Zobacz podgałęzie

Protokół XXIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 października 2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .00 a zakończyły o godzinie 15.00.

Pan Przewodniczący otworzył obrady XXIX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, dyrektorów szkół gminnych, sołtysów przedstawicieli mediów, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący RG odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy

3. Interpelacje i zapytania

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

6. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

7. Podjęcie Uchwały Nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8. Podjęcie Uchwały Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum  im Jana Pawła II  oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni.

9. Podjęcie Uchwały Nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach .

10. Podjęcie Uchwały Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

11. Podjęcie Uchwały Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

12. Podjęcie Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

13. Podjęcie Uchwały Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pomianowo obręb ewidencyjny nr 19 Pomianowo w drodze przetargu

14. Podjęcie Uchwały Nr 199/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie obręb ewidencyjny nr 2 Błomino Gumowskie w drodze przetargu

15. Podjęcie Uchwały Nr 200/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice  obręb ewidencyjny nr 31 Wilamowice w drodze przetargu

16. Podjęcie Uchwały Nr 201/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/XV/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice .

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXVIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.   Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania   13 głosami.

 

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.   

Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Jackowi Popiołkowi- przedstawicielowi Spółki Agrarnej ,,Plon”. Przedstawił on ofertę usług, jakie świadczy firma rolnikom. Rozdał zebranym wizytówki i poprosił sołtysów i radnych o przekazanie mieszkańcom oferty firmy.

 

 

Ad pkt 4

      Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

  W okresie od 31 sierpnia 2017 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1. Dnia 4   września rozpoczął się rok szkolny w placówkach oświatowych po zmianach w systemie oświaty. Teraz na terenie Gminy Dzierzążnia funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe w Dzierzążni i Nowych Kucicach.

2. Gminny Zakład Komunalny z Płońska 15 września zakończył wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki, wodociąg został odebrany i przekazany do użytkowania.

3. W dniu   12 września odbyły się wybory sołtysa wsi Błomino-Jeże. Nowo wybranym   sołtysem wsi   została Pani Agnieszka Kalisz.

4. W dniu 9 października rozpoczęła się kompleksowa kontrola Urzędu Gminy Dzierzążnia przeprowadzana przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku. Kontrola ma potrwać do początku grudnia.

5. Zakończono prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn. Prace wykonała zgodnie z umową firma Wapnopol Adam Nowakowski za kwotę

     255 914 złotych.

6. Przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Pomianowo, Gumino-Przemkowo, Nowe Kucice, oraz pozyskiwanie stosownych pozwoleń na wykonanie tych prac.

7. Z dniem 31 sierpnia z zakończono I etap zbierania i utylizowania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia . W dniu 12 października przekazano wymagane dokumenty do rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie

8. Trwają prace remontowe na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 5

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr Ci.268.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2017 roku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji

  o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

            Następnie   Pani   Skarbnik omówiła informację z wykonania budżetu gminy

  za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni otrzymali wcześniej tę informację, była ona omawiana na posiedzeniu komisji

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwa projekty uchwał:   Uchwałę

  Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy

  w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

W dochodach:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 440 921, 64 zł ( dotacja dla GOPS- 187 665 zł, podatek akcyzowy dla rolników 230 563,64 zł, dotacja na stypendia szkolne- 15 993 zł, dotacja WIOŚ na usunięcie azbestu- zmniejszenie o 30 097,17 zł, dotacja dla GBP-

5000 zł).

  W dochodach majątkowych dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 5500 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP Kucice;

- zmniejszono dotację na przebudowę systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego ( 32 493 zł)- przesunięto do projektu budżetu

na rok 2018;

- dochody ze sprzedaży mienia zmniejszono o 101 000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 16 189 461,89 zł.

            W wydatkach dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe zmniejszono o 107 617 zł.

Z uwagi na zakończenie inwestycji Nowe Sarnowo pozostałe środki przeznaczono na dochody majątkowe.

Zmniejszono następujące inwestycje:

- droga Nowe Sarnowo- etap I- zmniejszenie o 3 800 zł (WPF);

- droga Nowe Sarnowo- etap II- zmniejszono o 3600 zł ( WPF);

- droga Wilamowice - Wroninko- zmniejszenie o 5 400 zł;

- droga Przemkowo- Gumino- zmniejszenie o 25 200 zł;

- modernizacja sali konferencyjnej- zmniejszenie o 55 000 zł- przeniesiono do wydatków bieżących ( remont);

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- zmniejszenie o 5 000 zł;

- systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania- kwota 8124 zł ze środków własnych

  i 32 493 zł z dotacji zostaną zabezpieczone w WPF na rok następny;

- zakup samochodu dla OSP Kucice na kwotę 10 000 zł;

- podział działek w Błominie Gumowskim celem uregulowania stanu prawnego- 10 000 zł;

W wydatkach bieżących poza wprowadzonymi dotacjami dokonano zmian między paragrafami nie mającymi wpływu na wynik budżetu.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 525 753,89 zł.

Uchwałę WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

Radni nie zgłosili uwag odnośnie omawianych uchwał.

            Pan Wróblewski odczytał    Uchwałę Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  stanowi ona załącznik do protokołu.

             Dalej pan Przewodniczący RG odczytał   Uchwałę Nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy

  w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8 , 9

            W tym punkcie pan Przewodniczący Rady Gminy omówił dwa projekty uchwał:

  Uchwałę Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni oraz Uchwałę Nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach .

            W związku ze zmianą systemu oświaty zarządzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz podjętymi przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwałami w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach jako aktu założycielskiego w/w placówki oświatowej oraz uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum  im Jana Pawła II  oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni  jako aktu założycielskiego w/w placówki oświatowej.

            Pytań do uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał

Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach .

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Przewodniczący RG omówił   Uchwałę Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy

  w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami

  i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  na rok 2018.

            Rada Gminy ma obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Program został napisany i radni powinni go przyjąć podejmując stosowną uchwałę.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami   i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12

            W tym punkcie Pani kierownik GOPS przedstawiła dwa projekty uchwał: Uchwałę Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz   Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

            Celem pierwszej uchwały jest ustalenie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia np. w schroniskach dla osób bezdomnych. Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy. Pomoc gminy może polegać na utworzeniu ośrodka tego typu, mieszkania chronionego lub zagwarantować pobyt w innej formie.

Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w dniu

  września 2016 r., udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych, ewentualnie w ogrzewalni.

W konsekwencji przyjęcia takiej regulacji konieczne jest uregulowanie zasad odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą. W uchwale określono procentową granice, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni ustali konkretny wymiar ponoszonej opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia, w formie decyzji administracyjnej. Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.

W drugiej uchwale ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.

            Pytań do uchwał nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Dalej Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 13, 14, 15

            Pan Wójt przedstawił trzy projekty uchwał: Uchwałę Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pomianowo obręb ewidencyjny nr 19 Pomianowo w drodze przetargu,

  Uchwałę Nr 199/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie obręb ewidencyjny nr 2 Błomino Gumowskie w drodze przetargu oraz Uchwałę Nr 200/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice  obręb ewidencyjny nr 31 Wilamowice w drodze przetargu.

Mamy do sprzedaży małe działki na terenie gminy, chcemy ogłosić przetargi na ich zbycie.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący odczytał kolejno uchwały i poddał je pod głosowanie.

- Uchwałę Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pomianowo obręb ewidencyjny nr 19 Pomianowo w drodze przetargu.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

-   Uchwałę Nr 199/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie obręb ewidencyjny nr 2 Błomino Gumowskie w drodze przetargu.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

-   Uchwałę Nr 200/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice  obręb ewidencyjny nr 31 Wilamowice w drodze przetargu.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 16

            Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 201/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/XV/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice .

Uchwała dotyczy zamiany drogi

Wójt Gminy Dzierzążnia na wniosek Spółki Agrarnej Plon sp.z.o.o z siedzibą w Zakroczymiu wydzielił działki gruntu w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej i własności gruntów pod drogą .   W celu uregulowania własności gruntów pod tę inwestycję zachodzi konieczność zamian na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Kucice.

            Uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał     Uchwałę Nr 201/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/XV/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice .

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

            W wolnych wnioskach Pan Przewodniczący RG odczytał dwa pisma:

- od Dyrektora SP ZOZ w Płońsku w sprawie zaproszenia mieszkanek gminy na bezpłatną mammografię ;

- od Komendanta KPP Płońsk o wsparcie finansowe dla KPP w Płońsku na zakup radiowozu oznakowanego.

            Pan Wójt przedstawił propozycje do budżetu na 2018 rok, jakie złożyli radni.

- od Pani radnej Piłkowskiej o zabezpieczenie środków na żwirowanie dróg w Nowych Kucicach oraz na wkład własny niezbędny do przystąpienia programu dofinansowującego dodatkowe zajęcia w szkołach.

- od Pana radnego Zimnego o zabezpieczenie środków na modernizację i zakup lamp ulicznych w Nowym Sarnowie.

Pan sołtys z Kucic poprosił o wyodrębnienie z działki po SKR w Kucicach mniejszej działki pod budowę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców.

Pan Wójt powiedział, że sprawę tę będziemy rozpatrywać w przyszłym roku. Trzeba uregulować sprawę własności działki pod hydrofornią   w Kucicach. Jeśli strażacy oddadzą tę działkę gminie pod hydrofornią , to będziemy rozmawiać na temat działki pod świetlicę.

            Pan radny Zimny zapytał, czy został przeprowadzony odbiór drogi w Kucicach. W tej chwili jest to droga prywatna a nie gminna.

            Pan Wójt powiedział, że nie odebrano jeszcze drogi, ale mieszkańcy mogą z niej korzystać.

            Pan Wójt powiedział, że żwirowanie dróg odłożymy na tę chwilę. Jest bardzo mokro i nie ma to sensu. Prosił, aby odbiór buraków odbywał się, gdy będzie sucho, ale i tak samochody jeżdżą i niszczą drogi.

            Pan Olszewski- sołtys z Kucic zgłosił problem uszkodzenia asfaltu na drodze przez samochody wożące buraki. Zapytał, kto jest za to odpowiedzialny.

Pan Wójt odpowiedział, że uszkodzenia muszą naprawić właściciele samochodów.

 

Ad pkt 18

     Pan Przewodniczący Rady Gminy    podziękował   za przybycie i zamknął   obrady XXIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 10:31:12
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 10:33:55
  • Liczba odsłon: 963
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277075]

przewiń do góry