Dzierzążnia, dn.21 kwietnia 2011 r

Nr  ORG.0002.VI.2011

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.     U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję  VI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy,
 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy,
 3. Interpelacje i zapytania,
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
 6. Podjęcie Uchwały Nr 40/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2010,
 7. Podjęcie Uchwały Nr 41/VI/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 42/VI/2011 w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
 9. Podjęcie Uchwały Nr 43/VI/2011  w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
 10. Podjęcie Uchwały Nr 44/VI/2011 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym,
 11. Podjęcie Uchwały Nr 45/VI/2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów,
 12. Podjęcie Uchwały Nr 46/VI/2011 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy  Dzierzążnia
 13. Podjęcie Uchwały Nr 47/VI/2011 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300342W
  w miejscowości Rakowo”,
 14. Podjęcie Uchwały Nr 48/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płońsk  z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.
 15. Podjęcie Uchwały Nr 49/VI/2011 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej
 16. Podjęcie Uchwały Nr 50/VI/2011 w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014,
 17.  Wolne wnioski i zapytania,
 18. Uczczenie beatyfikacji Jana Pawła II,
 19.  Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 kwietnia 2011 roku  o godzinie 12 00  
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-17 14:48:34
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-17 14:48:34
 • Liczba odsłon: 771
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272356]

przewiń do góry