Zobacz podgałęzie

                        Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

      odbytej w dniu 27 września 2007 roku w sali konferencyjnej                           

          Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki

               Harazińskiej - przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

       Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej , a zakończyły o godzinie 16-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych w/g listy obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady IX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych ,

Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Panią Reginę Sobczeńską.

        Stwierdziła qworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformowała Radę ,że zapoznała się  z protokołem VIII Sesji Rady  Gminy  z  dnia 14 sierpnia 2007 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z VIII Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni otrzymali wraz zawiadomieniem o terminie sesji i materiałami.

 

                Ad pkt 3

                -------------

                                  Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy .Przedstawił on informację z działalności międzysesyjnej. Dotyczyła  wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie od 15.08.2007 do 26.09.2007 roku  Stanowi załącznik do protokołu.

 

                Ad pkt 4

                ------------  Przed podjęciem Uchwały Nr 50/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok, pr zewodnicząca poprosiła o jej omówienie Skarbnika Gminy Panią Grażynę Zawłocką.

Omawianie projektu uchwały Skarbnik rozpoczęła od Załącznika Nr 1  dotyczącego zwiększenia i zmniejszenia dochodów.

Wyjaśniła ,że  załącznik ten uległ zmianie ze względu na konieczność wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej w wysokości 1 146,00zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdz.75108 & 2010  na przeprowadzenie wyborów  do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku .Jest to tylko część dotacji . Po otrzymaniu z Delegatury  zwiększenia dotacji, zostanie ona wprowadzona do budżetu gminy Zarządzeniem Wójta. Załącznik Nr 1 został też rozszerzony o dział 921 rozdz. 92116 & 2020 ze względu na konieczność wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 4 500,00 zł  z przeznaczeniem na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz o dział 756Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619 & 0970  , gdyż przyjęto dochody wysokości 360,00 zł stanowiące dochody GOPS-u, które zostały przekazane  gminie .

Przechodząc do dalszego omawiania Załącznika Nr 1 wyjaśniła , że w dziale 852  Opieka Społeczna nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 1 900,00 zł  po otrzymaniu zwiększenia dotacji

celowej na składki zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej. W tym samym dziale dokonano również zmniejszenia dochodów o kwotę 6 000,00zł błędnie wprowadzoną Uchwała Nr 38/VII/2007 z dnia 24 maja 2007 roku, w związku  z tym należy dokonać korekty  planu dochodów  w/w uchwale. 

 

       Załącznik Nr 2  omówiony  przez  Panią Skarbnik dotyczył  zwiększenia i zmniejszenia  wydatków w  poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach budżetu gminy na 2007 rok.

I tak :

         w dz. 600 Transport i łączność rozdz.60016 dotyczący  dróg gminych zwiększono wydatki

o kwotę 2 000,00 zł w  związku z wyceną działek pod budowę drogi powiatowej '

         w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 zwiększono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, dokonując przesunięć między paragrafami o kwotę  5 000,00zł

         w dz. 750 Administracja publiczna  rozdz.75023 zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych o kwotę 3 360,00 zł , dokonano również zmniejszenia środków finansowych, na poszczególnych pargrafach tego działu w celu przkazania tych środków  na  dział 754 tj o kwotę 18 500,00zł ,

         w dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rozdz.75108 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zwiększono wydatki  na przprowadzenie w/w wyborów o kwotę 1 146,00zł,

         w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne  w & wydatki inwestycjne jed.budz.zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł,

         w dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 zwiększono wydatki w & 4130 na składki z ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1 900,00 zł  i w rozdz. 85295 & 3110 zmniejszono o kwotę

6000,00 zł  z uwagi na błędnie wprowadzoną dotację celową ,Uchwałą Nr 38/VII/2007 Rady Gminy z dnia  24 maja 2007 roku ,dokonując korekty planu wydatków  w powyższym dziele i rozdziale,

         w dziele 900 Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska  zwiększono wydatki  na oświetlenie dróg w wysokości 4 500,00 zł ,

         w dziele 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz.92116 Biblioteka w & 2480 dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury zwiększono wydatki na zakup książek.

OGÓŁEM  zwiększono wydatki w/g uchwały o kwotę 47 406,00zł  , a zmniejszono o kwotę 45 500,00 zł.

 

 Po omówieniu Załącznia Nr 2 przez Skarbnika Gminy , radni nie wnieśli żadnych uwag.

  

Kolejnym i załącznikami omówionym przez Panią Skarbnik Gminy  były  Zał.Nr 3 dotyczący dochodów  związanych z realizacją zadań z zakreesu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku, a Zał. Nr 4  dotyczący  wydatków. Skarbnik omawiając niniejsze załączniki wyjaśniła ,że dotyczą one wprowadzenia zmian związanych  z wprowadzeniem zwiększenia lub zmniejszenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone.

Radni do niniejszych załączników nie wnieśli żadnych uwag.

 

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr 50/IX/2007 wyjaśniła Skarbnik przedstawia zwiększenie lub zmniejszenie środków  finansowych na niektóre zadania inwestycyjne  Zawiera on  14 pozycji dotyczących  różnorakich inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku. I tak:

         w pozycji 13  załącznia nr 5  zwiększono środki o kwotę  24 000,00zł , co dało kwotę 34 000,00 na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzążni,

         w pozycji  9 natomiast zmniejszono środki na zakup komputerów o sumę 5 000,00zł  , co dało 10 000,00zł

Łączne  koszty inwestycji gminnych wynoszą po zmianach 1 941 122,00zł.

Radni do niniejszego załączznika nie mieli żadnych zastrzeżeń.

Kolejne załączniki do projektu uchwały to : Zał.Nr 6 przedstawiający  plan przychodów  i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanej korekcie planu wyjaśniła  Pani Skarbnik, natomiast  Zał. Nr 7 i Nr 8 obrazują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia administracji rządowej.Dotyczą one wprowadzenia

dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Gminnej Bibliotewki Publicznej w Dzierzążni

w wysokości 4 500,00zł  na  zakup książek.

 Po omówieniu załączników  do projektu Uchwały Nr 50/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzążni

radni nie wnieśli żadnych zmian i uwag.

              Przewodnicząca dczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała  Nr 50/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok została podjęta jednogłośnie.

 

 

            Ad pkt.5

            ------------     

                         Podjęcie Uchwały Nr 51/IX/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody uchwalonym Uchwałą Nr 154/XXVI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2006 roku poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy, o które poprosiła Przewodnicząca Rady. Wójt podjęcie niniejszej uchwały uzasadnił wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

które nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa pełniące usługi dostarczania wody dla ludności.

Zmienione przepisy dotyczą Zakładu Usług Wodnych dla Rolnictwa w Mławie, mającego w użytkowaniu i ekspoloatacji nasze dwa wodociągi gminne tj : SUW Nowe Sarnowo i SUW

Kucice. Postępując zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia  należy dokonać zmian w uchwalonym uprzednio przez Radę Gminy regulaminie dostarczania wody. Zmiany dotyczyły:

         wytypowania stałych punktów czerpania wody,

         niezwłocznego informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku

o pogorszeniu jakości dostarczanej wody.,

         ustalenia harmonogramu pobierania próbek wody do badań.

Wykonywanie powyższych  obowiązków  należy do przedsiębiorstwa dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia dla ludności.

Radni do złożonego przez Wójta uzasadnienie uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

                          Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 51/IX/2007 Rady Gminy  w sprawie

wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody i poddała go pod  głosowanie.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę  Nr 51/IX/2007 Rady  Gminy w Dzierzążni

 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody Rada przyjęła jednogłośnie.

 

          Ad pkt 6

          ------------

                       Zanim Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały Nr 52/IX/2007 Rady Gminy w sprawie

wyboru ławników  do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Płońsku, Przewodnicząca

wyjaśniła , że wybór ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art.160 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Następnie zapoznała Radę z protokołem Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników ,który

wydał pozytywną opinię o kandydatach na ławników. Protokoł z posiedzenia zespołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie zwróciła sie do Rady o wybór  Komisji Skrutacyjnej,która przeprowadzi głosowanie tajne w sprawie wyboru ławników. Komisję Skrutacyjną wybrano jednołośnie w następującym składzie :

 

 Przewodnicząca Komisji  -  Zofia Krysiewicz

 Członek                             - Wiesława Jankowska

 Członek                             - Mariusz Wróblewski

Po rozdaniu i zebraniu kartek do głosowania tajnego w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Płońsku , komisja przystąpiła do pracy.                                                                                           

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego do Sądu Okręgowego w Płocku ,zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej na ławnika  do Sądu Okręgowego została wybrana Pani

Koper  Maria Lilla a do Sądu Rejonowego w Płońsku  Pani  Ewa Opolska.

Obydawa protokoły Komisji Skrutacyjne wraz z kartkami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeprowadonym głosowaniu Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 52/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Płońsku.

Radni na dzisiejszym posiedzeniu nie  zgłosili żadnych  wniosków  i zapytań.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IX Sesji Rady Gminy  w  Dzierzążni.

 

Protokołowała :                          

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-05 16:13:19
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-05 16:13:19
  • Liczba odsłon: 947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267108]

przewiń do góry