UCHWAŁA   Nr 49/VIII/2007

  Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

      w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury   tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni    za   pierwsze   półrocze.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą dzie gminnym (Dz.U Nr 142 ,poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 198 ust. 2 ustawy    z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U Nr   249 , poz. 2104   ze zm.) Rada Gminy   w Dzierzążni uchwala, co następuje :

 

                                                                          & 1

 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za pierwsze półrocze sporządza się w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową w szczególności zatwierdzonego na dany rok planu finansowego.

 

                                                                         & 2

 

           Informacja , o której mowa w & 1   winna zawierać :

1.     Wykonanie planu   finansowego w układzie :

  a/ przychody ,

  b/ koszty ,

  c/ wynik finansowy.

2.     Stan należności i zobowiązań , w tym   zobowiązań wymagalnych.

3.     Wykonanie przychodów i kosztów   w/g   środków generowania kosztów.

 

                                                                       & 3

 

          Informację , o której mowa w & 1 przedstawia kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej    w Dzierzążni do dnia 31 lipca każdego roku.

 

                                                                        & 4

 

          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

                                                                          & 5

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                          Przewodniczący Rady   Gminy

 

                                                                          mgr   Agnieszka   Harazińska

 

 

 

  UCHWAŁA    Nr 48/VIII/2007

    Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

      w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego     Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni za   I półrocze

 

 

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 ,poz. 1591 z póżn.zm.) w związku z art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz.U Nr 249 ,poz. 2104 ze zm.)   Rada Gminy    w   Dzierzążni   uchwala, co następuje :

 

                                                                           & 1

    

     Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki   Zdrowotnej w Dzierzążni za I półrocze   sporządza się   w układzie tabelarycznym wraz    z częścią   opisową   w szczegółowości zatwierdzonego na dany rok planu finansowego.

 

                                                                           & 2

 

       Informacja , o której mowa w & 1 winna zawierać :         

1.     Wykonanie planu finansowego w układzie :

a/ przychody ,

b/ koszty ,

c/ wynik finansowy.

2.     Stan   należności i zobowiązań, w tym   zobowiązań wymagalnych.

3.     Wykonanie przychodów i kosztów   w/g środków   generowania kosztów.

                                                                   

                                                                & 3

 

     Informację , o której mowa w & 1 przedstawia   kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni do dnia 31 lipca każdego roku.

 

                                                                           & 4

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                           & 5

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        

                                            mgr   Agnieszka   Harazińska

 

       

Uchwała Nr 47/VIII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

 

w sprawie : zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za   I półrocze roku budżetowego

 

 

            Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

§ 2

 

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy Dzierzążnia   za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać w szczególności:

a) dochody budżetu gminy, dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki budżetu gminy, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – w     szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w układzie:

                           - plan na dzień 1 stycznia

                           - plan na dzień 30 czerwca

                           - realizacja na dzień 30 czerwca

                           - procentowy wskaźnik wykonania do planu na dzień 30 czerwca,

         b) część objaśniającą, dotyczącą danych wykazanych w   pkt a) oraz     informacje w    zakresie:

                     - stanu zaległości na dzień 30 czerwca,

                     - stanu zobowiązań   z wykazaniem zobowiązań   wymagalnych na dzień 30   czerwca,

                      - zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca,

                     - spłaconych   rat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca,

                     - wyniku (nadwyżce/ deficycie) na dzień 30 czerwca.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

  Uchwała Nr   46/VIII/2007                             

   Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                 

                                                                                                                          

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity -   Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z póżń zm/,   oraz   art.13 ust 1,art. 28 ust 1, art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tekst jednolity - Dz.U.Nr.261 z   2004 r. poz. 2603z póżń zm/ .Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

 

                                                               §   1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 234/2 o pow. 2.32 ha położoną we wsi Dzierzążnia . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku , Księga Wieczysta nr 17647.  

 

                                                           §   2                                                        

Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

                                                          §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                  mgr   Agnieszka Harazińska          

 

 

  Uchwała Nr 45/VIII/2007

    Rady Gminy w Dzierzążni

    z dnia   14 sierpnia 2007 roku

 

  w sprawie   powołania zespołu   opiniującego kandydatów   na ławników   do Sądu Okręgowego w Płocku i do Sądu   Rejonowego w Płońsku

 

 

    Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 15 ustawy   z dnia   8 marca   1990 roku

   o samorządzie gminnym (tj   z 2001r. Dz.U Nr 142 ,poz.1591 ;z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 ; z 2003 r.Nr 80     poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004r. Nr 105,poz.1055, Nr 166, poz.1206 , Nr 167 poz.1759;     z 2005r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175,poz.1457 ; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 175, poz.1417, Nr   181,poz.1337) i art.163 & 2   ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -Prawo o ustroju sądów     powszechnych (Dz.U z 2001r.Nr 98,poz.1070, Nr 154 ,poz.1787;z 2002r Nr 153,poz.1271,     Nr   213,poz.1802 i Nr 240,poz.2052, z 2003r.Nr 188,poz.1838 i Nr 228, poz.2256, z 2004r. Nr 34,poz.304, Nr 130,poz.1376,Nr 185,poz.1907, Nr 273,poz.2702 i 2703 oraz z 2005r.     Nr 13,poz.98 , Nr   131, poz. 1102, Nr   167, poz. 1398 , Nr   169 , poz.1410, 1413 i 1417,     Nr 178 , poz. 1479 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144,poz.1044, Nr 218,poz.1592, 2007r. Nr 64 ,poz.443, Nr 73 ,poz. 484, Nr 99,poz.664) -    R a d a   G m i n y   w   D z i e r z ą ż n i u c h w a l a , co   następuje :

 

                                                                             & 1

 

            W celu wydania opinii o zgłoszonych   kandydatach , mając na uwadze   kryteria wymienione w art.158 i 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych - powołuje się zespół   w następującym składzie:

 1. Opolski Mirosław – Przewodniczący zespołu
 2. Jankowska Wiesława – członek
 3. Krysiewicz Zofia - członek
 4. Pomianowski Jerzy   - członek               
 5. Piórkowki Ryszard – członek

                                                                                 & 2

 

Zobowiązuje się   zespół do sporządzenia protokołu z posiedzenia , na którym zostanie

dokonana i wydana opinia   o zgłoszonych kandydatach na ławników .

 

                                                                                 & 3

  Wykonanie uchwały powierza   się przewodniczącemu   zespołu.

 

                                                                                  &4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                 mgr Agnieszka   Harazińska

 

                                                          

                                                      

Uchwała   Nr 44/VIII/2007

  Rady   Gminy w Dzierzążni  

  z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla     pracowników zatrudnionych na stanowiskach   niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia

 

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15   ustawy   z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie     gminnym (tj.Dz.U Nr 142,poz.1591 z 2001 roku; z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,     Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz1806 ; z 2003r. Nr 80,poz.717 , Nr 162 , poz.1568 ; z2004r. Nr 105 ,poz.1055, Nr 166 , poz.1206, Nr 167,poz.1759 ; z 2005r.     Nr 172 , poz. 1441, Nr 175 ,poz.1457 ; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 175, poz.1417,Nr 181, poz.1337) oraz   & 2 pkt 2   Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 2 sierpnia 2005 roku    w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U z 2005 roku Nr 146, poz.1222, Nr 160,poz.1443 i 2006r.Nr 38,poz.261)   Rada Gminy w Dzierzążni   uchwala , co   następuje :

                                                                            & 1

  Ustala się z dniem 1 lipca 2007 roku dla pracowników   samorządowych   zatrudnionych   w   placówkach oświatowyc na terenie gminy Dzierzążnia najniższe zasadnicze wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt  złotych) miesięcznie.

 

                                                                           & 2

  Traci mac Uchwała Nr   85/XVIII/2004   Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 maja 2004    roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych   w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierząznia.

 

                                                                            & 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                           & 4

               

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

     

                                                                            mgr   Agnieszka   Harazińska

 

 

  UCHWAŁA NR 43/VIII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007roku

w sprawie : przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Gmina Dzierzążnia przekazuje do realizacji przez Gminę Płońsk zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 0712044 Siekluki - Kluczewo w miejscowości Siekluki o długości   200m.

§2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostanie przekazana   Powiatowi Płońskiemu dotacja celowa   w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100).

 

§3

Szczegółowe zasady przekazania zadania, o którym mowa w § 1 oraz zasady i terminy przekazania dotacji o której mowa w § 2 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Dzierzążnia i Wójtem Gminy Płońsk.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

UCHWAŁA NR 42/VIII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007

 

w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010

w ramach programów operacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 206, ust 3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych   (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§1

 

Ustala się wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz określa się wysokość środków, w tym pochodzących z budżetu Gminy Dzierzążnia, na ich realizacje w latach   2007-2010, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego winny określać środki finansowe pochodzące z budżetu j.s.t. przeznaczonych na realizację programów operacyjnych .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

 

 

UCHWAŁA   Nr 41/VIII/2007

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z póź.zm.) w związku z art. 179, 180, 181, 184 i 185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U. z 2005 r. Nr 23 poz.190) - Rada Gminy Dzierzążnia uchwala, co następuje:

                                                                 §   1

Uchwala się procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów inf ormacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2

  Traci moc Uchwała Nr 158/XXIV/2001 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

                                       § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                  § 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

          

                                                                      Przewodniczący   Rady   Gminy

                                                                       

mgr Agnieszka Harazińska  


 

Uchwała Nr 40/VIII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007 r

 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2006 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2    

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie

  z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3    

Budżet po zmianach:

 

- po stronie dochodów    - 7 657 503,00

- po stronie wydatków    - 8 199 958,00

 

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.    

 

§ 5    

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6    

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

 

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku wg załącznika Nr 6.

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

   

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                       mgr Agnieszka Harazińska    

 

 

UCHWAŁA Nr 39/VIII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 sierpnia 2007

w   sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

  Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj.    Dz.U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1501 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego w wysokości 3.000,00 (słownie zł.: trzy tysiące 00/100) z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) strażnicy na potrzeby Komendy Powiatowej   Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

 

§ 2

Szczegółowe warunki pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Powiatu Płońskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

  mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-23 10:39:31
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-23 11:59:45
 • Liczba odsłon: 676
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901121]

przewiń do góry