Uchwała Nr 131/XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie „ Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj.Dz.U.Nr.142 poz1591 z 2001 r z póżń. zm./ oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627z póżń.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§1

Uchwala się program ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych stanowiących załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 130/XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) i art. 52 ust. z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) prawa wekslowego - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III, Działanie 3.1 Obszary Wiejskie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0712001, Nr 0712015 Wierzbica Pańska-Sadkowo na długości 3 261 m” (Nr wniosku Z/2.14/III/3.1/122/04), ustala się na okres 5 lat od daty zawarcia umowy na dofinansowanie zabezpieczenie w formie:

 1. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 834 854,00 zł.

 2. oświadczenie notarialne o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 111 314,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 129/XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./  oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / tj. Dz .U. Nr. 15 poz. 148 z 2003r.z póź..zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 6.919.609

- po stronie wydatków - 6.919.609

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 626.250zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 626.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte programem wieloletnim w wysokości 453.000 zł wg załącznika Nr 5

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie z e sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodnicząca Rada Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 128/XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 roku z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza przedłożony przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie taryfy ceny za 1 m³ dostarczonej wody w zł/m³ i opłaty abonamentowej za wodomierz na miesiąc w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia ich wejścia w życie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 127 /XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2004 r. z póź. zm.), art. 90f i art. 90 p ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z 2004 r. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Gminy Dzierzążnia, stanowiący zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:

,, Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

 1. regulaminie- rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia,
 2. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.),
 3. uczniu- rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) zamieszkujące na terenie Gminy Dzierzążnia,
 4. stypendium- rozumie się przez to stypendium szkolne,
 5. zasiłku- rozumie się przez to zasiłek szkolny,
 1. w § 9 dodaje się ust 6 w brzmieniu:

,, Wniosek, o którym mowa w ust 3 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:

 1. został złożony po terminie, o czym decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu,
 2. nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust 2 i mimo wezwania w terminie 7 dni od nie uzupełniono błędów,
 3. wniosek lub załącznik o którym mowa w ust 2 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono błędów,
 1. w §12 ust 1 dodaje się ust 2 w brzmieniu:

  ,,Od decyzji administracyjnej o której mowa w ust 1 służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 2. w § 13 dodaje się ust 7a w brzmieniu:

  ,, Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy dochodowej wg następującego podziału:

  I grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 0 do 150 zł

  II grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 150 zł do 200 zł

  III grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 200 zł do 316 zł

 3. w § 15 skreśla się ust 2 i 4.
 4. w § 18 dodaje się ust 3 w brzmieniu:

,, Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust 1 ustawy.

§ 2

W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 126/XX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-09 11:28:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-09 14:46:55
 • Liczba odsłon: 1146
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267072]

przewiń do góry