Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 17 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 159/XXIII/2013  w sprawie  przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 160/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 161/XXIII/2013  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:„Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” współfinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 162/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy na wynajem lokalu użytkowego.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 163/XXIII/2013  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 164/XXIII/2013  w sprawie zmiany w  „Planie Odnowy Miejscowości Dzierzążnia  na lata 2012 -2020”.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 165/XXIII/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

12.             Podjęcie Uchwały Nr 166/XXIII/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

13.             Wolne wnioski i zapytania.

14.             Zamknięcie obrad XXIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Sekretarza Adama Sobieckiego, dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, przedstawiciela firmy Bioagra  oraz osoby zainteresowane problematyką sesji. Zwróciła się do radnych z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów- przyjęcie budżetu za I półrocze 2013 roku- sprawozdanie omówiono na posiedzeniach komisji ale uchwała RIO w tej sprawie na posiedzenie komisji nie dotarła. Jako punkt 14 w porządku obrad Pani Przewodnicząca poprosiła o umieszczenie uchwały 167/XXIII/2013 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w  latach  2013 -  2020.

Na stan 15 radnych obecnych było 14według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad. Uwag nie zgłoszono i przyjęto jednogłośnie nowy porządek obrad, który odczytała Pani Harazińska.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

          Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań. Głos zabrał przedstawiciel Bioagry, który przedstawił ofertę skupu kukurydzy i zboża.

 

Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej   tj. od  10 lipca 2013 roku do 17 września 2013 roku.

      W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa przetargi na:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska. Z dwóch zgłoszonych ofert najkorzystniejszą zgłosiła firma PTH WAPNOPOL  z Glinojecka za kwotę 264 370 zł brutto.Zadanie zostanie wykonane do końca września  br.

- Zakup samochodu przystosowanego do dowozu dzieci. Ofertę złożyła jedna firma „MERCUS” z Nadarzyna. Oferta dotyczy samochodu marki Mercedes BUS przystosowany na dowóz  20 osób z kierowcą. Samochód zgodnie z umową będzie przygotowany do końca września 2013 roku za kwotę 243 540 zł brutto.Na zakup w/w samochodu zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy została zaciągnięta pożyczka z BOŚ w Warszawie.

Zostały zakończone  inwestycje:

- budowa placu przy ZOZ w Dzierzążni za 77 431zł. Inwestycja jest odebrana i rozliczona.

- budowa drogi gminnej w Nowych Kucicach 1696 mb za kwotę 509 024 zł. Inwestycja również jest rozliczona.

- budowa 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest w trakcie odbioru i po zatwierdzeniu pełnej dokumentacji przygotowana będzie do rozliczenia.

Łączny koszt inwestycji zgodnie z umową  to 1 684 686 zł.

W trakcie budowy po przesunięciu terminu odbioru na dzień 31.08.2013 roku jest droga w Wierzbicy Pańskiej długości 721 mb. Do wykonania pozostała 4 cm nawierzchnia asfaltowa. Nie wykonanie w terminie przez PRDM w Płońsku wynikło z kłopotów finansowych w/w firmy. Inwestycja zostanie zakończona po wyłonieniu zastępczego wykonawcy  w drodze przetargu.

W trakcie realizacji jest budowa drogi gminnej w Wierzbicy Pańskiej długości 814 mb. Przewidywany termin zakończenia budowy to 30.09.2013 roku.

W trakcie realizacji jest remont świetlicy wiejskiej w Kadłubowie. Inwestycja realizowana w ramach zgłoszonego wniosku do LGD „Przyjazne Mazowsze” do programu „Odnowa i Rozwój Wsi” a dotyczącego poprawy świetlic w Kadłubowie, Dzierzążni i Wierzbicy Pańskiej.

Z dniem 1.09.2013 roku został rozpoczęty nowy rok szkolny. Obydwie szkoły istniejące na terenie Gminy zostały w pełni przygotowane. Dokonano odnowienia pomieszczeń Gimnazjum w Dzierzążni i część sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

W dniach 1-14 sierpień 2013 roku  - 36 dzieci z obydwu placówek oświatowych przebywało na koloniach w Jastrzębiej Górze nad morzem. Kolonie zostały sfinansowane przez Gminę. Całkowity koszt kolonii wyniósł ponad 27 000 zł.

Realizowane jest zadanie dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.

W chwili obecnej nie stwierdza się  zbyt dużych utrudnień ze strony mieszkańców w tym zakresie poza nieterminowymi wpłatami za usługi.

Urząd Gminy aktualnie jest na etapie przygotowania wniosku na kilka odcinków dróg do budowy w ramach NPPD w roku 2014 oraz ewentualnie innych programów realizowanych przez Gminę w roku 2014.

W dniu 3.09.2013 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych.Zostały sprzedane 3 działki o łącznej wartości 24 200 zł.Akt notarialny zaplanowano na dzień 25.09.2013 roku

Przygotowany jest wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zorganizowanie klas przedszkolnych w szkołach w Nowych Kucicach i w Dzierzążni.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił  informację z  wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2013 roku.

     Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2013 przyjęty Uchwałą Rady Gminy                   Nr 126/XVIII/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku po stronie dochodów wynosił                            11 721 694zł i po stronie wydatków 12 494 694 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 773 000zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w w/w kwocie tj. 773 000zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano  niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków  budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Po dokonaniu niezbędnych zmian na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 10 478 800zł a po stronie wydatków na poziomie 12 446 660zł. W stosunku do pierwotnie przyjętego uległ zmniejszeniu po stronie dochodów    o 1 242 893zł a po stronie wydatków o 48 033zł.

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu nadwyżki  oraz wolnych środków z lat ubiegłych a także zaciągniętego kredytu w łącznej  kwocie  1 967 860zł.

Za okres I półrocza dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 703 016 zł,                     tj.  54,42 % planu budżetu

W rozbiciu na poszczególne składniki dochodów realizacja przedstawia się następująco:

Plan subwencji ogółem 5 605 977zł zrealizowano w kwocie 3 153 596 zł co stanowi 56,25% planu subwencji a 55,30% wykonania budżetu gminy za 6 miesięcy, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 1  869 896zł – 32,79%,

- subwencja ogólna + równoważąca  1 148 002zł – 20,13%.

Dotacje zrealizowano na plan 1 865 172 zł w kwocie 1 148 002 zł tj. 61,55%                   i stanowią 20,13% wykonanych dochodów.

Dochody własne na plan 3 007 651zł zrealizowano w kwocie 1  401 417zł  tj. 46,60 % dochodów własnych oraz 24,57 % dochodów ogółem.

       Nie wykonanie 50% dochodów własnych spowodowane było zerową sprzedażą nieruchomości gminnych w dziale 700

            W I półroczu 2013 roku w dochodach subwencje stanowią 55,30%,  dotacje    stanowią 26,13% a dochody własne  – 24,57%.

Wydatki w I półroczu 2013 roku na wspomniany plan 12 446 660 zł zostały zrealizowane w kwocie 4  676 921zł co stanowi 37,58 % planu rocznego.

W tym największą pozycje wydatków stanowi:Oświata i wychowanie -  33,3% planu rocznego, Rolnictwo i łowiectwo   – 17,20 % planu rocznego, Administracja publiczna  – 16,88 % planu rocznego,Opieka społeczna    – 13,34 % planu rocznego.            

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4 618 015zł tj. 97,96% wydatków zrealizowanych a wydatki majątkowe – 58 907zł na plan 2 889 625zł tj. 2,04%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że wszelkie inwestycje realizowane w I i II półroczu są rozliczane w II półroczu.

 Realizujemy wykonanie:

- montaż 118 sztuk oczyszczalni przydomowych

- utwardzenie placu przy ZOZ w Dzierzążni

- budowa 3 odcinków dróg asfaltowych w Wierzbicy Pańskiej i Nowych Kucicach                 o łącznej długości 3 330 mb.

Pozostałe wydatki w poszczególnych działach są pod kontrolą.

Dochody  i wydatki w poszczególnych działach na stan realizacji budżetu w odniesieniu do całego okresu sprawozdawczego 2013 roku są pod kontrolą i nie ma zagrożenia realizacji budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową.

Środki pieniężne zgromadzone na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym                  w Płońsku O/Dzierzążnia w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużniczych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 532 500zł co stanowi 9,34% ogółu wykonanych dochodów.

Gmina aktualnie posiada 3 kredyty:

- 1 275 000 zł  zaciągnięty w 2009 roku z przeznaczeniem na budowę przydomowych  oczyszczalni  ścieków,

 - 400 000zł na budowę drogi gminnej  Gumowo-Sarnowo Góry zaciągnięty w 2010 roku,

- 1 500 000 zł na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków zaciągnięty                     w maju 2013 roku.

Ponadto Gmina ubiega się o kredyt w kwocie 250 000 zł na zakup busa na dowożenie dzieci do szkół.

Zgodnie z art. 243  ustawy o finansach publicznych  relacja łącznej kwoty przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do  dochodów   ogółem w poszczególnych latach wynosi: w roku 2013 – 4,63%, w roku 2014 – 5,66%, w roku 2015 – 2,25%, do roku 2023 – 0,62%.

Nie jest naruszona rezerwa finansowa.

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Głosowania nad informacją nie ma.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę nr Ci.268.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

 

Ad pkt 6, 7, 8

           Pan Wójt omówił trzy uchwały razem gdyż ściśle są ze sobą powiązane: Uchwałę

Nr 159/XXIII/2013  w sprawie  przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018,  Uchwałę Nr 160/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo i Uchwałę Nr 161/XXIII/2013  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:„Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” współfinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

Gminny program poprawy bezpieczeństwa na drogach w Gminie Dzierzążnia na lata 2013 – 2018 ma na celu przedstawienie głównych problemów związanych z bezpieczeństwem użytkowników na drogach gminnych. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników związana jest przede wszystkim z naprawą lub przebudową dróg gminnych tworzących sieć komunikacyjną z drogami powiatowymi i drogą krajową nr 10. W celu osiągnięcia właściwych standardów bezpieczeństwa konieczne jest pozyskanie środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na inwestycję pn:

,,Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Dzierzążnia  poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Nowa Dzierzążnia, Błomino Gumowskie, Wilamowice, Nowe Gumino i Sarnowo – Góry” .

Do jednego wniosku chcemy włączyć kilka dróg i złożyć go do Urzędu Wojewódzkiego.

Następny projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo. Nasza gmina wesprze finansowo Gminę Baboszewo a Gmina Baboszewo dofinansuje Gminę Dzierzążnia. Dzięki podjęciu takiej uchwały możemy uzyskać 5 pkt przy ocenie złożonego wniosku. Dlatego też musimy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.

Radni nie mieli uwag do przedstawionych  uchwał.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Nr 159/XXIII/2013  w sprawie  przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 160/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Dalej odczytała Uchwałę Nr 161/XXIII/2013  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:„Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” współfinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

           Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 162/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy na wynajem lokalu użytkowego.

W dotychczasowej umowie  najmu  na  lokal użytkowy wymieniony w powyższej uchwale, dobiegł końca 3 letni okres jej obowiązywania czyli wynajmu. Lokal ten jest wynajmowany na cel i zadanie ściśle określone działalnością prowadzenia punktu aptecznego i służy realizacji potrzeb głównie mieszkańców  gminy Dzierzążnia. W świetle przepisów art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w przypadku, gdy po umowie dzierżawy/najmu, zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość/lokal użytkowy, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości na kolejny okres.

Z uwagi na dochody Gminy uzyskiwane za wynajem lokali użytkowych zasadnym jest, począwszy od 1 września 2013r. zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej w/w lokalu użytkowego. Radni nie mieli zastrzeżeń do tej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała  Uchwałę Nr 162/XXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy na wynajem lokalu użytkowego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

           Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 163/XXIII/2013  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  opracowana została uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji działań.  Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) – Rada Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie w/w zezwolenia.

Uchwała zawiera warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące: opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania  odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, miejsca przekazywania nieczystości ciekłych.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 163/XXIII/2013  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

           Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 164/XXIII/2013  w sprawie zmiany w  „Planie Odnowy Miejscowości Dzierzążnia  na lata 2012 -2020”.W związku z budową placu przy ośrodku zdrowia w Dzierzążni musimy wprowadzić zmiany w  „Planie Odnowy Miejscowości Dzierzążnia  na lata 2012 -2020”. Zmiana planu musi być przyjęta uchwałą

i taka uchwała musi być podjęta. Uwag nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała treść Uchwały Nr 164/XXIII/2013  w sprawie zmiany w  „Planie Odnowy Miejscowości Dzierzążnia  na lata 2012 -2020”.Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12, 13

Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały:Uchwałę Nr 165/XXIII/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 166/XXIII/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach dokonano zmian:

Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność- wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 30 000 zł  z tytułu sprzedaży mienia.

 Gospodarka mieszkaniowa,  Gospodarka gruntami   nieruchomościami – zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 50 000 zł.

Administracja publiczna,  Pozostała działalność – zwiększono dochody z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych, uzyskane  z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 20 000 zł.

 Dochody od osób prawnych (wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - zmniejszono o kwotę 1 000 zł, planowane dochody z tytułu wpływów z odsetek od zaległości podatkowych, od osób prawnych. Dochody z wymienionego tytułu przeniesiono do rozdziału 75616;  wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono o kwotę 1 000 zł. Kwota ta stanowi planowane dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków  od osób fizycznych; zmniejszono wpływy z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 14 000 zł. Na etapie planowania wprowadzono dla wszystkich osób odpady mieszane oraz przyjęto wykaz osób zameldowanych. Po złożonych deklaracjach, okazało się, że wiele osób nie przebywa na terenie gminy, bądź złożyli deklaracje na odpady selektywne, w związku z czym dokonano korekty).

 Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono dotację o kwotę 7 680 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Edukacyjna opieka wychowawcza,  Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa, w wysokości  8 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki – wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące  w wysokości 5 000 zł. 

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 662 226,11 zł.

 

W wydatkach : Transport i łączność, Drogi publiczne gminne.

Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:(droga Nowe Kucice  - zmniejszono o kwotę 7 500 zł - wynika to z wartości zakończonej inwestycji - inwestycja jednoroczna. Opracowanie dokumentacji na drogę Nowe Gumino - Nowe Kucice o dł. ok. 0,965mb. (inwestycja znajduje się w WPF) –  zwiększono o kwotę 7 500 zł).

 Administracja publiczna – zmniejszono  o kwotę 255 400 zł.

Urzędy gmin – dokonano przesunięć w wydatkach bieżących – zmniejszając te paragrafy na których istnieje możliwość ich ograniczenia, zwiększono natomiast na brakujących paragrafach, gdzie wydatek jest niezbędny. 

W wydatkach majątkowych planowany zakup autobusu ( 250 000 zł)  przeniesiono do rozdziału 80113, zmniejszając jego wartość do kwoty 243 540zł oraz zmniejszono o kwotę 5 400 zł  środki przeznaczone na zakup programów   i licencji na stanowisko gospodarki odpadami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono  o kwotę 6 000 zł.

 Pozostała działalność – płace pracowników interwencyjnych zwiększono o kwotę 1 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne,  Ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian na paragrafach: zwiększono środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych  z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, zmniejszając inne paragrafy.

 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę  243 540 zł:

- Szkoły podstawowe – dokonano zmian z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS ,

-Gimnazja zmniejszono odpis na FFŚŚ,

- Dowożenie uczniów do szkół - wprowadzono wydatki majątkowe –„zakup autobusu do przewozu dzieci z terenu Dzierzążnia”, w kwocie 243 540 zł. Na wymieniony zakup zaciągnięto kredyt z BOŚ- 100% zakupu inwestycyjnego.

Stołówki szkolne i przedszkolne- dokonano zwiększeń na odpisy ZFŚŚ.

Ochrona zdrowia,  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono dotację celową dla stowarzyszeń, celem zwiększenia wydatków bieżących.

 Pomoc społeczna. Dokonano zmian między paragrafami, z własnych środków oraz zmniejszono dotację w rozdziale 85228, z uwagi na rozwiązanie umowy z opiekunką specjalistyczną.

 Edukacyjna opieka wychowawcza, stypendia dla uczniów – wprowadzona dotacja celowa zostanie przeznaczona na wyprawkę szkolną.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  Gospodarka odpadami – zmniejszono wydatki z tytułu gospodarki odpadami analogicznie do dochodów o kwotę 14 000 zł..

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki otrzymaną dotację przekazano do Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

Wydatki po zmianach  wynoszą 13 013 626,11 zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

Pytań do uchwał nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 165/XXIII/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 166/XXIII/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 167/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w  latach  2013 -  2020.

W czasie kontroli stwierdzono nieaktualny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. Niezbędnym stało się uchwalenie aktualnego  programu.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń. Pani Harazińska odczytała Uchwałę  Nr 167/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w  latach  2013 -  2020.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że do Rady Gminy nie wpłynęły żadne pisma w okresie międzysesyjnym.

            Pan Wójt poinformował, że Komendant KPP w Płońsku Dariusz Sady poprosił

 o  zorganizowanie spotkania ,, Parasol bezpieczeństwa” wspólnie z dyrektorami szkół, radnymi, sołtysami i strażakami. Ustalimy termin takiego spotkania.

 

Ad pkt 16

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-25 13:50:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 13:50:53
  • Liczba odsłon: 931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277045]

przewiń do góry