Uchwała Nr 162/XXVIII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 maja 2006r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.165 i art. 184 ust.1 pkt 1,3,13,14i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr.249 poz.2104 z 2005 roku z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

  1. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6.813.687

- po stronie wydatków - 7.034.434

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym według załącznika Nr 5.

§ 5

Przychody budżetu gminy na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-30 12:16:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30 12:16:06
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899105]

przewiń do góry