Zobacz podgałęzie

Protokół z XIV  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 96/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2015 rok.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 97/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 98/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 99/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9.      Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej   za 2015 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok.

10. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.

11. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za 2015 rok.

12. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2015 rok.

13. Przedstawienie i omówienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 .00 a zakończyły o godzinie 13.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XIV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, dyrektorów szkół, przedstawicieli mediów, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13  radnych obecnych na sali. Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Pan Przewodniczący RG odczytał pismo jakie skierowali mieszkańcy Nowych Kucic do Przewodniczącego Rady Gminy. Pismo jest skargą na działania radnej Katarzyny Piłkowskiej. Pan Wróblewski odczytał też pismo- odpowiedź na złożoną skargę. Wyjaśnia w nim, że ani Rada Gminy ani Wójt nie mogą odwołać radnego z pełnionej funkcji.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od  26 lutego 2016 roku do 26 kwietnia 2016 r.

    W okresie od 26 lutego 2016 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe w sposób sprawny, oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1.      W dniu 10 marca 2016 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Płońsku spotkanie dotyczące rozbudowy sieci internetu szerokopasmowego  przebiegającego przez teren Gminy Dzierzążnia. Firma realizująca projekt poinformowała, że jest na etapie pozyskiwania przedsiębiorców, którzy dokonają podłączenia użytkowników końcowych do sieci.

2.      W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się zebranie z mieszkańcami wsi Nowe Kucice w sprawie omówienia wniosku złożonego przez spółkę Plon Agro.

3.      W dniu 14 marca 2016 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Nowe Kucice. Wpłynęły cztery oferty-  najtańszą ofertę złożyła firma WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka za kwotę 329 622,39 zł.

Prace mają być zakończone do końca czerwca.

4.      W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się spotkanie komisji złożonej z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w celu omówienia możliwości modernizacji skrzyżowania w Dzierzążni oraz wykonania dojścia do przystanku w miejscowości Gumowo.

5.      Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni  rozpoczął przyjmowanie wniosków o wsparcie rodziny 500+ . Do dnia 25 kwietnia wpłynęło 225 wniosków.

6.      W dniu 15 kwietnia 2016 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy drogi Nowe Gumino – Nowe Kucice tzw. łącznika, termin rozstrzygnięcia przetargu  to 4 maja 2016 roku.

7.      W dniu 15 kwietnia 2016 roku został ogłoszony konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

8.      Dnia 25 marca 2016 roku Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego została powołana komisja do spraw szacowania skutków ujemnego przezimowania upraw. Wpłynęło 220 wniosków od rolników o szacowanie strat spowodowanych w uprawach roślin ozimych.

9.      Rozpoczęto żwirowanie dróg gminnych nie utwardzonych, profilowanie dróg planowane jest w tym tygodniu.

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie Pan  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,

że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę

Nr 96/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz Uchwałę Nr 97/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe radni otrzymali odpowiednio wcześniej i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono omawiane.

          W dalszej części pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok w formie prezentacji. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.103.2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.       

           Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 kwietnia 2016 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzążnia za 2015 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Dzierzążnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu

 za 2015 rok.

           W dalszej części Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr Ci.124.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

18 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 13.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia.

Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

         Pan Przewodniczący RG otworzył dyskusję.

                       O głos poprosiła  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska. Podziękowała Pani Skarbnik za przygotowaną prezentację Budżetu za 2015 rok. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2015 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Komisja  podjęła  Uchwałę Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 kwietnia 2016 roku o opinii  wykonania budżetu  Gminy Dzierzążnia  za  2015 rok i  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że procent wykonanych inwestycji w 2015 roku do planu jest niski, ale radni wiedzą, że przyczyna tego stanu rzeczy było przesunięcie wykonania tych inwestycji w roku 2016, liczymy na pozyskanie dofinansowania

z zewnątrz. Powstałe oszczędności pozwolą na wykonanie większej ilości inwestycji w 2016 roku. Pani Jankowska podziękowała pracownikom Urzędu Gminy, z którymi bardzo dobrze się współpracuje wszystkim radnym.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i proszą

 o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dzierzążnia.

           Następnie głos zabrał Pan Mirosław Opolski- Wójt Gminy Dzierzążnia poprzedniej kadencji.

Powiedział, że wielu mieszkańców gminy zgłasza się do niego twierdząc, że w gminie nie są prowadzone żadne inwestycje. Powiedział, że słyszał pogłoski że powodem tego stanu są długi pozostawione przez niego w poprzednich kadencjach, kiedy piastowałam stanowisko wójta. Przypomniał, że odchodząc pozostawił po sobie nadwyżkę budżetową, którą można było wykorzystać na inwestycje. Wskazał wzrost wydatków na GOPS i zapytał, czy jest on spowodowany stworzeniem nowego etatu w tej jednostce. Wzrosły też wydatki na oświatę- czy jest to spowodowane utrzymaniem stołówki. Stołówka powinna utrzymywać się sama.

Ten rok jest przespany inwestycyjnie. Wójt obiecywał na zebraniach sołeckich i strażackich różne inwestycje a nic się nie dzieje. Inwestycje stanowiły tylko 3 proc. budżetowych wydatków i chyba nie ma takiego przypadku w powiecie czy  w województwie, bo na inwestycje wydano tylko co 33 złotówkę. Gdy był wójtem, na inwestycje wydawano 20 proc. budżetowych wydatków, więc co 4 złotówkę.

Jest wiele dróg, które można budować ale zostały one usunięte ze strategii gminy. Kilkuset metrowe odcinki dróg zostały rozpisane do realizacji na kilka lat.

Pan Opolski pogratulował dobrego samopoczucia radzie i przyjęcia przez nich sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Zapytał również, kiedy powstanie wodociąg i kiedy zostanie przebudowany odcinek chodnika przy krajowej dziesiątce w Dzierzążni oraz czy zamyka się aptekę mieszczącą się w budynku Urzędu Gminy.

Gdy był wójtem miał uzgodnione dwie inwestycje: budowę gazociągu i przebudowę chodnika w Dzierzążni. Teraz nic w tej sprawie się nie dzieje.

            Pani radna Cywińska powiedziała, że to Opolski robił chodnik i go spartaczył a pieniądze wydał, a teraz ma pretensje.

            Przewodnicząca komisji rewizyjnej powiedziała, że  budżet na 2015 rok  powstał z przyzwolenia rady. Po wyborach parlamentarnych gminie zabrano dofinansowanie na jedną z dróg, poza tym, owszem, była nadwyżka, ale i wcześniej zaciągnięte kredyty.

Natomiast Pani prowadząca aptekę na posiedzeniu komisji poinformowała radnych, że rezygnuje z prowadzenia apteki z powodów osobistych. Apteka będzie funkcjonowała, tylko ktoś inny będzie ją prowadził.

            Pan Goszczyński- dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni a jednocześnie radny powiatowy powiedział,  że większość gmin  oraz powiat w ubiegłym roku wykonali mniej inwestycji z uwagi na brak unijnych środków.               
 Radna Iwona Kawecka zapytała, jakim prawem Pan Opolski rozlicza radnych. Sam będąc wójtem sprzedał działkę, która była jedyną drogą do przystanku autobusowego. Niech nie rozlicza radnych, będąc wójtem też popełniał błędy.                
 Pan Wójt Pająk zapytał Pana Opolskiego, czemu przychodzi do urzędu wtedy, kiedy nie ma jego. Ma doświadczenie w pracy samorządowca, niech służy radą.

Nie zrobiono drogi zapisanej w budżecie, bo liczyliśmy na dofinansowanie tej inwestycji.
 Dostaliśmy dofinansowanie , ale po zmianie władz inwestycja na liście rankingowej znalazła się „pod kreską”, wójt jest jednak przekonany, że nie wszystko w tej sprawie stracone.
Dokumentacja na tę drogę była nie do końca zrobiona, był problem z jedną działką i to też opóźniło realizację tego zadania.                   
Pan Wójt powiedział, że Gmina Dzierzążnia była w końcówce wykorzystania środków unijnych na inwestycje. Zapytał, ile Pan Opolski zrobił wspólnych inwestycji z Powiatem.
  Chodnik w Dzierzążni został wykonany za poprzedniej kadencji  i już go trzeba naprawić,  natomiast gazociąg to nie inwestycja gminna.

Za poprzedniej kadencji sprzedano też dojście do przystanku w Gumowie a teraz musimy to dojście zrobić.                                  

W gminnych budynkach- po przeprowadzonych przeglądach- konieczne są remonty,  które w przeszłości powinny były być wykonywane na bieżąco. 

 Pan Wójt powiedział, że bardzo dobrze porozumiewa się z radnymi, decyzje są podejmowane w spokoju, czego w poprzedniej kadencji nie było.                            
                        Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 13 radnych, co stanowi  quorum   do podjęcia uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał:      

    uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   sprawozdaniem  

   z wykonania budżetu za 2015 rok oraz uchwały w sprawie   udzielenia  Wójtowi   Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za  2015 rok.

           Pan Wróblewski  odczytał Uchwałę Nr 96/XIV/2016  Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok?

    Za  wnioskiem głosowało 13 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

 Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 96/XIV/2016 została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

   Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 97/XIV/2016 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

           1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 13 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 97/XIV/2016 w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

            Pan Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium. Podkreślił,

że jest to ważne dla Wójta, gdyż daje obraz współpracy Wójta z radnymi.

Obiecał, że w dalszym ciągu będzie się starał rozmawiać z radnymi i wspólnie z nimi podejmować decyzje. Podziękował Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik, Dyrektorom Szkół oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy za owocną współpracę.

 

Ad pkt 7, 8

   Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 98/XIV/2016 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz

Uchwałę Nr 99/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

W dochodach:

1.       Rolnictwo i łowiectwo,  Pozostała działalność – wprowadzono dotację w wysokości 420 384,47 zł na podstawie decyzji MUW  z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego.

2.       Transport i łączność,   Drogi publiczne gminne-  zmniejsza się wprowadzoną do budżetu dotację w ramach PROW na dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Wilamowice  o długości 1600 m” oraz inwestycja Wroninko – Wilamowice na ogólną   kwotę 672 128 zł,  wprowadzono darowizną na poprawę infrastruktury gminnej w wysokości 20 000 zł.

3.      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększono dotację o kwotę 2859 zł na podstawie decyzji KBW Ciechanów.

4.      Obrona narodowa – zmniejszono dotację o kwotę 100 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

5.       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych,  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększono o kwotę 4 626 zł na podstawie pisma MF.

6.      Różne rozliczenia,  część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę

127 287 zł.

7.      Pomoc społeczna,- , zwiększono dotację o kwotę 3 410 zł : świadczenia rodzinne – zwiększono o kwotę 7 000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększono

o kwotę 1 310 zł,  zasiłki i pomoc w naturze – zwiększono o kwotę 1 800 zł, zasiłki stałe – zmniejszono o kwotę 6 200 zł.

8.       Edukacyjna opieka wychowawcza,  Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono dotację w wysokości 25 016 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 13 795  932,47zł 

W wydatkach dokonano zmian:

W wydatkach majątkowych :

1. Transport i łączność,  drogi publiczne gminne:

- Zmniejszoną dotację na  drogę Wilamowice,  zastąpiono wkładem własnym zwiększając wartość tych inwestycji o kwotę 12 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 069 439 zł;

- W wyniku zakończonego przetargu na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – wymienione zadanie zmniejszono o kwotę 373 603zł;

-  Zwiększono  zadanie wieloletnie pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej o długości 0,800 km w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice” o kwotę 213 000 zł;

- Zwiększono środki na przebudowę drogi Nowe Sarnowo – Etap II o kwotę 20 000 zł;

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Kucice” na kwotę 10 000 zł;

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę w miejscowości Gumowo „na kwotę 5 000 zł;

- Zaplanowano wykonanie ewidencji dróg gminnych, z czym związany jest zakup oprogramowania na kwotę 7 400 zł.

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-  zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł ( 90 000 zł zwiększono udział własny na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia; 2 000 zł zwiększono środki dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu; 3 000 zł zwiększono środki dla Komendy Straży Pożarnej w Płońsku na budowę strażnicy).

W wydatkach bieżących dokonano zmian:

3. Rolnictwo i łowiectwo –wprowadzoną dotację w wysokości 420 384,47 zł przeznacza się

    na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

   do produkcji rolnej. W kwocie tej zawarte jest 2% kosztów obsługi w wysokości

   8 242,83 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi

    akcyzy;

4.  Administracja publiczna zwiększono o kwotę 104 199 zł:

a)                 urzędy wojewódzkie - dokonano zmian między paragrafami,

b)                  urzędy gmin- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem

           na odprawy jubileuszowe oraz zwiększono środki na materiały i usługi,

c)                  promocja jst – zwiększono o kwotę 10 000 zł.

5.  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 2 859 zł

       z przeznaczeniem na zakup przeźroczystych urn wyborczych;

6.   Obrona narodowa – zmniejszono dotację o kwotę 100 zł oraz dokonano zmiany

      przeznaczenia wydatku z zaplanowanego wydatku na szkolenia na zakup materiałów;

 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne – poza wymienionymi wydatkami

     majątkowymi w wydatkach bieżących dokonano zmian między paragrafami zwiększając

      środki na usługach;

8. oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 116 189 zł ( dowożenie uczniów do szkół –

      zwiększono o kwotę 60 000 zł -zakup paliwa do autobusów oraz dowożenie dzieci,

       realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zwiększono

       o kwotę 56 189 zł.

8.  Pomoc społeczna-  zwiększono o kwotę 3 410 zł (świadczenia rodzinne – zwiększono

     o kwotę 7 000 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększono o kwotę 810 zł; zasiłki

       i pomoc w naturze – zwiększono o kwotę 1 800 zł; zasiłki stałe – zmniejszono o kwotę

        6 200 zł).

9.  Edukacyjna opieka wychowawcza,  Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzoną

     dotację w wysokości 25 016 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów.

10.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 34 000 zł

     ( Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono  o kwotę 14 000 zł; Pozostała działalność

      – zwiększono o kwotę 30 000 zł celem uprzątnięcia wysypiska oraz zmniejszono o kwotę

     10 000 zł celem przesunięcia do innego działu).

11.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono z rozdziału zakup energii celem wyodrębnienia w budżecie środków na utrzymanie świetlic wiejskich.

12.  Kultura fizyczna – dokonano zmian między paragrafami

Wydatki  po zmianie wynoszą 14 449 724,47 zł.

 

         Pan Przewodniczący ogłosił przerwę.

Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

   Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 98/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

     Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 98/XIV/2016  została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 99/XIV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 99/XIV/2016  została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10, 11, 12, 13

          Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Kierownik GOPS w Dzierzążni Reginę Sobczeńską o przedstawienie  sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2015 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok,  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2015,  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2015 rok, sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok oraz przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

za 2015 rok.

          Pani Kierownik GOPS powiedziała, że radni otrzymali sprawozdania, zapoznali się z nimi i omówili je na posiedzeniu komisji dlatego przedstawi zagadnienia w skrócie.

          Najpierw Pani Kierownik omówiła sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2015 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawiera całokształt powierzonych Ośrodkowi zadań własnych i zleconych oraz ich realizację.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania z zakresu pomocy społecznej określone głównie takimi ustawami jak:

1.   zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. , Nr 175 poz. 1362  z późn. zm.).

2.   zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1456).

3.   zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391 z 2003 roku z  późn.  zm. ).

4.   Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

5.   Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

6.   zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń szczególnych tj. w 2014 roku – zadanie zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.  zm.).

7. zadanie zgodnie z Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikające  z Rozporządzeń  Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r; z dnia 09.05.2012r; 25.06.2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu.

Pani Kierownik  omówiła zestawienie wydatków rozdziałami za 2015 rok oraz form pomocy i ilość osób, której pomocy udzielono. Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

      

      Następnie Pani Sobczeńska przedstawiła  sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2015. Uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej zawarte są ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku , poz. 332 ) zwanej dalej „ ustawą”. Uchwałą 109/XV/2012 roku Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012 roku wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni jako właściwy do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. Uchwałą Nr 184/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 grudnia 2013 roku przyjęto  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

 Do zadań samorządu gminnego zgodnie z art. 176 ustawy należy:opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny, tworzenie  oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności

 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Od 01 stycznia 2015 roku został zatrudniony asystent rodziny w ramach umowy zlecenia na 64 godziny miesięcznie. Realizował ona zadania wynikające z ustawy z rodzinami, które miały obowiązek nałożony przez Sąd Rejonowy w Płońsku. W 2015 roku Sąd wydał kolejne 2 postanowienia o zatrudnieniu asystenta rodziny do pracy z rodzinami źle wypełniających funkcje opiekuńczo- wychowawcze. Asystent opiekuje się teraz 5 rodzinami.

We wrześniu 2015 roku dzieci z jednej rodzin dysfunkcyjnych umieszczono w Domu Dziecka a rodzina odmówiła dalszej współpracy z asystentem rodziny.

W 2015 roku 5 dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych w poprzednich latach tj. przed  2011 rokiem.

W placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczono 8 dzieci.

    W związku z powyższym gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej w pierwszym roku w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie.. Wydatkowana kwota na ten cel w 2015 roku – to 4 488,00 zł natomiast na Dom Dziecka kwota 12 411,92 zł.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

 

            Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2015 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni  jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy. Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem własnym samorządu gminnego. Obszar pomocy zawęża się do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność na rzecz rodzin koncentruje się na wyrównywaniu pomiędzy nimi nieuzasadnionych i niezawinionych różnic socjalnych, tworzeniu im równych szans oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na rzecz zapewnienia niezbędnych środków materialnych i   finansowych, zadania na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, zadania na rzecz niwelowania nieprawidłowych relacji w funkcjonowaniu rodziny, zadania na rzecz poprawy stanu zdrowia, zadania na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, zadania na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, zadania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, zadania na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie oraz zadania na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych.

 

        W dalszej części posiedzenia pani Sobczeńska omówiła sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę , umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.    

Pani Kierownik przedstawiła liczbowo ilość spraw i osób objętych pomocą oraz efekty działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.    

 

       Na koniec Pani Kierownik GOPS przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok.

Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej   przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która jest przedstawiana do akceptacji Radzie Gminy.  Ocena ta obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, jak też osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

          Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej jak też sprawozdań.

          Wszystkie przedstawione przez Panią Kierownik Sobczeńską sprawozdania i oceny stanowią załącznik do protokołu.       

 

Ad pkt 14

       W tym punkcie Pani radna Siedlecka zapytała, czy w naszej gminie wypłaca się już pieniądze z programu 500 +.

   Pani Kierownik GOPS poinformowała, że pierwsze wypłaty odbędą się w najbliższych dniach.

   Następnie głos zabrali mieszkańcy bloku w Nowych Kucicach odnosząc się do pisma- skargi jakie złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy, w którym protestują przeciwko działaniom radnej Katarzyny Piłkowskiej. Wyjaśnili, że są niezadowoleni z działalności swojej radnej. Liczyli, że radna będzie pomagać mieszkańcom swojego okręgu wyborczego a ona działa na ich szkodę. Wezwała kontrolę z nadzoru budowlanego do bloku, w którym mieszkają i ona sama również tam zamieszkuje. Twierdzi, że działania jej spowodowane są dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców. Twierdzi, że nie chce aby czad zagrażał lokatorom, a kiedy blok miał podłączone ogrzewanie gazowe jako pierwsza z niego zrezygnowała. Właścicielem bloku jest wspólnota, która będzie musiała pokryć koszty remontów. Mieszkańcy zostali zobowiązani do wymiany pieców co oraz zrobienia elewacji. Są to duże koszty na które mieszkańców tego bloku nie stać. Mieszkańcu obawiają się dalszych działań radnej, która działa na szkodę wyborców. Wstyd im za działania radnej, którą sami wybrali.

   Pani radna Piłkowska tłumaczyła, że jej działania są spowodowane obawą o życie i zdrowie jej rodziny oraz wszystkich lokatorów bloku. Nadzór budowlany obiecał poczekać z wykonaniem zaleceń, jakie mają zrealizować mieszkańcy.

     Mieszkańcy powiedzieli, że radna powinna wcześniej z nimi porozmawiać, a nie zgłaszać sprawę do nadzoru budowlanego czy straży pożarnej. Większym zagrożeniem są piece w domu niż w piwnicy. Jeśli radna tak dba o bezpieczeństwo, to czemu nie zamontowała w kominie szczelnej rury kwasowej. Na 18 zamieszkujących rodzin jedna zamontowała taką rurę i to nie radna Piłkowska.

Jeśli jak twierdzi w jej mieszkaniu był czad, to czemu nie poinformowała o tym sąsiadów tylko sama jak twierdzi opuściła mieszkanie i dopiero po kilku godzinach wezwała straż pożarną. Gdyby miała honor, to sama by zrezygnowała z pełnionej funkcji.

Każda rodzina będzie musiała zainwestować duże środki, żeby wypełnić zalecenia nadzoru budowlanego i nie stać ich na to.

Skoro Pani radna nic nie zrobiła na korzyść mieszkańców, to niech przynajmniej im nie szkodzi.

   Pani radna Piłkowska powiedziała, że nie jest to dyskusja na sesję.

           Pan Wójt powiedział, że sytuacja jaka powstała w Nowych Kucicach jest trudna. Spółka gazowa będzie skłonna podłączyć gaz ale musi być dużo chętnych rodzin, ale zainteresowanie przyłączem gazowym jest niewystarczające. Gmina wybudowała dla wspólnoty oczyszczalnię ścieków.

   Lokatorzy bloku powiedzieli, że oczyszczalnia jest wadliwa co wielokrotnie zgłaszali.

           Pan sołtys Kucic powiedział, żeby radna zainteresowała się starą oczyszczalnią, bo ścieki z niej dostają się do rzeki i na łąki.

   Pan Wójt zaproponował zwołanie spotkania z zarządem wspólnoty.

Ad pkt 15

        Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

       Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-15 12:07:17
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 12:07:17
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174446]

przewiń do góry