Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

09 - 164 Dzierzążnia

tel.(0-23)  661-59-04                    e-mail: gops@dzierzaznia.pl  

godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku od  8.00 - 16.00

 •  
  •   mgr Katarzyna Najechalska - Kierownik                 
  •  Małgorzata Rudzińska- specjalista pracy socjalnej
  •  mgr Sandra  Wiktorowicz -pracownik socjalny
  •  Bogumiła Sobczak- inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • mgr Małgorzata Czyżewska - pracownik socjalny
  • mgr Justyna Skierska - inspektor ds świadczeń wychowawczych
  • mgr Marta Kosudzińska- asystent rodziny
  • mgr Marlena Jaworska - aspirant pracy socjalnej

   

 

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z     powodu:

·          ubóstwa;

·          sieroctwa:

·          bezdomności;

·          bezrobocia;

·          niepełnosprawności;

·          długotrwałej lub ciężkiej choroby;

·          przemocy w rodzinie;

·          potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

·          -potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

·          bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu     gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i   wielodzietnych;

·          trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej   Polskiej status uchodźcy ,ochronę   uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt   czasowy;

·          trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

·          alkoholizmu i narkomanii;

·          zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

·          klęski żywiołowej lub ekologicznej.                 

Akty prawne

·          Ustawa o pomocy społecznej

·          Pomoc państwa w zakresie dożywiania -Uchwała NR   24/III/2018   Rady Gminy Dzierzążnia dn.19.12.2018,Uchwała Nr.23/III/ 2018 Rady Gminy Dzierzążnia z dn. 19.12.2018

·          Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

·          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

·          Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

·          Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

 

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria   obowiązują od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

·          dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł (wzrost o   67zł),

·          dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł (wzrost o 14 zł).  

Podwyższone o 41 zł zostały   także niektóre świadczenia, a o 20 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

·          kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z   1 722 zł na 1763 zł;

·          minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z   606 zł na 647 zł;

·          maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z   1 335 zł na 1376 zł;

·          maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z   604 zł na 645,00zł;

·          wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z   288 zł na 308zł.

 

 

 

 

Świadczenia z pomocy społecznej:

Zasiłek  stały:

Komu przysługuje:

1.       Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu    wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj.701 zł).

2.       Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu  wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie    są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj.  528zł na osobę)

Jaka wysokość :

1.       W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 645 zł miesięcznie.

2.       W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

3.       Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 645 zł.

  W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje .
 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

1. Długotrwałą chorobę
2. Niepełnosprawność
3. Bezrobocie
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  


Komu przysługuje :

1.     Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł)

2.     Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).  

Jaka wysokość:

1.       W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.

2.       Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

 

 

 

 

Zasiłek celowy:

Przysługuje w szczególności: na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu.  

Komu przysługuje :

1.Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł).

2.   Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż    528 zł na osobę).

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach

     przekraczających     kryterium dochodowe może zostać przyznany: specjalny zasiłek celowy        - nie       

      podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby   samotnie

     gospodarującej lub rodziny specjalny zasiłek celowy ,– pod warunkiem zwrotu części lub  

     całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania

     Świadczeń   na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym

        Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

5.Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski     

   żywiołowej lub   ekologicznej .

Jaka wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka   Pomocy Społecznej.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne:

Komu przysługuje:

1.       Osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności   zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2.       Osobie pobierającej zasiłek stały.

3.       Osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. 

Usługi  opiekuńcze w  miejscu  zamieszkania

Komu przysługują :

Osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Odpłatność i zakres:   Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada Gminy w drodze uchwały nr 197/XXIX/2017z dnia 24.10.2017r. ustala   szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania , Uchwała   Nr 17/ II /2018 Rady Gminy w Dzierzążnia z dnia 04.12.2018r.

Usługi opiekuńcze obejmują:

1.     Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: -pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej,

2.     Opieki higieniczno - sanitarnej: -mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

3.     Pielęgnacji zleconej przez lekarza.

4.     Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: -podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, -organizowanie spacerów, czytanie

 

 

Dożywianie

  Wskazówki w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego   programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019–2023 ( M.P. z 2018 r. Nr 1007)

  Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. -uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

-   osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia   rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

BANK ŻYWNOŚCI

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wspólnie z lokalną organizacją   Stowarzyszenie   AMICUS   w Dzierzążni   rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie

Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia, spełniających następujące kryteria :

1)Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:

-dla osoby samotnie gospodarującej – do 1 402,00 zł netto/ miesięcznie,

-dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł netto/miesięcznie.

2) Przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.marca 2004r(tj. Dz. U. z 2018r poz. 1508 z późn. zm.) tj.: ubóstwo, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD ).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków . Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym .

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego , które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

GOPS w Dzierzążni – uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 roku w godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie stowarzyszenia „ AMICUS” – będą wydawane paczki żywnościowe.

Zespół Interdyscyplinarny

 

            Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę , umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.     

Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.          

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1.       Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2.       Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3.       Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4.       Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

5.       Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

1. Jednostki organizacyjnej  pomocy społecznej – GOPS -  Małgorzata Rudzińska, Katarzyna Najechalska i Małgorzata Czyżewska

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Katarzyna Najechalska

3. Policji – Robert Reszczyński

4. Oświaty – Bożena Nowakowska i  Beata Garlej

5. Kurator zawodowy  - Maciej Skowronek

Zespół prowadzi postępowanie w sprawie przemocy w rodzinie na podstawie procedury „ Niebieska Karta”.

 

P A M I Ę T A J !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o POMOC.

 PRAWO   STOI   PO  TWOJEJ   STRONIE!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

- Policję,  tel.  997 lub 112 , lub dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku  

   23  662 15 00  

- Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Dzierzążni  

   tel. 23  661 59  02 wew. 43

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 • Przewodnicząca – Katarzyna Najechalska
 • Aldona Kowalska
 • Wioletta Sulejewska
 • Beata Garlej

 

Zajmuje się pomocą dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii. Służymy pomocą w zakresie motywowania do leczenia uzależnień, odnajdywania najbardziej odpowiedniej drogi do rozwiązywania problemów poprzez spotkania ze specjalistami terapii uzależnień w Poradni „Szansa” w Płońsku. Kierujemy na badania w kierunku uzależnienia, oraz wnioskujemy do Sądu o skierowania na leczenie przymusowe.
Ponadto GKRPA zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką  uzależnień skierowaną bezpośrednio do uczniów szkół oraz ich nauczycieli. Zadania , które realizuje GKRPA są zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii . Programy te są przyjmowane corocznie uchwałami Rady Gminy w Dzierzążni.
Środki przeznaczone na realizację zadań zawartych w programach pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

PORADNICTWO   PSYCHOLOGICZNE

Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza mieszkańców gminy   do bezpłatnego korzystania z porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w niżej podanych terminach:

03.01.2019r.   – w godz. 8.00    -14.00

10.01.2019r. -    w godz.8.00   - 14.00

07.02.2019 r. – w godz. 8.00 – 14.00

21.02.2019 r.   – w godz. 8.00 - 14.00

07.03.2019r.   – w godz. 8.00 – 14.00

14.03.2019r.   – w godz. 8.00 – 14.00

04.04.2019r.   – w godz. 8.00 – 14.00

11.04.2019r.   – w godz. 8.00 – 14.00

 

O terminach dyżurów psychologa w okresie maj – grudzień 2019 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje na stronie Urzędu Gminy w Dzierzążni w miesiącu maj 2019.

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer tel. 23 661-59-04 wew. 43 od poniedziałku   do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Porad udziela   psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji   Pani mgr Wanda Rębecka   w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.  

Stypendia dla uczniów

Zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 – do 31.12.2019 r. będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

 

         Świadczenia rodzinne
 
w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114.ze   zm.)


 

Świadczeniami rodzinnymi są:
1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2.świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny ,    świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
3.zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a
4.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

5.świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny

ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1.rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2.opiekunowi faktycznemu dziecka,
3.osobie uczącej się,
jeżeli:
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny , osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

  Utrata dochodu spowodowana  jest:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej                                                                                                                            - utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,                                                 - utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

- utrata świadczenia rodzicielskiego,

- utrata zasiłku macierzyńskiego ,o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego, który oznacza:
- zakończenie urlopu wychowawczego,
- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
-uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania  

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego , o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia za poprzedni rok kalendarzowy.
Przy dodatkowych dochodach z działalności pozarolniczej dochody te sumuje się.
   

Zasiłek rodzinny przysługuje

osobom uprawnionym do czasu ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
   
Zasiłek rodzinny nie przysługuje

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
1. pozostają w związku małżeńskim
2.dziecko    zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
pieczy    zastępczej,
3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
a. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
b. ojciec dziecka jest nieznany,
c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjne od drugiego z rodziców
zostało oddalone.
d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

5.osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 ILE

 -89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 KRYTERIUM DOCHODU

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wysokości dochodów rodziny i ustalane jest na podstawie dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
- 674 zł na osobę ( wykluczając osoby powyżej 25 roku życia) albo
- 764 zł na osobę , jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) .


 NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  Osoba występująca o zasiłek rodzinny składa wniosek o ten zasiłek oraz:
-zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b,art. 30c,art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdy członek rodziny
- zaświadczenie lub oświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
- informacje sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
- kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

 
 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:


1.urodzenia dziecka,
2.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3.samotnego wychowywania dziecka,
4.wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5.kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6.rozpoczęcia roku szkolnego,
7.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 Prawo do dodatków przysługuje pod warunkiem, ze przysługuje zasiłek rodzinny.
Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny, choćby spełnione zostały pozostałe warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Zasiłek Pielęgnacyjny:

 

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


KOMU

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku ( dzieci do lat 16 uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia),
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4) osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na wysokość dochodów.
Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobom przebywającym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza to dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY   

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
- uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny ( proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport),
- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń
   

Świadczenie Pielęgnacyjne : ( zmiany   wynikające z    ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku , poz. 1548)

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje   -   z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż    do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje - jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma    ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

-członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10    tj. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

  - na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

 

W oparciu o art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 30 kwietnia 2014 r.    poz.559)    wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 maja 2014 roku uległa zmianie i wynosi odpowiednio: w okresie od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - 800 zł; od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - 1200 zł; od 1 stycznia 2016 roku - 1300 zł.

Począwszy od 1 stycznia 2017r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegała corocznej waloryzacji a jej wysokość na następny rok kalendarzowy będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione    od dochodu na osobę w rodzinie.


NIEZBĘDNE  DOKUMENTY


- kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz  z oryginałem do wglądu),
-    orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka – łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością  samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,  rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

 

 

Specjalny   zasiłek   opiekuńczy :

 

1.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  - nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka

pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką

opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm. 3) ), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) uchylony,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,   świadczenia pielęgnacyjnego lub   zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; ?

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”

 

Zgodnie z art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku , gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1)     rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)     małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z 2014 r., poz. 567).

W związku z art. 8 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2014r., poz. 567) informuje Panią/Pana o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni    wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych   (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa z mocy prawa 30 czerwca 2013r. To znaczy, że od 1 lipca 2013r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją.
Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. (wraz z odsetkami),
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.
Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:
a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013r.,o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

 

Zasiłki oraz koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie weszły   w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców  zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast zaproponowana definicja dziecka obejmuje również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny , zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) do przyznania Karty może upoważnić – w formie pisemnej – swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika tej jednostki. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia  –  akt  urodzenia  lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w  przypadku  dzieci  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  dokument  potwierdzający tożsamość  oraz  zaświadczenie  ze  szkoły  lub  szkoły  wyższej  o  planowanym  terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  dokument – 5 –  potwierdzający  tożsamość  oraz  orzeczenie  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu niepełnosprawności;

5)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka −  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  −   zaświadczenie  o  pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będzie informował członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im na podstawie programu uprawnieniach. W momencie wydania Karty będzie zobowiązany do wskazania strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której zamieszczony zostanie wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Ponadto zostanie zobowiązany do ogłaszania aktualnego wykazu uprawnień w drodze obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz ze wymienionymi wcześniej dokumentami będą przyjmowane w tutejszym ośrodku od dnia 16 czerwca 2014 r.

 

Od 1 stycznia 2015r.  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oznacza to, że Karty Dużej Rodziny wydane do dnia 31-12-2014r. zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny   została przyznana, spełnia warunki w przepisach dotychczasowych. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy     dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

  W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami,

o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania i odpowiedzi:  

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.  

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.  

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych. Program Ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych.

  Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

  Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.  

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

  Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym?

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

  Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje dzieci, to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Np. w związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci, a mężczyzna ma troje dzieci, wśród tych dzieci jedno dziecko jest wspólne -  w takiej sytuacji uprawnienia wynikające z programu przysługiwać będą wyłącznie mężczyźnie (gdyż on jest rodzicem trojga dzieci). Uprawnienia wynikające z programu przysługują temu partnerowi, który jest rodzicem trojga dzieci (mogą być to dzieci z różnych związków). Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja małżonka rodzica. Małżonkowi rodzica, w przypadku, gdy rodzic ma co najmniej troje dzieci, przysługują uprawnienia, nawet jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego dziecka.

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi?

Tak. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki.

  Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?

Tak. Uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom.  

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

  Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania?

Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsca zamieszkania w różnych gminach, wówczas, każdy z nich składa wniosek w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych członków rodziny (chyba że dane pozostałych członków rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie, za pomocą którego gmina zamawia Karty Dużej Rodziny). Zatem np. w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, które mieszkają w innej gminie, złoży wniosek o przyznanie mu Karty Dużej Rodziny i we wniosku tym wskaże swoje dzieci, wówczas gmina właściwa dla zamieszkania tego rodzica powinna zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny dla tego rodzica i nie zamawiać wydruku Kart Dużej Rodziny dla jego dzieci.  

  Czy rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka dostają Kartę Dużej Rodziny dożywotnio?

Tak.

  Czy w przypadku rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę dzieci własne i dzieci w ramach pieczy zastępczej?

Tak. Do korzystania z programu uprawnione są dzieci będące członkami rodziny wielodzietnej czyli zarówno dzieci własne, jak i te objęte pieczą zastępczą. Dla przykładu – uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicom zastępczym, którzy mają jedno dziecko własne i dwoje przyjętych w ramach pieczy zastępczej.

   Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?

Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 31 sierpnia tego samego roku. Osoba taka powinna dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły, w której zdawała maturę. W przypadku, gdy po skończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia przysługują jej także za wrzesień (i dłużej przez czas nauki - do ukończenia 25. roku życia).

 Załączniki:

 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:


 KOMU 

Przysługuje jednorazowo matce lub ojcu    dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Zapomoga przysługuje w wysokości 1.000 zł.

 


  NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o jednorazową zapomogę
- akt urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie , że kobieta pozostawała   
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.   
- dowód osobisty, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
- informacje sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
- kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Wniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 


Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku :

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu – w przypadku matki albo ojca dziecka

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. ro-ku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecko i rodziny zastępczej;                                 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecko i rodziny zastępczej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecko i rodziny zastępczej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 

Fundusz Alimentacyjny

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U  z 2016 poz. 169).

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.   


 

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie  przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Okres    świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z urzędu skarbowego
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
- dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

 

   PROGRAM "RODZINA 500 PLUS"

Podstawa prawna:

1)    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 195);
2)    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 roku, poz. 214).

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy:

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz określonym grupom cudzoziemców, wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jeżeli ww. osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1)    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2)    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3)    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4)    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Warunki i kryteria przyznania pomocy:
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.


Za pierwsze dziecko uznaje się jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę wnioskującą o świadczenie wychowawcze.
 

Kierownik GOPS w Dzierzążni

mgr Katarzyna Najechalska                  

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarska Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-24 15:11:04
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-01 10:46:34
 • Liczba odsłon: 1720
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174503]

przewiń do góry