Zarządzenia Wójta Gminy 2015 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zasad i trybu pracy zarzadzenie_nr_1_2015_w_sprawie_powolania_komisji_stypendialnej.doc

2. Zarządzenie Nr 2/2015Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2014 rok - - doc

3. Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 stycznia  2015 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2015-  zal._1..............zip

3/I/.  Zarządzenie Nr 3/I/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 stycznia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej i Regulaminu ZFŚS -  zarzadzeniei_2015_zfs.zip

4. Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie  ustalenia składu komisji powołanej do likwidacji nieużywanych pieczątek urzędowych-  zarzadzenie_4_2015.doc

5. Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 lutego  2015 roku w sprawie  upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny-  zarzadzenie_nr_52015_wojta_gminy_w_sprawie_krd.docx

6. Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny-  zarzadzenie_nr_62015_wojta_gminy_w_sprawie_krd.docx

7. Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 86/1 o numerze porządkowym 58 lok. nr 6 w miejscowości Dzierzążnia-  zarzadzenie_7_2015.doc

8. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca  2015 roku w sprawie  przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej-  zal.1bbbbbbb.zip

9. Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji Socjalnej oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_9_2015_komisjasocjalna.doc

9/I/. Zarządzenie Nr 9/I/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie  powołania komisji  do zniszczenia niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych -  zarzadzenie_9_i_2015.doc

10. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 kwietnia  2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku-  zarzadzenie10_2015.doc

11. Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 kwietnia  2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy turystycznej "Marsz Gwiaździsty 2015 - rowerem przez Gminę Dzierzążnia " regulamin_marszu.zip

12. Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 kwietnia  205 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej-  zarzadzenie_12_2015.zip

13. Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 8 maja  2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej-    zarzadzenie_13_2015.zip

14. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca  2015 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie-14.2015.doc

15. Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 czerwca  2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_15_2015.zip

16. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 czerwca  2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -    zarzadzenie_16_2015.zip

17. Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 lipca  2015 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej  -  zarzadzeni_archiwum__17_2015.doc

18. Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_18_2015.zip

19. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 lipca  2015 roku w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -  zarzadzenie_nr_19_oswiata.doc

20. Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 04 sierpnia  2015 roku w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego w miejscowości Nowe Kucice  na działce 169/3 o numerze porządkowym 47 lok 2 w miejscowości Nowe Kucice -  zarzadzenie-20_2015.doc

21. Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy -  zarzadzenie_21_2015.docx ,   zal_1_zarzadzenie_21_2015.docx

22. Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 wrzesień 2015roku -   zaarzadzenie_nr_22_2015_.doc

23. Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu wspomagającego, w którym wykonywane są czynności kancelaryjne w Urzędzie Gminy w Dzierzążni-  zarzadzenieezd.doc

24. Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie

 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz  jednostkach dla których obsługę księgową prowadzi Urząd - z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_24.2015.doc

25. Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze  2015 roku -  zarzadzenie_25_2015.zip

26. Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie

zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych -  zarzadzenie_26_2015.zip
27. Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_27_2015.zip
28. Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie  -

powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku -  zaarzadzenie_wojta_o_powolaniu_komisji_wyborczych_sejm_senat.doc

29. Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_29_2015.zip

30. Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie kasacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i składników niepełnowartościowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych  zarzadzenie_nr_30-kasacja_pozost._sr.trwalych.doc

31. Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023 -  zarzadzenie_31_2015.zip

32. Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 -  zarzadzenie_32_2015.zip

33. Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dzierzążni zarządzonych na dzień 29.11.2015 roku -  zarzadzenie__33_2015.doc

34. Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego - zarzadzenie__34_2015.doc

35. Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku znak ORG 271.2.2015 -  zarzadzenie_35_2015.rtf

36. Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_36_2015.zip

37. Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania - zarzadzenie_nr_37.2015.inwentaryzacja_kasy.doc

38. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2016  - zarzadzenie_38_2015.zip

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-02 11:38:46
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 09:45:00
  • Liczba odsłon: 3484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174409]

przewiń do góry