Dzierzążnia, dnia 29 stycznia  2014

Nr  ORG.0002.XXVI.2014

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXVI Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie uchwały Nr 192/XXVI/2014 w sprawie  funduszu sołeckiego,

 6. Podjęcie uchwały Nr 193/XXVI/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożonego w ramach naboru systemowego nr I/POKL/9.1.1./2013 priorytet IX PO KL Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1,

 7. Podjęcie uchwały Nr 194/XXVI/2014 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego,

 8. Podjęcie uchwały Nr 195/XXVI/2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia,

 9. Podjęcie uchwały Nr 196/XXVI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 10. Podjęcie uchwały Nr 197/XXVI/2014  w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 11. Podjęcie uchwały Nr 198/XXVI/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 12. Podjęcie uchwały Nr 199/XXVI/2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014,

 13. Podjęcie uchwały Nr 200/XXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 14. Podjęcie uchwały Nr 201/XXVI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

 15. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

 16. Przedstawienie informacji dotyczącej ilości zebranych odpadów komunalnych oraz wpłat za odpady komunalne za II półrocze 2013 roku

 17. Wolne wnioski i zapytania

 18. Zamknięcie obrad XXVI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

   Obrady XXV I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  6 lutego  2014 roku  
  o godzinie  1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


 Przewodnicząca rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-19 14:14:58
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-19 14:14:59
 • Liczba odsłon: 776
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278369]

przewiń do góry