Uchwała Nr 62/IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 5 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm./ Rada Gminy Dzierzążnia uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się „Regulamin zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dzierzążnia w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 61 /IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 05 grudnia 2003 roku

w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

Na podstawie art. 44, art. 44a ust 1 pkt 1, ust 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z póź.zm.), art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26, poz.306 z 2000 roku ) w związku z § 13 Statutu Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni, Rada Gminy w Dzierzązni uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni Panią Ewę Sieklucką na okres 3 lat tj. od dnia 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 60/IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 05 grudnia 2003 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach

Na podstawie art. 59 ust l ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U.Nr 67, póz.329 z póź.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zamierza się z dniem 01 września 2004 roku zlikwidować Szkołę Filialną w Sieklukach o strukturze organizacyjnej 1-I1I podporządkowaną Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

§2

Począwszy od roku 2003/2004 obwód wyżej wymienionej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Dzierzążni.

§3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia uchwały Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty - Delegatura Oświaty w Ciechanowie w celu uzyskania opinii w przedmiocie likwidacji szkoły.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 59/IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 05 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8, art 40 ust 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm./ art 13 ust 1 i art. 14 ust 4 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U.Nr.9 poz. 84z 2002 r ze zm / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 51 poz.804 z 2003 r / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów obciążająca podatnika  będącego osobą fizyczną ustala się w wysokości :

1. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych :

- od trzeciego psa i każdego następnego 30,00 zł

2. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w innym celu niż pilnowanie gospodarstw rolnych :

- od pierwszego psa 30,00 zł

- od drugiego psa i każdego następnego 30,00 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku z tytułu posiadania dwóch psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa domowego .

§ 3

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa . Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw . Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków określa inna uchwała .

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 10/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 58/ IX/ 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 05 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ i art 10, art 12 ust 4 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz.U.Nr 9 poz 84 z 2002 r z póź .zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 51 poz.804 z 2003r. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300,00 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 450,00 zł

c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 600,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym a równoważne

  1. o liczbie osi dwie :

   - nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton 400,00 zł

   - nie mniej niż 15 ton 560,00 zł

  2. o liczbie osi trzy :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 1014,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 1014,00 zł

  3. o liczbie osi cztery i więcej :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 1654,00 zł

nie mniej niż 31 ton 1654,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawiedzenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

  1. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 15 ton 554,00 zł

   nie mniej niż 15 ton 1.252,00 zł

  2. o liczbie osi trzy :

   nie mniej niż 12 tona mniej niż 25 ton 1.577,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 1.577,00 zł

  3. o liczbie osi cztery i więcej :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 670,00 zł

nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton 2.452,80 zł

nie mniej niż 31 ton 2.452,80 zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

  a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł

  b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton 800,00 zł

  c. od 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,00 zł

 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
  1. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 561,00 zł

   nie mniej niż 31 ton 1.415,00 zł

  2. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton 1.250,00 zł

nie mniej niż 40 ton 1.725,00 zł

    6. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi  jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu ;

  1. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 920,00 zł

   nie mniej niż 31 ton 1.937,76 zł

  2. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton 1.725,00 zł

nie mniej niż 40 ton 2.548,65 zł

      7. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

- od 7 ton i poniżej 12 ton 300,00 zł

    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

  1. o liczbie osi jedna :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 180,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 320,00 zł

  2. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 850,00 zł

   nie mniej niż 38 ton 1.150,00 zł

  3. o liczbie trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 680,00 zł

nie mniej niż 38 ton 950,00 zł

         9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

  1. o liczbie osi jedna :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 320,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 562,00 zł

  2. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 1.300,00 zł

   nie mniej niż 38 ton 1.700,00 zł

  3. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 945,00 zł

nie mniej niż 38 ton 1.285,00 zł

       10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a. mniej niż 30 miejsc 700,00 zł

b. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.300,00 zł

                             § 2

Zwalnia się od podatku środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy , z wyjątkiem  pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 9/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i uchwała Nr 22/III/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 57/ IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 05 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 5 ust 1 , art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r z póź.zm/ i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M. P. Nr 51 poz. 804  z 2003r. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Określić roczną wysokość podatku od nieruchomości na terenie gminy Dzierzążnia jak niżej :

 1. od gruntów :

  a/ gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,40 zł

  b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub elektrowni wodnych od jednego ha powierzchni 3,41 zł

  c/ od pozostałych od 1m2 powierzchni w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,05 zł

 2. od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni 0,26 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 pow. użytkowej - 10,00 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytk. 3,49 zł

e/ pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2,00 zł

                          § 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

a / nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą

b / budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania i rozporowadzania wody .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 8/ II / 2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 56/ IX/ 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

dnia 5 grudnia 2003 rok

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 , art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź . zm./ oraz w związku z art. 6 ust 3 i art. 6a ust 11 ustawy o podatku rolnym / tj. Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 roku z póź.zm. i Dz. U. Nr 200 poz. 1680 z 2002r / Rada Gminy w Dzierzążni  uchwala co następuje :

§ 1

Obniżyć cenę żyta na rok 2004 przyjmowaną jako podstawę obliczenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Dzierzążnia z średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 roku / M.P. Nr 49 poz. 771 z kwoty 34,57 zł za 1 kwintal na kwotę  31,00 zł za 1 kwintal żyta .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 7/II/2002 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia  podatku rolnego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 55/IX/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 5 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/ tj. Dz U. Nr 15 poz. 148 z 2003 z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 5.190.480

- po stronie wydatków - 5.543.355

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 554.903 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 554.903 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy w Dzierzążni, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 14:20:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-11 15:03:52
 • Liczba odsłon: 1246
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278416]

przewiń do góry