UCHWAŁA Nr   33/V/2007

RADY GMINY W DZIERZĄŻNI

z dnia 12 kwietnia 2007 roku  

 w sprawie   uchwalenia   Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Dzierzążnia  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U.   z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /z 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz. 593,   Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703; z 2005 roku Nr 64 poz 565, Nr 94 poz 788,   Nr 164 poz 1366, Nr 179 poz 1487 i Nr 180 poz. 1493; z 2006 roku Nr 144 poz. 1043,   Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz 1831, Nr 251 poz. 1844; z 2007 roku Nr 35 poz 219, Nr 36 poz 226, Nr 48 poz.320/   Rada Gminy w Dzierzążni   uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Dzierzążnia w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                 mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała   Nr 32/V/2007

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 12 kwietnia 2007 roku

                                       

w sprawie udzielenia pomocy   finansowej

 

 

         Na podstawie art.7 ust.1, pkt.10 ,art.9 ust.1 i art 18 ust.1 ustawy   zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(tj.Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591;z2002r Nr 23   poz.220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113 ,poz. 984 , Nr 153 ,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80 ,poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102, , poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r   Nr 172 ,poz.1441, Nr 175,poz.1457 z 2006r  Nr 17 poz.128) oraz art.176 ust.1.i 2 ustawy   z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan sach publicznych /Dz.U Nr 249,poz.2104,Nr 169,poz.1420; z 2006r   Dz U.Nr 45, poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381,Nr 170,poz.1217 i   1218,Nr245,poz.1785, Nr 249,poz.1832'/ Rada Gminy w   Dzierzążni uchwala, co następuje

                           

                                                                          & 1          

Udziela się pomocy   finansowej   w wysokości   1500 zł / jeden   tysiąc   pięćset / z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu   Kolarskiego XIX   Memoriału im. Andrzeja   Trochanowskiego organizowanego w dniu   1 maja 2007 roku.

                                                                          & 2

 

  Formę   i   zakres   finansowania , o   którym   mowa w & 1 określi   odrębna umowa.

     

                                                                          & 3    

 

  Upoważnia sie   Wó jta   Gminy   Dzierzążnia do zawarcia   umowy,o której mowa   w   & 2.

                                                                           & 4

 

  Wykonanie uchwały   powierza   się Wójtowi Gminy.  

 

                                                                             & 5

 

  Uchwała wchodzi   w życie z dniem podjęcia.   

uzasadnienie 

                              

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                         mgr   Agnieszka   Harazińska

                                                                                                                                              

UCHWAŁA   Nr 31/V/2007

Radu Gminy w Dzierzążni

z dnia   12 kwietnia   2007 roku

 w sprawie powołania   Skarbnika   Gminy Dzierzążnia

 

  Na podstawie art 18   ust.2 pkt 3   ustawy z dnia   8 marca 1990r

o samorządzie   gminnym /tj. Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002 Nr23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806 ; z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 ;   z 204r Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 , poz. 1759 ;   z 2005r Nr 172,poz. 1441,Nr 175 , poz. 1457; z 2006r   Nr 17 poz.128, Nr 181poz 1337/oraz    & 110 pkt    8    Statutu   Gminy   Dzierzążnia uchwalonego  Uchwałą   Nr 29/IV/2003 zdnia 25 lutego 2003 r ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 69,poz.1802 -   Rada Gminy   w Dzierzążni uchwala, co następuje:                                                                                                           & 1

   

  Na wniosek Wójta Gminy   Dzierzążnia   z dnia   12   kwietnia 2007 roku powołuje się   z dniem   16 maja 2007 roku .na stanowisko   Skarbnika   Gminy    Dzierzążnia Panią Grażynę   Zawłocką.   

                                                   

                                                    & 2

Wykonanie uchwały powierza się   Wójtowi   Gminy   Dzierzążnia.

 

                                                  & 3

Uchwała   wchodzi   w życie   z dnie podjęcia

uzasadnienie

                                                                     

                                                                                                      Przewodniczący   Rady   Gminy

                                                                  

  mgr   Agnieszka   Harazińska

 

  UCHWAŁA   Nr 30/V/2007

  Radu Gminy w Dzierzążni

  z dnia   12 kwietnia   2007 roku

   w sprawie   odwołania   Skarbnika   Gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art 18   ust.2 pkt 3   ustawy z dnia   8 marca 1990r   o samorządzie   gminnym /tj. Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002 Nr 23,poz.220,   Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806 ; z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 ;   z 204r Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 , poz. 1759 ;   z 2005r Nr 172,poz. 1441,Nr 175 , poz. 1457; z 2006r   Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337/ Rada Gminy   w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                  

 

                                                                               & 1

  Odwołuje się   z dniem   15 maja 2007 roku    ze   stanowiska Skarbnika   Gminy Dzierzążnia   Panią   Krystynę   Jarosławską.

 

                                                     

                                                                              & 2

     Wykonanie uchwały powierz się   Wójtowi   Gminy   Dzierzążnia                                    

 

                                                                               & 3

      Uchwała   wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                       

                               Przewodniczący   Rady   Gminy    

mgr   Agnieszka   Harazińska

 

      Uchwała   Nr   29/V/2007

     Rady Gminy   w Dzierzążni

      z dnia 12 kwietnia 2007 roku

                     

   w sprawie powiadomienia Sekretarza   i Skarbnika Gminy   Dzierzążnia o obowiązku przedłożenia   oświadczenia lustracyjnego.

                

           Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001r Dz. U.Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717,   Nr   162,poz. 1568; z 2004 Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167,poz. 1759; z 2005r

Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz.1457; z 2006r Nr 17,poz.128, Nr 175,poz.1457, Nr 181, poz. 1337/ w   związku z art 56 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006r o   ujawnieniu informacji    o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych    dokumentów   /Dz.U.Nr 218,poz.1592 ,Nr 249,poz.1832 oraz z 2007r Nr 25,poz.162/ - Rada Gminy    w Dzierzążni uchwala, co następuje :

                                                                             & 1   

        Powiadomić   Sekretarza   i Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku złożenia   oświadczenia lustracyjnego w formie pisma w brzmieniu załącznika Nr 1 , Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.    

         

                                                                             & 2

 

  Zobowiązać   Przewodniczącego Rady Gminy do doręczenia w   imieniu Rady Gminy Dzierzążnia   do   powiadomienia, o którym   mowa w &   1    uchwały Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy oraz przekazania złożonego prez   zobowiązane osoby oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

                                                                            & 3

          

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             

                                                              mgr Agnieszka   Harazińska

                                                                                               

          

  Uchwała Nr   28 /V/2007

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 12   kwietnia 2007 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

    Na   podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym    (t.j. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku, Dz. U. z 2002r Nr 23   poz. 220, Nr 62, poz.558,     Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102   poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U.    z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art.   167 ust 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku    o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz 1381, Nr 170 poz 1217 i 1218, Nr 245   poz 1785, Nr 249 poz 1832),   Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Zarządu Powiatu Płońskiego    w wysokości 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dróg publicznych w związku z   przebudową drogi powiatowej   Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice.

                                                                       § 2

Wójt Gminy podpisze umowę określającą przeznaczenie   i zasady rozliczenia środków.

           

                                                                       § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                       § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  uzasadnienie

 

                                               Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                               mgr   Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr   27/V/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   12   kwietnia 2007   roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu                i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust 2   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,   Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.Nr 249,poz. 12104, Nr 169 poz. 1420,; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,   Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 245 poz. 1785, Nr 249 poz. 1832) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

                                                        § 2

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

                                                        § 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do uchwały.

                                                        § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                            mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-24 11:43:14
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-24 12:30:31
  • Liczba odsłon: 963
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277057]

przewiń do góry