Uchwała Nr   93/XV/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia  na lata 2004 - 2013”

 

 

            Na podstawie art 18 ust 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póżń. zm) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§1 

Przyjąć do realizacji „ Aktualizację Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 - 2013” w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

uzasadnienie

 

 

                                                                 Przewodniczący   Rady Gminy           

 

                                                                     mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  92/XV/2008

Rady  Gminy w Dzierzążni 

z dnia 29  sierpnia  2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 64, położonego w obrębie wsi Siekluki,  gm. Dzierzążnia.

 

Na podstawie przepisów art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,       z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz.1337, z 2007r.Nr48, poz.327, Nr138, poz.974 i 173, poz.1218)) w  związku z art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127,poz.880) Rada  Gminy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.  Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu  działki  nr  64 o pow. 1,84 ha, obrębu geodezyjnego wsi SIEKLUKI, gm. Dzierzążnia.

2. Opracowanie planu będzie polegało na przeznaczeniu terenów pod zainwestowanie  budownictwa  mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego.

 

              § 2.

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny nr 1, w  skali  1: 1000 określający  granice  terenu  objętego opracowaniem.

              § 3.

Plan  powinien być  sporządzony  zgodnie  z  przepisami  ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z  późniejszymi zmianami).

             § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Dzierzążnia.

 

             § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób  zwyczajowo przyjęty. 

uzasadnienie

 

                                                                        Przewodnicząca Rady  Gminy

 

                                                                          mgr  Agnieszka  Harazińska 

 

Uchwała  Nr 91/XV/2008

Rady  Gminy  w  Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia  2008 roku

 

w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg gminnych  na  terenie  Gminy  Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 40 ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),  Rada  Gminy w Dzierzążni uchwala,   co  następuje:

 

§ 1 

Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia, zajmowanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1.  prowadzenia robót w pasie drogowym,

2.  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3.  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4.  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w   ust. 1-3.

§ 2 

1.  Za zajęcie 1m2  powierzchni dróg gminnych w wypadkach, o których mowa w  § 1 ust.1 i  ust. 4  uchwały, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa:

1). chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek  rowerowych i ciągów pieszych         - 3,00 zł

2). jezdni do 50% szerokości                          - 4,00 zł

3). jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia  6,00 zł

4). pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1   - 2,00 zł

2.  Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

3.  Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa  drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż   1 m2   traktowane jest jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  

 

§ 3

1.  Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1).  w  jezdni       -   60,00 zł

2).  w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym      -   50,00 zł

3).  w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym -   30,00 zł

4).  na drogowym obiekcie inżynierskim   - 160,00 zł

2.  Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy  umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

3.  Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na  drogowym obiekcie inżynierskim.

 

§ 4 

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 ustala się następujące stawki  opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 powierzchni:

  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego            - 5,00 zł

2.   reklamy                    - 8,00 zł

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Dzierzążnia.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

 

 

                                                         Przewodnicząca  Rady  Gminy

 

                                                         mgr  Agnieszka  Harazińska

  

 

Uchwała Nr   90/XV/2008     

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 sierpnia  2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz  art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku,   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie  dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów   - 8 861 665,00

- po stronie wydatków   - 9 294 927,00

§ 4

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 3.

2.      Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 4.

3.      Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 46 153,00, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 5

Dochody  ustalone w § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 7

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 433 262,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 433 262,00, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3,Nr 4 i Nr 5.

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

  

                                                                                                mgr Agnieszka Harazińska 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-23 15:26:24
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:26:24
  • Liczba odsłon: 934
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269853]

przewiń do góry