UCHWAŁA Nr 83/XIII/2008

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 29 kwietnia 2008 roku   

w   sprawie: warunków realizacji wieloletniego zadania   inwestycyjnego Powiatu Płońskiego

 

Na podstawie art. 10 ust 2 pkt 1 i 2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje :

                                           § 1

Gmina zobowiązuje się do współpracy i współfinansowania wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3064   Wróblewo- Przemkowo – Wilamowice.

 

                                                        § 2  

W okresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Gmina udzieli pomocy w uregulowaniu stanu prawnego gruntów zajętych,   pod pas drogowy.

 

                                                     § 3  

W okresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Gmina sfinansuje 70% kosztów przygotowawczych i 70% kosztów udziału własnego zadania realizowanego na terenie Gminy.   

       

                                                   § 4  

Kwota dofinansowania w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego zostanie określona w odrębnej uchwale o udzielenie pomocy finansowej w danym roku budżetowym.

                                                    § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                    § 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

        

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

Uchwała Nr   82/XIII/2008

                                             Rady Gminy w Dzierzążni

                                            z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Dzierzążni projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój    i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn.zm/, art. 3 pkt 3, art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia     6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju / Dz. U. Nr 227, poz.1658 / oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013   Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                       §   1

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej „ zwanego w dalszej części uchwały „ Programem”.

2. Gmina w ramach Programu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego t.j. 10,5 % od kwoty przyznanej dotacji na realizację projektu systemowego.

3. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu,   o którym mowa w ust. 1 uchwały.

 

                                                                       §   2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

                                                                       §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                         mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 81 /XIII/ 2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Starego Gumina i Nowego Gumina na lata 2008 -2016”

 

              Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt   9, art. 18 ust. 2 pkt 12 lit. a, ustawy z dnia      8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591     z późn. zm) oraz § 10, ust. 2 pkt. 2 lit. b i   § 3   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa    i Rozwoju Wsi   z dnia 14 lutego 2008 r.   w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (Dz. U. Nr 38, poz. 220,) Rada Gminy   uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Plan Odnowy Miejscowości Starego Gumina i Nowego Gumina na lata 2008 – 2016”   w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                          § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

                                                          § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

uzasadnienie 

 

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                    mgr Agnieszka Harazińska  

 

 

 

Uchwała Nr   80/XIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się wartość jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

uzasadnienie

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                 mgr Agnieszka Harazińska  

 

 

Uchwała  Nr 79/XIII/2008                             

                           Rady Gminy w Dzierzążni

                           z dnia 29 kwietnia 2008 roku  

w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny   nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości   Kucice    od km 0+000   do   2+   759.20       

                                                                                                                                           

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a i art. 44 pkt 5   ustawy z dnia 8 marca 1990r     o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z póżń zm ./ Rada Gminy    w Dzierzążni uchwala co następuje:

                                                                  §   1

Wyraża si8ę zgodę na przejęcie na własność w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Dzierzążnia    nieruchomości gruntowe   zgodnie z załącznikiem   do Uchwały;

                                                                   §   2

Nieruchomości określone w załączniku   do uchwały przeznaczone zostaną pod   planowaną inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejsowości   Kucice od km 0+000   do   2+   759.20  "                     

 

                                                               §    3                                                                 

Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia    

                                             

                                                                §     4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                          mgr   Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 78 /XIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz                § 110   pkt 8 Statutu Gminy Dzierzążnia, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10.04.2008 r. powołuje    się z dniem 01 maja 2008 r. na stanowisko Sekretarza Gminy Dzierzążnia Pana Adama Sobieckiego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

uzasadnienie                                                Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 77/XIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 8 423 733,00

- po stronie wydatków    - 8 518 556,00

§ 4

 

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 5

 

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

 

§ 6  

1.       Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 .

2.       Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 6.

 

§ 7

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 94 823,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 94 823,00, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008, podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

 

UCHWAŁA Nr 76/XIII/2008

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w   sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu   i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2   Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj.    Dz.U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Dzierzążnia uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, w brzmieniu załącznika do uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-05 12:32:26
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 08:20:31
  • Liczba odsłon: 917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278368]

przewiń do góry