Do zadań insp.d/s rolnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej  - P. ALDONY KOWALSKIEJ  należy :

1.Sprawy dotyczące rolnictwa:

- zajmowanie się sprawami bieżącymi związanymi z rolnictwem, produkcją roślinną

oraz zwierzęcą:

- współpraca oraz współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa

- współudział w przeprowadzaniu wyjazdów , szkoleń, rolników dot. m .in .produkcji roślinnej, zwierzęcej ,stosowania środków ochrony roślin i t p.

- współpraca z Agencją Rynku Rolnego polegająca na informowaniu rolników, m.in. w sprawach dot. skupu produkcji roślinnej oraz zwierzęcej z dopłatami ARR; informacja dot. wykazu przedsiębiorców którzy podpisali umowy na skup zbóż z dopłatami ARR; -udostępnianie wniosków dot. skupu zbóż ; oraz wniosków dot .ubiegania się o dopłaty do produkcji mleka, informacje dot. interwencyjnego skupu żywca wieprzowego.

-współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w sprawie zwalczania chorób i szkodników oraz chwastów zagrażających roślinom uprawnym.

- nadzór nad przebiegiem wapnowania i zasobności gleb.

-współpraca ze Stacją Chemiczno Rolniczą dot. organizacji badań agrochemicznych.

-współpraca przy realizacji ustawowych zadań Izby Rolniczej.

- pomoc , współpraca z gospodarstwami rolnymi dotkniętymi klęskami żywiołowymi ; wymarznięcia ,suszy ,ulewnego deszczu, gradobicia i. t. p .

-nadzór nad produkcją zwierzęcą m.in. dot. kolczykowania zwierząt.

- współpraca z Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w sprawie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

-współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych .

 

2. STATYSTYKA

-sprawozdania o użytkowaniu gruntów w gminie

-rozliczenie gruntów w gminie /ogółem rolnictwo, gospodarstwa indywidualne/

-szacunek plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

-szacunek powierzchni , plonów i zbiorów z łąk trwałych w indywidualnych gospodarstwach rolnych

-szacunek powierzchni plonów i zbiorów roślin pastewnych w/g użytkowania w gospodarstwach indywidualnych

- przekazywanie informacji o stanie upraw rolnych w gospodarstwach indywidualnych w/g oceny wiosennej

-badanie głównych ziemiopłodów rolnych w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych.

-badanie pogłowia trzody chlewnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych ,oraz produkcji żywca wieprzowego/ wylosowane gospodarstwa /

-badanie pogłowia bydła , owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej / wylosowane gospodarstwa

 

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  Zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami) Wójt Gminy opiniuje wstępny projekt podziału nieruchomości.

  W celu otrzymania postanowienia wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

  1) akt własności ziemi,

  2) mapa z wstępnym projektem podziału,

  3) wypis z rejestru gruntów

  4) podanie o wydanie postanowienia dotyczące zatwierdzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości

  Po uprawomocnieniu postanowienia dotyczącego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości po złożeniu podania o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wydawana jest decyzja w aspekcie ustaleń zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia.

4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ustawa dnia 19 listopada 1999 roku Praw działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178) określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 88 b ust 1 Wójt Gminy dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy,

  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale dokonuje działalność poza miejscem zamieszkania, również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału, lub innego miejsca o którym mowa w art. 11 ust. 1.,

  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,

  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 88 a ust. 4 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł.

Organ ewidencyjny doręcza o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

 • zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

 • gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji,

 • decyzji administracyjnej.

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej jest wolne od opłaty.

5. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz z uchwałą Rady Gminy 24/3/2003 z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą Rady Gminy nr 25/3/2003 z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/3/93 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierzążnia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych sprzedaż napojów alkoholowych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, które wydaje się na czas oznaczony.

Zgodnie z art. 9 1 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych wydawane są na wniosek  który zawiera określone w art. 18 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

  • przedmiot działalności gospodarczej,

  • adres punktu sprzedaży,

  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 3. decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

  Warunkiem otrzymania zezwolenia jest:

  • uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy,

  • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3.

   Zezwolenie wygasa w przypadku:

   • likwidacji punktu sprzedaży,

   • upływu terminu ważności zezwolenia

   • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

   • niezłożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w ustawie w określonych terminach o których mowa w art.11 ust 7

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-26 13:54:58
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:24:21
  • Liczba odsłon: 1002
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2174575]

  przewiń do góry