Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie Uchwały Nr 163/XXXI/2010Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2010.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 164/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 165/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 166/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300327W w miejscowości Kadłubowo”.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 167/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300328W w miejscowości Kadłubowo”.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 168/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 12. Wolne wnioski i zapytania,

 13. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 16.10.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownika GOPS, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Pana Witolda Pająka- radnego powiatowego, Pana Franciszka Goszczyńskiego- Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i radnego powiatowego, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, przedstawicieli mediów, oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XXX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Dalej Pani Harazińska zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad.

O głos poprosiła Pani radna Jankowska, która zapytała Panią mecenas Nastaszyc, czy uchwała budżetowa musi zawierać upoważnienia dla Wójta.

Na to pytanie odpowiedziała Pani Przewodnicząca Rady Gminy informując, że jednym ze składników uchwały budżetowej są upoważnienia dla Wójta.


Ad pkt 3

W tym punkcie o głos poprosiła Pani radna Jankowska. Zapytała Panią mecenas- radcę prawnego o procedurę, jaka musi być przeprowadzona w przypadku, gdy 8 radnych czyli większość złoży mandaty. Poprosiła o szczegółowe informacje na ten temat. Co się stanie, jeśli nie będzie kworum na sesji.

Pani Nastaszyc powiedziała, że w takim przypadku Rada Gminy nie może podejmować uchwał a szczegółowych informacji na ten temat udzieli Pani radnej w dalszej części Sesji.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej,

tj. od dnia 04 grudnia 2009r. do 27 stycznia 2010 roku. Pan Wójt poinformował, że zostały realizowane inwestycje:

 1. droga Błomino-Jeże

 2. droga Błomino Gumowskie

 3. dwa odcinki drogi Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo są w trakcie realizacji.

Z uwagi na nadmiar robót i awaryjność sprzętu - wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia budowy drogi do wiosny 2010 roku.

Dalej Pan Wójt powiedział, że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach TFOGR na drogę w Kadłubowie. Są w trakcie prace geodezyjne prowadzące do wydzielenia działek na poszerzenie planowanych pod asfaltowanie dróg w Kadłubowie i Nowej Dzierzążni

i przekazanie ich w drodze darowizny na rzecz Gminy.

  Rozliczono inwestycje sanitarne:

 • dwie oczyszczalnie dla wspólnot mieszkaniowych w Nowych Kucicach 158 600zł

 • 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy 1 371 426zł


  Rozliczono udział gminy w budowie drogi powiatowej Wilamowice-Przemkowo. Udział Gminy wyniósł 321 302zł

  Pan Wójt poinformował, że 11 grudnia odbył się przetarg na sprzedaż działki w Dzierzążni po punkcie skupu mleka. Działka została sprzedana ale nie sporządzono aktu notarialnego z uwagi na procedurę dotyczącą zaciągnięcia kredytu przez nabywcę na zakup w/w działki. Oczekujemy na wyznaczenie terminu sporządzenia aktu notarialnego.

  Podpisano 8 aktów notarialnych dotyczących działek wzdłuż drogi w Pomianowie. Pozostały jeszcze 3 akty.

  Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni. Zakład jest pod kierownictwem nowego kierownika, funkcjonuje - wbrew zapowiedziom blokady - bez zastrzeżeń. Na Sesji następnej zostanie przedstawiony program i harmonogram pracy SG ZOZ.

  Została uruchomiona linia autobusu przez miejscowości Gumino- Sarnowo-Góry ( rano

  i po południu).

  Przedłużono też umowę najmu lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni z Panią Marzanną Mackiewicz-Dadan pod działalność stomatologiczną.

  Został zatrudniony kierowca autobusu szkolnego na okres do 30 czerwca 2010 roku- kierowca będzie jeździł nowo zakupionym busem.


Ad pkt 5

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poprosiła Pana Wójtai Panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu na 2010 rok. Pani Skarbnik poinformowała, że złożono Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia budżetu Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, w którym zamieszczono zmiany w budżecie gminy Dzierzążnia na rok 2010. Ponieważ radni na posiedzeniach komisji otrzymali materiały dotyczące budżetu i zapoznali się z nimi Pani Skarbnik nie czytała treści wniosku- stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 304/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia14.12.2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o prognozie kształtowania się długu Gminy Dzierzążnia i oddała głos Wójtowi gminy, który omówił budżet gminy na rok 2010.

Pan Wójt wyjaśnił, że budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody

i wydatki gminy.Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Jest najwyższym aktem prawa lokalnego, najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2010 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji na podstawie pism:

 1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie z dnia 23.10.2009 roku

 2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.10.2009 roku

 3. Ministerstwa Finansów z dnia 08.10.2009 roku

 4. Wniosków rad sołeckich złożonych dnia 30.09.2009 roku

Dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2010 dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu za okres 10 miesięcy 2009 roku i w oparciu o przybliżone oszacowania wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań i stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy na rok 2010 oraz metod planowania,

w budżecie gminy planuje się:

- dochody w kwocie 11 767 698zł – co stanowi 67,50% dochodów gminy

w tym dochody bieżące w kwocie 7 943 655zł

majątkowe 3 824 043zł – co stanowi 32,5% dochodów gminy

- wydatki w kwocie 11 512 698zł

w tym bieżące 7 359 020zł

majątkowe 4 153 678zł, w tym inwestycyjne w kwocie 4 153 678zł – co stanowi 36,08% budżetu gminy.

Różnica w kwocie 255 000 zł występująca między dochodami a wydatkami wynika z zaciągniętego w roku 2009 kredytu w wysokości 1 275 000zł na sfinansowanie budowy 100 sztuk oczyszczalni przydomowych.

Kwota 255 000 zł to zobowiązanie, które należy spłacić w roku bieżącym do Banku Spółdzielczego.

Z analizy projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wynika, że na koniec roku 2010 zadłużenie wyniesie 1 020 000zł co stanowić będzie 8,67% wykonania dochodów przy maksymalnej możliwości zadłużenia do 60% dochodów.

Spłata zaciągniętych kredytów wyniesie 2,72% przy maksymalnej spłacie kredytu

nie przekraczającej 15% planowanych dochodów.

Plan dochodów na 2010 rok stanowi 102,68% planu dochodów z roku 2009, w tym:

- subwencja ogólna 4 761 473zł – co stanowi 40,45% budżetu

w tym subwencja wyrównawcza 2 015 131zł – co stanowi 17,12% budżetu,

oświatowa 2 746 342zł – co stanowi 23,33% budżetu


W stosunku do roku 2009 subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o 217 554zł,

w tym subwencja wyrównawcza o 318 966zł, natomiast subwencja oświatowa wzrosła

o 101 412 zł.

Dotacje w różnej formie jako celowe na realizację zadań zleconych czy dotacje przewidywane na realizację zadań inwestycyjnych stanowić będą kwotę 4 749 226zł

co stanowi 40,37% planu budżetu.

Dochody własne i udziały stanowią 2 256 999zł tj 19,18% dochodów. w stosunku do roku 2009 będą mniejsze o 357 583zł tj. o 13,7%.

Główną przyczyną zmniejszenia dochodów własnych i udziałów jest obniżenie stawek podatkowych na rok 2010.

W związku z tym do budżetu wpłynie mniej z podatku od nieruchomości od rolników i osób prawnych o 130 000zł, z podatku rolnego o 126 000zł, ze składników majątkowych

o 100 000zł.

Reasumując plan dochodów w 2010 roku należy zauważyć, że dochody własne

i subwencje ogółem w stosunku do roku 2009 będą mniejsze o 575 137zł co z pewnością ograniczy możliwość inwestycyjną w gminie.

Realizacja dochodów w formie dotacji nie koniecznie musi być zrealizowana, gdyż nie jest uzależniona od czynników gminnych.

Wydatki w roku 2010 wyniosą 11 512 698zł, w tym inwestycyjne 4 153 678zł

tj 36,08% planu wydatków.

Podstawowe działy, na które muszą być zabezpieczone środki finansowe to:

Dz. 801 i 854 – Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 3 594 320zł

tj. 31,22% budżetu.

Przy subwencji oświatowej 2 746 342zł z dochodów własnych na realizację zadań własnych musimy dołożyć 847 978zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – łącznie 1 451 450zł tj. 12,60% budżetu.

Przy dotacji wynoszącej 1 185 250zł musimy dołożyć z własnych dochodów 266 200zł

Dz. 750 Administracja – łącznie z administracją samorządową i państwową, rady gminy

i pozostałą działalnością związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 1 663 933zł tj. 14,45% budżetu.

Ponadto z własnych dochodów zabezpieczamy:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa w kwocie 85 800zł

Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska98 000zł, w tym oświetlenie

i konserwacja dróg – 85 000zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. na funkcjonowanie i utrzymanie budynków SG ZOZ w Dzierzążni i w Nowych Kucicach, budynku Urzędu Gminy i innych obiektów komunalnych, na zakup oleju opałowego, gazu i energii elektrycznej, remontów - 110 750zł

Dz. 921 na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 52 000zł

Dz. 926 – na kulturę fizyczną 10 000zł

Dz. 851 na wdrażanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i narkomanii 50 000zł.

Osobną pozycję w budżecie gminy po stronie wydatków stanowią działy 10 i 600 związane z inwestycjami gminy.

W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo na realizację kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsadzeniem planuje się przeznaczyć 1 550 000zł, w tym 1 500 000zł stanowiłaby dotacja z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie - podstawowe usługi dla ludności, a pozostałe środki 50 000zł z dochodów własnych.

Realizacja tego zadania uzależniona będzie od wielu czynników, a głównie od tego czy

w ogóle będzie nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i czy będą zapewnione środki finansowe na 2010 rok.

Obawa ta wynika z faktu nie podpisania do chwili obecnej umowy na dofinansowanie zaakceptowanego wniosku gminy na 100 sztuk oczyszczalni zamontowanych w roku 2009.

Pan Wójt poinformował, że aktualnie potwierdziło chęć zamontowania

w/w oczyszczalni ponad 140 gospodarstw domowych.

Środki własne w/w 50 000zł przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Do czerwca 2010 roku zostanie zakończona budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumino w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi.

Na te inwestycję musimy zabezpieczyć łącznie 233 481zł, z tego środki własne stanowić będą 137 862zł, a dotacja 95 619zł.

W dziale 600 – Transport i łączność planujemy kwotę 2 414 454zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg ( odśnieżanie zimowe, profilowanie i remont) przeznacza się kwotę 77 400zł.

Pozostałą kwotę 2 337 054zł przeznacza się na budowę dróg.

Realizacja tego zadania podobnie jak w dziale 010 uzależniona będzie od możliwości pozyskania dotacji z zewnątrz w ramach programów: RPO WM czy innych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czy Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Planujemy wykonać przede wszystkim te odcinki dróg, na które przygotowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

 • w Kucicach - dł. 2760 mb,

 • w Kadłubowie - dł. 1400 mb,

 • Nowej Dzierzążni – dł.1100 mb,

 • Gumowo-Józefina - dł. 2140 mb,

 • Gumino –dł. 577 mb.

Osobną pozycję stanowi droga Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo.

Wczesną wiosną zostanie zakończona budowa dwóch odcinków łącznie 1880 mb.

Pozostały trzeci odcinek będzie realizowany z chwilą ostatecznego potwierdzenia dotacji

w ramach RPO.

Ponadto planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi

w miejscowościach: Nowe Gumino, Nowe Kucice-Korytowo, Sarnowo-Góry, Wilamowice.

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie finansowe planowanych do wykonania inwestycji.

Żadna z nich nie ma pełnego zabezpieczenia, ewentualne dofinansowanie będzie możliwe

z chwilą uruchomienia nadwyżki budżetowej czy wolnych środków płatniczych za rok 2009.

Ponadto w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Gminie Czerwińsk – 10 000zł oraz 16 000zł na drogę gminną w miejscowości Siekluki realizowaną w ramach RPO przez gminę Płońsk.

Z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2010 wynika, że główne działy jak 750, 801, 852 są w pełni zabezpieczone, pozostałe są zabezpieczone w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy.

Działy inwestycyjne tj. Dz. 010 i 600 nie mają pełnego potwierdzonego zabezpieczenia finansowego.

Dlatego każdą pozyskaną kwotę należy niezwłocznie wprowadzać kolejnymi uchwałami do budżetu gminy.

Również wolne środki i nadwyżkę budżetową za rok 2009 należy przeznaczyć wyłącznie na w/w inwestycje.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 50 000zł czy upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie ewentualnie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a których termin zapłaty upływa w roku 2011 - zostaną wykorzystane tylko

w ostateczności.

Szczegółową informację dotyczącą budżetu gminy otrzymali radni w materiałach poprzedzających obrady dzisiejszej Sesji.

Pan Wójt wyraził nadzieję , że w sprawach tak ważnych dla gminy znajdziemy wspólną płaszczyznę działania, a realizacja przedstawionych zadań będzie przebiegała bez większych zakłóceń.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W związku z powyższym Pan Wójt poprosił o uchwalenie przedstawionego budżetu.

Pani Przewodnicząca zarządziła dyskusję na temat przedstawionego budżetu.

Jako pierwsza głos zabrała Pani radna Jankowska. Stwierdziła, że bardzo ostrożnie podchodzi do zaciągania kredytów. Obecnie zaciągnięty kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi 8 % budżetu przy progu wynoszącym 60 %. Zapytała, jaki procent będzie stanowił kredyt zaciągnięty w wysokości zgodnie z § 11 uchwały budżetowej i w jakim miesiącu będziemy go brali. Zapytała, czy w § 11 nie można zmienić wysokości poręczeń udzielonych Wójtowi.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka, która podziękowała Panu Wójtowi za zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji na drogę Sarnowo- Góry. Złożyła też wniosek formalny o przeznaczenie kwoty 10 tys. zł w Dziale 700 na remont dachu budynku mieszkalnego w Wilamowicach.

Następnie Pani Braulińska- Korycka powiedziała, że jako radni chcieliby wiedzieć na bieżąco o zaciąganych przez gminę kredytach. Pani radna porównała naszą uchwałę budżetową z uchwałami w innych gminach i stwierdziła, że w żadnej gminie nie ma upoważnień dla Wójta ani odnośnie zaciągania kredytów i pożyczek ani odnośnie lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach. Pani radna zaproponowała, aby z § 11 usunąć pkt 4, 5 i 6 a jeśli będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu to radni podejmą tę decyzję w drodze uchwały. Pani radna dodała też, że należy zmienić wysokość kwoty zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w § 11 ust. 1 pkt 1 w kwocie do 2 639 938, 00 zł na 500 000,00 zł oraz w tym samym paragrafie pkt 2b – zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku z kwoty 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany proponowane przez Panią radną Braulińską- Korycką są trudne do przyjęcia. Jeśli je wprowadzimy, to inne zapisy w budżecie ulegną zmianie. Dodała, że jeśli zmienimy kwotę w § 11 pkt 2b na 500 000,00 zł, to nie wiadomo, czy jednostkom wystarczy środków na pokrycie zobowiązań na koniec roku kalendarzowego może zaistnieć nieprzewidziana awaria i nie będzie pieniędzy wówczas wystąpi większe zobowiązanie. Jeśli chodzi o pkt 4 i 5 § 11 to możemy zrobić autopoprawkę i je zlikwidować. Pani Skarbnik poprosiła, aby radni zastanowili się nad likwidacją pkt 6 w §11, który pozwala na lokowanie wolnych środków w różnych bankach. Chcemy dbać o interes gminy i mieć możliwość lokowania środków w banku, który zaproponuje nam najkorzystniejsze warunki. Dzięki temu zapisowi mogliśmy ulokować środki na korzystniejszych warunkach i odsetki, jakie otrzymujemy pozwalają pokryć odsetki od zaciągniętego kredytu na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jeśli chodzi o pytanie Pani radnej Jankowskiej o termin zaciągnięcia kredytu, to Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie planujemy zaciągnięcia kredytu a zapis w uchwale wynika z załącznika do tej uchwały. Następnie Pani Zawłocka wyjaśniła jakie są zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy- chodzi tu o środki na nagrody roczne oraz ZUS- y i podatki od nich, energię elektryczną, paliwo, gaz, stołówki szkolne. Jeśli zmniejszymy upoważnienia istnieje obawa, że nie zmieścimy się w limicie upoważnień. Pani Skarbnik podkreśliła, że jeśli gmina chciałaby zaciągnąć kredyt, to i tak Wójt musi zwrócić się w tej sprawie do radnych.

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który wyraził zdziwienie, że radnym do tej pory nie przeszkadzały zapisy zawarte w uchwale budżetowej odnośnie upoważnień dla niego a w tym roku sytuacja uległa zmianie. Dalej Pan Wójt zaapelował, aby radni nie blokowali budowy odcinka drogi w Kucicach, gdyż mamy na nią pełną dokumentację, która straci ważność. Poprosił też, aby radni nie upierali się przy zmianie §11 w uchwale budżetowej. Szczególnie dotyczy to pkt 6 dającego możliwość wyboru najlepszej oferty jak też pkt 2b który zawiera suchy niczego nie blokujący zapis. Pan Wójt dodał, że nie możemy porównywać się z innymi gminami i mówić, że tylko nasza gmina się zadłuża a inne nie, bo jest to nieprawdą. Upoważnienia dla Wójta nie powinny powodować zamieszania, przecież na każdej sesji wprowadzane są zmiany do budżetu.

Pan Wójt powiedział, że jeśli chodzi o remont budynku w Wilamowicach, to trzeba się zastanowić, czy inwestować tam pieniądze. Mieszka w nim jedna rodzina posiadająca grunty rolne dlatego też sami powinni coś w tej kwestii uczynić. Jeśli radni podejmą decyzję o przeznaczeniu środków na remont to wyremontujemy ale może lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie mieszkania zastępczego.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że proponowane przez nią zmiany do

§ 11 oznaczają, że radni są przeciwni zaciąganiu kredytów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to radni wyrażą zgodę na kredyt jak również jeśli zajdzie potrzeba zmiany upoważnień dla Wójta, to zrobią to na sesji.

Pan Wójt powiedział, że należy pozostawić upoważnienia bez zmian, bo musimy zabezpieczyć wystarczające środki na funkcjonowanie gminy.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zarządziła krótką przerwę.

Po przerwie głos zabrał Pan Wójt Mirosław Opolski. Powiedział, że w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w planach finansowych ujęto w § 4270 Zakup usług remontowych i te środki w wysokości

10 000,00 zł można przeznaczyć na remont budynku w Wilamowicach. Jednak będziemy się jeszcze zastanawiać nad znalezieniem mieszkania zastępczego dla mieszkającej tam rodziny.

Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła, aby zapisać przeznaczenie środków

z § 4270 na remont budynku w Wilamowicach. Dodała, że nie wiadomo, czy rodzina będzie chciała zmienić miejsce zamieszkania, a poza tym nawet, jeśli budynek będzie pusty to szkoda, żeby uległ zniszczeniu i dobrze by było go zabezpieczyć. Pani radna oświadczyła, że wycofa wniosek o przeznaczeniu 10 000,00 zł na remont, jeśli w protokole będzie zapisane, że kwota ta znajdzie takie przeznaczenie. Pani Przewodnicząca przychyliła się do tej propozycji. W protokole zapisano, że 10 000,00 z § 4270 będzie przeznaczone na remont budynku w miejscowości Wilamowice.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby usunąć z § 11 pkt 4 i pkt 5 ale pozostawić pkt 6.

O głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i wycofała wniosek w sprawie zmian w § 11 uchwały budżetowej. Wyraziła nadzieję, że Pan Wójt nie wykorzysta upoważnień zawartych w tej uchwale.

Następnie Pani Przewodnicząca Harazińska poddała pod głosowanie Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia budżetu Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. Z uwagi na fakt, iż radni otrzymali wniosek do zapoznania, którego każdy punkt był omawiany na komisjach statutowych Rady Gminy - radni 15 głosami ,, za” głosowali, aby nie czytać ponownie wniosku. Wniosek został poddany pod głosowanie bez czytania. W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku było 15 radnych, głosów przeciwnych -0, głosów wstrzymujących się – 0. Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia budżetu Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 163/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na 2010 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 163/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na 2010 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Harazińska pogratulowała Wójtowi Gminy i życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz aby problemów z finansami było jak najmniej.

Wójt Gminy również podziękował radnym za uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok. Podkreślił, że budżet nie jest łatwy do zrealizowania z uwagi na trudną sytuację finansową.

Pani Skarbnik Gminy podziękowała radnym za przyjęcie budżetu.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy mają pytania do Pani Kierownik GOPS- Reginy Sobczeńskiej odnośnie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok ( materiały dotyczące tego tematu radni otrzymali wcześniej i mieli czas na zapoznanie się z nimi).

Pani radna Alina Braulińska- Korycka poprosiła, aby środki z Rozdziału IV- Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 4 000,00 zł przeznaczyć dla Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia, jeśli spełni ono wymogi. Poprosiła, aby taki zapis znalazł się w protokole.

Pani Kierownik Sobczeńska stwierdziła, że z tego rozdziału 2 000,00 zł musimy przekazać dla stowarzyszenia ,,Szansa” .Pozostałe 4 000,00 zł będzie można przeznaczyć dla stowarzyszenia, ale będzie zależało, jakie potrzeby stowarzyszenie zgłosi.

Pan Sekretarz poinformował, że na następną sesję przygotuje uchwałę odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jeśli Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia przedstawi program, który wpisze się w program GOPS, to możliwe, że takie dofinansowanie uzyska.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 164/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 164/XXXI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do Pani Sobczeńskiej odnośnie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Pytań nie zgłoszono, dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 165/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 165/XXXI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt i poinformował radnych o przejmowaniu w drodze umowy darowizny gruntów pod budowę drogi w Kadłubowie. Zaznaczył, że rolnicy chętnie przekazują swoją własność pod tę inwestycję. Pan Wójt poprosił o przyjęcie uchwały.

Pani Harazińska odczytała projekt Podjęcie Uchwały Nr 166/XXXI/2010 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300327W

w miejscowości Kadłubowo”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 166/XXXI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.Ad pkt 9

W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że uchwała 167 jest taka sama, jak poprzednia tylko dotyczy innego odcinka drogi. Następnie Pani Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 167/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300328W w miejscowości Kadłubowo”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 167/XXXI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt. Poinformował, że Wójt Gminy Czerwińsk wystąpił do naszej gminy z prośbą o pomoc finansową dla rodziny, która utraciła majątek w wyniku pożaru. Radni na posiedzeniach komisji zdecydowali o udzieleniu takiej pomocy w kwocie 2 000,00 zł. Pan Wójt poprosił o przyjęcie uchwały w tej sprawie.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 168/XXXI/2010 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 168/XXXI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 11

W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska i przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

W miesiącu lutym:

 1. Posiedzenie dotyczące oceny pracy GOPS w Dzierzążni za 2009 rok. Za przygotowanie materiałów na to posiedzenie odpowiedzialna jest Pani Kierownik GOPS.

 2. Informacja na temat ściągalności zobowiązań podatkowych, zastosowania ulg i umorzeń- za przygotowanie materiałów odpowiedzialny jest Referat Finansowy.

  W miesiącu marcu:

  - Analiza wydatków poniesionych na utrzymanie szkół z terenu Gminy Dzierzążnia w 2009 roku- za przygotowanie materiałów odpowiedzialny jest Referat Oświaty.

  W miesiącu kwietniu:

  - Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy- za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.

  W miesiącu lipcu:

  -Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku- za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.

  W miesiącu sierpniu:

  - Informacja na temat utrzymania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

  w Dzierzążni- za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są Wójt Gminy oraz Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni.

  W miesiącu październiku:

  -Opinia w sprawie wykonania inwestycji na terenie naszej gminy w 2010 roku- za przygotowanie materiałów odpowiedzialny jest inspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i planowania przestrzennego.

  W miesiącu grudniu:

  - Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2011 rok oraz ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok- za przygotowanie materiałów odpowiedzialny jest Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz Komisja Rewizyjna.

  Po przedstawieniu planu pracy Komisji Rewizyjnej Pani Przewodnicząca RG zapytała, czy posiedzenie Komisji Rewizyjnej w w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ustalone na kwiecień nie jest za późno i zaproponowała zmienić datę na marzec. Pani Jankowska powiedziała, że terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w miarę potrzeb.

  Więcej pytań w tej sprawie nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca RG zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i zapytała Sekretarza Gminy, kiedy będzie uaktualniony BIP. Ostatnie wprowadzone uchwały są z maja 2009 r.

a protokoły z sesji z sierpnia 2008 roku. Dodała, że Sekretarz dużo czasu poświęcił na uzupełnianiu komentarzy na stronie internetowej gminy a mógł go poświęcić na uzupełnienie BIP.

Pan Sekretarz powiedział, że sytuacja taka powstała w wyniku trudności kadrowych. Pani Bieglecka, która się tym zajmowała, była na urlopie macierzyńskim i nikogo na ten czas na jej miejsce nie zatrudniono. Teraz wszystko już wróci do normy. Pan Sobiecki dodał, że na stronie internetowej gminy zamieścił jedynie tekst dotyczący prywatyzacji SG ZOZ w Dzierzążni

i poprosił, aby Pani radna nie wmawiała mu innych działań. Pod zamieszczonym tekstem znalazły się różne komentarze. Link z komentarzami został zablokowany na prośbę osób, które

w komentarzach były opisywane.

Następnie o głos poprosiła Pani mecenas Nastaszyc i odpowiedziała na pytania zadane jej na początku sesji przez radną Jankowską. Pani mecenas wyjaśniła, że gdyby na sesję przyszło tylko

7 radnych, to sesja by się nie odbyła. Wg art. 97 ustawy o samorządach gminnych w sytuacji, gdyby 8 radnych złożyło mandaty, to zostałby powołany zarząd komisaryczny, który przejmuje uprawnienia RG. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów powołuje Komisarza rządowego, który jednoosobowo przejmuje kompetencje Rady Gminy i zarządza gminą.

W dalszej części głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy i przedstawiła pisma, jakie wpłynęły w ostatnim czasie do RG.

 1. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z Prokuratury Rejonowej w Płońsku w sprawie:

  - poświadczenia nieprawdy o zwolnieniach lekarskich wystawianych przez lek. med. Aleksandrę Paszkowską w ramach działalności SG ZOZ w Dzierzążni,

  - kierowania gróźb karalnych wobec osoby Mirosława Opolskiego.

 2. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie skierowane do Pana Wójta do wiadomości Rady Gminy w Dzierzążni zawierające zalecenia pokontrolne w celu zlikwidowania nieprawidłowości wykazanych w czasie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej. Pismo zawiera 17 zaleceń, które należy wykonać. Pan Wójt powiedział, że są to drobne nieprawidłowości. Wójt jest odpowiedzialny za gminę i musi te nieprawidłowości wyjaśnić, ale nie ma zaleceń i wniosków o dyscyplinę, jak to miało miejsce 4 lata temu. W tej chwili wiele spraw jest już poprawionych i błędy nie powtórzą się. Pan Wójt dodał, że jeśli radni mają pytania dotyczące zaleceń pokontrolnych, to na posiedzeniach komisji będzie można wrócić do tego. W ostatnim okresie po zmianach kadrowych wiele w gminie zmieniło się na lepsze.Pismo z RIO dotyczące protokołu z kontroli kompleksowej stanowi załącznik do protokołu.

 3. Pismo Wójta Gminy do Rady Gminy w Dzierzążni zawierające sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia. Radni wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem i nie zgłosili pytań w tej sprawie.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-03 13:45:16
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 13:45:16
 • Liczba odsłon: 842
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174537]

przewiń do góry