Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 30 maja 2022 roku

 

Obrady XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 30 maja 2023 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 12:00, a zakończyły  o godzinie 14:10.     

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Radny Powiatowy – Mirosław Opolski, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 14 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał  porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez odczytania.

 

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 255/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 256/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 7. Podjęcie Uchwały Nr 257/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych
 8. Podjęcie Uchwały Nr 258/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów
 9. Podjęcie Uchwały Nr 259/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Dzierzążnia w przedmiocie ustalenia kształtu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 260/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  zmieniająca Uchwałę Nr 261/XI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
 11. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dzierzążnia za 2021 rok
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni za 2021 rok
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2021
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni za 2021 rok
 15.  Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

            Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia  2022 roku. Radni przyjęli protokół z XXXIII Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy  i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniach 19-20 kwietnia odbyła się zbiórka folii rolniczej, zostało przekazane 60 ton do recyklingu,
 • W dniu 23 kwietnia Wójt Gminy uczestniczył w otwarciu świetlicy wiejskiej  w Strzembowie gm. Naruszewo,
 • W dniu 4 maja zostały przekazane 22 sztuk  laptopów w ramach programu  „Wsparcie rodzin po PGR” ,
 • W dniu 5 maja została podpisana umowa na dostawę dwóch autobusów szkolnych dla szkól z terenu gminy Dzierzążnia
 • W dniu 16 maja rozpoczęły się prace przy montażu placu zabaw  w miejscowości Siekluki,
 • W dniu 17 maja Wójt Gminy uczestniczył w zebraniu grupy członkowskiej Banku Spółdzielczego w Płońsku oddział w Dzierzążni,
 • W dniu 19 maja Wójt Gminy uczestniczył w przekazaniu ambulansu na potrzeby szpitala powiatowego w Płońsku,
 • W dniu 19 maja została podpisana umowa na wymianę lamp oświetleniowych w ramach programu „ Polski Ład „ edycja nr 1, wymiana oświetlenia przy trasie krajowej nr 10,
 • Trwają przygotowania dokumentacji projektowej przetargowej do realizacji termomodernizacji budynków gminnych w parach „ Polskiego ładu „ edycja 1,
 • Trwa procedura  wydania decyzji od Starosty Powiatu  Płońskiego  o wypłaty  odszkodowań za zajęcie pasu drogowego, który był zajęty poprzez przebudowę dróg  w miejscowościach : Podmarszczyn, Nowe Gumino , Stare Gumino, Przemkowo,
 • W dniu 27 maja  Wójt Gminy uczestniczył w obchodach Powiatowego dnia Strażaka, które odbyły się w Powiatowej Straży Pożarnej  w Płońsku,
 • Zostały zlecone do przygotowania mapy do celów projektowych na wykonanie sieci wodociągowych w Nowych Kucicach pod zagospodarowanie budowy boiska w Szkole Podstawowej w Dzierzążni oraz wykonanie podziału działki  na budowę świetlicy razem  z zapleczem dla OSP w Nowych Kucicach.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 255/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  17 667 823,25 zł

w tym dochody bieżące stanowią 15 879 672,91 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 962 699,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 831 000,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 404 180,91 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 788 150,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 402 908,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  20 622 994,25  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 246 014,91 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym  na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 134 868,75 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 3376 979,34 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy  w kwocie 2 955 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych  w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.
 2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej  w kwocie 30 000,00 zł).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  3 230 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona   - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz - jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 255/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Ad. 6. Podjęcie Uchwały Nr 256/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

               Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 17 667 823,25 zł , zaś plan wydatków – 20 622 994,25 zł.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się środki  na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze 4796/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 04.05.2022 r. w kwocie 107 580,00 zł (dochody bieżące – 44 671,66 zł  i dochody majątkowe – 62 908,34 zł)

W dziale 758 Różne rozliczenie, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2700 –  wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.3.2022.g z 17 maja 2022 r.)  z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest   w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi   i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 715,00 zł, rozdział 75818 przenosi się z rozdziału 75819 do rozdziału 75818 kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się planowane dochody o kwotę 8 100,00 zł z tytułu  wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  w obrocie hurtowym za II półrocze 2021 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  – wprowadza się pismem WF-I.3112.17.85.2022 z dnia 10.05.2022 r. środki w wysokości 4 171,00 zł,

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze -  pismem WF I.3112.20.8.2022  z dnia 28.04.2022 r.  zmniejsza się planowane dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 38 621,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się dotację przyznaną  pismem nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.843.2200110673.22 z dnia 06.05.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Dzierzążnia – etap – IV” w kwocie 31 302,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 17 667 823,25 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 879 672,91 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 788 150,34 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600, rozdział 60016 w związku z niedoborem wprowadza się środki   z nadwyżki budżetowej na zakup materiałów – 20 000,00, remonty dróg 5 000,00 zł i zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup materiałów (olej opałowy)– 20 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 30 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów -  9 549,44 zł, na remonty kwotę 10 000,00 zł, obsługę Rady w kwocie 35 000,00 zł, na wynagrodzenia 70 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 800,00 zł, promocję gminy -10 000,00 zł, diety dla sołtysów-15 000,00 zł oraz dokonuje  się przesunięć w ramach działu. Z grantu „Cyfrowa Gmina” - na zakup materiałów  i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników łącznie 44 671,66 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie -  wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2715,00 zł, zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt dzieci    w przedszkolach w innych gminach – 30 000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 15000,00 zł tj. na wynagrodzenia i remonty 15 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 i 85154 wprowadza się niewykorzystane środki z ubiegłego roku, dokonuje przesunięcia środków   i zwiększa się wydatki o środki z tytułu  wpływów  z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2021 roku   w łącznej kwocie 12 500,56 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 171,00,00 zł,

W dziale 855 Rodzina – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne i wydatki osobowe pracowników  o łączną kwotę 38 621,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału, rozdział 90026 wprowadza się wydatki w kwocie 31 302,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzążnia.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy (w związku z uszkodzeniem urządzenia i przewyższającymi kosztami remontu) i z grantu Cyfrowa Gmina przeznacza się środki na zakup serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 62 908,34  zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  wprowadza się środki na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Niwa, Nowa Dzierzążnia, Przemkowo, Starczewo-Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino, Błomino-Gule w łącznej kwocie 70 000,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 622 994,25 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 246 014,91 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 376 979,34  zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz- jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 256/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 257/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych

                Wójt Gminy - Pan Adam Sobiecki, poinformował że ta uchwała jest uchwałą która konieczna jest do prowadzenia obrotu prawnego w związku z tym, że zmieniła się pod koniec roku uchwała. Pod koniec roku w grudniu podejmowaliśmy uchwałę o ekwiwalencie jest on wypłacany w kwocie 12 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 3 zł na każda rozpoczęto godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Dlatego nie ma zmian finansowych tylko chodzi   o to, że pół roku od wejścia ustawy konieczne było uregulowanie odpowiednią uchwałą .

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa   - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz- jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 257/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 258/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów.

               Wójt Gminy - Pan Adam Sobiecki, poinformował aby podnieść cenę z 100 zł na 150 zł miesięcznie za realizację zadań związanych z bycia Sołtysem. Wiadomo, że jest to funkcja społeczna   i trudna ale chcielibyśmy chociaż w małym stopniu to wynagrodzić. Chodzi o swój czas  i sprawy związane z dojazdem.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa   - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz- jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 258/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów.

 

Ad 9.Podjęcie Uchwały Nr 259/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Dzierzążnia w przedmiocie ustalenia kształtu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia.

          Pan Radny – Mariusz Wróblewski , przeczytał Uchwałę 1/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji  mieszkańców wsi Dzierzążnia w przedmiocie ustalenia kształtu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia. Przedmiotową petycję Przewodniczący Rady skierował do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zwanej dalej „komisją”. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu  20 maja 2022 roku uznała, że Rada Gminy nie jest właściwą do rozpatrzenia tej petycji.

Po podjęciu przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2022 roku uchwały
Nr 239/XXXI/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia, Wójt Gminy Dzierzążnia podjął następujące czynności:

 1. ogłosił w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały  o przystąpieniu
  do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
 2. zawiadomił, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,

Dalsza procedura będzie prowadzona przez Wójta Gminy zgodnie z cytowanym wyżej przepisem.

           Stąd na obecnym etapie działania w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwym organem w sprawie jest Wójt Gminy,
a nie Rada Gminy.

           Z tych względów Rada Gminy uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji przekazując ją do organu właściwego, tj. Wójta Gminy w Dzierzążni.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa   - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz- jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 259/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Dzierzążnia w przedmiocie ustalenia kształtu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 260/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  zmieniająca Uchwałę Nr 261/XI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

           Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, poinformowała, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2021, poz. 1296 ) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

Zmiany wprowadzone w regulaminie na podstawie w/w Rozporządzenia  pozwalają na:

•ustalenie wysokości dochodu na osobę uprawniającej do pomocy oraz do ustalania zasad wyliczenia tego dochodu - ustawa o pomocy społecznej.

Wysokość  stypendium  szkolnego  różnicowana  jest  w zależności od sytuacji dochodowej   

 uczniów i zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy dochodowej wg. następującego podziału :

   I grupa : dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty -  0,00 zł  -  180,00 zł;

   II grupa : dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 180,01 zł – 360,00 zł;

   III grupa : dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 360,01 zł – 600,00 zł.

                                                          

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie zmian do regulaminu uznaje się za zasadne.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard - jestem za
 9. Rydzewska Ewa   - jestem za
 10. Siedlecka Janina - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz- jestem za
 12. Turkowska Teresa - jestem za
 13. Wróblewski Mariusz - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 260/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  zmieniająca Uchwałę Nr 261/XI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia

 

Ad 11. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dzierzążnia za 2021 rok

                Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki przedstawił Raport o stanie Gminy Dzierzążnia za 2021 rok. Dokument ten ma na celu przybliżyć aktualne dane dotyczące stanu poszczególnych elementów wpływających na rozwój gminy, a w szczególności wykonania budżetu – dochodów i wydatków. Założeniem raportu jest przedstawienie problemów celem ich przedyskutowania i znalezieniu alternatywnych rozwiązań, by określić nowe kierunku rozwoju Gminy Dzierzążnia.

             Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, poinformowała ze władze lokalne, rada gminy i jednostki organizacyjne Gminy się nie zmieniły

Wójt Gminy – Adam Sobiecki  poinformował, że w urzędzie gminy w 2021 roku, następująco kształtowała się struktura zatrudnienia 22 osoby w tym 15 osób z wykształceniem wyższym magisterskim, 1 osoby z wyższym licencjackim, 1 osoba wykształcenie średnie, 5 osób wykształcenie zawodowe i podstawowe. Pracownicy skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy: wykształcenie wyższe magisterskie 2 osoby, wykształcenie średnie 1 osoba, wykształcenie zawodowe  i podstawowe  2 osoby.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował o liczbie mieszkańców poszczególnych sołectw w latach 2018-2021.  Raczej tendencja jest stała.

         Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki oświadczył, że dane Urzędu Gminy Dzierzążni na koniec 2021 roku wykazują 3592 mieszkańców, to jest o 14 osób mniej niż w końcu roku 2020. Brak w pobliżu zakładów pracy i dość duża odległość od aglomeracji miejskich przyczynia się do wzrostu bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych w wieku do 25 lat - 31 osób,  do 30 lat – 58 osób, powyżej 50 lat – 27 osób. Ciągłym zagrożeniem dla naszej Gminy jest ucieczka młodych ludzi, przeważnie wykształconych w poszukiwaniu pracy do miast.

                Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki przedstawił ilość uczniów oraz liczbę zatrudnionych osób w szkołach działających na terenie Gminy. W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Dzierzążni 2021 roku w 9 oddziałach uczyło się 172 uczniów i było zatrudnionych 28 nauczycieli, zaś w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach w 8 oddziałach uczyło się 86 uczniów i było zatrudnionych 31 nauczycieli.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w oku szkolnym 2020-2021:

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach: Stażysta-3, Kontraktowy -0, Mianowany- 4, Dyplomowany- 22,

W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Dzierzążni : Stażysta-1, Kontraktowy -6, Mianowany- 5, Dyplomowany- 16,

 

Gmina Dzierzążnia aktualnie posiada 2 kredyty:

 1. 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu),  z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł. Do spłaty pozostało 300 000zł;
 2. 950 000 zł. Kredyt zaciągnięty w lipcu 2019 roku na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku. Spłata kredytu od 2020 roku. Roczne spłaty - 95 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat. 

 

Ad 12.Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni za 2021 rok.

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, przedstawiła zestawienie wydatków rozdziałami za rok 2021. Porównanie 2020-2021rok:

1.Dom Pomocy Społecznej :  

 1. Plan 89 000,00
 2. Wykonanie 88 879,32

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie :

 1. Plan 2 000,00
 2. Wykonanie 2 000,00

 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo0łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

 1. Plan 10 747,00
 2. Wykonanie 10 171,50

  4.Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na    ubezpieczenia  emerytalne i rentowe:

 1. Plan 88 624,00
 2. Wykonanie 79 123,09

5. Zasiłki stałe:

 1. Plan 116 852,00
 2. Wykonanie 113 018,61
 1. Ośrodki pomocy społecznej:
 1. Plan 581 016,30
 2. Wykonanie 521 064,65

 

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 2. Plan 0
 3. Wykonanie 0
 4. Pozostała działalność w tym, program dożywienie dzieci:

 

 1. Plan 28 510,00
 2. Wykonanie 23 869,50
 1. .Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
 1. Plan 55 450,00
 2. Wykonanie 39 801,90

 

 1. Ogółem pomoc Społeczna:
 1. Plan 972 199,30
 2. Wykonanie 877 928,57
 1.   Fundusz pracy:
 1. Plan 1 500,00
 2. Wykonanie 1 500,00
 1. Pomoc Materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
 1. Plan 20 110,00
 2. Wykonanie 18 900,00
 1. Świadczenia wychowawcze:
 1. Plan 3 685 918,00
 2. Wykonanie 3 3685 917,17
 1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne:
 1. Plan 1 373 816,00
 2. Wykonanie 1 369 748,10
 1. Karta Dużej Rodziny:
 1. Plan 76 ,56
 2. Wykonanie 76,56
 1. Wspieranie rodziny:
 1. Plan 65 178,70
 2. Wykonanie 63 550,80
 1. Rodziny zastępcze:
 1. Plan 5 200,00
 2. Wykonanie 4 596,00
 1. Dom Dziecka:
 1. Plan 161 000,00
 2. Wykonanie 160 964,78
 1.  Składki na  Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:
 1. Plan 28 426,00
 2. Wykonanie 28 194,45
 1. Ogółem – rodzina:
 1. Plan  5 319 516,26
 2. Wykonanie 5 313 047,86

 

                GOPS w Dzierzążni wykonywał zadania gminy oraz zadania zlecone  przez administrację rządową w zakresie ustawy o pomocy społecznej. Pomoc była udzielana w formie pieniężnej, w naturze lub usługach. Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Klientom opłacano bezpośrednio zakup opału, leków. Praca socjalna z klientami nastawiona była na ich usamodzielnienie życiowe oraz integrację ze środowiskiem. Kontynuowano pracę socjalną jak  również  osobom  wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach przyznawano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w domu pomocy lub w zakładzie opiekuńczo - leczniczym. Zapewniano wsparcie osobom będącym w kryzysie.

GOPS w Dzierzążni wykonywał  także zadania określone w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspierano rodzin  przyznając  asystenta  rodziny oraz monitorując rodzin  po powrocie dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej.

GOPS w Dzierzążni realizował również zadania wynikające z ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   w rodzinie, ustawy  o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do  alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawa ,,Za życiem", ustawa prawo ochrony środowiska, ustawy o dodatku energetycznym, ustawy o świadczeniach wychowawczych 500 + , ustawy o zasiłkach rodzicielskich, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, program ,,Dobry start", ustawy,, Posiłek w szkole i w domu".

 

Ad 13.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2021

           Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła sprawozdanie  z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2021.

 

           Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, poinformowała ,że od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku asystent rodziny  zatrudniony był na umowę   o pracę  w zadaniowym systemie pracy rodziny która posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Asystent uczestniczył w szkoleniu. Zatrudniony asystent rodziny realizował zadania wynikające   z ustawy z rodzinami które miały nałożony obowiązek  przez Sąd Rejonowy  w Płońsku. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  kontynuował 3 postanowienia Sądu o zatrudnieniu asystenta rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz 6 przypadków wskazanych przez pracowników socjalnych.

Środki w wysokości 1 500,00 zł zostały pozyskane z programu  MRiPS  w ramach „Programu asystent rodziny  na 2021 rok ”. Wydatkowana kwota ogółem – 64 334,94 zł w tym: dotacja 1 500,00 zł ; środki własne gminy –  62 834,94  zł.

 

W 2021  roku rodziny nie otrzymały wsparcia poprzez działania rodzin wspierających.

W 2021 roku 9 rodzin o liczbie dzieci 28 -   przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych otrzymały wsparcie asystenta rodziny, który posiadał odpowiednie i zgodne z wymogami ustawy wykształcenie. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , placówce opiekuńczo – wychowawczej :

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

 • 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w  drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim  roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • W 2021 roku 1 dziecko z terenu Gminy Dzierzążnia przebywało  w rodzinie zastępczej spokrewnionej za które Gmina ponosi odpłatność  w wysokości 50%. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych było umieszczonych – 6 dzieci. W związku z powyższym Gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka   w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę  i wychowanie  a także 10% wydatków na opieki i wychowanie   w pierwszym  roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka   w  drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

 Wydatkowana kwota na rodziny zastępcze  w 2021 roku  – to 4 596,00 zł  natomiast na Dom Dziecka – to kwota – 160 964,78 zł.

Pracownicy socjalni GOPS w Dzierzążni we współpracy z asystentem rodziny  w 2021 roku jak również na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Współpracują w tym zakresie z nauczycielami szkół, pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi przedstawicielami instytucji, które mają kontakt z rodziną.

 

 1. Potrzeby związane z realizacją zadań:

Mając na uwadze potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny , jest realizowany program na lata 2020 -2022. Sytuacja rodzin z terenu gminy Dzierzążnia jest monitorowana przez pracowników socjalnych GOPS w Dzierzążni, którzy dążą do minimalizowania ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej a także w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Konieczne jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy. Praca socjalna oraz wsparcie pracowników socjalnych  i asystenta jest niezbędna także w rodzinach z których dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej w celu powrotu tych dzieci do rodzin biologicznych. Niezbędne jest zintegrowane współdziałanie wszystkich instytucji działających na rzecz rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych  rozwiązań.

 Ad 14.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni za 2021 rok

            Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, że na   posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu. Podejmowano działania wynikające z procedury Niebieskiej Karty, ustalono plany działań w indywidualnych przypadkach , dokonywano oceny sytuacji   w rodzinach  w wyniku prowadzonego monitoringu i podejmowano decyzje    o zakończeniu Niebieskiej Karty A. Poza tym omawiano akty prawne które są podstawą pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzierzążni w roku 2021 odbyło się 6 posiedzeń całego Zespołu z których zostały sporządzone protokoły oraz listy obecności.   

              

Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku zajmował się 3 procedurami NK - A, w stosunku do 3 rodzin.           

 

 • 2 formularze  „Niebieskich Kart— A” sporządzonych przez Policję w 2020r.  i 2021r;
 • 1 formularz „Niebieska Karta— A ” sporządzone przez jednostkę pomocy społecznej w 2020r.;
 • 1 formularz „Niebieska Karta— C” w 2021 roku sporządził Zespół Interdyscyplinarny;

1 formularz „Niebieska Karta— D” w 2021 roku sporządził Zespół Interdyscyplinarny

 

Ad 15. Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok

                    Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła, że zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności obejmuję: sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę społeczną, kadrę pomocy społecznej, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje  o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, o środkach finansowych na wydatki w innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, współpracę  z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza ocena przedstawia ww sytuacje w gminie Dzierzążnia w formie graficznej i tabelarycznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Dzierzążnia za 2021rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane  z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego  w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

1. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni przynosi zamierzone efekty.

2. Dane liczbowe ukazują, że zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie  z lekką tendencją wzrostową  w 2021roku.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej, przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny i graficzny wyniki poszczególnych działań.

Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom    i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą także problemy i działania podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej i oświatowej a także sytuacja demograficzna.

4. Złożoność i różnorodność potrzeb społecznych przedstawionych w Ocenie, między innymi kwestia bezrobocia pozostają w ścisłym związku z poziomem życia.

5. Główne powody osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej są związane  z ubóstwem ,bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością rodzin w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i często występują łącznie.

6. Na podstawie przedstawionych w Ocenie danych wyłaniają się zadania dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez: zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny – (asystent rodziny w 2021 roku zajmował się 9 rodzinami).

7. Pomoc państwa w formie świadczeń wychowawczych (500+) dla rodzin z dziećmi ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji finansowej poszczególnych rodzin z terenu gminy Dzierzążnia.

 

Ad 16.Wolne wnioski i informacje

Radny Powiatowy – Mirosław Opolski poinformował , że droga Ilino-Kucice i droga Dzierzążnia –Kadłubowo były one w wieloletnim planie inwestycyjnym i są nadal ujęte. Lepiej by było zrobić je jednym ciągiem jeśli byśmy mieli na to środki ale korzystamy w dofinansowań, wiec tutaj potrzeba czasu .

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że szukamy środków na realizację inwestycji  i w pierwszej edycji „Polskiego ładu” dostaliśmy dofinansowanie do wszystkich trzech wniosków na  : autobusy, oświetlenie i termomodernizację.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poprosił o przedstawienie wynagrodzeń pracowników przed podwyżką i po podwyżce.

Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska odpowiedziała na wniosek Pana Przewodniczącego Rady Gminy i przedstawiła zestawienie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy  (w ujęciu według stanowisk urzędniczych) i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przed podwyżką i po podwyżce.

 

Ad 17. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 14:10.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-31 12:13:59
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-10 15:21:04
 • Liczba odsłon: 561
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277080]

przewiń do góry