Zobacz podgałęzie

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 29 czerwca 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 12°°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych: Kierownika GOPS-Panią Reginę Sobczeńską, Pana Franciszka Goszczyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego powiatu, Panią Bożenę Nowakowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XX Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który przedstawił informację z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 kwietnia 2005 roku do 29 czerwca 2005 roku, a w szczególności dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

 • dalsza kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Nowych Kucicach,
 • budowy dróg gminnych:
  1. Wilamowice-Siekluki,
  2. Nowa Dzierzążnia-Skołatowo

 • przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinki dróg:
  1. Gumowo-Rakowo,
  2. Cumino-Skarszyn,
  3. Starczewo Pobodze

 • odbytych przetargach na żwirowanie dróg gminnych i wykonanie przebudowy drogi Sadkowo-Wierzbica Pańska.

Wójt poinformował również radnych o rozdysponowaniu środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów najbardziej potrzebujących pomocy podkreślając, ze ilość tych środków była niewystarczająca by mogli otrzymać je uczniowie, którzy ubiegali się o w/w pomoc.

Szczegółowe dane zawiera informacja załączona do protokołu.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 132/XXI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu panią Krystynę Jarosławską – Skarbnika Gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, ze podjęcie tej uchwały wiąże się z koniecznością wprowadzenia otrzymanych środków finansowych do budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik Nr 1 obrazuje zwiększenie dochodów powyższą uchwałą w dziale 852 – Pomoc społeczna i w dziale 801 – Oświata. Zwiększenie to następuje zgodnie z otrzymanymi dotacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach:

 • dz. 852 to zwiększenie wydatków o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin najuboższych z terenu gminy,
 • w dz. 801 zwiększenie wydatków o sumę 806zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych, natomiast w dziale 754 rozdz. 75412 następuje przesunięcie 10 000zł między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków materiałowych z remontem strażnic.

Ogółem zwiększenie wydatków według uchwały wynosi 13 806zł.

Do powyższego wyjaśnienia radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 132/XXI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 132/XXI/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Zanim radni przystąpili do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr 133/XXI/2005 Rady Gminy w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Dzierzążni, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Wójt wyjaśnił, ze podjęcie niniejszej uchwały wiąże się z tym, ze istniejący Zespół Szkół w Dzierzążni zgodnie z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z póź.zm.) może dalej funkcjonować, gdy uzyska pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W dniu 13 maja 2005 roku Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Dzierzążni. Opinia ta została uzyskana po przedstawieniu Kuratorium Oświaty dokumentów stwierdzających, że dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół jest zasadne i posiada wiele mocnych stron, by ten zespół nadal funkcjonował. Należy w tym miejscu nadmienić, ze właśnie ta placówka zapewnia uczniom odpowiednie warunki do poszerzania wiedzy i rozwoju fizycznego i właściwie wykonuje zadania szkoły publicznej. Szersze wyjaśnienie podjęcia tej uchwały zawiera jej uzasadnienie.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 133/XXI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 133/XXI/2005 Rady Gminy w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu

Ad pkt 6 Realizując punkt 6 porządku obrad, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2004 rok. Poinformował Radę Gminy, ze dotacja NFZ za 2004 rok wynosiła 309372,00zł i została według sprawozdania rozdysponowana w całości. Na wydatki składały się:

 • płace pracowników + ZUS i fundusz pracy,
 • zakup sprzętu,
 • zakup materiałów,
 • umowy na usługi i remonty, badania specjalistyczne,
 • umowy o pracę dla chirurga, informatyka i księgowej,
 • lekarstwa i materiały opatrunkowe,
 • ubezpieczenie zakładu i karetki,
 • świadczenia socjalne dla pracowników,
 • delegacje

Nadmieniła, że w 2004 roku w SG ZOZ w Dzierzążni było zarejestrowanych 3677 osób, a zostało przyjętych pacjentów 8875. Odbyto również 68 wizyt domowych. Ogółem w zakładzie zatrudnionych jest 12 osób.

Szczegółowe dane stanowi sprawozdanie załączone do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Panią Kierownik, Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.

Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

O głos poprosił Wójt Gminy, który nadmienił, ze powyższe sprawozdanie dokładnie było analizowane na Radzie Społecznej i w komisjach rady. Zaapelował do Pani Kierownik, by bardziej zadbała o porządek wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni i Kucicach, gdyż to należy do jej obowiązku.

Pani Sieklucka odpowiedziała, że nie ma wpływu na to by kontener na odpady był umieszczony na tyłach posesji, ponieważ pracownicy z Zakładu Gospodarki Komunalnej nie zwracają uwagi na jej wskazówki aby go przenieś poza budynek Ośrodka Zdrowia. Tłumaczą, że kontener od lat stał właśnie w tym miejscu. Jest to dla niej duży problem i apeluje o pomoc w tej sprawie.

Innych pytań i uwag do Kierownika nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie przyjęli radni jednogłośnie.

Ad pkt 7 W tym punkcie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, który poinformował Radę Gminy, że szkoła rozpoczęła prace przygotowawcze związane z nadaniem imienia Gimnazjum. Wstępnie przeprowadzono ankietę z propozycją nadania szkole imienia Jana Pawła II. Za właśnie takim patronem wypowiedziało się pozytywnie 99% pytanych. Dyrektor zaapelował, by Rada również przed podjęciem stosownej uchwały wypowiedziała się co do proponowanego patrona dla Gimnazjum.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, by przez głosowanie jawne wypowiedzieli się w tej sprawie. Zarządziła głosowanie. Głosowało 14 radnych, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się pozytywnie za obraniem patrona Gimnazjum Jana Pawła II.

Jako radny powiatu – Pan Franciszek Goszczyński poinformował Sołtysa wsi Przemkowo, że występują trudności z przebudową drogi powiatowej Przemkowo-Zaborowo. Odbył się przetarg na prace geodezyjne i wkrótce rozpocznie się proces wykupu działek, ale nadal nie ma środków finansowych obiecanych z funduszy strukturalnych.

Udzielił też odpowiedzi radnemu Panu Wacławowi Olszewskiemu, że chodnik w Nowych Kucicach może być wykonany ale w późniejszym terminie. Obecnie powstał projekt tzw. dróg rowerowych. Jest to kompleksowy projekt w skład którego wejdzie budowa chodnika.

Następnie o głos poprosił Sołtys wsi Chrościn, który zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, dlaczego nie odbierane są odpady ze środka wsi, a tylko przy głównych drogach?

Wójt wyjaśnił, że obsługujący zakład w pierwszym miesiącu po prostu nie nadążał z odbiorem, nie znał też terenu gminy. Usługi na odbiór odpadów prowadzi w kilku przyległych gminach i np. u nas ma 400 kontenerów, w Baboszewie 1000 i w Raciążu też 1000 kontenerów. Uważa, że sytuacja ta ulegnie poprawie.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi Gminy za tak sprawne prowadzenie inwestycji drogowych w gminie, które to inwestycje są ważnym elementem ułatwiania życia społeczności gminnej.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-11 11:29:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-11 11:29:05
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174595]

przewiń do góry