Uchwała Nr 116/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ,art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2001 r. z 2002r Dz.U Nr 23 poz 220, Dz. U. Nr 62 poz 558, Dz.U.Nr 113 poz 984; z 2003r Nr 214 poz 1806, Dz. U. Nr 80 poz 717 ; Dz Nr. 162 poz 1568, z 2004r. Dz.U.Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 102 poz 1055,Dz.U. Nr 116 poz 1203 i Dz.U. Nr 167 poz 1759 oraz art 13 ust 1 i art. 14 ust 4 ustawy z dn.12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ¹/ tj. z 2002r Dz.U. Nr 9 poz. 84, Dz. U. Nr 200 poz 1683, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 203 poz 1966, Dz. U. Nr 200 poz 1953., z 2004r Dz.U. Nr 96 poz 874 ,Dz. U.Nr  188 poz 1840, Dz. U. Nr 92 poz 880, Dz.U. Nr 92 poz 884, Dz. U. Nr 96 poz 959 , Dz. U . Nr 123 poz 1291 w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 46 poz. 794/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr 108/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok wprowadza się zmiany jak niżej:

Po § 3 dodaje się § 3¹ w następującym brzmieniu:

 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatku w ciągu roku w 14 dni od jego powstania. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał podatek.

 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 115/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558, Nr113 poz 984 , Nr 214 poz 1806, Nr 80 poz 71 7, Nr 162 poz 1568.Dz.U.z 2002r Nr 167 poz 1759/, i art. 10, art. 12 i art. 12b ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ / tj. Dz.U.Nr 9 poz 84 z 2002 r ,Nr 200 poz 1953, Nr 203 poz 1966, Dz.U. z 2004 r Nr 92 poz 880, Nr 92 poz 884, Nr 96 poz 959, Nr 123 poz 1291, i obwieszczeń Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku / M.P. Nr 43 poz 753/ oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 46 poz. 794z 2004 roku/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 107/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok wprowadza się zmiany jak niżej:

1) w § 1 pkt 3 lit c otrzymuje brzmienie:

„c) o liczbie osi cztery i więcej:

nie mniej niż 25 ton a mniej niż 29 ton - 1653,68 zł

nie mniej niż 29 ton - 2452,80 zł”

 

§ 2

W pozostałej części Uchwała Nr 107/XVII/2004 nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 114/VIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A i art 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1, art 37 ust. 1 , art. 40 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami/ tj. Dz. U.Nr. 261 poz. 2603 z 2004 r./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział wynoszący ½ części w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,6400 ha położonej we wsi Korytowo , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów Nr. 84.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku Wydział Ksiąg Wieczystych księga Nr KW 38689

Działka zabudowana jest:

  • budynek mieszkalny – murowany

  • obora – murowana /glina/

  • budynek gospodarczy – drewniany

  • stodoła - drewniana

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 113/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2005 rok  z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ l

Zatwierdza się Program współpracy Gminy Dzierzążnia na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej programem jest:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia, odpowiedzialności za

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dzierzążnia,

- pomoc mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów .

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 112/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzązni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu

Na podstawie art. 67 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wraz z Gminami powiatu płońskiego utworzyć Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego.

§ 2

Przyjmuje się Statut Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 111/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r z póź.zm./ oraz art. 109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.789.499 zł zgodnie

  z załącznikiem Nr 1

 2. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 626.250 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 3. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.789.499 zł , zgodnie

  z załącznikiem Nr 4 .

 2. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  626.250 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
 3. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 3

 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 440.000 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 7 oraz wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.499.153 zł wg załącznika Nr 8 i 8a
 2. Łącznie wydatki inwestycyjne na 2005 rok ustala się w wysokości 1.939.153

§ 4

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9

w wysokości 25.500 zł.

                                                            § 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000zł

 

§ 6

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 10 .

§ 7

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 11 . Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa .

§ 8

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.000 zł oraz wydatki z funduszu w wysokości 4.150 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków FOŚ i GW przedstawia załącznik Nr12

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do :

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .
 2. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na inwestycje .

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym

2005 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 110/XVIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / tj. Dz .U. Nr. 15 poz. 148 z 2003r.z póź..zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 5.896.384

- po stronie wydatków - 6.474.734

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 444.368, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 444.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1.286.649 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 oraz określa limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 2.163.139 zł

w roku 2004 w wysokości 372.986

w roku 2005 w wysokości 1. 474.153

w roku 2006 w wysokości 316.000

zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

2. Łączne wydatki inwestycyjne na 2004 r. ustala się w wysokości 1.659.635 zł

§ 7

 1. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości 7009 zł .
 2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 585.359 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8

Prognoza długu na dzień 31.12.2004 r. i lata następne przedstawia

załącznik Nr 8 .

§ 9

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa .

§ 10

Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem

Nr 10 o sumę 1.500 zł

§ 11

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rada Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-12 15:24:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09 11:49:32
 • Liczba odsłon: 1132
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174579]

przewiń do góry