Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 lipca 2022 roku

 

Obrady XXXVI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu  28 lipca 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o  godzinie 09:00, a zakończyły o godzinie 10:30.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Najechalska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Paulina Traczyk, Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, ( Radna Pani Kokosińska dołączyła po przerwie) czyli liczba odpowiednia  do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, w momencie rozpoczęcia obrad  na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu ( radna Kokosińska Iwona dołączyła w trakcie obrad).

 

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 266/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
 6. Podjęcie Uchwały Nr 267/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nabycia na własność  nieruchomości gruntowej w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki”
 7. Podjęcie Uchwały Nr 268/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia
 8. Podjęcie Uchwały Nr 269/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia
 9. Podjęcie Uchwały Nr 270/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2022/2023
 10. Podjęcie Uchwały Nr 271/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
 11. Podjęcie Uchwały Nr 272/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 12. Podjęcie Uchwały Nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem z XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w  jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 10 czerwca 2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXV Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i  prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 6 lipca zostały  otwarte oferty na przebudowę drogi wewnętrznej w  Korytowie, wpłynęły 2 oferty,
 • W dniu 12 lipca zostały otwarte oferty na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego, wpłynęły 3 oferty,
 • W dniu 13 lipca wraz z Panią Skarbnik została podpisana umowa na dofinansowanie zadań przez budżet Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie dostali strażacy z jednostek Dzierzążnia i  Kucice oraz dofinansowanie na przebudowę drogi w Korytowie,
 • W dniu 20 lipca zostały otwarte ofert na realizację zadania w ramach „ Polskiego Ładu „na zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na terenie gminy Dzierzążnia,
 • W dniu 22 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta  Policji,
 • W dniu 22 lipca odbyły się wybory do Rady Seniorów, zostało wybranych  5 przedstawicielek,
 • W dniu 26 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w  ramach lokalnej grupy działania Przyjazne Mazowsze polegające na wykonaniu zadania zagospodarowania terenu i stawu we wsi Starczewo Wielkie,
 • W dniu 26 lipca odbył się  Międzynarodowy Wyścig Kolarski, którego część trasy przebiegało przez Gminę Dzierzążnia,
 • W dniu 27 lipca została podpisana umowa na realizację  programu „Pod Biało – Czerwoną”.

Ad 5.Podjęcie Uchwały Nr 266/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Najechalska poinformowała, że zgodnie  z art.110 ust.1 ustawy o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. , poz. 2268  ze zm.) zadania pomocy społecznej wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni wynika z  konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa. Dokonanie zmian związane jest również  z  koniecznością uporządkowania prawnego zapisu Statutu. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktyczne wykonywanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu uważa się za zasadne.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - nieobecna
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz            - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 266/XXXVI/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 267/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nabycia na własność  nieruchomości gruntowej w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki”

           Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, poinformował, że realizując  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki” w celu uregulowania własności gruntów pod inwestycję  zachodzi konieczność nabycia na własność na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonej  nieruchomości gruntowej położonej we wsi   Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki. Nabycie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

Wobec powyższego zasadne i właściwe z punktu widzenia rozwoju i warunków życia mieszkańców Gminy Dzierzążnia jest nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Dzierzążnia. Mając powyższe na względzie przedkładam uchwałę pod rozwagę Rady Gminy.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - nieobecna
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz            - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 267/XXXVI/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nabycia na własność  nieruchomości gruntowej w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki”

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 268/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, poinformował, że w związku z prowadzoną procedurą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia stwierdzono, iż konieczna jest zmiana obszaru opracowania. Po szczegółowej analizie i wykonaniu koncepcji planu uznano, że zasadne będzie wyłączenie obszaru wskazanego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały z obszaru opracowania planu.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - nieobecna
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głos „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 268/XXXVI/2022 Rady Gminy  w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 269/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że dokonana analiza, pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia wynikła potrzeba wyłączenia części obszaru opracowania i podjęcia nowej uchwały obejmującej część wyłączonego obszaru. Ważąc na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień recypowanych na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedłożeniu przez Wójta Gminy pod rozwagę możliwości sporządzenia stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, iż jest to zamierzenie zewsząd zasadne.

Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy w Dzierzążni względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - nieobecna
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosu „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 269/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 270/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, poinformował o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie    3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i  uczniów  do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów  jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia   w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Ceny paliwa w Gminie Dzierzążnia na dzień, 27.07.2022 r. wynosiły:

Stacje benzynowe w Gminie Dzierzążnia

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Benzyna bezołowiowa

Olej napędowy

Gaz LPG

Amic Energy

7,29

7,45

3,29

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAR-KLIM Dariusz Klimczewski

7,95

7,85

3,69

Średnia cena :

7,62

7,65

3,49

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - nieobecna
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 270/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa                         w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2022/2023

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10.Podjęcie Uchwały Nr 271/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia

    Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki dodał, że  w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z   późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
      Uchwałą Nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów, za wyjątkiem pedagogów specjalnych.
     Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono obowiązek ustalenia pensum także dla pedagogów specjalnych. W związku z powyższym proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów specjalnych określić, jak  w projekcie uchwały

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr 271/XXXVI/2022 Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11.Podjęcie Uchwały Nr 272/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany:

- Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 czerwca 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 lipca 2022 roku,

- Uchwałą nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lipca 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  18 328 792,86 zł

w tym dochody bieżące stanowią 16 276 575,52 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 978 677,00 zł, w tym podatek od nieruchomości –    1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 924 892,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 691 218,52 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 2 052 217,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 666 975,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  21 323 963,86  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 834 686,07 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 232 156,43 zł , na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 3 489 277,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 –  w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo”  częściowo zmieniono finansowanie inwestycji  z środków własnych na otrzymaną dotację w kwocie 120 000,00 zł; w zadaniu pn. „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni” w 2022 roku zwiększono wydatki na inwestycję  o kwotę 15 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 995 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 577 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                      - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard               - jestem za
 3. Jankowska Wiesława               - jestem za
 4. Kawecka Iwona                         - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                    - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                   - jestem za
 7. Maliszewski Konrad                 - jestem za
 8. Pawlak Radosław                     - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                  - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                       - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                 - jestem za
 12. Siedlecka Janina                      - jestem za
 13. Turkowska Teresa                    - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz                 - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                        - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr 272/XXXVI/2022 Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11. Podjęcie Uchwały  Nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 328 792,86 zł , zaś plan wydatków – 21 323 963,86  zł

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne wprowadza się środki z  programu  „MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH  ” na zakup wyposażenia (hełmy strażackie, kamera termowizyjna i detektor prądu w kwocie 13 500,00 zł,

W dziale 756, rozdział 75615 -  wprowadza się dochody z tytułu odsetek od osób prawnych  w kwocie 14,00 zł i rozdział 75616 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 639,00 zł,

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Subwencja oświatowa w pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. została zwiększona subwencja w kwocie 522,00 zł, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2700 wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.5.2022.g z 18 lipca 2022 r.)  z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  w kwocie 5 403,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 -  wprowadza się środki z refundacji PUP za opiekunki do przewozu dzieci w kwocie 15 000,00 zł,

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295§2010  wprowadza się pismem   WF-I.3112.17.104.2022 z dnia 22.07.2022 r. środki w wysokości 35 139,00 zł  na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie,  rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  – wprowadza się pismem   WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26.07.2022 r. zwiększenie dotacji na realizację zadań  w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 5 819,00 zł,  rozdział 85231§2700w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki otrzymane na realizację art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o  pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne w kwocie 677,00 zł, 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – wprowadza się środki z opłat za zaświadczenia wydawane do wniosków składanych  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 325,00 zł.

Dochody  majątkowe

W dziale 600, rozdział 60016 wprowadza się  środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadnie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej   w miejscowości Korytowo w kwocie 120 000,00 zł.

W dziale 900, rozdział 90095 wprowadza się środki na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02987-6935-UM0714850/22 z dnia 26 lipca 2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadnie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie terenu w  miejscowości Starczewo Wielkie” w kwocie 74 067,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 18 328 792,86 zł w tym dochody bieżące stanowią 16 276 575,52 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 2 052 217,34 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z niedoborem zwiększa się wydatki związane z regulowaniem własności: wpisy do ksiąg wieczystych(sprostowania, odłączenia, wznowienie granic w miejscowości Siekluki itp ) w kwocie 20 000,00 zł i  na kary i  odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (grunty oddane pod drogi gminne) w kwocie 40 000,00 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy  17 663,55 zł, wpłaty na PFRON – 6 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne  3 000,00 zł., na promocję gminy –  10 000,00 zł,

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne wprowadza się środki na zakup wyposażenia   w kwocie 13 500,00 zł  i o kwotę 8 500,00 zł zwiększa się wydatki w tym rozdziale,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25 000,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wprowadza się środki na wynagrodzenia na podwyżkę dla nauczycieli (korekta decyzji MF) kwocie 522,00 zł, zwiększa się wydatki w  rozdziale 80113§4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 21 800,00 zł, zabezpiecza się środki w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla ekspertów z listy MEiN w kwocie 1 200,00 zł, dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w szkołach i zabezpiecza się środki własne w  kwocie 8 750,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica” (wniosek szkoły w  Dzierzążni na 35 000,00 zł, kwota ORGANU prowadzącego 8 750,00 razem: 43 750,00 zł).

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85295 wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 35 139,00 zł,  rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  – wprowadza się pismem WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26.06.2022 r. środki w wysokości 5 819,00 zł, oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 85219, 85231,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się wydatki w kwocie 8 400,00 zł w tym dziale i przenosi do działu 801.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 –  wprowadza się środki na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 657,00 zł  i zakup materiałów i wyposażenia 20,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne - Likwidacja zadania jednorocznego -zakup samochodu dla OSP Nowe Sarnowo - 20 000,00 zł i przeniesienie środków na nowe zadanie jednoroczne: Modernizacja garażu OSP w Starym Guminie -26 000,00 zł - załącznik nr 3 do Uchwały.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków na zadanie pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni” w kwocie 15 000,00 zł – zadanie w WPF,

W dziale 900, rozdział 90095 wprowadza się środki na wydatki na zadnie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie” w kwocie 74 067,00 zł i zwiększa się środki własne z kwoty 40 000,00 zł do  kwoty 42 336,45 zł. Łączna wartość zadania – 116 403,45 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 21 323 963,86 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 834 686,07 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 489 277,79  zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej            - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11.  Siedlecki Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 273/XXXVI/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12. Wolne wnioski i informacje

Pan Pawlak zadał pytanie, czy odnośnie termomodernizacji świetlicy wiejskiej  w Dzierzążni została przeprowadzona ekspertyza i jaką grubością styropianu będzie ocieplane i czy nie trzeba będzie dachu robić?

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że te zadanie  jest to na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli firma która wygrała przetarg musi zaproponować nam pomysł jaki ma plan na wykonanie tej świetlicy. Firma musi zrobić zgodnie z przepisami prawa.

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski poinformował, że miał pytania  od mieszkańców Starczewa   co z rekompensatą za przekazani gruntów pod gminną drogę, która była robiona  w 2017-2018  roku. Kontaktował się  z naczelnikiem geodezji i w Starostwie jest wiele takich spraw bo w tym czasie było wiele dróg robionych. Ta sprawa będzie zrealizowania najpóźniej  w roku 2023. Jeśli ktoś by chciał szybciej realizować tą sprawę to proszę zgłosić  to do geodezji na piśmie.                                         Jeśli chodzi  o drogę w Kucicach  w stronę Płońska o odcinku 1km, to  dwa  tygodnie temu  było otwarcie ofert  lecz żadna firma się nie zgłosiła do wykonania tej drogi.

 

Ad 13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 10:30.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-02 15:50:29
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-29 09:43:09
 • Liczba odsłon: 156
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897898]

przewiń do góry