Dzierzążnia, dnia   10   sierpnia   2017r.

PP.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO              

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe d otyczące wydania decyzji o   ustaleniu   lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia nN    w   miejscowości , WILAMOWICE dla terenu działki nr ew.: 6 obręb 0031   Wilamowice,    gm. Dzierzążnia zostało  zakończone .

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w   przedmiotowej    sprawie:

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.469.2017 z dnia 03.08.2017r. uzgodnił   pozytywnie w zakresie   ochrony gruntów rolnych   projekt   decyzji   o   ustaleniu lokalizacji inwestycji   celu   publicznego dla w/w zamierzenia budowlanego,   zlokalizowanego   na   działce   oznaczonej   w   ewidencji   gruntów   i   budynków - obręb : 6 obręb 0031 Wilamowice, jednostka   ewidencyjna   Dzierzążnia

2.   Marszałek   Województwa   Mazowieckiego w   Warszawie,   w   ciągu 14 dni przysługujących   na   dokonanie   uzgodnienia,   nie nałożył obowiązku   umieszczenia   jakichkolwiek   warunków   zapisu w   decyzji o ustaleniu   lokalizacji inwestycji celu   publicznego   dla w/w inwestycji,   co   zostało   potwierdzone telefonicznie   w   dniu 04 sierpnia 2017r.,    przez   WZM i UW   w Warszawie,   Inspektorat w Płońsku, ul. Zajazd 6.

3. Zarząd   Powiatu   Płońskiego, w imieniu którego działa   Dyrektor Powiatowego   Zarządu Dróg w Płońsku,   postanowieniem   nr 90/2017, znak DT.6730.1.93.2017   z   dnia 03.08.2017r., postanowił   uzgodnić przedłożony projekt   decyzji   o ustaleniu lokalizacji celu   publicznego   dla   w/w   przedsięwzięcia,   w   zakresie   drogi   powiatowej   nr   3059W   Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów /dz. nr ew. 38/,   zgodnie   z przebiegiem zaznaczonym   na   załączniku   graficznym.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z   2017r. poz. 1257 ), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych   w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym

strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.         

 

                                                                      Wójt   Gminy   Dzierzążnia

                                                                                                     mgr. inż.   Witold   Pająk


Rozdzielnik :

1.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w   Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy   (obok   pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej     https://ugdzierzaznia.bip.org.pl ,

2.   Strony   biorące   udział   w   postępowaniu - według   wykazu   stron   załączonego   do akt   sprawy.

3.   Sołtys wsi : WILAMOWICE   -   (z   prośbą   o   poinformowanie     mieszkańców

     sołectwa    w    sposób   zwyczajowo   przyjęty),

4.   Aa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grazyna Zarzycka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-10 15:11:41
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272333]

przewiń do góry