REJESTRY PROWADZONE NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  1. rejestr ewidencji działalności gospodarczej

   1. zawiera:

   - oznaczenie podmiotu gospodarczego,

   - siedzibę, miejsce zamieszkania podmiotu gospodarczego,

   - określenie przedmiotu działalności gospodarczej,

   - miejsce wykonywania działalności gospodarczej,

   - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,

   - datę zgłoszenia do ewidencji,

   - datę wpisu do ewidencji,

   - datę doręczenia zaświadczenia zezwoleń wpisie,

   - datę i numer decyzji wykreślenia z ewidencji,

   b) dane zawarte w rejestrze ewidencji są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i przekazywane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego

  2. rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   1. zawiera:

   - dokładny adres punktu sprzedaży,

   - rodzaj punktu sprzedaży,

   - branżę sklepu lub kategorię zakładu gastronomicznego,

   - nazwę (imię postanowień nazwisko) postanowień adres otrzymującego zezwolenie,

   - rodzaj postanowień numer zezwolenia,

   - datę wystawienia zezwolenia,

   - termin ważności,

   - godziny sprzedaży napojów alkoholowych,

   - datę zwrotu zezwolenia,

   - datę i pokwitowanie odbioru zezwolenia,

   b) dane zawarte w rejestrze ewidencji są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i przekazywane do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego,

  3. rejestr postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   1. zawiera:

   - imię, nazwisko oraz nazwę firmy,

   - lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

   - rodzaj zezwoleń,

   - numer oraz datę postanowienia,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni

  4. rejestr dotyczący rozgraniczeń i podziałów nieruchomości

   1. zawiera:

   - imię, nazwisko oraz adres,

   - oznaczenie działki w rejestrze ewidencji gruntów, powierzchnię oraz miejsce położenia,

   - stan nieruchomości po podziale,

   - datę oraz numer postanowienia,

   - date oraz numer decyzji,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz dla Starostwa Powiatowego w Płońsku wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

  5. rejestr gruntów gminnych

   1. zawiera:

   - położenie działki,

   - numer ewidencyjny działki,

   - powierzchnię działki,

   - podstawę prawną nabycia,

   - numer księgi wieczystej,

   - rodzaj naniesień,

   - wartość nieruchomości,

   - formę zagospodarowania (dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste),

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz dla Starostwa Powiatowego w Płońsku wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

  6. rejestr uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości

   1. zawiera:

   - numer oraz datę,

   - określenie numeru, powierzchni oraz położenia działki,

   - określenie formy zbycia,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  7. rejestr umów dzierżawnych gruntów gminnych

   1. zawiera:

   - nazwisko, imię i adres dzierżawcy,

   - numer oraz powierzchnię działki,

   - datę i numer zawartej umowy

   - okres trwania umowy,

   - wartość czynszu,

   - uwagi,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  8. rejestr postanowień i decyzji dotyczących zatwierdzania programu gospodarki odpadami

   1. zawiera:

   - nazwę firmy (imię i nazwisko),

   - miejsce zamieszkania,

   - miejsce i siedzibę firmy, adres,

   - datę oraz numer pisma dotyczącego zaopiniowania wniosku,

   - numer oraz datę postanowienia,

   - numer oraz datę wydania decyzji,

   - uwagi,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz Starostwa Powiatowego – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

  9. rejestr ewidencji zanieczyszczeń dotyczących informacji o zakresie korzystania ze środowiska

   1. zawiera:

   - ilość ewidencji zanieczyszczeń,

   - określenie stawki,

   - opłatę,

   - zużycie, ilość i rodzaje gazów wprowadzanych do powietrza,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

  10. rejestr decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

   1. zawiera:

   - imię, nazwisko oraz adres,

   - numer i datę wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

   - date oraz numer wydania postanowienia,

   date oraz numer wydania decyzji,

   b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i Starostwa powiatowego w Płońsku – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

  11. rejestr decyzji i pozwoleń wodno – prawnych

   1. zawiera:

    - numer oraz datę wydania decyzji,

    - lokalizację inwestycji,

    - uwagi,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  12. rejestr gniazd bocianich

   1. zawiera:

    - miejsce usytuowania gniazda,

    - ilość sztuk bocianów,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  13. rejestr decyzji na usunięcie drzew rosnących w obrębie gospodarstwa rolnego

   1. zawiera:

    - imię, nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa), adres,

    - miejsce zadrzewień przeznaczonych do wycięcia,

    - numer oraz datę decyzji,

    - rodzaj zadrzewień,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  14. rejestr ewidencji parków i pomników przyrody

   1. zawiera:

    - numer rejestru,

    - określenie położenia przedmiotu poddanego pod ochronę,

    - opis przedmiotu poddanego pod ochronę,

    - wyszczególnienie wprowadzonych zakazów i ograniczeń,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  15. rejestr uchwał dotyczących ochrony środowiska

   1. zawiera:

    - numer oraz datę,

    - opis sprawy,

    - uwagi,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni,

  16. rejestr ewidencji kół łowieckich

   1. zawiera:

    - nazwę, adres oraz siedzibę,

    - numer obwodu łowieckiego,

   2. dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-16 15:22:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-09 09:32:28
 • Liczba odsłon: 1176
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276910]

przewiń do góry