Zobacz podgałęzie

 Protokół z VIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 49/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania  zespołu do wyboru ławników.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 50/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach do ławników.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 53/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Raciąż w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości porządku

 w gminach.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 54/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Baboszewo w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.

11.              Podjęcie Uchwały Nr 55/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą ,,Zakup bojowego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dzierzążni”.

12.             Podjęcie Uchwały Nr 56/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów.

13.             Podjęcie Uchwały Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

14.              Podjęcie Uchwały Nr 58/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

15.             Wolne wnioski i zapytania.

16.             Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

   Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.30 a zakończyły o godzinie 15.30.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,   Państwa Sołtysów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Sekretarz poprosił o możliwość zmiany porządku obrad. Zmiana dotyczy punktu 10 porządku obrad- Uchwały Nr 54/VIII/2015- chodzi o zmianę nazwy uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w porządku obrad.

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z VII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali. Protokół z VII sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację  z działalności międzysesyjnej .

            W okresie od 8 czerwca 2015 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących działań:

1.                  W dniach 14 -17 lipca dokonano przebudowy przepustu rurowego na drodze gminnej we wsi Chrościn. Roboty wykonał Zakład Komunalny z Płońska za kwotę ogółem 13 103,29 zł brutto. Zakres robót zgodnie z kosztorysem przewidywał wymianę rur betonowych o średnicy 80 cm, budowa nowego przyczółka, wycięcie i zalanie asfaltu.

2.                 W dniach 26 lipiec – 8 sierpień 2015 roku grupa 21 dzieci  odpoczywała nad morzem

w Jastrzębiej Górze. Kolonie prowadziła Fundacja im. Wincentego Witosa

z Ciechanowa., zabezpieczony był transport do i z ośrodka wypoczynkowego, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje turystyczne oraz opieka medyczna.

3.                 W dniu 9 lipca na terenie Gminy Dzierzążnia została przeprowadzona zbiórka elektro odpadów.

4.                 W dniu 20 sierpnia 2015 roku nastąpiło rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo kwota 100 tys. złotych.

5.                  W dniu 10 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo w celu omówienia przebiegu granic drogi gminnej  planowanej do wykonania przebudowy.

6.                 O dnia 5 lipca 2015 roku działa Komisja do spraw szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w przypadku naszej Gminy jak i wielu z województwa Mazowieckiego jest długotrwała susza. Wpłynęło 300 wniosków od rolników o dokonanie szacowania strat w gospodarstwach. Wciąż trwają prace komisji

w celu sporządzenia protokołów i przekazania ich do Wojewody Mazowieckiego celem ich zatwierdzenia.

7.                 Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej ( mapy do celów podziałowych,  mapy do celów projektowych oraz projekty)  dla przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wilamowice, Nowe Kucice, Nowe Sarnowo. W Wilamowicach istnieje problem z pozyskaniem gruntu pod przebudowę drogi od jednego z właścicieli nieruchomości położonych przy drodze.

Ad pkt 5, 6, 7

            W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił 3 uchwały: Uchwałę Nr 49/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania  zespołu do wyboru ławników, Uchwałę

 Nr 50/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach do ławników oraz Uchwałę Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniu komisji.  Pytań do uchwał nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejno uchwały i poddał je pod   głosowanie:

                   Uchwałę Nr 49/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania  zespołu do wyboru ławników. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

                   Uchwałę Nr 50/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach do ławników.

 Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi         załącznik do protokołu.

                   Uchwałę Nr 51/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

    Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi   załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił Uchwałę Nr 52/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Pan Sekretarz wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały do 30 września jest wymagane ustawowo.

Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno  – gospodarczych.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 52/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 53/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Raciąż w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości porządku w gminach.

Uchwała była omawiana na posiedzeniu komisji. Zgodnie z ustawą gminy są zobowiązane  tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Tworzone punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy mają przyjmować takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny                      i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden punkt (PSZOK) samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.  Gmina Dzierzążnia chce nawiązać współpracę z Gminą Raciąż, który posiada już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych spełniający ustawowe wymagania. Początkowo współpracę mieliśmy nawiązać z Gminą Płońsk, ale PSZOK w Płońsku powstał przy dofinansowaniu unijnym i takie porozumienie nie może być zawarte.

Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 53/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Raciąż w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości porządku w gminach.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali- 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi3  załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 54/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Baboszewo w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.  

Wójt Gminy Baboszewo wystąpił z pismem w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej będącej własności Gminy Dzierzążnia, a przebiegającej przez teren gminy Baboszewo. Szacunkowa wartość wnioskowana przez Wójta Gminy Baboszewo wynosi

10 tys. złotych. Jest to dofinansowanie zwrotne, gdyż w wypadku budowy drogi przez Gminę Dzierzążnia Gmina Baboszewo przekaże nam taką samą kwotę.

Na komisjach ustaliliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 5 tys. zł, ale potrzebne jest dofinansowanie w wysokości wnioskowanej przez Wójta Gminy Baboszewo.

Radni nie zgłosili uwag.

Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 54/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Gminą Baboszewo w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.           

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Przewodniczący RG ogłosił krótką przerwę.

 

Ad pkt 11

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 55/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą ,,Zakup bojowego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dzierzążni”. Na posiedzeniu komisji uchwała ta była szczegółowo omawiana.

Samochód strażacki, jakim dysponuje jednostka w Dzierzążni ma 31 lat i jest wyeksploatowany. Nie działa nagrzewnica i zimą zamarza woda. Części do naprawy są praktycznie niedostępne.

Strażacy chcieliby kupić samochód z napędem na cztery koła, który zimą można by było wykorzystać do odśnieżania. Koszt takiego samochodu wynosi około 800 tys. zł. Gmina może dofinansować zakup kwotą 100 tys. zł, resztę strażacy zamierzają pozyskać od sponsorów bądź korzystając z programów dofinansowujących takie inwestycje. Jeśli nie uda się zgromadzić 700 tys. zł z innych źródeł, zrezygnujemy z zakupu.

Radni nie mieli uwag do przedstawionej uchwały.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 55/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą ,,Zakup bojowego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzążni”.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pan Sekretarz Gminy omówił Uchwałę Nr 56/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów.

Uchwałę w tej sprawie należy podjąć w związku z koniecznością aktualizacji wcześniej uchwalonych dokumentów.

Pytań nie zgłoszono.

Pan wróblewski odczytał Uchwałę Nr 56/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13, 14

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 58/VIII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 W dochodach dokonano następujących zmian:

            W dziale Rolnictwo i łowiectwo, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wprowadzono do budżetu dotację celową na podstawie podpisanej umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej  w miejscowości Kadłubowo;

             Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wprowadzono dotację celową w wysokości 3540 zł  na podstawie decyzji KBW;

             Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego- wprowadzono do budżetu kwotę 5000 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego;

            Pomoc społeczna,  Pozostała działalność – wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 2 800 zł na podstawie decyzji MUW;

             Edukacyjna opieka wychowawcza,   pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 1890 zł na podstawie decyzji MUW;

         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki – wprowadzono do budżetu dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5000 zł;

Dochody po zmianach wynoszą 10 842 556,44 zł.

            W wydatkach dokonano zmian:Transport i łączność, drogi publiczne gminne – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 000 zł

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

Opracowanie dokumentacji technicznej na poszczególne odcinki  dróg:

-  Nowe Gumino – Nowe Kucice – zwiększono o kwotę 13 000 zł. Inwestycja po               zmianie wynosi 20 000 zł.

-   Nowe Sarnowo – zwiększono o kwotę 20 000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 32 000 zł.

-   Pomianowo Dzierki – zwiększono o kwotę 9 000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 15 000 zł.

- Wilamowice – zwiększono o kwotę 17 000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 33 500 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo o długości ok. 750mb.– otrzymane środki od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł włączono na drogę Kadłubowo. Z uwagi za zakończoną już inwestycję zmniejszono środki własne

w wysokości 107 400 zł.

Dotacja celowa dla gminy Baboszewo w wysokości 10 000 zł.

    Gospodarka mieszkaniowa,  Gospodarka gruntami  i nieruchomościami – zwiększono

środki  na opłatę vat oraz energię elektryczną. 

 Administracja publiczna :

- urzędy gmin - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13 874,45 zł oraz majątkowe o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do innych brakujących paragrafów;

- Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 13 874,45 zł na wynagrodzenia     pracowników interwencyjnych oraz zwiększenie wkładu własnego na dotację dla   wojewody na realizację programu e - administracja w kwocie 2874,45;

          Referenda – zwiększono środki o kwotę 3540 zł na diety dla członków komisji oraz dokonano przeniesień między paragrafami;

 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono środki na przegląd obiektów strażackich;

         Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 7 300 zł (  szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę 2900 zł ;  Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono

 o 6 000 zł; Gimnazja – zmniejszono o 1000 zł; Dowożenie uczniów do szkół– zmniejszono o kwotę 2 600 zł (celem przesunięcia do rozdziału 80106); Pozostała działalność  – zwiększono o kwotę 2000 zł.

 Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 2800 zł z przeznaczeniem na dożywianie.       

          Edukacyjna opieka wychowawcza,  pomoc materialna dla uczniów – wprowadzona do budżetu dotacja w wysokości 1890 zł została przeznaczona na wyprawkę szkolną dla uczniów;

         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  Gospodarka odpadami – dokonano zmian w wydatkach  na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami; pozostała działalność – zwiększono środki na przegląd budynków (świetlic wiejskich) o kwotę 6000 zł.

             Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteka – zwiększono dotację podmiotową dla GBP o kwotę 5000 zł na uzupełnienie księgozbioru.

     Kultura fizyczna,  Zadania w zakresie kultury fizycznej– zwiększono o kwotę 4 000 zł.

Wydatki  po zmianach wynoszą 11 151 848,44 zł.

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 58/VIII/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15

            W wolnych wnioskach i zapytaniach sołtys Chrościna zapytał o możliwość uruchomienia studni głębinowych, co w przypadku zaistniałej suszy byłoby wskazane.

            Pan Przewodniczący RG odczytał pismo Komisarza wyborczego odnośnie złożenia mandatu przez  radnego.

            Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że w wyborach uzupełniających na radnego mogą kandydować mieszkańcy całej gminy.

            Pan Sekretarz wyjaśnił,  że Rada Gminy  nie podejmowała uchwały o wygaszeniu mandatu, ponieważ radny złożył rezygnację do wójta i mandat wygasił komisarz wyborczy.
Wybory uzupełniające  zostały zarządzone na dzień 29 listopada. Komitety wyborcze zgłaszają kandydatów na radnego.

            Pani radna Piłkowska zapytała, kiedy zacznie się budowa drogi w Nowych Kucicach.

Pan Wójt powiedział, że postaramy się o dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Nabór wniosków trwa do 30 października i taki wniosek złożymy. Dlatego musimy trochę poczekać.

            Pan sołtys z Kucic zapytał, kiedy zostaną zamontowane lampy w jego miejscowości.

Pan Wójt powiedział, że do końca września lampy będą zainstalowane.

Panowie sołtysi Błomina Jeże oraz Chrościna zwrócili uwagę na zapadające się jezdnie na przepustach w ich wsiach.

            Pan Wójt obiecał obejrzeć drogi i podjąć decyzje w tej sprawie.

            Pan sołtys Olszewski zwrócił uwagę na niedrożny przepust pod drogą w Kucicach i zapytał, kto ma go udrożnić.

            Pan Wójt obiecał zająć się tą sprawą.

Na koniec Pan Wójt zaprosił wszystkich na dożynki gminno- parafialne w Guminie  a Pani Skarbnik na wyjazd do Skierniewic.

 

Ad pkt 16

        Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady VIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


         Protokołowała   

Jo

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-15 13:40:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 13:40:03
  • Liczba odsłon: 979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267081]

przewiń do góry