Uchwała Nr    37 / VI / 2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   7 maja   2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie        w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

           

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 )    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa              w Mławie taryfy ceny za 1 m³ dostarczonej wody w zł/m³ i opłaty abonamentowej        za wodomierz na miesiąc, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia, w brzmieniu   załącznika Nr 1   do uchwały.

 

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia   01 lipca 2007r.   do 30 czerwca 2008r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z   dniem   podjęcia.

uzasadnienie

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 36/VI/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 7 maja 2007 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r.

Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.

z 2004 r. Nr 105, poz.1055, Nr 166, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.

Dz. U.   Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337) oraz art.165, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,14

i art. 188 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217

i 1218,   Nr 245, poz.1785, Nr 249, poz.1832 )

Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie

  z załącznikiem Nr 2 .

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

 

- po stronie dochodów    - 7172519  

- po stronie wydatków    - 7714984   

 

§ 4

 

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 .  

 

§ 5  

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

§ 6

 

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 .

 

§ 7

 

Przychody budżetu gminy na 2007 rok przedstawia załącznik Nr 6.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

   

mgr Agnieszka Harazińska

                                                                                                                       

  Uchwała Nr 35/VI/2007                             

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 7 maja 2007 roku

 

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                 

                                                                                                                           

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990r o

samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 ,Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,   Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r.    Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457,Dz.U. z 2006 r. Nr.17 poz. 128, Nr.175. poz.1457,Nr. 181 poz.1337 / oraz   art.13 ust 1,art. 28 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.261 z   2004 r. poz. 2603 zmiany; z 2004r Dz. U. Nr 281 poz.2782 , z 2005r.Dz.U.Nr. 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006r. Dz. U. Nr 64 poz. 456 ;Nr.104 poz 708; Nr. 220 poz.1601; Nr.220 poz.1600; Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

                                                              §   1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

niezabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 65/4 o pow. 4.2800 ha położoną

we wsi Dzierzążnia . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku , Księga Wieczysta nr. 31441.  

 

 

                                                           §   2                                                         

Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

                                                           §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                        mgr   Agnieszka Harazińska          

Uchwała Nr 34/VI/2007                             

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 7 maja 2007 roku

  w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/Y/2007 Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art .7 ust.l,pkt 10,art.9 ust.l i art.18 ust.l ustawy z dni 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(tj.Dz.U z2001r Nr 142,poz.l591;z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113 ,poz. 984 , Nr 153 ,poz.!271, Nr 214,poz.l806, z 2003r. Nr 80 ,poz. 717, Nr 162 póz. 1568, z 2004r Nr 102,, póz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, póz. 1759 z 2005r Nr 172 ,poz.!441, Nr 175,poz.l457 z 2006r Nr 17 poz.l28,Nrl75,poz.!417,Nr 181,poz.l337) oraz art.176 ust.l.i 2    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 249,poz.2104, Nr 169,poz.l420 ; z 2006r Dz.U Nr 45,poz.319,Nrl04,poz.708, Nr 187,poz.l381, Nr 170,poz.l217 i 1218, Nr 245,poz.l785, Nr 249,poz.l832) Rada Gminy w Dzie­ rzążni   u c h w a l a , co następuje :

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 32/Y/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała whodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

uzasadnienie
                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-24 12:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-24 14:43:50
  • Liczba odsłon: 954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269907]

przewiń do góry