Zobacz podgałęzie

Protokół z XVIII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 11 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni   pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.       Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Podjęcie Uchwały Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 120/XVIII/2016 Rady Gminy w   Dzierzążni   w sprawie zmiany uchwały budżetowej .

6.       Wolne wnioski i zapytania.

7.       Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 15 .00 a zakończyły o godzinie 16.00.

  Pan Przewodniczący otworzył obrady XVIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,   Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia   podejmowanie prawomocnych uchwał.     

Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie

  13 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XVII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13   radnych obecnych na sali.   Protokół z XVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania   13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4, 5

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz   Uchwałę Nr 120/XVIII/2016 Rady Gminy w   Dzierzążni   w sprawie zmiany uchwały budżetowej .

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że musimy wprowadzić w formie darowizny środki

w wysokości 150 tys. zł   na podstawie zawartego porozumienia z OSP Dzierzążnia. Środki te muszą wpłynąć na konto Gminy Dzierzążnia aby zabezpieczyć pełną kwotę na zakup samochodu dla OSP w Dzierzążni.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

  W dochodach:

1.       Transport i łączność,   drogi publiczne gminne – wprowadzono dotację na drogę Nowe Kucice na kwotę 166 459 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Wymieniona dotacja przyznana jest w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

2.       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,   Ochotnicze straże pożarne –

  wprowadzono środki w w formie darowizny od OSP Dzierzążnia na podstawie zawartego porozumienia z OSP Dzierzążnia w kwocie 150 000 zł;

3.       Pomoc społeczna-   zwiększono dotację o kwotę 7 064 zł z przeznaczeniem na składki

  na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody po zmianie wynoszą 14 687 047 ,91zł.

 

W wydatkach dokonano następujących zmian:

1.       Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki” o kwotę 4 000 zł;

2.       Transport i łączność,   drogi publiczne gminne – Zwiększono zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo o długości 0,267 km   o kwotę 100 000 zł;

3.       Gospodarka mieszkaniowa,   Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o kwotę 5 000 zł.

        zwiększono środki na umowę zlecenie   z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu    budynków gminnych,

        zwiększono środki na remont dachu na budynku w Nowych Kucicach,

        zmniejszono o kwotę 15 000 zł rezygnacja z inwestycji „Modernizacja budynku w Nowych Kucicach”.

4.       Administracja publiczna, Rady Gmin- zwiększono diety radnych o kwotę 4 000 zł, Urzędy gmin – zwiększono środki na paragrafach bieżących,celem zabezpieczenia   opłat za media.

5.       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł na zadanie inwestycyjne

  pn: „Zakup samochodu dla OSP Dzierzążnia” (uzyskana darowizna od OSP Dzierzążnia).Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 2 000 zł

z przeznaczeniem na zakup paliwa.

6.       Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 3 000 zł.

           1) Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono o kwotę 2 000 zł.

2)      Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

7.       Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 22 064 zł z przeznaczeniem na:

           1) składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji 7064 zł),

2)      Zwiększenie planu w rozdziałach 85201 oraz 85202 o kwotę 15 000 zł środkami własnymi.

8.       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono środki na prace związane z wysypiskiem o kwotę 2000 zł.

9.       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,   Domu i ośrodki kultury – zwiększono o 1 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 340 839,91 zł.

Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 120/XVIII/2016 Rady Gminy w   Dzierzążni   w sprawie zmiany uchwały budżetowej .

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan radny Zimny zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Nowym Sarnowie.

            Pan Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym złożono dokumenty, więc trzeba czekać.

Pan Wójt poinformował również, że budowa wodociągu w Sieklukach rozpocznie się po żniwach, jak rolnicy zbiorą plony. Będzie ogłoszony przetarg na tę inwestycję.

Budowa gazociągu przebiegającego w Dzierzążni przedłuży się. Gazociąg będzie budowany w pasie drogowym drogi krajowej i trzeba uzyskać niezbędne pozwolenia.

Planowane jest ostateczne zamknięcie wysypiska śmieci w Pomianowie. Pan Wójt wybiera się do Opinogóry aby zorientować się, jak tamta gmina poradziła sobie z zamknięciem wysypiska.

Do dnia 28 października zostanie zakupiony samochód strażacki dla OSP w Dzierzążni.

            Pan radny Zimny zapytał, która jednostka straży pożarnej otrzyma samochód od OSP w Dzierzążni, był on obiecany strażakom z Kucic.

            Pan Wójt powiedział, że sam nie może podjąć decyzji, kto otrzyma ten samochód. Decyzję w tej sprawie podejmą prezesi jednostek straży pożarnej działających na terenie naszej gminy.

 

Ad pkt 7

         Pan Przewodniczący Rady Gminy    podziękował   za przybycie i zamknął   obrady XVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała    

 

    Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-29 12:47:19
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 12:47:54
  • Liczba odsłon: 1032
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276881]

przewiń do góry