Zobacz podgałęzie

Protokół z II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej  w dniu  14 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 16.00.  Na stan  15 radnych, obecnych było według listy obecności załączonej do protokołu 15 radnych.

Przewodniczący Rady – Pani Agnieszka Harazińska otworzyła obrady II Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich radnych przybyłych na obrady II Sesji Rady Gminy, Pana Mirosława Opolskiego –Wójta Gminy, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę  Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych gminy w osobach: Pani Reginy Sobczeńskiej - Kierownika GOPS, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Pani Bożeny Nowakowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Pani Ewę Siekluckiej – Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni oraz powitała wszystkich sołtysów biorących udział w dzisiejszych obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i wystąpiła   z wnioskiem o przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 listopada 2006 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasadniła tym, że zapoznała się z jego treścią, która w całości odzwierciedla przebieg odbytej I Sesji Rady. Wniosek swój  poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

ü      „za” przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 14 radnych

ü      „przeciwko” – 0 radnych

ü      „wstrzymało się od głosowania” – 1 radna.

Protokół został przyjęty większością głosów bez odczytywania.

Przed przystąpieniem do dalszej realizacji porządku obrad, Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku obrad o punkt : „ Przyjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok”. Zgłoszony wniosek uzasadniła tym, że koniecznością wprowadzenia tej uchwały pod obrady rady jest dokonanie zmian w budżecie gminy na 2006 rok poprzez wprowadzenie do budżetu gminy zmian wynikających ze zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej po stronie dochodów. Wprowadzenia subwencji może dokonać tylko Uchwałą Rady Gminy.

Wniosek powyższy poddał pod głosowanie.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 „ Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok” podjęto jednogłośnie.

Zanim radni przegłosowali porządek obrad po zmianach, radna Alina Braulińska-Korycka zgłosiła dwa wnioski formalne.

Wniosek Nr 1 w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 12 „Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy”. Jako jego uzasadnienie podał brak projektu uchwały w materiałach na posiedzenie komisji.

Wniosek Nr 2 dotyczył braku uzasadnienia uchwał podatkowych, których podjęcie wprowadza skutki finansowe w budżecie gminy. Wniosła o wyliczenie skutków finansowych tych uchwał. Były to uchwały ustalające cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wyliczenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz uchwały w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów.

Po zgłoszeniu tych wniosków, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

 Głosowało 15 radnych:

ü      14 radnych było za odrzuceniem powyższego wniosku

ü      1 radny za jego przyjęciem.

Jak wynika z powyższego głosowania wniosek formalny Nr 1 o wycofanie z porządku obrad punktu 12 tj. „ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy został odrzucony większością głosów.

Przewodnicząca zatem odczytała porządek obrad II Sesji Rady Gminy po dokonaniu  i wprowadzeniu zmiany. Otrzymał on następujące brzmienie:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów.
 7. Podjęcie  Uchwały  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  w  sprawie   zryczałtowanej   diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Podjęcie  Uchwały  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  w  sprawie   zryczałtowanej   diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania dietoraz    zwrotu    kosztów    podróży    służbowych    dla    Przewodniczących    organu wykonawczego jednostek pomocniczych - Sołtysów.
 11. Podjecie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
 12. Podjęcie  Uchwały  Rady  Gminy w Dzierzążni  w  sprawie     ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 13. Podjęcie  Uchwały Rady  Gminy  w Dzierzążni  w  sprawie  zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.
 14. Podjęcie  Uchwały Rady  Gminy  w Dzierzążni  w  sprawie  powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.
 15. Podjęcie  Uchwały Rady  Gminy  w Dzierzążni  w  sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca przystąpiła  do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3    Zanim  Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie komisje rady na swych posiedzeniach w dniu 30 listopada 2006 roku debatowały nad ustaleniem ceny żyta i wszystkie jednogłośnie przyjęły propozycję  Wójta co do jej wysokości tj. 33,00 zł za 1 kwintal żyta.

W tym miejscu o głos poprosił Wójt Gminy, który wyjaśnił, ze w 2005 roku Rada nie podejmowała uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta gdyż to cena została przyjęta   w wysokości 27,88zł tj. wysokości podanej przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu Prezesa GUS na 2006 rok. Była to wówczas cena niższa niż ustalona na 2005 rok tj. 31,00zł . Podwyższając cenę żyta do 33,00zł za 1 q na 2007 rok uzyskamy większy wpływ podatku rolnego do budżetu o kwotę 80 000zł w skali roku w porównaniu do roku ubiegłego. Wyliczona kwota stanowi zwiększenie dochodów budżetu gminy.

Po wypowiedzi Wójta przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 5/II/2006 Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

„Za” było 14 radnych

„przeciwko”- O radnych

„wstrzymało się od głosowania” – 1 radna.

Uchwałę Nr 5/II/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego, radni przyjęli większością głosów.

 

Ad pkt 4       Przed przystąpieniem do uchwalenia podatku od nieruchomości o głos poprosiła radna Alina Braulińska-Korycka, która zgłosiła zapytanie do Wójta Gminy, jaki wpływ ma podatek od nieruchomości  na dochody budżetu gminy?

Wójt wyjaśnił, że największy wpływ na dochody własne budżetu gminy mają wpływy  z podatku rolnego, natomiast podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi 5,08% dochodów w stosunku do budżetu gminy na 2006 rok.

Propozycja podwyższenia go z kwoty 12,00zł za 2006 rok do kwoty 24,00zł w 2007 roku ma śladowe znaczenie na zwiększenie wpływu środków finansowych do budżetu gminy w 2007 roku.

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili, zaakceptowali wysokość stawek podatku  od nieruchomości ustalone na posiedzeniach komisji rady.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 6/II/2006 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 6/II/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku   od nieruchomości radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  5    Przechodząc do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku     od środków transportowych, Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiedź Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że na 2007 rok nie proponuje żadnych  podwyżek stawek podatku od środków transportowych, jedynie nastąpi podwyższenie lub pozostawienie w tej samej wysokości stawek, które zgodnie z przepisami ustalił Minister Finansów z dnia 10 października 2006r.

Dotyczy to stawek podatku od środków transportowych, które określone są w zał  Nr  1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 72,poz.721 z 2006r./ są to pojazdy prowadzące działalność transportową . Takich pojazdów na terenie Gminy jest znikoma ilość, dlatego globalnie w porównaniu do roku 2006 nie szacuje się żadnej zmiany wzrostu wpływów z tego podatku do budżetu Gminy. Podatek ten nie ma znaczącego wpływu na budżet Gminy.  Za okres 11 m-cy 2006r. do budżetu Gminy wpłynęły środki  w wysokości 13.242 zł w stosunku  do budżetu Gminy za 2006r. wynoszącego  8.162.642 zł.    

Innych pytań do Wójta nie zgłoszono. Radni zaakceptowali wysokość stawek podatku od środków transportowych ustalonych na posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 7/II/2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i poddała go pod głosowanie .

Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 7/II/2006 została podjęta przez radnych jednogłośnie.

 

Ad pkt 6            Projekt uchwały Nr 8/II/2006 dotyczy ustalenia podatku od posiadania psów , również był omawiany na posiedzeniu komisji , poinformowała Przewodnicząca Rady. Wszystkie komisje zaakceptowały propozycje Wójta Gminy o pozostawieniu stawki  - 30 zł z roku ubiegłego na rok 2007 od 1 –go psa.

 Wójt zabierając głos dodał, że z tego podatku nie ma wpływu środków finansowych  do budżetu Gminy, a jeżeli są to tylko od pojedynczych osób.

Innych uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek od posiadania psów i poddała go pod głosowanie .

Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 8/II/2006 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad pkt 7              Przed podjęciem Uchwał dotyczących ustalenia wysokości diet  dla Przewodniczącego Rady Gminy , wiceprzewodniczącego , radnym i sołtysom o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska-Korycka , która zgłosiła wniosek formalny o przedstawienie, skutków finansowych podniesienia diet w stosunku do otrzymywanych diet w 2006r.

Wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie .

Głosowało 15 radnych:

„za” przyjęciem wniosku 1 radna

„przeciwko” - 14 radnych

„wstrzymało się” -  0 radnych

Wniosek formalny o przedstawienie skutków podwyżek diet został odrzucony większością głosów.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wysokości diet zostały dokładnie omawiane  na poszczególnych komisjach. Wszystkie komisje zaakceptowały zmiany.

Propozycja ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady wynosiła  800,00 zł w poprzedniej kadencji w 2006r. 600,00 zł.

Wszystkie komisje wysokość diety 800 zł zaakceptowały jednogłośnie.

Innych propozycji wysokości diety nie zgłoszono.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 9/II/2006 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

„Za” – głosowało  - 14 radnych

„ przeciwko”   0 radnych

„ wstrzymało się od głosowania  1 radny.

Uchwałę Nr 9/II/2006 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego

Rady Gminy podjęto większością głosów.

 

Ad pkt 8               Propozycja ustalenia diety dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy wynosiła 200 zł. Komisje na swych posiedzeniach zwiększyły ją do kwoty 400zł   i zaakceptowały jednogłośnie – poinformowała Przewodnicząca Rady .

Innych nowych propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr 10/II/2006 w sprawie  zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i poddała ją pod głosowanie .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali .

- „za „ – 12 radnych

- „przeciwko” - 0 radnych

- „ wstrzymało się od głosowania „  - 2-ch radnych.

Radni uchwałę  Nr 10/II/2006 podjęli większością głosów.

 

Ad pkt 9               Również na komisjach rady ustalono wysokość diet dla radnych  w podziale na przewodniczących komisji i radnych.

Komisje jednogłośnie przyjęły propozycje podane przez Wójta Gminy tj.

- dla przewodniczących komisji  - podwyższenie z kwoty 150 zł do 200 zł

- dla radnych z kwoty 100,00 zł do 150,00 zł uzasadniając, że radni ustalają  sobie diety na okres całej kadencji Rady Gminy.

Po wyjaśnieniu Przewodniczącej Rady, radni nie wnieśli żadnych uwag i podania nowych propozycji.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 11/II/2006 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży z służbowych radnym i poddała go pod głosowanie .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali:

- „za”  było   - 13 radnych

- „ przeciwko”  - 1 radny

-„ wstrzymało się od głosowania”  - 0 radnych

Uchwała Nr 11/II/2006 została przyjęta większością głosów.

 

Ad pkt 10             W okresie minionej kadencji 2002- 2006, sołtysi Gminy Dzierzążnia otrzymywali dietę w wysokości  40,00 zł za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Przy wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007r. i biorąc pod uwagę fakt nie podwyższania diet przez okres 4 lat , wyjaśnił Wójt . Jego propozycją było podwyższenie z kwoty 40 zł do 60 zł. Tę propozycję wszystkie komisje rady zaakceptowały jednogłośnie –dodała Przewodnicząca Rady .

Innych propozycji wysokości diet dla sołtysów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 12/II/2006r.

W sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – sołtysów i poddała pod głosowanie .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 12/II/2006r.radni podjęli jednogłośnie .

 

Ad pkt 11               Projekt Uchwały w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, które to będzie wykonywał przewodniczący rady został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych.

Podjęcie uchwały Nr 13/II/2006 jest koniecznością załatwiania bieżących spraw   w stosunku do Wójta jak m.in. udzielanie urlopy, wystawianie delegacji itp.

Zbędnym i nieekonomicznym byłoby zwoływanie Sesji w powyższych sprawach.

 

Ad pkt 12               Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia  wysokości miesięcznego wynagradzania dla Wójta Gminy Dzierzążnia, Przewodnicząca Rady Pani Agnieszka Harazińska poinformowała Radę , że propozycje podwyżki wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Mirosława Opolskiego wypłynęła na posiedzeniach komisji rady. Przewodniczący poszczególnych komisji propozycje podwyżki zaakceptowali , stwierdzając, że Wójt Gminy prawidłowo i bez żadnych zakłóceń wykonuje podjęte uchwały przez Radę Gminy. Ostatnie wynagrodzenie miał podwyższone w 2003r., gdyż właśnie w tym roku wprowadzono do składników wynagrodzenia Wójtów dodatek specjalny. Jest to dodatek obligatoryjny , który należało przyznać Wójtowi Gminy. Obecne wynagrodzenie wynosi   7.164,00 zł brutto.

Wnioskuję o podwyższenie go do kwoty 8 .010 zł  brutto tj. około 600,00 zł    netto. Wniosek swój poddała pod głosowanie  radnym. Głosowało 14 radnych

obecnych na sali.

„ za”  było  12 radnych,

„ przeciwko”  2 radnych

„ wstrzymało się”  0 radnych

Jak wynika z powyższego głosowania wniosek w sprawie podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy został przyjęty większością głosów. Przedstawia to uchwała Nr 14/II/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia , która wejdzie w życie z dniem  podjęcia obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

Ad pkt 13          Kolejną uchwałą podjętą przez Radę była uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy, czyli wybory sołtysów i rad sołeckich.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w styczniu 2007r upływa kadencja sołtysów i rad sołeckich za lata 2003-2007, dlatego zgodnie z przepisami , Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy na lata 2007-2011.

Radni żadnych uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 15/II/2006 w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 15/II/2006 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad pkt 14          Przed podjęciem uchwały Nr 16/II/206 dotyczącej powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, któremu  umowa kończy się 31.12.2006r.

Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Wójta Gminy , jako przewodniczącego Rady Społecznej przy SG ZOZ w Dzierzążni.

Wójt wyjaśnił, że na posiedzeniu Rady Społecznej, która opiniuje kandydaturę   na stanowisko Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, były pewne niedociągnięcia w pracy ze strony Pani kierownik Ewy Siekluckiej. Nie złożono w terminie  sprawozdania   z wykonania swoich zadań jak również były uwagi co do przestrzegania przez wszystkich pracowników  SG ZOZ ustalonych godzin pracy. Biorąc powyższe uchybienia pod uwagę Rada Społeczna zawnioskowała, by umowę o pracę z Panią Ewą Sieklucką zawrzeć na okres 1 roku tj. od 1.01.2007 do 31.12.2007r.

Powyższą decyzję wszystkie komisje zaakceptowały poinformowała Przewodnicząca Rady Gminy.

Innych propozycji radni nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 16/II/2006 i poddała go pod głosowanie Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 16/II/2006 w sprawie powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni

Radni podjęli jednogłośnie.

 

Ad pkt 15         Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok omówiła Pani Skarbnik Gminy Krystyna Jarosławska . Nadmieniła, że wpłynęła decyzja z Ministerstwa Finansów dotycząca zwiększenia subwencji oświatowej, którą może wprowadzić uchwałą tylko Rada Gminy, dlatego projekt powyższej uchwały został przedłożony na dzisiejszej II Sesji Rady Gminy.

Omawianie rozpoczęła od przedstawienia Zał. Nr 1dotyczącego zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 10.019 zł oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 świetlice szkolne        § 0690 wpływy z różnych opłat.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 20.019 zł.

Radni do powyższego załącznika nie wnieśli żadnych uwag.

Skarbnik przeszła do omawiania Zał.Nr 2 dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków. Według powyższego załącznika wydatki zwiększono na drogi gminne w dz. 600   w wysokości 12.500 zł i wydatki na prowadzoną stołówkę szkolną w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 22.500 zł i zmniejszono o kwotę 2.481zł

Do niniejszego załącznika również nie wniesiono żadnych zmian.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 17/II/2006 Rady Gminy  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 17/II/2006 została przyjęta jednogłośnie przez   14 radnych.

 

Ad pkt 16                  W tym miejscu o głos poprosiła radna Alina Braulińska-Korycka, która zgłosiła wniosek formalny, by Rada Gminy na piśmie dała odpowiedź „Jakie skutki finansowe w budżecie gminy wyniosły podwyżki diet ujętych w uchwałach Rady Gminy na dzisiejszej Sesji”.

Następnie o głos poprosił Wójt Gminy, który poinformował Radę ,że do chwili obecnej spłynęły wszystkie środki finansowe zewnątrz, za wyjątkiem środków  na motopompy dla jednostek straży w Podmarszczynie.

W dalszej swej wypowiedzi odniósł się do kontynuacji budowy dróg gminnych, które będą nadal realizowane w obecnej V kadencji samorządów. Nadmienił, że będziemy również występowali z wnioskami o uzyskiwanie środków finansowych z funduszy  unijnych.

Planowane w budżecie inwestycje to również w dużej mierze opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na drogi gminne by móc w dalszej kolejności przystąpić do opracowywania wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych.

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy.

 

 Protokołowała:

Barbara Wicińska Misiowiec 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-28 11:52:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-28 11:52:12
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276928]

przewiń do góry