn- zwiększono o kwotę 20 000 zł.

 

Wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi Nowe Gumino- Nowe Kucice- zwiększono o kwotę 5 000 zł.

W wydatkach bieżących dokonano zmian:

- Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono środki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków za zakupioną działkę nr 131/2 w 2016 roku z uwagi na zmianę powierzchni działki oraz jej numeru- należy unieważnić przetarg i dokonać zwrotu gotówki;

-Działalność usługowa- zwiększono środki o kwotę 1055 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za posiedzenie komisji gospodarki przestrzennej;

- Administracja Publiczna, Urzędy Gmin- zwiększono środki o kwotę 100 zł

 z przeznaczeniem na zwrot dotacji z działu Urzędy Gmin z roku 2016;

- W dziale 754, 801, 852 i 855 dokonano zmian między paragrafami. Zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono na paragrafach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku;

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- zmniejszono środki z zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”- zmniejszono o kwotę 30 000 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 994 737,42 zł.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 170/XXV/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 171/XXV/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

             Nie zgłoszono wniosków i zapytań.

 Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-13 14:10:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 14:10:07
  • Liczba odsłon: 1001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174415]

przewiń do góry