Uchwała   Nr 61/X/2007

 Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia   28 listopada 2007 roku

w sprawie   powiadomienia   Skarbnika Gminy Dzierzążnia   o   obowiązku  złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

      Na podstawie   art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie

ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów   bezpieczeństwa państwa   z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165 ,poz. 1171 ) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 roku, Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

                                                                     § 1.

1.    Powiadamia się   Panią    Grażynę Zawłocką Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Dzierzążni oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia   7   września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów   bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych   dokumentów   ( Dz. U. Nr 165 ,poz.1171 ) , w   terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

2.    Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 powoduje z mocy prawa pozbawianie osoby   pełnionej przez   nią funkcji publicznej z dniem , w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

                                                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy   w Dzierzążni.

                                                                         § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                     Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni

                                                                       Agnieszka   Harazińska

 

 

 Uchwała   Nr 60/X/2007

 Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   28 listopada 2007 roku

 

 w sprawie     powiadomienia   Sekretarza Gminy Dzierzążnia   o   obowiązku

                               złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

          Na podstawie   art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie

ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów   bezpieczeństwa państwa   z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165 ,poz. 1171 ) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 roku, Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

                                                                     § 1.

1.    Powiadamia się   Panią    Barbarę Wicińską-Misiowiec Sekretarza Gminy Dzierzążnia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Dzierzążni oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia   7   września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów   bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych   dokumentów   ( Dz. U. Nr 165 ,poz.1171 ) , w   terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

2.    Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 powoduje z mocy prawa pozbawianie osoby   pełnionej przez   nią funkcji publicznej z dniem , w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

                                                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy   w Dzierzążni.

                                                                         § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                Przewodniczący  Rady Gminy w Dzierzążni

 

                                                                        Agnieszka   Harazińska

 

  Uchwała Nr 59/X/2007

   Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia 28 listopada 2007 roku

 

  w sprawie   powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

  

        Na podstawie art. 44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach

opieki zdrowotnej ( tj.Dz.U z 2007 roku   Nr 14 ,poz.89 ze zmianami) , art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tj.Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami )oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.z 2000 r. Nr 26 ,poz.306 ze zmianami ) w związku z § 13 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni , Rada Gminy uchwala, co następuje :

                                                                    § 1.

  Powołać na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni Panią  Aleksandrę Paszkowską na okres od dnia   01 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku.

                                                                  § 2.

  Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Samodzielnego

Gminnego ZOZ w Dzierzążni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

                                                                    § 3.

  Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

                                                                     § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

uzasadnienie                 

 

                                         Przewodniczący  Rady Gminy w Dzierzążni

                                                           Agnieszka   Harazińska

 

                                                                                                                                                                                                 Uchwała Nr 58/X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 listopada 2007 roku

 w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki

 Zdrowotnej w Dzierzążni

 

       Na podstawie art. 44 ust.4 ustawy   z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki   zdrowotnej ( tj.Dz.U.z   2007r. Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.z 2001r. Dz.U. Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami ),  Rada Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje :

                                             

                                                                           & 1

Z dniem   30   listopada 2007 roku   odwołuje   się Panią Ewę Sieklucką   ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.            

                                                                             & 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.  

 

                                                                               & 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                     Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni

 

                                                                             Agnieszka Harazińska                

 

 

Uchwała Nr 57/X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   28 listopada 2007r.

 

w sprawie opłaty od posiadania psów

 

      Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   (tj:Dz.U. Nr 142,poz.1591, z 2001 r.; z 2002r Dz.U Nr 23, poz.220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055,   Nr 116, poz.1203, z 2005r.   Nr 172, poz 1441;   z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) i art. 19   ustawy   z dn.12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych   ( tj;     Dz.U.z 2006r. Nr 121,poz.   844,   Nr   220   poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)   zarządza się co następuje:

   § 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Dzierzążni:

1)     wprowadza   na terenie   Gminy Dzierzążnia opłatę od posiadania psów;

2)     określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3)     określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od   posiadania psów;

4)     zarządza pobór opłaty od posiadania psów   w drodze inkasa , określa inkasentów , terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

 

  § 2.

Wprowadza się na terenie Gminy Dzierzążnia opłatę od posiadania psów.                                              

  § 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30 zł od jednego psa oraz 30 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę

fizyczną.              

  § 4.

1)Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku    podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie,

w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym

nie istniał obowiązku jej zapłaty.

 

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

                                                        § 5.

1)Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy

    w Dzierzążni.

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty

     są sołtysi.

                                                        § 6.

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane

do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

 

                                                        § 7.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości

6 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

 

                                                        § 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2008 roku .

uzasadnienie

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 56/ X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni 

z dnia   28 listopada 2007 roku

 

w sprawie określenia wysokości   stawek podatku od środków transportowych

        

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr.142, poz. 1591 z 2001 r.; zm z 2002r   Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r   Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;   z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203;   zm z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; zm.   z 2006r   Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; zm z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 984) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847)   Rada Gminy w Dzierzążni   uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1.

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

     o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej :

          

    a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             -      350,00   zł,

    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                  -        550,00   zł,

   c) powyżej 9 ton   do poniżej 12 t                           -       650,00 zł.                         

 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy

      o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub    wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku

Nr 1 do niniejszej uchwały,

        

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3

    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie

    całkowitej zespołu pojazdów :     

     a) od 3, 5 ton do 5,5 ton włącznie         -      500,00 zł

      b) od 5,5 ton do 9,00 ton włącznie        -      800,00 zł

       c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton        - 1.000,00 zł

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8pkt 4

    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej    zespołu   pojazdów równej lub wyższej niż 12 w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia   wg stawek określonych

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

        

5)   od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach

     i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem

      związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez

     podatnika   podatku rolnego )                   350,00 zł,

        

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach

     i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

     rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie

     z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub

     wyższą niż 12 ton wg stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej

      uchwały,

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach

      lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

 

     a) mniejszej niż 30 miejsc                        -            700,00  

    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc           -         1.300,00 zł

 

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe

stanowiące własność Gminy   wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych / z wyjątkiem   pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2 ,4 i 6/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 grudnia 2006   roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

 

                                                        § 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma

zastosowanie od   dnia 1stycznia 2008 roku.

uzasadnienie

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 55/X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 28 listopada 2007r.

 

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   

 

                        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1

         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142,

         poz. 1591 z   2001r.;   zm. z 2002r .Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214,   poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r   Nr. 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm.  

          z 2005r.   Nr 172,   poz.1441,   Nr 175,   poz.1457; zm. z   2006 r. Nr 17, poz.

          128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)  

         oraz art. 5 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

         i opłatach lokalnych ( tj; Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.

         1601, Nr   225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1882, Nr 251,

           poz.1847) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:          

§ 1.

Określa się   następujące stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów :

 

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   bez

    względu   na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

    i budynków               -    0,54 zł od 1m 2 powierzchni,

 

b)   pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub

    elektrowni wodnych    - 3,74   zł od 1 ha powierzchni,

     c)   od pozostałych w tym   zajętych na prowadzenie                        

                   odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

                   przez organizacje pożytku publicznego -   0,08  

                   od 1m 2 powierzchni.                                                 

  2)      od budynków lub ich części :

 

a) mieszkalnych   -    0,32      od 1m 2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

    budynków mieszkalnych lub ich części zajętych   na prowadzenie

    działalności gospodarczej    -   15,00 zł od 1 m 2 powierzchni

    użytkowej ,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   w zakresie   

    obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym    - 8,86zł

     od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

    udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1m 2 powierzchni

    użytkowej ,

e)   od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego przez

    organizacje pożytku publicznego –   3,00 zł od 1m 2 powierzchni

    użytkowej,                                                                                             

 

3)   od budowli   -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4

ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.         

        

§ 2.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

         a)   nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną

               z ochroną przeciwpożarową   z   wyłączeniem   powierzchni

               zajętych pod działalność   gospodarczą ,

 

         b) budowle   wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania

              rozprowadzania   wody,

 

         c) budynki i grunty stanowiące własność /współwłasność/ gminy, o ile

             nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek

             organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , o których mowa

             w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

                           

§ 3.

  Traci moc Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia14 grudnia 2006r   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości .  

          § 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia

  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

uzasadnienie      

  Przewodniczący   Rady Gminy         

       

                                                            mgr Agnieszka Harazińska

 

  

Uchwała Nr 54/ X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia   28   listopada   2007r.  

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia

podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tj: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r .Nr 23, poz. 220, Nr 62,   poz.558 , Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;   z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz. 1568;   z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r.   Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;   z   2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337;   zm. z   2007r   Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz   art. 6  ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym   ( tj; Dz.U.  z 2006 roku   Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; zm. z 2007r. Nr 109, poz. 747) Rada Gminy w   Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1.

 Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku      rolnego   ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego   z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku  z kwoty 58,29 zł za 1dt do kwoty   39,00 zł   za 1dt

         

§ 2.  

         Traci moc Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia

         14 grudnia 2006r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą

         podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 

                                                        § 3.

         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

         w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma

         zastosowanie od   01 stycznia 2008 roku.

  uzasadnienie

Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                       mgr   Agnieszka Harazińska

 

 Uchwała Nr 53/X/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2006 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 7 995 749,00

- po stronie wydatków    - 8 538 204,00

§ 4

 

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5

 

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  

§ 6  

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

   

                                                                                                  mgr Agnieszka Harazińska  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 11:07:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 11:45:21
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174392]

przewiń do góry