Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 16 listopada 2020 roku

 

Obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 16 listopada 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zakończyły o godzinie 11:30.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska, Radna Prawny - Pani Daniela Nastaszyc. 

 

Ad 1.  Otwarcie XX Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez odczytania.

 

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 146/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia  podatku rolnego
 6. Podjęcie Uchwały Nr 147/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021
 7. Podjęcie Uchwały Nr 148/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Starczewo Wielkie
 8. Podjęcie Uchwały Nr 149/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążnia do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
 9. Podjęcie Uchwały Nr 150/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 10. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok
 12. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 września 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XIX Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono w urzędzie:

 • do 30 września zostały przekazane wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem zadań zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw finansowanych   z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, trwa oczekiwanie na zaakceptowanie tych rozliczeń;
 • 14 października odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach;
 • Od 10 października były wykonywane prace remontowe i ulepszające nawierzchnię na drodze gminnej Rakowo – Kluczewo, wartość prac to około 40 tys. zł, zostały wycięte i poprawione najgorsze odcinki, w sumie zostało wykonane ponad 300 m2 nowej nawierzchni;
 • W dniu 23 października odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych i do tej pory nie wpłynęła żadna oferta na zakup;
 • 27 października zostało ponownie rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na dostawę samochodu   na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierzążni;
 • W dniu 4 listopada zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/2021 i do tej pory nie wpłynęła żadna oferta firmy, która w razie potrzeby odśnieżałaby drogi gminne;
 • W dniu 9 listopada została odebrana instalacja gazowa, która była wykonywana na przełomie października i listopada w budynku Urzędy Gminy w Dzierzążni, wartość inwestycji to 22 tys. zł;
 • W dniu 10 listopada został odebrany plac przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni, wartość zadania  to 148 tys. zł;
 • Zostały zakończone prace utwardzania placu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach, trwa oczekiwanie na dokumenty potrzebne do rozliczenia i odebrania tej inwestycji;
 • Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach otrzymała sprzęt komputerowy wraz  z oprogramowaniem, który został zakupiony w związku z przystąpieniem Urzędu Gminy  do projektu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego;
 • W dniu 13 listopada Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w oględzinach terenu i przygotowania dokumentacji potrzebnej do wykonania przebudowy drogi w miejscowości Starczewo – Pobodze;
 • Zgodnie z Rozporządzeniem jest możliwość pracy zdalnej w urzędzie, ale praca ma przebiegać tak, żeby nie kolidowała z obsługą interesantów. W Urzędzie Gminy w Dzierzążni został wprowadzony rotacyjny system pracy.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 146/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia  podatku rolnego

W pierwszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki, który poinformował, że należy ustalić wysokość podatków na  2021 rok. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosząca 58,55 zł za 1dt jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok. Wójt Gminy zaproponował, aby postawić dotychczasowe stawki podatków  na poziomie 2020 roku. Rada Gminy Dzierzążnia postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok na terenie Gminy Dzierzążnia z kwoty 58,55 zł  do kwoty 58,46 zł za 1 dt. 

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10.  Rydzewska Ewa - jestem za
 11.  Siedlecka Janina - jestem za
 12.  Sepetowski Dariusz- jestem za
 13.  Turkowska Teresa - jestem za
 14.  Zimny Krzysztof - jestem za

                                                                                                                            

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 146/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia  podatku rolnego.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 147/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021

Wójt Gminy poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski od organizacji pozarządowych   oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2021 roku w sprawie współpracy z Gminą Dzierzążnia. Wójt Gminy dodał, że w budżecie na 2020 rok zabezpieczone zostało   15 tys. zł na ten cel, z których 3 organizacje otrzymały dofinansowanie oraz zaproponował, by taką samą kwotę zabezpieczyć na rok 2021.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1.  Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za
 15.  

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 147/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 148/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Starczewo Wielkie

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że petycja mieszkańców wsi Starczewo Wielkie z dnia 27.08.2020 wpłynęła do Wójta Gminy Dzierzążna w dniu 8.09.2020r. Przedmiotem petycji był postulat mieszkańców aby zasypać istniejący od kilkudziesięciu lat zbiornik strażacki (staw przeciwpożarowy).

 Wójt Gminy przekazał petycję mieszkańców wsi Starczewo Wielkie pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dzierzążnia, która rozpoznała sprawę na posiedzeniu 3.11.2020 r. Wnoszący petycję podnosili, że zbiornik nie jest używany do przeznaczonego mu celu, jest zarośnięty i cuchnący. W ocenie wnoszącego petycję zbiornik jest wylęgarnia robactwa i zarazków.

            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji mieszkańców i ustaliła,  że zbiornik wodny znajduje się na działce stanowiącej własność gminy, został wykopany kilkadziesiąt lat temu z przeznaczeniem jako zbiornik przeciwpożarowy oraz zbiornik odparowujący dla wód odprowadzanych z melioracji. Woda w zbiorniku utrzymuje się całym rokiem, nawet w latach dotkniętych suszą, zbiornik nie wysychał i cały czas była w nim woda. Komisja nie widzi potrzeby zasypywania zbiornika, gdyż naruszyłoby to istniejące stosunki wodne. W przypadku zasypania zbiornika istnieje obaw, że woda pojawiłaby się w innym miejscu, np. w piwnicach okolicznych budynków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała negatywnie rozstrzygnięcie przedmiotowej petycji.

Wójt Gminy, oświadczył, że zasypanie zbiornika wodnego wymaga uzyskania zezwolenia na roboty budowlane wydanego przez Wody Polskie i Starostwo Powiatowe. W przypadku zasypania zbiornika istnieje obaw, że woda pojawiłaby się w innym miejscu, np. w piwnicach okolicznych budynków. W związku z tym zaproponował podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia zbiornika i odnowienia ogrodzenia.  

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 148/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Starczewo Wielkie.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 149/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążnia do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że Gmina Dzierzążnia ma zamiar przystąpić do realizacji projektów polegających na budowie darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu finansowanych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wójt Gminy dodał, że jest to internet dobrej prędkości i jego założenie planowane jest  w miejscach większych skupisk ludzi m.in. przy Urzędzie Gminy czy szkołach na terenie gminy.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 148/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążnia do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 150/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 959 541,00 zł, zaś plan wydatków – 19 429 026,00 zł. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

 DOCHODY

801        Oświata i wychowanie

80101     Szkoły podstawowe

§0970  Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 50% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 99 708,00 zł

 

852         Pomoc społeczna

85219     Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych) – zwiększenie o …5 425,00 zł i zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 100% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 42 180,00 zł

85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§  0830   Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych)- zwiększenie o 1 224,00 zł

85295      Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 226 z 17 września 2020 roku (pismo WF-I.3111.17.83.2020 z 04 listopada 2020 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ( Program „Wspieraj Seniora”),  kwota dotacji 9 432,00 zł

 

855        Rodzina

85501     Świadczenia wychowawcze

§ 2060    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- wprowadza się środki w kwocie 4 000,00   decyzją  nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04.11.2020 roku.

 

DOCHODY MAJĄTKOWE

010       Rolnictwo i łowiectwo           

01095   Pozostała działalność

§ 0770     Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w związku z niemożliwością ich wykonania zmniejszono dochody z tego tytułu w kwocie 32 500,00 zł.

700       Gospodarka mieszkaniowa   

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770     Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– zmniejszenie dochodów w kwocie 227 713,00 zł

 

WYDATKI

010       Rolnictwo i łowiectwo

01095   Pozostała działalność            

§ 4590    Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  –  w związku z nadwyżką zmniejszenie  o 10 000,00 zł

 

700       Gospodarka mieszkaniowa    

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami               

§ 4360    Zakup energii  –  w związku z niedoborem zwiększenie o 7 000,00 zł

 

710       Działalność usługowa

71004   Plany zagospodarowania przestrzennego                 

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –  w związku z nadwyżką przeniesienie do par. 4270 na remont budynku urzędu gminy- zmniejszenie o 6 172,00 zł

 

750        Administracja publiczna

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4300    Zakup usług pozostałych  - w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie 5 000,00 zł

75023       Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie 130 000,00

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 21 282,00 zł

§ 4270    Zakup usług remontowych – zwiększenie w kwocie 66 000,00 zł

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  45 000,00 zł

75095       Pozostała działalność

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie 10 000,00 zł

 

754        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412    Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – w związku z nadwyżką zmniejszenie w  kwocie 8 000,00 zł

 

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie w kwocie 35 500,00 zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 7 000,00 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 13 500,00 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 500,00 zł

§ 4240     Zakup środków dydaktycznych i książek  –zwiększenie w kwocie  1 500,00 zł

§ 4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  –zmniejszenie w kwocie  5 500,00 zł

 

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020     Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  –zwiększenie w kwocie  200,00 zł

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie w kwocie  14 000,00 zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 1 200,00 zł

 

80148    Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 100,00 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie w kwocie 1 500,00 zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 300,00 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 100,00 zł

80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 2 750,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 250,00 zł  

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie w kwocie 1 500,00 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie  1200,00 zł

§ 4240     Zakup środków dydaktycznych i książek  –zmniejszenie w kwocie  2 200,00 zł

 

851         Ochrona zdrowia

85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie w kwocie 2 000,00 zł          

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

 

852         Pomoc społeczna

85295      Pozostała działalność

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 5 600,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie  1 004,00 zł         

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie   w kwocie 137,00 zł      

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

§ 4410    Podróże służbowe krajowe –zmniejszenie w kwocie  691,00 zł

 

855        Rodzina

85501   Świadczenia wychowawcze

§ 3110   Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 4 000,00 zł

 

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 100,00 zł

90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 200,00 zł

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie w kwocie   100,00 zł

90019      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210    materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 100,00 zł

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie w kwocie   100,00 zł

 

WYDATKI  MAJĄTKOWE

600       Transport i łączność

60016   Drogi publiczne gminne                    

§ 6050Wydatki na zadania inwestycyjne  –  w związku z nadwyżką i zakończoną inwestycją pn. „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo – Kluczewo” zmniejszenie w kwocie 39 410,00 zł  i likwidacją zadania pn. „ Zakup i montaż lamp solarnych  i zainstalowanie ich w miejscowości Podmarszczyn, Nowe Sarnowo i Wilamowice o kwotę 20 000,00 zł i przeniesienie do par. 4270 na remont budynku urzędu gminy.

750        Administracja publiczna

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050  zmniejszenie środków na realizację zadania  pn.” Modernizacja centralnego ogrzewania                      w budynku UG  w Dzierzążni” o kwotę 13 858,00 zł

§ 6060   1. W związku z niedoborem na zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy – zwiększono wartość zadania o kwotę kwota 1 282,00 zł

2. likwidacja zadania pn.” Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy w kwocie 10 000,00 zł i przeniesienie za & zakup materiałów i wyposażenia

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 150/XX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.                                                                                                        

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad 10. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że w roku szkolnym 2019/2020 gmina Dzierzążnia była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych. W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II znajdowało się 9 oddziałów, w których uczyło się 175 uczniów, zaś w Szkole Podstawowej  w Nowych Kucicach znajdowało się 8 oddziałów, w których uczyło się 88 uczniów. Jedno dziecko miało indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu rodzinnym. Ponadto w Gminie w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, oddział w Nowych Kucicach liczył 24 dzieci, zaś oddziały w Dzierzążni –56 dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę pracowało 51 nauczycieli (6 nauczycieli było zatrudnionych jednocześnie w obu placówkach prowadzonych przez Gminę) oraz 17 pracowników administracji i obsługi.

Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2019r. do 31 grudnia 2019 r. w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy w 2019r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. zostanie przedstawione  w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2020r.

Podsumowując działalność w roku szkolnym 2019/2020 należy stwierdzić, że szkoła koncentrowała swoje działania na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Podjęto działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły.

 

Ad 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych  za 2019 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok wraz z uwagami w przypadku braku określonych informacji.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok wraz z uwagami w przypadku braku określonych informacji.

Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje

Wobec braku wolnych wniosków i informacji  przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 14. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XX sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 11:30.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 12:54:53
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 13:26:14
 • Liczba odsłon: 832
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174421]

przewiń do góry