Dzierzążnia,dn.2008.04.22

                                                        Pan(i)     ......................................................

                                                  zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XIII  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 76/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia
 5. Podjęcie Uchwały Nr 77/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2008 rok
 6. Podjęcie Uchwały Nr 78/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 79/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia   na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice od km 0+000  do 2+759.20”
 8. Podjęcie Uchwały Nr 80/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dzierzążnia
 9. Podjęcie Uchwały Nr 81/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Starego Gumina i Nowego Gumina na lata 2008-2016”
 10. Podjęcie Uchwały Nr 82/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego  w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
 11. Podjęcie Uchwały Nr 83/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 kwietnia  2008 roku o godzinie 11ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                          

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-25 12:26:38
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-25 12:26:38
 • Liczba odsłon: 753
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272412]

przewiń do góry