Uchwała Nr 82/XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz  art.13 ust 1 ,art.28 ust 1,2,3 oraz art. 37 ust 2 pkt 1 , oraz art.34 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/ oraz art. 231 KC § 1 , Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz P Elżbiety Dublewskiej zam. Błomino Gumowskie, 09-164 Dzierzążnia, nieruchomość zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr.17/2 o pow. 0.3800 ha położoną we wsi Błomino Gumowskie

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku

Księga Wieczysta nr. 22920. Działka zabudowana jest budynkami i budowlami wybudowanymi ze środków finansowych nabywcy:

- budynek mieszkalny – murowany

- budynek inwentarski – murowany

§ 2

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 81/XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w przedmiocie realizacji zadań z zakresu dróg publicznych w formie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 07787 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice od km 4+958 do km 8+100 długości 3142 mb.

§ 2

Formy i zakres współdziałania, o którym mowa w § 1 określa odrębna umowa.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 80 /XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm) w związku z art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z 1997 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzązni uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązać Wójta Gminy do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla obszaru Gminy Dzierzążnia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 79/XII/2004

Rada Gminy w Dzierzążnia

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie dokonania zmiany w podziale na stałe obwody

głosowania na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz U Nr 142 poz 1591 z 2001 r z póź. zm.) oraz art 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 – Ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 159, poz 1547 z 2003 r) w związku z art 42 ust 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz. 219) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Wójta Gminy Dokonuje się zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania ustalone uchwałą Rady Gminy Nr 179 /XX IX/ 2002 z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania poprzez likwidację obwodu Nr 4 w Kadłubowie w skład, którego wchodzą miejscowości: Kadłubowo, Korytowo, Pomianowo.

§ 2

Zwiększyć granice Obwodu Nr 1 w Dzierzążni o miejscowości objęte zlikwidowanym obwodem Nr 4 w Kadłubowie o którym mowa w § 1 uchwały tj: Kadłubowo, Korytowo,  Pomianowo.

§ 3

Po dokonanych zmianach obwody głosowania przedstawiają się jak niżej:

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer Okręgu wyborczego

1

Dzierzążnia, Nowa Dzierzążnia, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Blomino Gule, Błomino Gumowskie, Błomino Jeże, Starczewo Pobodze, Starczewo Wielkie, Wierzbica Szlachecka, Kadłubowo, Korytowo, Pluskocin, Skołatowo, Pomianowo.

Zespół Szkół w Dzierzążni

1, 2, 3, 9, 10, 11

2

Chrościn, Cumino, Kucice, Niwa, Nowe Gumino, Nowe Kucice, Podmarszczyn, Przemkowo, Stare Gumino.

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach

4, 5, 6, 7

3

Gumowo, Rakowo, Siekluki, Wilamowice

Szkoła Podstawowa w Sieklukach

8

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 5

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania niniejszej Uchwały po jednym egzemplarzu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 179/XXIX/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminny na obwody głosowania.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 78/XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzążni

Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U.Nr.67, poz 326 z 1996 r z póź.zm) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz U Nr 142 poz 1591 z 2001 z poź. zm),Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni następujący obwód:

- od strony północnej:

od Starczewo Pobodze, Starczewo Wielkie, Błomino Gule, Błomino Gumowskie, Błomino Jeże do Wierzbicy Szlacheckiej.

- od strony południowej:

od Nowej Dzierzążni, Skołatowo, Pluskocin, Nowe Sarnowo, Korytowo do Kadłubowa

- od strony wschodniej:

od Dzierzążni, Gumowo, Sarnowo Góry, Siekluki, Rakowo, Wilamowice, Niwa do Przemkowa

-od strony zachodniej:

od Sadkowa, Wierzbicy Pańskiej, Pomianowa do Pomianowa Dzierki

Do obwodu Szkoły należą następujące miejscowości:

Starczewo Pobodze, Starczewo Wielkie, Błomino Gule, Błomino Gumowskie, Błomino Jeże,Wierzbica Szlachecka, Nowa Dzierzążnia, Skołatowo, Pluskocin, Nowe Sarnowo, Korytowo, Kadłubowo, Dzierzążnia, Gumowo, Sarnowo Góry, Siekluki, Rakowo, Wilamowice, Niwa, Przemkowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Pomianowo, Pomianowo Dzierki.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Traci moc uchwała: Nr 28/IV/1999 Rady Gminy w Dzierzażni w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzążni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 77/XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie /tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 263 568

- po stronie wydatków - 5 675 958

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004r. w wysokości 778 800 nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 4.

§ 4

  1. Prognoza długu gminy na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne przedstawia załącznik Nr 3.

  2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2004r. przedstawia załącznik Nr 2.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 76/XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź.zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 263 568

- po stronie wydatków - 5 575 958

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 281 844,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 281 844,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 678 800 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2004r.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 75 /XII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§2

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 10:22:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-14 08:42:40
  • Liczba odsłon: 1005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899128]

przewiń do góry