Zobacz podgałęzie

Protokół  XIII sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 stycznia  2020 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady XIII sesji Rady Gminy.  Powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Katarzynę Włodarską- pracownika  GOPS,  dyrektora SP w Nowych Kucicach- panią Joannę Opolską- Lisińską, dyrektora SP w Dzierzążni- panią Beatę Garlej, radnego powiatowego- pana Mirosława Opolskiego, panią mecenas Danielę Nastaszyc ,  pracowników MODR Poświętne- panią Małgorzatę Niemirską oraz Adriannę Krajewską- nowego doradcę na teren gminy Dzierzążnia , sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni wszyscy  według listy obecności załączonej do protokołu.

             Pan Zimny powiedział, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag więc przejdzie do realizacji bez czytania.

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 100/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 101/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2020.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 102/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2020.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 103/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2020.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 104/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2020.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 105/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 106/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 107/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 108/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

14.  Podjęcie Uchwały Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia.

15.  Podjęcie Uchwały Nr 110/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022.

16.  Podjęcie Uchwały Nr 111/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

17.  Przedstawienie Informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok.

18.  Przedstawienie Informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych gminy Dzierzążnia za 2018 rok.

19.  Wolne wnioski i informacje.

20.  Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  XII sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z XII sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

 

Ad pkt 3

            Pan przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu panią Małgorzatę Niemirską- kierownika MODR Poświętne.

Pani Niemirska podziękowała za zaproszenie. Przedstawiła nowego doradcę na teren gminy Dzierzążnia- panią Adriannę Krajewską. Wyraziła nadzieję na dobrą współpracę nowego doradcy z rolnikami. Przypomniała, że biuro w Poświętnem jest czynne od 7 do 15.

Pani kierownik poinformowała, że będzie organizowany kurs chemizacyjny. Naliczane są decyzje na płatności bezpośrednie. Natomiast pomoc z tytułu suszy otrzymają rolnicy po odnowieniu limitów.

Pani Niemirska podziękowała za udzielenie głosu.

 

Ad 4

            Pan wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 13 grudnia 2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

- Dnia 16 grudnia  zakończono przebudowę drogi w miejscowości Kucice, odbiór drogi odbył się 30 grudnia. Prace wykonane zostały zgodnie z projektem budowlanym-  wartość zadania 556 991,81 zł z czego  dofinansowanie wyniosło 423 tys. zł.

- W dniu 30 grudnia wykonano szambo przy ośrodku zdrowia w Dzierzążni. Wartość zadania ok. 9 200 zł  złotych.

- W dniu 16 grudnia  przekazano do użytkowania salę językową w Szkole Podstawowej w Dzierzążni. Została ona wykonana przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 46 200,00 zł.

- W okresie przedświątecznym pan wójt brał udział w  spotkaniach wigilijnych

- Pan wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich zorganizowanych we wsiach na  które były składane wnioski na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw. Wnioski zostały złożone w dniu 19 grudnia. Były to wsie Gumowo, Kucice, Nowe Kucice, Chrościn, Kadłubowo

- W dniu 19 grudnia wraz z panią Skarbnik i druhami z OSP Kucice uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów dla OSP Kucice- kwota dofinansowania ok. 4 tys. złotych.

- W dniu 30 grudnia został złożony  wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cumino-  wartość kosztorysowa zadania to      508 tys.  złotych w ramach FOGR z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W budżecie mamy zabezpieczoną potrzebną kwotę więc w lutym ogłosimy przetarg.

- Zakończył się projekt pod nazwą: Podniesienie Kompetencji Cyfrowych . W związku z tym  przekazano otrzymane w ramach programu  tablety do Szkół do Dzierzążni-  14 sztuk              i do Kucic - 10 sztuk.

- Trwają rozmowy w celu pozyskania osoby, która mogłaby pełnić funkcję kierownika klubu Senior+ w Podmarszczynie. Jedna pani zrezygnowała więc prowadzimy rozmowy z kolejną osobą. Jeśli byśmy chcieli działać według wytycznych ministerstwa, to pozyskane pieniądze nie wystarczą nawet na rok. Trzeba utworzyć ośrodek wsparcia więc potrzebny jest kierownik o wysokich kwalifikacjach.

- W dniu 19 stycznia pan wójt uczestniczył w uroczystości odzyskania- po 150 latach praw miejskich  przez Czerwińsk nad Wisłą, natomiast  20 stycznia w Płońskiej Gali,  na której  wręczano statuetki Wież i Złotych Kłosów.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

Pan wójt powiedział, że na komisjach radni omawiali tę uchwałę. Dotyczy ona lokalu użytkowego, w którym jest prowadzona praktyka stomatologiczna. Umowa na wynajem wygasła, pani Majewska wystąpiła z wnioskiem o wynajem na kolejne 2 lata. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć profilaktykę dentystyczną w szkołach gminnych. Dzieci ze SP

 w Dzierzążni mają wykonany przegląd zębów, w najbliższym czasie pani stomatolog wykona przegląd u dzieci ze SP w Nowych Kucicach.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie omówił  Uchwałę Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7, 8, 9, 10

W tym punkcie omówiono kolejno 5 uchwał dotyczących planu pracy poszczególnych komisji: Uchwałę Nr 101/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2020; Uchwałę Nr 102/XIII/2020 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2020; Uchwałę Nr 103/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2020; Uchwałę Nr 104/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2020 oraz Uchwałę Nr 105/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

            Przewodniczący poszczególnych komisji kolejno odczytywali plany pracy swoich komisji. Następnie poddano pod głosowanie:

- Uchwałę Nr 101/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2020.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę.

 

- Uchwałę Nr 102/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2020.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę.

 

-  Uchwałę Nr 103/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2020.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę.

 

- Uchwałę Nr 104/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2020.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę.

 

 -  Uchwałę Nr 105/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli uchwałę.

 

Ad pkt 11

W tym punkcie pan wójt odczytał wniosek, jaki 25 listopada 2019 roku złożyła pani Skarbnik Grażyna Zawłocka o odwołanie jej z pełnionej funkcji  z dniem 21 stycznia 2020 w związku

 z uzyskaniem wieku emerytalnego. Pan wójt przychylił się do wniosku.

Przypomniał, że pani Skarbnik pracuje w gminie Dzierzążnia od 2007 roku. To dużo czasu i wiele wspólnych inwestycji. Imię pani Skarbnik zapisane jest złotymi zgłoskami w księdze gminy.  Pan Wójt zawnioskował o odwołanie Pani Grażyny Zawłockiej z funkcji Skarbnika Gminy Dzierzążnia.

            Głos zabrała pani Skarbnik Grażyna Zawłocka. Zaznaczyła, że przez wiele lat była częścią tej gminy.

 Podziękowała za współpracę pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, przełożonym obecnym i byłym. Podziękowała radnym, którzy jej zaufali i zawsze przyjmowali przygotowany przez nią budżet gminy. Podziękowała sołtysom za wieloletnią współpracę.

      Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 106/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

           

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 12

            Pan Zimny poinformował, że wpłynął wniosek wójta do Rady Gminy w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy panią Beatę Łukasiewicz- pracownika referatu finansowego.

Pan wójt odczytał wniosek. Na posiedzeniu komisji radni analizowali kandydaturę pani Beaty Łukasiewicz. Pan wójt wyraził nadzieję, że będzie ona tak dobrym skarbnikiem jak poprzedniczka. Będzie podejmowała działania mające na celu jak najlepsze funkcjonowanie gminy.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 107/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Pani Beata Łukasiewicz podziękowała za zaufanie i zapewniła, że postara się jak najlepiej dbać o dobro gminy Dzierzążnia.

 

Ad pkt 13, 14, 15, 16

            W tym punkcie pracownik GOPS- pani Katarzyna Włodarska omówiła 4 uchwały:

 - Uchwałę Nr 108/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Dzierzążnia; Uchwałę Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia; Uchwałę Nr 110/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022,  Uchwałę Nr 111/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwały szczegółowo na posiedzeniu komisji omawiała pani kierownik GOPS.

            Pani Włodarska w skrócie przedstawiła poszczególne programy oraz szczegółowe warunki przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący RG poddał kolejno pod głosowanie przedstawione uchwały:

 

- Uchwałę Nr 108/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 - Uchwałę Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia

.       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 110/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 111/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

.

Ad pkt 17,18

            Pan wójt przedstawił informację Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok oraz

 

Ad pkt 18

            Pan przewodniczący RG przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy

 z analizy oświadczeń majątkowych Radnych gminy Dzierzążnia za 2018 rok

.

Ad pkt 19

            W wolnych wnioskach radny Pawlak zapytał o to, co dzieje się ze złożonymi przez rolników wnioskami dotyczącymi odbioru folii od kiszonek.

            Pan wójt poinformował, że nie rozpatrywane były wnioski. Na dziś brak jest jakiejkolwiek informacji. Pan wójt obiecał, że będzie  w tej sprawie rozmawiał z doradcami z MODR.

 

Ad pkt 20

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-04 10:04:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-04 10:04:25
  • Liczba odsłon: 883
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276966]

przewiń do góry