Uchwała Nr 98/XV/ 2004

 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 lipca 2004 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.28 ust 1,2,3 i art. 34 ust 1 pkt 1 , art.37 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/ oraz art. 231 KC § 2 , Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Elżbiety Dublewskiej zam. Błomino Gumowskie, 09-164 Dzierzążnia, nieruchomość zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr.17/2 o pow. 0.3800 ha położoną we wsi Błomino Gumowskie.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku

Księga Wieczysta nr. 22920. Działka zabudowana jest budynkami i budowlami wybudowanymi ze środków finansowych nabywcy:

- budynek mieszkalny – murowany

- budynek inwentarski – murowany

§ 2

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr 82/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie w drodze bezprzetargowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 97/XV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 lipca 2004 roku

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia

na lata 2004 - 2013”

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póżń. zm) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§1

Przyjąć do realizacji „Lokalny Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 - 2013” w brzmieniu załącznika do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 96/XV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 lipca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 138,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 626 447

- po stronie wydatków - 6 320 797

§ 4

 1. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości 87 610,- zł

 2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 581 960,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe krajowe w kwocie 200.000,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

  1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1 144 760,- zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 89/XIV/2004 z 30 czerwca 2004r. oraz określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 2 163 139,- zł w tym:

   - w roku 2004 w wysokości 438 986,- zł

   - w roku 2005 w wysokości 1 474 153,- zł.

   - w roku 2006 w wysokości 250.000,- zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

  2. Łącznie wydatki inwestycyjne na 2004 r. ustala się w wysokości 1 583 746,- zł

§ 6

Prognoza długu na dzień 31.12.2004r. i lata następne przedstawia

Załącznik Nr.5.

§ 7

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Dzierzążnia, który złożył sprawozdanie z wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym – 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 95/XV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 lipca 2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 135 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku przedłożoną przez Wójta Gminy w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-02 10:39:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 14:33:00
 • Liczba odsłon: 1191
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269935]

przewiń do góry