Uchwała Nr 74/XI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  20 lutego 2004 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. / oraz art. 4 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z póżn. zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2004 rok w brzmieniu załącznika Nr. 1 do uchwały.

§ 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka  Harazińska

 

Uchwała Nr 73/XI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U.Nr 67, poz.329 z 1996 roku z póź.zm.) oraz art. 7 ust 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U Nr 142, pioz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę w następujących miejscowościach:

 1. Zespół Szkół w Dzierzążni, w skład której wchodzą:

  - Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni,

  - Gimnazjum w Dzierzążni,

 2. Szkoła Podstawowa w Kucicach

§ 2

Granice obwodu szkół określi odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 27/IV/1999 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

uzasadnienie

 Przewodniczący Rady Gminy

mgr  Agnieszka  Harazińska

 

Uchwała Nr 72 /XI2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Sieklukach

Na podstawie art. 59 ust l ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 roku Nr 67, póz.329 z póź.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Likwiduje się filię Szkoły Podstawowej w Sieklukach o strukturze organizacyjnej 1-III podporządkowaną Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

§2

Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 71/XI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 400.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 241 168

- po stronie wydatków - 5 553.558

§ 3

 1. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości 87 610,- zł

 2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 200 000,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe krajowe w kwocie 200.000,-zł. Zgodnie z załącznikiem nr. 2.

§ 4

  1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 670 000,- zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 64/X/2003 z 30 grudnia 2003 r. oraz określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.050.000,- zł w tym:

   - w roku 2004 w wysokości 400.000,- zł

   - w roku 2005 w wysokości 400.000,- zł.

   - w roku 2006 w wysokości 250.000,- zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

  2. Łącznie wydatki inwestycyjne na 2004 r. ustala się w wysokości 1.070 000,- zł 

§ 5

Prognoza długu na dzień 31.12.2004 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 4

§ 6

 

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Dzierzążnia, który złożył sprawozdanie z wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym – 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 70/XI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź.zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt. 1 i 2 z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 241 168

- po stronie wydatków - 5 153 558

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 278.244,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 278 244,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-01 14:48:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-03 14:12:34
 • Liczba odsłon: 1088
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181253]

przewiń do góry