Zobacz podgałęzie

Protokół  VI sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 17 kwietnia  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady VI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Katarzynę Włodarską  - pracownika GOPS,   panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, dyrektorów szkół gminnych,  sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu.

Pan przewodniczący poinformował, że wpłynęły 2 wnioski o zmianę porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad uchwały Nr 50/VI/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku a włączenie do porządku obrad uchwały Nr 54/VI/2019 w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia.

             Pan Zimny odczytał nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.      Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 46/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia  i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 47/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 48/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 49/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

9.      Podjęcie Uchwały Nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad udzielania  i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 54/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia.

13.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   za 2018 rok  i potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.

14.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na 2018 rok.

15.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni za rok 2018.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  V sesji Rady Gminy w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował o przyjęcie go bez odczytania .

 

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12 Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z V sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

Nie zgłoszono zapytań.

Ad pkt 4

Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 13 marca  2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

- W dniu 15 marca odbył się  konwent wójtów Powiatu Płońskiego,  na którym omawiane były bieżące problemy w uzyskiwaniu dokumentacji pozwolenia na budowę.

- Dnia  19 marca pan Wójt podpisał ostateczny akt na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dzierzążnia.                                                                                                                

- W dniu 26 marca pan Wójt podpisał oświadczenie wyrażające zgodę na podłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni. Dokument ten pozwoli na szybsze uruchomienie w/w sygnalizacji.

- W dniu 27 marca pan Wójt złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w Kucicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- W  dniu 27 marca został złożony wniosek o płatność przez OSP w Podmarszczynie na inwestycje w świetlicy. Czekamy na analizę dokumentacji i ewentualne poprawki.

- Od 1 kwietnia istnieje możliwość dokonywania opłat i wpłat na konta Urzędu poprzez terminale do kart płatniczych.

- W dniu 10 kwietnia pan Wójt złożył drugi wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Sarnowo- Góry  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- W dniu 12 kwietnia został  podpisany akt notarialny na sprzedaż nieruchomości gminnej w miejscowości Pomianowo . 

- W dniu 12 kwietnia wpłynęły dwie oferty na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTAL-BUD za kwotę 21 402 zł. W ramach zadania wykonawca musi zaprojektować i wybudować sieć wodociągową.

-  W dniu 13 kwietnia pan Wójt uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku.

- W dniu 16 kwietnia złożono trzy wnioski w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W  ramach tych  wniosków planujemy zakupić instrumenty dla orkiestry za kwotę 15 tys. złotych, utwardzić plac przed remizą OSP w Starczewie, wymienić drzwi do garażu w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2019. Kolejnym zadaniem jakie planujemy wykonać jest remont w budynku po byłej sali gimnastycznej w Sieklukach ( wymiana okien, drzwi , oświetlenia i posadzki).

- Jak co roku profilowane są  drogi gruntowe i punktowo uzupełniany żwir na drogach gminnych.

    - Trwają nabory do projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych        mieszkańców województwa mazowieckiego, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ”.W ramach projektu przewidzianych jest siedem modułów szkoleniowych.

Ad pkt 5

                        W tym punkcie pan Wójt omówił Uchwałę Nr 46/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. Pan Wójt poinformował, że uchwała ta była szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji.

Chcemy zaciągnąć kredyt celowy na budowę drogi Gumino- Przemkowo. Złożyliśmy do Wojewody wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Jesteśmy na 26 miejscu na liście, jednak do dnia dzisiejszego nie ogłoszono oficjalnej listy gmin, które otrzymały dofinansowanie.

W budżecie zabezpieczyliśmy 50 % środków na tę inwestycję, pozostałą część uzyskamy z kredytu. Jeśli otrzymamy dofinansowanie od Wojewody, to przeznaczymy je na budowę innych dróg. chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg, żeby otrzymać niższą cenę.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ogłosimy przetarg na wyłonienie banku, który kredytu nam udzieli.  Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania  planowanego deficytu w kwocie 950 000,00 zł na częściowe zapewnienie źródeł finansowania inwestycji drogowych. Inwestycje te zostały wprowadzone w projekcie oraz budżecie gminy na  rok 2019. W budżecie zaplanowano również przychody z kredytu  na  inwestycje drogowe.  Uchwała ta stanowić będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej  z wybranym w drodze przetargu bankiem.

Kredyt będzie zaciągnięty na okres 10 lat- spłata od 2020 roku po 95 000 zł rocznie. Odsetki miesięczne będą płacone w każdym roku kwartalnie.

Pytań do omówionej uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 46/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani skarbnik omówiła Uchwałę Nr 47/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Pani skarbnik wyjaśniła, że trzeba zmniejszyć deficyt o 950 tys. zł. W tym celu  zmniejszono wydatki z budowy dróg oraz wydatki bieżące w administracji samorządowej.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie omówiła Uchwałę Nr 47/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

16.  Bartold Krzysztof- jestem za

17.  Gołębiewski Ryszard- jestem za

18.  Jankowska Wiesława- jestem za

19.  Kawecka Iwona- jestem za

20.  Kokosińska Iwona- jestem za

21.  Machnacki Andrzej - jestem za

22.  Maliszewski  Konrad- jestem za

23.  Pawlak Radosław - jestem za

24.  Piórkowski Ryszard- jestem za

25.  Rydzewska Ewa- jestem za

26.  Sepetowski Dariusz- jestem za

27.  Siedlecka Janina - jestem za

28.  Turkowska Teresa- jestem za

29.  Wróblewski Mariusz- jestem za

30.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pani skarbnik omówiła Uchwałę Nr 48/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 546 544,69 zł.

1) Rolnictwo i łowiectwo,  Pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.                 2)  Administracja publiczna – wprowadzono dotację w kwocie 57 zł , na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.                   3)  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej-  wprowadzono dotację w kwocie 6 455 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. na podstawie decyzji KBW.                                                                                 

4)  Edukacyjna Opieka Wychowawcza-  wprowadzono dotację w kwocie 27 781 zł na podstawie decyzji MUW.                                                                

  5)  Rodzina,  Karta dużej rodziny- wprowadzono dotację w kwocie 200 zł na podstawie decyzji MUW.                                                                

6)  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono dochody o kwotę 52 000 zł w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych;      7)  Kultura fizyczna – przyjęto do budżetu zwrot dotacji z Klubu Sportowego, nie rozliczonej w terminie

Dochody po zmianach wynoszą 15 824 994,69

 W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

1) Rolnictwo i łowiectwo,  Pozostała działalność – wprowadzoną do budżetu dotację  przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz 2% kosztów obsługi (nagroda dla pracownika, zajmującego się naliczaniem akcyzy materiały biurowe oraz opłaty pocztowe i informatyczne).

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70005 zwiększono o kwotę 9 000 zł celem zakupu okien do budynków znajdujących się w zasobach gminy.                              

   3) )Administracja publiczna- zmniejszono o kwotę 29 943 zł.        a) Rozdział 75011 – wprowadzoną dotację w kwocie 57 zł z przeznaczeniem  na zakup materiałów biurowych;    b) Rozdział 75023 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30 000 zł celem pokrycia deficytu; c) Rozdział 75095 zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5000 zł celem pokrycia deficytu ;                                                                                                                       4)  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.. wprowadzoną dotację w kwocie   6 455 zł przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.                                                                                                                                     

5) Oświata i wychowanie- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 27 000 zł celem utworzenia wydatku majątkowego.                                                                                                             

6)  Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 10 000 zł.                                                            

a) Rozdział 85202 zwiększono o kwotę 26 000 zł celem dokonania opłaty za pobyt podopiecznych w DPS;                                                                        

b) Rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 6 000 zł (środki własne),celem przeniesienia do rozdziału 85202;                                                                        

  c) Rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 30 000 zł (środki własne),celem przeniesienia do rozdziału 85202;                                                                    

  7)  Edukacyjna Opieka Wychowawcza- wprowadzoną dotację w kwocie 27 781 zł przeznaczono na stypendia socjalne.                                                

8)  Rodzina,  Karta dużej rodziny-wprowadzoną dotację w kwocie 200 zł przeznaczono na kartę dużej rodziny.     Rozdział 85510 zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na domy dziecka (przesunięcie z rozdziału 85219);                                                                                            

  9)  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki na podstawie przyjętych dochodów o kwotę 52 000 zł w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych.                                                                                                                          

  10)  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50 zł celem dokonania ubezpieczenia za sprzęt znajdujący się na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.     W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

 

Inwestycje wieloletnie:

  Transport i łączność,  Drogi publiczne gminne:                                                                 

a) Budowa drogi gminnej Przemkowo – Gumino - etap I – zwiększono o kwotę 895 000zł (wprowadzono wolne środki i nadwyżkę);                                                                                  

b) Budowa drogi gminnej Kucice– zmniejszono o kwotę 315 000 zł;                                               

   c) Budowa drogi gminnej Sarnowo Góry - zmniejszono o kwotę 150 000 zł;                         

 d) Budowa drogi gminnej Nowe Gumino - Kucice– zmniejszono o kwotę 30 000 zł;            

e) Budowa drogi gminnej Pluskocin - zmniejszono o kwotę 10 000 zł  ( inwestycja ta nie będzie w  realizowana w bieżącym roku);                                                                                 

f) Budowa drogi gminnej Błomino Jeże – Błomino Gumowskie - zmniejszono o kwotę 10 000 zł (inwestycja ta nie będzie  realizowana w bieżącym roku);

Inwestycje jednoroczne:

a) Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku SP oraz Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni – zmniejszono o kwotę 40 000 zł;                                               

b) Zakup komputerów i licencji dla UG – zmniejszono o kwotę 10 000 zł;       

c) Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w ramach programu MIASS MAZOWSZE:  Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry gminno – parafialnej w kwocie 15 000 zł;   

d) Adaptacja pomieszczenia dla spotkań lokalnej społeczności w sołectwie Siekluki w kwocie 20 000 zł;                                                          

e) Budowa placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w sołectwie Starczewo Wielkie w kwocie 20 000 zł;                                                             

  f) Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Dzierzążni, w ramach Programu Mazowieckiego Program Pracowni Informatycznych i Językowych - Samorząd Województwa Mazowieckiego, w kwocie 27 000 zł  ( wkład własny).

Wydatki po zmianach wynoszą 17 669 994,69

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 48/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Pawlak Radosław - jestem za

9        Piórkowski Ryszard- jestem za

10    Rydzewska Ewa- jestem za

11    Sepetowski Dariusz- jestem za

12    Siedlecka Janina - jestem za

13    Turkowska Teresa- jestem za

14    Wróblewski Mariusz- jestem za

15    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 49/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Pan Wójt przypomniał, że uchwała taka była podejmowana w 2008 roku jednak w uchwale nie wyznaczono inkasentów imiennie. Obecna uchwała posiada załącznik z wykazem inkasentów i miejscowości. Występuje problem z poborem opłat i uzyskaniem z tego tytułu godziwego wynagrodzenia. Wójt miał propozycję zróżnicowania procentu od zebranych opłat w zależności od wielkości sołectwa, jednak ostatecznie ustalono inkaso na tym samym poziomie 8 %.

Funkcja sołtysa zabiera dużo czasu. Część mieszkańców nie wnosi opłat do sołtysów, dlatego częściową rekompensatą za poświęcony czas jest dieta za obecność na sesji Rady Gminy.

Sprawdzaliśmy rozwiązania w innych gminach.

Ostatecznie postanowiono, że sołtysi otrzymają 8 % z  zebranych opłat oraz dietę miesięczną w wysokości 100 zł. Są to małe pieniądze, jednak budżet gminy jest ograniczony.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 49/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Pawlak Radosław - jestem za

9        Piórkowski Ryszard- jestem za

10    Rydzewska Ewa- jestem za

11    Sepetowski Dariusz- jestem za

12    Siedlecka Janina - jestem za

13    Turkowska Teresa- jestem za

14    Wróblewski Mariusz- jestem za

15    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad udzielania  i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Zbliżamy się do zakończenia reformy oświaty, wygaszane są gimnazja. Trzeba uregulować przepisy, jakie będą obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Uchwała ta dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów szkół gminnych.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dyrektor do 9 oddziałów – 6 godzin tygodniowo, dyrektor powyżej 9 oddziałów- 5 godzin i wicedyrektor- 16 godzin tygodniowo.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad udzielania  i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Piórkowski Ryszard- jestem za

9        Rydzewska Ewa- jestem za

10    Sepetowski Dariusz- jestem za

11    Siedlecka Janina - jestem za

12    Turkowska Teresa- jestem za

13    Wróblewski Mariusz- jestem za

14    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 416 z późn. zm.) musimy podjąć uchwałą Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, żeby można wypłacać nauczycielom należne dodatki. W regulaminie wójt zawnioskował podniesienie dodatku za wychowawstwo z 40 zł na 100 zł. Bardziej zamożne samorządy ustalają dodatki wyższe, ale wszystko zależy od zasobności samorządu. W naszej gminie w szkołach podstawowych uczy się 300 dzieci. Po reformie musimy zadbać, żeby wszyscy nauczyciele mieli pracę. Nauczyciele mają ściśle określony dolny pułap zarobków i musimy się starać ustalić takie wynagrodzenie, żeby nie trzeba było wypłacać tzw. 14-stki.

Żeby zrealizować pensum nauczyciele pracują w obu szkołach gminnych.

Regulamin będzie podejmowany każdego roku.

 Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Pawlak Radosław - jestem za

9        Piórkowski Ryszard- jestem za

10    Rydzewska Ewa- jestem za

11    Sepetowski Dariusz- jestem za

12    Siedlecka Janina - jestem za

13    Turkowska Teresa- jestem za

14    Wróblewski Mariusz- jestem za

15    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

W tym punkcie omówiono Uchwałę Nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

Pan Wójt odczytał uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę uchwala m. in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

W wyniku nowelizacji ww. ustawy, w art. 42 ust. 7 pkt. 3 dodano literę „c”, zapis której nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia od 1 września 2019 r. tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Zgodnie z przywołanym artykułem, organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla wymienionych nauczycieli,
z zastrzeżeniem, że wymiar ten nie może przekroczyć 25 godzin.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 53/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Pawlak Radosław - jestem za

9        Piórkowski Ryszard- jestem za

10    Rydzewska Ewa- jestem za

11    Sepetowski Dariusz- jestem za

12    Siedlecka Janina - jestem za

13    Turkowska Teresa- jestem za

14    Wróblewski Mariusz- jestem za

15    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

W tym punkcie Pan Przewodniczący RG odczytał treść Uchwały Nr 54/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia.

Pytań nie zgłoszono. Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 54/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Dzierzążnia.

1        Bartold Krzysztof- jestem za

2        Gołębiewski Ryszard- jestem za

3        Jankowska Wiesława- jestem za

4        Kawecka Iwona- jestem za

5        Kokosińska Iwona- jestem za

6        Machnacki Andrzej - jestem za

7        Maliszewski  Konrad- jestem za

8        Pawlak Radosław - jestem za

9        Piórkowski Ryszard- jestem za

10    Rydzewska Ewa- jestem za

11    Sepetowski Dariusz- jestem za

12    Siedlecka Janina - jestem za

13    Turkowska Teresa- jestem za

14    Wróblewski Mariusz- jestem za

15    Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13, 14, 15

      Kolejne trzy punkty dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dzierzążni: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2018 rok  i potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na 2018 rok oraz Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni za rok 2018   i zostały omówione przez pracownika GOPS- panią Katarzynę Włodarską.

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni za 2018 rok.

Na podstawie art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.) – kierownik GOPS w Dzierzążni składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.

Ośrodek Pomocy realizuje następujące zadania określone w ustawach:

1.      Ustawa o pomocy społecznej,

2.      Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3.      Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

4.      Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5.      Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6.      Ustawa o świadczeniach rodzinnych,

7.      Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8.      Ustawa o zasiłku dla opiekuna,

9.       Ustawa o dodatku energetycznym,

10.  Ustawa o świadczeniach wychowawczych 500+,

11.  Ustawa o zasiłkach rodzicielskich,

12.  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny,

13.   Ustawa o zdrowiu psychicznym,

14.  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

15.   Ustawa „ Za życiem”

16.  Program „ Dobry Start”

17.   Program  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

18.   Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na dzień 31.12.2018 roku  zadania wyżej wymienionych ustaw realizowane były przez 7 pracowników  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Największe pozycje w wydatkach to :

·         Świadczenia wychowawcze ,

·         Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe

·         Utrzymanie ośrodka pomocy

·         Program dobry start,

·         Dom dziecka

·         Zasiłki stałe ,

·         Dom pomocy społecznej,

Wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy  za 2018 rok wynoszą – 5 072 242,99 zł .

Środki finansowe wojewody to kwota -  4 522 731,94 zł  która stanowi   89,17 % ogólnych wydatków.  Środki finansowe gminy to kwota – 549 511,05 zł która stanowi – 10,83 % ogólnych wydatków.

W 2018 roku nastąpił spadek wydatków w stosunku do 2017 roku.

Typy rodzin objęte pomocą społeczną  :

1.      Rodziny z dziećmi  - 36 %

2.      Rodziny emerytów i rencistów – 34%

3.      Pozostałe rodziny – 30 %

Powody do udzielenia pomocy : bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba , niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Ważnym zadaniem które było  realizowane  w 2018 roku jest pomoc  rodzinom  w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez wprowadzenie  - wsparcia ze strony asystenta . Taką pomocą było objętych 10 rodzin o liczbie dzieci 29.  Na realizację tego zadania uzyskano dotację w kwocie 19 951 zł  w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

GOPS w Dzierzążni w 2018 roku uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspólnie ze stowarzyszeniem „ Amicus” Gminy Dzierzążnia. Ośrodek wydał skierowania dla 87 rodzin o liczbie 230 uprawnionych do otrzymania paczek żywnościowych.

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw.

Potrzeby na 2019 rok.

W celu prawidłowej realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z obowiązującymi ustawami zawartych w planie finansowym na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia Nr 04/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 r.  - Ośrodek przedstawia plan potrzeb i zamierzeń na 2019 rok.

1.      Kontynuowanie szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja programu  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020.

2.      Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ( w planie – kwota 44 000,  brak jest kwoty

– 31 000 zł), zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych. Kwota może ulec zmianie w przypadku kiedy nastąpi zgłoszenie nowych potrzeb w tym zakresie.

3.      Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wynagrodzenia dla pracowników – art. 17 ust. 1 pkt. 18 „ utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.” Uwzględnienie wzrostu wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej  stosownie do wzrostu zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy społecznej w 2019 roku w przypadku zastosowania podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy. Ostatnia waloryzacja wynagrodzeń była w IX 2018 roku. Zapewnienie środków na wynagrodzenie dla Głównego Księgowego – zatrudnionego na ½ etatu.

4.      Zapewnienie środka transportu  dla potrzeb ośrodka w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych i realizacji pracy socjalnej z rodzinami.

5.      Zakup dwóch laptopów w związku ze stopniowym wprowadzaniem obowiązku przeprowadzania wywiadów środowiskowych w formie elektronicznej.

6.      Uwzględnienie obsługi Ośrodka w zakresie zatrudnienia inspektora bezpieczeństwa informacji – ochrona danych osobowych według nowych przepisów od 25 maja 2018 roku.

7.      Poradnictwo specjalistyczne - kontynuowanie zatrudnienia psychologa (specjalisty psychoterapii uzależnień)  dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wymiarze 12 godzin miesięcznie z uwagi na istniejące potrzeby.

8.      Odmalowanie pomieszczeń zajmowanych przez pracowników GOPS w Dzierzążni..

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczą zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2018.

Uchwałą Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 czerwca 2017 roku przyjęto  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku asystent został zatrudniony na umowę o pracę w zadaniowym systemie pracy. Uczestniczył w szkoleniu.  Zatrudniony asystent rodziny realizował zadania wynikające z ustawy z rodzinami które miały nałożony obowiązek  przez Sąd Rejonowy w Płońsku. W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  kontynuował 4  postanowienia Sądu  o zatrudnieniu asystenta rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 6 przypadków wskazanych przez pracowników socjalnych.

Środki na ten cel częściowo zostały pozyskane z konkursu MRPiPS  w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na 2018 rok. Wydatkowana kwota ogółem –43 541,23 zł w tym: dotacja - 19 951,00 zł ; środki własne gminy –23 590,23 zł.

W 2018 roku 2 dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej umieszczone w poprzednich latach tj. przed  2011 rokiem i 1 dziecko  za które Gmina ponosi odpłatność. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych było umieszczonych – 7 dzieci do 31.08.2018 roku. W związku z powyższym gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej a także 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim  roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  Wydatkowana kwota na rodziny zastępcze  w 2018 roku                       – to 4 079,00 zł natomiast na Dom Dziecka – to kwota – 134 894,50 zł.

Mając na uwadze potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny , jest realizowany program na lata 2017 -2019. Sytuacja rodzin z terenu gminy Dzierzążnia jest monitorowana przez pracowników socjalnych GOPS w Dzierzążni, którzy dążą do minimalizowania ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej a także w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Konieczne jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy. Praca socjalna oraz wsparcie pracowników socjalnych i asystenta jest niezbędna także w rodzinach z których dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej w celu powrotu tych dzieci do rodzin biologicznych. Niezbędne jest zintegrowane współdziałanie wszystkich instytucji działających na rzecz rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych  rozwiązań.

Pytań do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

 

Ad pkt 16

            W wolnych wnioskach i zapytaniach pani radna Jankowska zgłosiła potrzebę podcięcia gałęzi wzdłuż drogi Kucice- Nacpolsk.

Pan radny Pawlak powiedział, że rolnicy maja problem z utylizacją folii po sianokiszonkach- nie ma firm, które by odbierały te odpady.

            Pan Wójt powiedział, że miał sygnał od mieszkańca, że PGK nie odebrało odpadów budowlanych zapakowanych w worki. Pan Wójt przypomniał, że PGK odbiera odpady komunalne bytowe.

Pan Wójt poinformował, że wynikła konieczność wymiany okien w budynku gminnych w Nowych Kucicach.

Obecnie pracownik interwencyjny obcina krzaki wzdłuż dróg gminnych.

            Na koniec Pan Wójt złożył wszystkim życzenia wielkanocne.

Pan Przewodniczący RG złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym na sesji.

Następnie głos zabrała pan radny powiatowy- Mirosław Opolski. Pan radny powiedział, że ten rok jest trudny dla Powiatu. Nowi włodarze przejęli władze w niekorzystnej sytuacji. Jest wysokie zadłużenie, które spowodowała poprzednia władza. Zarząd Powiatu składa wnioski o kredyty, żeby można było zrealizować inwestycje. Pan Opolski wyraził zadowolenie z faktu, że współpraca samorządu i Radą Gminy w Dzierzążni tak dobrze się układa. Jeśli będzie miał możliwość, to postara się coś dla gminy zrobić. Następnie pan radny złożył świąteczne życzenia.

 

Ad pkt 17

              Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady VI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

Gzylewska Jolanta

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 14:54:16
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 14:54:16
  • Liczba odsłon: 916
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181220]

przewiń do góry