Uchwała Nr 144/ XXIV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2005 - 2010

 

Na podstawie art. 7 ust.1, art. 18 ust.1 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 21001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71 poz. 733 ) RADA GMINY uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dzierzążnia w latach 2005 – 2010 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 143/XXIV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 02 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ,art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2001 r. z 2002r Dz.U Nr 23 poz 220, Dz. U. Nr 62 poz 558, Dz.U.Nr 113 poz 984; z 2003r Nr 214 poz 1806, Dz. U. Nr 80 poz 717 ; Dz Nr. 162 poz 1568, z 2004r. Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz 1203, Nr 153poz 1271 , Nr 167 poz 1759 -2005 Nr 172 poz.1441i Nr 175 poz.1457 oraz art 13 ust 1 i art. 14 ust 4 ustawy z dn.12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych / tj. z 2002r Dz.U. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 203 poz 1966, Dz. U. Nr 200 poz 1953., z 2004r Dz.U. Nr 96 poz 874 ,Dz. U.Nr 188 poz.840,Dz .U. Nr 92 poz 880 i 884 Dz.U 96 poz.874, Nr 96 poz 959 Nr 123 poz 1291 z 2005r NR 130 poz.1087 , Nr 164 poz .1365 Nr 167 poz, 1399 /, w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 68 poz. 956/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów ustala się w wysokości:30 zł od psa.

§ 2

 

Zwalnia się z podatku posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych.

§ 3

 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku  podatkowego , a w przypadku powstania obowiązku podatku w ciągu roku w 14 dni od jego powstania . W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalniedo liczby miesięcy , w których istniał podatek .

2.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek .

§ 4

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw.

3.Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków określa odrębna uchwała .

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 108/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 03 grudzień 2004 r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania  psów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 142/XXIV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 02 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 984 , Nr 214 poz 1806, z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568.;z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i 175 poz.1457, i art. 10, art. 12 i art. 12b ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj.Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002r ,Nr 200 poz 1953, Nr 203 poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz 880, Nr 92 poz 884, Nr 96 poz 959, Nr 123 poz 1291,z 2005 r NR 130 poz.1087 Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399 /i Obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 13 października 2005r w sprawie stawek podatku od środków transporto- wych obowiązujących w 2006 roku / M.P. Nr 62 poz 859/ oraz Obwie - szczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 68 poz. 956z 2005r./ , Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

1.Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300,00 zł,

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 450,00 zł,

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 t - 600,00 zł.

2/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3/ od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3, 5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł

b/ od 5,5 ton do 9,00 ton włącznie - 800,00 zł

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.000,00 zł

4/ od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5/ od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton / z wyjątkiem  związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / - 300,00 zł,

6/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ,

7/ od autobusów,o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

a/ nie mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe stanowiące własność Gminy wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych / z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2 ,4 i 6/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 107/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1stycznia 2006 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgrAgnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 141/XXIV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 02 grudnia 2005 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r.; z 2002r Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558; Nr 113 poz 984, Nr 214 poz 1806, z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568; Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz 1271; Dz.U.z 2004r Nr 102 poz 1055 ; Nr 116 poz 1203;Nr 167 poz 1759/ ; z 2005 Dz.U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz art. 5 ust 1, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz.U.z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683; z 2003r Nr 96 poz 874; Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz 1966 , Dz.U.z 2004r Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz 1291; z 2005 r Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz. 1365 , Nr 167 poz.1399 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych o podatkach i opłatach lokalnych / M. P. Nr 68 poz.956 2005r./, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje :

 

§ 1

1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dzierząznia :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1m 2 powierzchni,

b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c/ od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,06zł od 1m 2 powierzchni.

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej ,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

e/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a / nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną  z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą ,

b / budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania i rozporowadzania wody,

c/ budynki i grunty stanowiące własność /współwłasność/ gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , o których mowa

w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 106/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 140/XXIV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm./ oraz art. 109,art.124 ust 1 pkt.3i ust.2 pkt 2 ,art. 128 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003 r z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

 

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 7.513.110

- po stronie wydatków - 8.102.230

§ 4

 

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 668.218 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 668.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości - 1.324.620 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 oraz wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.664.153 wg załącznika Nr. 6.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-09 15:07:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 15:31:17
  • Liczba odsłon: 893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181075]

przewiń do góry