Zarządzenia Wójta Gminy 2018 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie wykonywania budżetu gminy na rok 2018 -  zarzadzenie_1_2018.zip  

2.Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej w Dzierzążni -  zarzadzenie_2_2018.doc

3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej we Wilamowicach -  zarzadzenie_3_2018.doc

4.Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego w Dzierzążni, Wilamowicach, Pomianowie i Podmarszczynie -  zarzadzenie_4_2018.doc

5.Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 stycznia 2018 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji samochodu specjalnego strażackiego marki Żuk -  zarzadzenie_5_2018.docx

6.Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2017 rpok -  zarzadzenie_6_2018.pdf

7.Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia nieużywanych pieczęci urzędowych -  zarzadzenie_7_2018.doc

8.Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  09 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przejęcia i przekazania samodzielnego stanowiska ds planowania przestrzennego i zamówień publicznych  zarzadzenie_8_2018.pdf

9.Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą -  zarzadzenie_9_2018.pdf

10.Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej -  zarzadzenie_10_2018.pdf

11.Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia  z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni - zarzadzenie_11_2018.pdf

12.Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  zarzadzenie_12_2018.pdf

13.Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP -  zarzadzenie_13_2018.pdf

14.Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  zarzadzenie_14_2018.zip

15.Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 kwietnia  2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  zarzadzengkrpa2018.doc

16.Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie-16.2018.doc

17.Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierzążnia w roku 2018 przy współpracy z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu -  zarzadenie_17_2018.pdf
18. Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 maja  2018 roku w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań pożytku publicznego -  zarzadzenie_18_2018.pdf
19. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 czerwca  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Wilamowice -  zarzadzenia_obnizenie_ceny_nieruchomosci_2018.pdf
20. Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 czerwca  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Dzierzążnia -  zarzadzenia_obnizenie_ceny_nieruchomosci_2018.pdf
21. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 czerwca  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Nowe Kucice -  zarzadzenia_obnizenie_ceny_nieruchomosci_2018.pdf
22. Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Nowe Kucice -  zarzadzenia_obnizenie_ceny_nieruchomosci_2018.pdf
23. Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Nowe Kucice - zarzadzenia_obnizenie_ceny_nieruchomosci_2018.pdf
24. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 czerwca  2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" -  1026_001.pdf
25. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 czerwca  2018 roku w sprawie   powołania komisji w celu przejęcia i przekazania pomieszczeń znajdujących się w budynku GOZ w Dzierzążni i WOZ w Nowych Kucicach -  zarzadzenie_25_2018.pdf
26. Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 czerwca  2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia  pracownikowi GOPS  w Dzierzążni do prowadzenia w sprawach o przyznanie świadczenia 'Dobry Start" -  zarzadzenie_26_2018.pdf
27. Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 czerwca  2018 roku w sprawie powołania komisji ds szacowania strat powstałych w wyniku huraganu w dniu 21 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_27_2018.pdf
28. Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 czerwca  2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_28_2018.pdf
29. Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 czerwca  2018 roku w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_29_2018.pdf
30. Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 lipca  2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_30_2018.pdf
31. Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 lipca  2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Urzędzie Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_31_2018.pdf
32. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 lipca  2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego -  zarzadzenie_32_2018.pdf
33. Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 sierpnia  2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_33_2018.zip
34. Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 sierpnia  2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za II półrocze 2018 roku  zarzadzenie_34_2018.zip
35. Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia  2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  zarzadzenie__35_2018.pdf
36. Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia  2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły -  zarzadzenie_36_2018.pdf
36/I/. Zarządzenie Nr 36/I//2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Wilamowice -  zarzadzenie_36_i.pdf
36/II/. Zarządzenie Nr 36/II/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Dzierzążnia-  zarzadzenie_36_ii.pdf
36/III/. Zarządzenie Nr 36/III/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia  2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Nowe Kucice, Wilamowice, Dzierzążnia) -  zarzadzenie_36_iii.pdf
36/IV/. Zarządzenie Nr 36/IV/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr  36/2017 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_36_iv.pdf
37. Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 września  2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_37_2018.zip
38. Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 października  2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Dzierzążni do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku -  zarzadzenie_38_2018.pdf
39. Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_39_2018.zip
40. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 października  2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Dzierzążnia -  zarzadzenie_40_2018.doc
41. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - Wilamowice -  zarzadzenie_41_2018.doc
42. Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego w Dzierzążni, Wilamowice i Nowe Kucice -  zarzadzenie___42_2018.doc, ząłącznik  zalacznik__do_zarzadzenia_42_2018.docx  
                                                                                                                                                                                                
43. Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 listopada  2018 roku w sprawie projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029 - zarzadzenie_43_2018.zip
44. Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok -  zarzadzenie_44_2018.zip
45. Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_45_2018.zip    
46. Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  zarzadzenie_46_2018.pdf
47.  Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni i terminu jego odpracowania-  zarzadzenie_47_2018.pdf    
48.  Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - zarzadzenie_48_2018_nabor-sekretarz_gminy.pdf                                                  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 11:46:20
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-04 09:40:44
  • Liczba odsłon: 3500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181245]

przewiń do góry